EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008L0124

Komisijas Direktīva 2008/124/EK ( 2008. gada 18. decembris), ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 340, 19.12.2008., 73./75. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 134 - 136

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/124/oj

19.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/73


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/124/EK

(2008. gada 18. decembris),

ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas”

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1986. gada 27. februāra Direktīva 86/109/EEK ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas” (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē kopā ar Komisijas 1975. gada 25. jūlija Direktīvu 75/502/EEK ar kuru ierobežo pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklu tirdzniecību, ja šīs sēklas nav oficiāli sertificētas “pamatsēklas” vai “sertificētas sēklas” (5).

(2)

Ar Direktīvu 66/401/EEK atļauj dažu lopbarības augu sugu bāzes sēklu, sertificētu sēklu un komercsēklu tirdzniecību.

(3)

Ar Direktīvu 2002/57/EK atļauj dažu eļļas augu un šķiedraugu sugu bāzes sēklu, visu sertificētu sēklu un komercsēklu tirdzniecību.

(4)

Abas direktīvas pilnvaro Komisiju aizliegt sēklu tirdzniecību, ja vien tās nav oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas”.

(5)

Dalībvalstis spēj saražot pietiekami daudz bāzes sēklu un sertificēto sēklu, lai apmierinātu Kopienas pieprasījumu pēc iepriekšminēto sugu sēklām ar minēto kategoriju sēklām – attiecībā uz dažām sugām.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu.

(7)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem Direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka nav atļauts laist tirgū šādu augu sēklas:

Poa pratensis L.

pļavas skarenes

Vicia faba L. (partim)

lauka pupa

Papaver somniferum L.

opija magone

Agrostis gigantea Roth

baltā smilga

Agrostis stolonifera L.

ložņu smilga

Phleum bertolonii DC

timotiņš

Poa palustris L.

purva skarene

Poa trivialis L.

parastā skarene

Lupinus albus L.

baltās lupīnas

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

tīruma sinepe

Agrostis capillaris L.

parastā smilga

Lotus corniculatus L.

ragainie vanagnadziņi

Medicago lupulina L.

apiņu lucerna

Trifolium hybridum L.

bastardāboliņš

Alopecurus pratensis L.

pļavas lapsaste

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. un K.B. Presl

augstā dižauza

Bromus catharticus Vahl

lāčauzu suga

Bromus sitchensis Trin.

lāčauzu suga

Lupinus luteus L.

dzeltenās lupīnas

Lupinus angustifolius L.

šaurlapu lupīna

Poa nemoralis L.

birztalu skarene

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

pļavas zeltauzīte

Phacelia tanacetifolia Benth.

parastā facēlija

Sinapis alba L.

baltā sinepe

Agrostis canina L.

suņu smilga

Festuca ovina L.

aitu auzene

Trifolium alexandrinum L.

Aleksandrijas āboliņš

Trifolium incarnatum L.

inkarnāta āboliņš

Trifolium resupinatum L.

Persijas āboliņš

Vicia sativa L.

sējas vīķi

Vicia villosa Roth.

smilts vīķi

ja vien tās nav oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas”.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka no nav atļauts laist tirgū šādu augu sēklas:

Glycine max (L.) Merr.

sojas pupas

Linum usitatissimum L.

linsēklas

ja vien tās nav oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas”, “sertificētas sēklas, pirmā paaudze” vai “sertificētas sēklas, otrā paaudze”.

2. pants

Direktīvu 75/502/EEK un Direktīvu 86/109/EEK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts I pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

(3)  OV L 93, 8.4.1986., 21. lpp.

(4)  Sk. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 228, 29.8.1975., 26. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 75/502/EEK

(OV L 228, 29.8.1975., 26. lpp.).

Komisijas Direktīva 86/109/EEK

(OV L 93, 8.4.1986., 21. lpp.).

Komisijas Direktīva 89/424/EEK

(OV L 196, 12.7.1989., 50. lpp.).

Komisijas Direktīva 91/376/EEK

(OV L 203, 26.7.1991., 108. lpp.).

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts likumdošanā

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

75/502/EEK

1976. gada 1. jūlijs

86/109/EEK

1987. gada 1. jūlijs (1. pants)

1989. gada 1. jūlijs (2. pants)

1990. gada 1. jūlijs (2.a pants)

1991. gada 1. jūlijs (3. un 3.a pants)

89/424/EEK

1990. gada 1. jūlijs

91/376/EEK

1991. gada 1. jūlijs


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 75/502/EEK

Direktīva 86/109/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

 

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

 

2. pants

1. panta 1. punkts

 

2.a pants

1. panta 1. punkts

 

3. pants

1. panta 1. punkts

 

3.a panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

 

3.a panta 2.–6. punkts

2. pants

4. pants

2. pants

3. pants

3. pants

5. pants

4. pants

I pielikums

II pielikums


Augša