EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008L0004

Komisijas Direktīva 2008/4/EK ( 2008. gada 9. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 6, 10.1.2008., 4./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/07/2008; Iesaist. atcelta ar 32008L0038 . Jaunākā konsolidētā versija: 30/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/4/oj

10.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/4


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/4/EK

(2008. gada 9. janvāris),

ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (1), un jo īpaši tās 6. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 94/39/EK (2) Komisija izveidojusi to barības lietojumu sarakstu, kuri paredzēti īpašiem barošanas mērķiem.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Iestāde) 2004. gada 8. decembra atzinumā secināja, ka ceolīts (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts) var potenciāli samazināt piena triekas risku piena govīm (3). Tomēr tā nevarēja pilnībā novērtēt risku dzīvnieku un cilvēka veselībai, jo nepietika datu. Ņemot vērā gūto papildu informāciju, Iestāde 2007. gada 11. jūlija atzinumā secināja, ka tad, ja pirms atnešanās aptuveni divas nedēļas ceolītu pievieno piena govju barībai, nerodas risks ne dzīvnieku, ne cilvēka veselībai, nedz arī videi (4). Tāpēc ceolīts jāiekļauj Direktīvas 94/39/EK pielikuma B daļas paredzēto lietojumu saraksta pozīcijā “Piena triekas riska mazināšana”.

(3)

Iestāde 2007. gada 12. jūnija atzinumā secināja, ka, piena govīm ap atnešanās laiku uzņemot barību ar augstu kalcija saturu, var ļoti efektīvi ārstēt vieglus piena triekas gadījumus un novērst slimības atkārtošanos piena govīm un tāpēc sarakstā attiecībā uz piena triekas riska novēršanu jāiekļauj jauns ieraksts (5). Iestāde arī secināja, ka pilnībā nav izslēdzams nenozīmīgs risks dzīvnieku veselībai, tāpēc jālīdzsvaro individuāls risks ar kopējiem ieguvumiem no vielas lietošanas. Lai piena govju kopējs varētu veikt šādu novērtējumu, marķējumā kopā ar daudzumu jānorāda dažādie kalcija avoti. Turklāt marķējumā jāiekļauj ieteikums konsultēties ar uztura speciālistu. Iestāde neuzskata, ka ir risks patērētājiem vai papildu risks videi. Tāpēc barība ar augstu kalcija saturu jāiekļauj Direktīvas 94/39/EK pielikuma B daļas paredzēto lietojumu saraksta pozīcijā “Piena triekas riska mazināšana”.

(4)

Tāpēc atbilstīgi jāgroza Direktīva 94/39/EK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/39/EK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2008. gada 24. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 9. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/1/EK (OV L 5, 9.1.2002., 8. lpp.).

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the request from the Commission on the use of synthetic sodium aluminium silicate (zeolite) for the reduction of risk of milk fever in dairy cows. Pieņemts 2004. gada 8. decembrī. The EFSA Journal (2004) 160, 1.–11. lpp.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety of zeolite (sodium aluminosilicate, synthetic) for the reduction of risk of milk fever in dairy cows. Pieņemts 2007. gada 11. jūlijā. The EFSA Journal (2007) 523, 1.–11. lpp.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety of feedingstuffs with high calcium content for the reduction of milk fever in dairy cows. Pieņemts 2007. gada 12. jūnijā. The EFSA Journal (2007) 504, 1.–10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 94/39/EK pielikuma B daļā pozīciju, kas attiecas uz īpašo barošanas mērķi “Piena triekas riska mazināšana”, aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Galvenie barības raksturlielumi

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma deklarācija

Ieteicamais lietošanas ilgums

Citi noteikumi

“Piena triekas riska mazināšana

Zems kalcija saturs

Piena govis

kalcijs

fosfors

magnijs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”.

un/vai

 

 

 

zema katjonu/anjonu attiecība

kalcijs

fosfors

nātrijs

kālijs

hlorīdi

sērs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”.

vai

 

 

 

augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts)

Sintētiskā nātrija un alumīnija silikāta saturs

2 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Barības daudzums jāierobežo, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz dienas devu 500 g nātrija alumīnija silikāta vienam dzīvniekam”,

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”.

vai

 

 

 

augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā

Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums

No atnešanās priekšvēstnešiem līdz 2 dienām pēc atnešanās

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

lietošanas instrukciju, t.i., lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnešanās,

tekstu “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu”.”


Augša