EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008L0038

Komisijas Direktīva 2008/38/EK ( 2008. gada 5. marts ), ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 62, 6.3.2008., 9./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 185 - 198

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 12/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/38/oj

6.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/9


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/38/EK

(2008. gada 5. marts),

ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (1), un jo īpaši tās 6. panta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1994. gada 25. jūlija Direktīva 94/39/EK, ar ko izveido to barības lietojumu sarakstu, kuri paredzēti īpašiem barošanas mērķiem (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Direktīvā 93/74/EEK ir paredzēts izveidot pozitīvu tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem. Sarakstā precīzi jānorāda lietojums, tas ir, īpašs barošanas mērķis, būtisko uzturīpašību raksturojums, marķējuma norādes un, ja vajadzīgs, īpašās prasības attiecībā uz marķējumu.

(3)

Sakarā ar to, ka nav Kopienas metožu enerģētiskās vērtības kontrolei lolojumdzīvnieku barībā un diētiskās pārtikas šķiedru kontrolei barībā, pašlaik dažus barošanas mērķus nevar iekļaut sarakstā. Saraksts jāpabeidz, tiklīdz minētās metodes būs pieņemtas.

(4)

Izveidoto sarakstu vajadzības gadījumā varētu grozīt, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu.

(6)

Šī direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis prasa, lai barību, kas Direktīvas 93/74/EEK nozīmē paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, laiž tirgū tikai tad, ja paredzētie lietojumi ir iekļauti šīs direktīvas I pielikuma B daļā un atbilst pārējiem minētajā I pielikuma daļā izklāstītajiem noteikumiem.

Turklāt dalībvalstis nodrošina atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti I pielikuma A daļas “Vispārīgos noteikumos”.

2. pants

Direktīvu 94/39/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2008. gada 31. jūlijā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 5. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/4/EK (OV L 6, 10.1.2008., 4. lpp.).

(3)  Skat. II pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Vispārīgie noteikumi

1.

Ja vienam un tam pašam barošanas mērķim B daļas 2. slejā ar “un/vai” ir norādīta vairāk nekā viena uzturīpašību raksturojuma grupa, pēc izgatavotāja izvēles var lietot jebkuru vai abas būtiskā raksturojuma grupas, lai sasniegtu 1. slejā noteikto barošanas mērķi. Katrai izvēlei atbilstīgās marķējuma norādes ir noteiktas iepretim – 4. slejā.

2.

Ja piedevu grupa ir minēta B daļas 2. vai 4. slejā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1831/2003 (1) jābūt apstiprinātam, ka lietotā(-s) piedeva(-s) atbilst noteiktajam būtiskajam raksturojumam.

3.

Ja B daļas 4. slejā ir prasīta sastāvdaļu vai analītisko komponenšu izcelsme/avoti, izgatavotājam tas precīzi jānorāda (piemēram, sastāvdaļas(-u), dzīvnieku sugas vai dzīvnieka daļas specifiskais nosaukums), lai varētu novērtēt barības atbilstību attiecīgajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.

4.

Ja B daļas 4. slejā, lietojot izteicienu “kopējais daudzums”, ir prasīta tādas vielas norāde, kas ir arī apstiprināta piedeva, norādītajam saturam pēc vajadzības jāattiecas uz dabīgo vielas saturu, ja nekāds daudzums nav pievienots, vai, atkāpjoties no Padomes Direktīvas 70/524/EEK (2), kopējo vielas dabīgo saturu un daudzumu, kas pievienots piedevas nolūkā.

5.

Norādes, kas prasītas B daļas 4. slejā ar piezīmi “ja pievienots”, ir obligātas, ja sastāvdaļa vai piedeva ir speciāli pievienota vai palielināta, lai sasniegtu attiecīgo barošanas mērķi.

6.

Saskaņā ar B daļas 4. sleju sniedzamajām norādēm, kas attiecas uz analītiskām komponentēm un piedevām, jābūt kvantitatīvām.

7.

Ieteicamais lietošanas ilgums, kas norādīts B daļas 5. slejā, norāda laiku, kurā būtu jāsasniedz barošanas mērķis. Izgatavotāji lietošanas ilgumu noteiktajās robežās var norādīt precīzāk.

8.

Ja barība paredzēta vairāk nekā vienam īpašam barošanas mērķim, tai jāatbilst attiecīgajiem ierakstiem B daļā.

9.

Tādas papildbarības dienas devu līdzsvarošanas norādījumi, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, jādod lietošanas instrukcijā, kuru iekļauj marķējumā.

B   DAĻA

Paredzēto lietojumu saraksts

Īpašs barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā (3)

Zems fosfora saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte

Suņi un kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem (4)

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim.”

Urīnakmeņu/struvīta šķīdināšana (5)

Urīnu skābinošas īpašības, zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte

Suņi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

No 5 līdz 12 nedēļām

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim.”

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Urīnu skābinošas īpašības un zems magnija saturs

Kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais taurīna daudzums

Urīnu skābinošas vielas

Nierakmeņu recidīva mazināšana (5)

Urīnu skābinošas īpašības un vidējs magnija saturs

Suņi un kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Urātu akmeņu veidošanās mazināšana

Zems purīnu saturs, zems olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte

Suņi un kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Līdz 6 mēnešiem, bet neatgriezenisku urīnskābes metabolisma traucējumu gadījumos visu mūžu

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Oksalātu akmeņu veidošanās mazināšana

Zems kalcija saturs, zems D vitamīna saturs un urīna sārmošanas īpašības

Suņi un kaķi

Fosfors

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais D vitamīna daudzums

Hidroksiprolīns

Urīnu sārmojošas vielas

Līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Cistīna akmeņu veidošanās mazināšana

Zems olbaltumvielu saturs, vidējs sēra aminoskābju saturs un urīnu sārmojošas īpašības

Suņi un kaķi

Kopējais sēra aminoskābju daudzums

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu sārmojošas vielas

Sākumā līdz 1 gadam

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Sastāvdaļu un barības vielu nepanesības mazināšana (6)

Atlasītu olbaltumvielu avots(-i)

Suņi un kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

No 3 līdz 8 nedēļām: ja nepanesības pazīmes izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku

 

un/vai

 

atlasītu ogļhidrātu avots(-i)

Ogļhidrātu avots(-i)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Akūtu absorbcijas/uzsūkšanās traucējumu mazināšana zarnās

Paaugstināts elektrolītu un labi sagremojamu sastāvdaļu saturs

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības

Nātrijs

Kālijs

Gļotvielu avots(-i), (ja tādas ir pievienotas)

No 1 līdz 2 nedēļām

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Akūtas diarejas/caurejas periodos un atveseļošanās laikā.”

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Nepietiekamas gremošanas kompensācija (7)

Labi sagremojamas sastāvdaļas un zems tauku saturs

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības

No 3 līdz 12 nedēļām, bet hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā visu mūžu

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā

Zems nātrija saturs un palielināta K/Na attiecība

Suņi un kaķi

Nātrijs

Kālijs

Magnijs

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Glikozes regulācija (Diabetes mellitus)

Zems tādu ogļhidrātu saturs, no kuriem ātri izdalās glikoze

Suņi un kaķi

Ogļhidrātu avots(-i)

Ogļhidrātu apstrāde pēc vajadzības

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Fruktoze (ja tāda ir pievienota)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Īsas vai vidējas ķēdes taukskābju avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Aknu funkcijas veicināšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā

Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīna saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs un augsts viegli šķeļamo ogļhidrātu saturs

Suņi

Olbaltumvielu avots(-i)

Proteīna avots(-i)

Neaizstājamo taukskābju saturs

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācibā norādīt:

“Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim.”

Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīnu saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs

Kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Proteīna avots(-i)

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai etiķetes norādīt:

“Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācibā norādīt:

“Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim.”

Lipīdu metabolisma regulācija hiperlipidēmijas gadījumā

Zems tauku un augsts galveno taukskābju saturs

Suņi un kaķi

Galveno taukskābju saturs

n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Vara mazināšana aknās

Zems vara saturs

Suņi

Kopējais vara daudzums

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Pārmērīgā ķermeņa svara samazināšana

Zems enerģijas īpatsvars

Suņi un kaķi

Enerģētiskā vērtība

Kamēr sasniedz mērķa ķermeņa svaru

Lietošanas instrukcijās jāiesaka piemērotā dienas deva.

Barības atjaunošana, atveseļošanās (8)

Augsts enerģijas īpatsvars, svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augstas koncentrācijas

Suņi un kaķi

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, vajadzības gadījumā ieskaitot to apstrādi

Enerģētiskā vērtība

n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Kamēr sasniedz atjaunošanu

Barībai, ko īpaši piedāvā pasniegšanai pa cauruļvadu, uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norāda:

“Pārvaldīšana veterinārā uzraudzībā.”

Ādas funkcijas veicināšana dermatozes un pārmērīgas spalvu izkrišanas gadījumos

Augsts galveno taukskābju saturs

Suņi un kaķi

Galveno taukskābju saturs

Līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Piena triekas riska mazināšana

Zems kalcija saturs

Piena govis

Kalcijs

Fosfors

Magnijs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt.”

un/vai

 

 

 

zema katjonu/anjonu attiecība

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt.”

vai

 

 

 

augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts

Sintētiskā nātrija un alumīnija silikāta saturs

2 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas instrukcijā norādīt:

“Barības daudzums jāierobežo, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz dienas devu 500 g nātrija alumīnija silikāta vienam dzīvniekam.”

“Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt.”

vai

 

 

 

augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā

Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums

No atnešanās priekšvēstnešiem līdz 2 dienām pēc atnešanās

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

lietošanas instrukciju, t. i., lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnešanās,

tekstu “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu.”.

Ketozes riska mazināšana (9)  (10)

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots

Piena govis un aitas

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avoti

Propān-1,2-diols (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)

Glicerīns (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)

No 3 līdz 6 nedēļām pēc govs atslaukšanās (11)

Pēdējās 6 nedēļas pirms un pirmās 3 nedēļas pēc aitas atslaukšanās (12)

 

Tetānijas (hipomagnēmijas) riska mazināšana)

Augsts magnija saturs, viegli pieejami ogļhidrāti, vidējs olbaltumvielu saturs un zems kālija saturs

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukuru daudzums

Magnijs

Nātrijs

Kālijs

No 3 līdz 10 nedēļām zāles ātras augšanas periodos

Lietošanas instrukcijā norādīt, ka dienas devā līdzsvarojams šķiedru saturs un viegli pieejamas enerģijas avoti.

Uz aitām paredzētas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Īpaši aitām laktācijas laikā.”

Acidozes riska mazināšana

Zems viegli fermentējamu ogļhidrātu saturs un augsta buferspēja

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukuru daudzums

Maksimums – 2 mēneši (13)

Lietošanas instrukcijā norādīt, ka dienas devā līdzsvarojams šķiedru saturs un viegli fermentējamu ogļhidrātu avoti.

Uz piena govīm paredzētas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Īpaši augstražīgām govīm.”

Uz tādas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā, kas paredzēta atgremotāju nobarošanai, norādīt:

“Īpaši intensīvi nobarojamiem.” (14)

Ūdens un elektrolīta līdzsvara stabilizācija

Pārsvarā elektrolīti un viegli absorbējami ogļhidrāti

Teļi

Sivēni

Jēri

Kazlēni

Kumeļi

Ogļhidrātu avots(-i)

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

No 1 līdz 7 dienām (no 1 līdz 3 dienām, barojot ekskluzīvi)

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Gremošanas traucējumu (diarejas/caurejas) laikā, to riska laikā un atveseļošanās laikā.”

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Urīnakmeņu veidošanās riska mazināšana

Zems fosfora, magnija saturs un urīnu skābinošas īpašības

Atgremotāji

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 nedēļām

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Īpaši intensīvi nobarojamiem jauniem dzīvniekiem.”

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim.”

Stresa reakciju mazināšana

Augsts magnija saturs

Cūkas

Magnijs

No 1 dienas līdz 7 dienām

Būtu jānorāda, kādos gadījumos šī barība ir lietojama.

un/vai

 

labi sagremojamas sastāvdaļas

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības

n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija

Zema buferspēja un labi sagremojamas sastāvdaļas

Sivēni

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības

Buferspēja

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i), (ja tādas ir pievienotas)

2 līdz 4 nedēļām

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:

“Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā.”

Labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Aizcietējumu riska mazināšana

Sastāvdaļas, kas veicina zarnu iztukšošanos

Sivēnmātes

Sastāvdaļas, kas veicina zarnu iztukšošanos

No 10 līdz 14 dienām pirms un no 10 līdz 14 dienām pēc atnešanās

 

Aknu aptaukošanās sindroma riska mazināšana

Zema enerģijas un augsta no tādiem lipīdiem metabolizējamās enerģijas proporcija, kam ir augsts polinepiesātināto taukskābju saturs

Dējējvistas

Enerģētiskā vērtība (aprēķina pēc EK metodes)

No lipīdiem metabolizējamās enerģijas īpatsvars

Polinepiesātināto taukskābju saturs

Līdz 12 nedēļām

 

Nepietiekamas gremošanas kompensācija

Zems piesātināto taukskābju saturs un augsts taukos šķīstošo vitamīnu saturs

Mājputni, izņemot zosis un baložus

Piesātināto taukskābju īpatsvars attiecībā pret kopējo taukskābju daudzumu

Kopējais A vitamīna daudzums

Kopējais D vitamīna daudzums

Kopējais E vitamīna daudzums

Kopējais K vitamīna daudzums

Pirmajās 2 nedēļās pēc inkubēšanas

 

Kompensācija tievās zarnas funkciju hroniskai nepietiekamībai

Priekškuņģī viegli sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki

Zirgu dzimtas dzīvnieki (15)

Viegli sagremojamu ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku avots(-i), ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

Sākumā līdz sešiem mēnešiem

Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota, un par barošanas veidiem, ieskaitot daudzas mazas barošanas reizes dienā.

Uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norādā:

“Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”

Kompensācija hroniskiem gremošanas traucējumiem resnajā zarnā

Viegli sagremojamas šķiedras

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Šķiedru avots(-i)

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Sākumā līdz sešiem mēnešiem

Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota, un par barības izbarošanas veidiem.

Uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norādā:

“Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”

Stresa seku samazināšana

Viegli sagremojamas sastāvdaļas

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Magnijs

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Divas līdz četras nedēļas

Būtu jāparedz ieteikums par konkrētām situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota.

Elektrolītu zaudējumu kompensācija stipras svīšanas gadījumā

Galvenokārt elektrolīti un viegli uzsūcami ogļhidrāti

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Glikoze

Viena līdz trīs dienas

Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota.

Ja barība veido ievērojamu daļu no dienas devas, būtu jāparedz ieteikums, lai novērstu risku, ka barošanā notiek pēkšņas izmaiņas.

Lietošanas pamācībā jānorāda:

“Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

Barības atjaunošana, atveseļošanās

Svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augsta koncentrācija

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Kamēr sasniedz atjaunošanu

Jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota.

Barībai, ko īpaši piedāvā pasniegšanai pa cauruļvadiem, uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norāda:

“Pārvaldīšana veterinārā uzraudzībā.”

Aknu funkciju uzturēšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā

Zems olbaltumvielu līmenis, bet augstas kvalitātes un viegli sagremojami ogļhidrāti

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Olbaltumvielu un šķiedru avoti

Viegli sagremojami ogļhidrāti, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

Metionīns

Holīns

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Sākumā līdz sešiem mēnešiem

Būtu jāparedz ieteikums par barības izbarošanas veidiem, ieskaitot daudzas mazas barošanas reizes dienā.

Uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norāda:

“Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”

Nieru funkciju uzturēšana hroniskas nieru mazspējas gadījumā

Zems olbaltumvielu līmenis, bet augstas kvalitātes, un zems fosfora līmenis

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Magnijs

Nātrijs

Holīns

Sākumā līdz sešiem mēnešiem

Uz iepakojuma, tvertnes vai etiķetē norāda:

“Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā jānorāda:

“Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  Ja vajadzīgs, izgatavotājs var arī ieteikt lietošanu īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.

(4)  Ja barību ieteic īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas ilgums ir no divām līdz četrām nedēļām.

(5)  Ja barība paredzēta kaķiem, īpašajos barošanas mērķos var iekļaut “apakšējā urīntrakta slimības” vai “kaķu uroloģiskais sindroms – FUS”.

(6)  Attiecībā uz barību norādi par īpašu nepanesamību var aizstāt ar norādi, kas attiecas uz specifisko “sastāvdaļas un barības vielas” nepanesamību.

(7)  Izgatavotājs īpašo barošanas mērķi var papildināt ar norādi “eksokrīna aizkuņģa dziedzera mazspēja.”

(8)  Ražotājs var noformēt īpašo barošanas mērķi kaķu barībai ar norādi “kaķu dzimtas aknu lipidoze”.

(9)  Terminu “ketoze” var aizstāt ar terminu “acetonēmija”.

(10)  Izgatavotāji var arī ieteikt lietošanu atlabšanai no ketozes.

(11)  Ja barība paredzēta piena govīm.

(12)  Ja barība paredzēta aitām.

(13)  Ja barība paredzēta piena govīm: “Maksimums – divi mēneši no laktācijas sākuma.”

(14)  Norādīt attiecīgo atgremotāju kategoriju.

(15)  Barībai, kas īpaši sagatavota, lai atbilstu ļoti vecu dzīvnieku īpašajām vajadzībām (viegli uzņemamas sastāvdaļas), dzīvnieku sugas vai kategorijas aprakstu pabeidz ar norādi “veci dzīvnieki”.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 94/39/EK

(OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp.)

Komisijas Direktīva 95/9/EK

(OV L 91, 22.4.1995., 35. lpp.)

Komisijas Direktīva 2002/1/EK

(OV L 5, 9.1.2002., 8. lpp.)

Komisijas Direktīva 2008/4/EK

(OV L 6, 10.1.2008., 4. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

94/39/EK

1995. gada 30. jūnijs

95/9/EK

1995. gada 30. jūnijs

2002/1/EK

2002. gada 20. novembris

2008/4/EK

2008. gada 30. jūlijs


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 94/39/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Augša