EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008L0122

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK ( 2009. gada 14. janvāris ) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 33, 3.2.2009., 10./30. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 059 Lpp. 3 - 23

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/122/oj

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/10


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/122/EK

(2009. gada 14. janvāris)

par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā (2) noteikto procedūru,

tā kā:

(1)

Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK (1994. gada 26. oktobris) par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu (3), pieņemšanas ir attīstījušās īpašumtiesības uz laiku un tirgū ir parādījušies jauni, tām līdzīgi brīvdienu produkti. Šie jaunie brīvdienu produkti un daži darījumi, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, piemēram, tālākpārdošanas līgumi un apmaiņas līgumi nav Direktīvas 94/47/EK darbības jomā. Turklāt Direktīvas 94/47/EK piemērošanas gaitā gūtā pieredze rāda, ka daži jau iekļautie jautājumi būtu jāatjauno vai jāprecizē, lai novērstu tādu produktu izveidošanu, ar kuriem paredzēts apiet šo direktīvu.

(2)

Esošie trūkumi regulējumā izraisa ievērojamus konkurences traucējumus un rada nopietnas problēmas patērētājiem, tādējādi kavējot vienmērīgu iekšējā tirgus darbību. Tādēļ Direktīva 94/47/EK būtu jāaizstāj ar jaunu, situācijai atbilstīgu direktīvu. Tā kā pieaug tūrisma nozīme dalībvalstu ekonomikā, ar daļlaika lietojuma tiesībām un ilgtermiņa brīvdienu produktiem saistīto nozaru lielāka izaugsme un produktivitāte būtu jāveicina, pieņemot konkrētus kopējus noteikumus.

(3)

Lai veicinātu juridisko noteiktību un pilnā mērā gūtu iekšējā tirgus priekšrocības patērētājiem un uzņēmējdarbībai, attiecīgie dalībvalstu tiesību akti arī turpmāk ir jātuvina. Tādēļ būtu pilnīgi jāsaskaņo daži aspekti, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību un ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī ar tiesību maiņu, kas izriet no daļlaika lietojuma līgumiem. Dalībvalstīm nedrīkstētu atļaut saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktos noteikumus, kas atšķiras no noteikumiem, kuri paredzēti šajā direktīvā. Ja šādu saskaņotu noteikumu nav, dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem. Piemēram, dalībvalstīm būtu jāspēj paturēt vai ieviest noteikumus par atteikuma tiesību izmantošanas sekām tiesiskās attiecībās ārpus šis direktīvas darbības jomas vai noteikumus, saskaņā ar kuriem starp daļlaika lietojuma tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu produkta patērētāju un tirgotāju nedrīkst nodibināt saistības, kā arī nedrīkst izdarīt kādu maksājumu šo personu starpā, kamēr patērētājs nav parakstījis kredītlīgumu par pakalpojumu iegādi.

(4)

Atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem šai direktīvai nebūtu jāskar tas, kā dalībvalstīs tiek piemēroti direktīvas nosacījumi attiecībā uz jomām, kas neietilpst tās darbības jomā. Tādējādi dalībvalstis varētu saglabāt vai ieviest valstu tiesību aktus, kas ir atbilstīgi šīs direktīvas vai tās atsevišķu noteikumu prasībām saistībā ar darījumiem, kuri ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas.

(5)

Būtu skaidri jādefinē dažādi līgumi, uz ko attiecas šī direktīva, lai tās noteikumus nevarētu apiet.

(6)

Šajā direktīvā daļlaika lietojuma tiesību līgumi nebūtu jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz vairākkārtēju apmešanās vietu, tostarp viesnīcas istabu, rezervēšanu, ciktāl vairākkārtējā rezervēšanā neiekļauj tiesības un saistības, kuras pārsniedz tiesības un saistības, kas saistītas ar atsevišķu rezervēšanu. Daļlaika lietojuma tiesību līgumi nebūtu arī jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz parastajiem īres līgumiem, jo pēdējie attiecas uz vienu turpinātu apmešanās laikposmu, nevis uz vairākiem laikposmiem.

(7)

Šajā direktīvā ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumi nebūtu jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz parastajām uzticamo klientu shēmām, kuras paredz atlaides turpmākām uzturēšanās reizēm kādā no viesnīcu ķēdes viesnīcām, jo dalību shēmā neiegūst pret atlīdzību vai atlīdzība, kuru maksā patērētājs, galvenokārt nav paredzēta, lai iegūtu atlaides vai citus labumus attiecībā uz apmešanās vietu.

(8)

Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt noteikumus, kas paredzēti Padomes Direktīvā 90/314/EEK (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām (4).

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (5), aizliegta maldinoša, agresīva vai citādi negodīga uzņēmēju komercprakse pret patērētājiem. Ņemot vērā to, kādi produkti un komercprakse ir saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanu un apmaiņu, ir piemēroti pieņemt sīkāk izstrādātus un konkrētākus noteikumus saistībā ar informācijas sniegšanas prasībām un pārdošanas pasākumiem. Patērētāji būtu skaidri jāinformē, ka ielūgumiem uz pārdošanas pasākumiem komerciāls ir nolūks. Būtu jāprecizē un jāatjaunina noteikumi par līgumu un par informāciju, kas jāsniedz pirms līguma slēgšanas. Lai patērētājiem dotu iespēju izskatīt informāciju pirms līguma noslēgšanas, tas būtu jādara veidā, kas viņiem attiecīgajā laikā ir viegli pieejams.

(10)

Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas un līgumu patērētāju izvēlētajā valodā, ko viņi pārzina, un tirgotājam šo tiesību īstenošana nebūtu jānoraida. Turklāt, lai atvieglotu līguma izpildi un īstenošanu, vajadzētu atļaut dalībvalstīm noteikt, ka patērētājiem būtu jānodrošina arī papildu valodu versijas.

(11)

Lai patērētājiem dotu iespēju pilnībā saprast, kādas ir viņu tiesības un pienākumi saskaņā ar līgumu, būtu jādod laiks, kurā viņi var atteikties no līguma bez attaisnojoša iemesla un bez jebkādām izmaksām. Šobrīd dažādās dalībvalstīs šis termiņš ir atšķirīgs, un pieredze rāda, ka Direktīvā 94/47/EK paredzētais laiks nav pietiekams. Tādēļ minēto termiņu būtu jāpagarina, lai panāktu augsta līmeņa kopēju patērētāju aizsardzību un lielāku skaidrību patērētājiem un tirgotājiem. Būtu jāsaskaņo laikposma ilgums, praktiskie pasākumi un sekas, kuras rodas, ja izmanto atteikuma tiesības.

(12)

Patērētājiem jābūt pieejamiem efektīviem aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja tirgotāji nepilda noteikumus attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas vai attiecībā uz līgumu, īpaši – ja netiek pildīti noteikumi par to, ka līgumā jānorāda visa pieprasītā informācija un patērētājam jāsaņem līguma eksemplārs tā noslēgšanas brīdī. Papildus valsts tiesību aktos paredzētiem aizsardzības līdzekļiem patērētājiem jādod iespēja izmantot pagarinātu atteikuma termiņu, ja tirgotāji nav snieguši informāciju. Šā pagarinātā atteikuma termiņa laikā jāsaglabā tiesības atteikties bez maksas neatkarīgi no tā, kādus pakalpojumus patērētājs ir saņēmis. Arī pēc atteikuma termiņa beigām patērētājiem ir tiesības prasīt valstu tiesību aktos paredzētos aizsardzības līdzekļus, ja netiek pildītas prasības par informācijas sniegšanu.

(13)

Uz šajā direktīvā paredzēto termiņu aprēķināšanu būtu jāattiecina Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (6).

(14)

Lai uzlabotu patērētāju tiesību aizsardzību, būtu jāprecizē aizliegums veikt avansa maksājumu tirgotājiem vai jebkurai citai trešajai personai pirms atteikuma termiņa beigām. Aizliegums veikt avansa maksājumu saistībā ar tālākpārdošanas līgumiem būtu jāattiecina uz laiku, kamēr faktiski nav notikusi pārdošana vai izbeigts tālākpārdošanas līgums, bet dalībvalstīm vajadzētu paturēt tiesības regulēt galīgo maksājumu starpniekiem veikšanas iespējas un ar tiem saistītos nosacījumus, ja tālākpārdošanas līgums ir izbeigts.

(15)

Attiecībā uz ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumiem cenā, ko maksā pa daļām atbilstīgi maksājumu grafikam, varētu ņemt vērā iespēju, ka turpmākos maksājumus pēc pirmā gada varētu pielāgot, lai nodrošinātu iemaksas faktiskās vērtības saglabāšanu, piemēram, lai ņemtu vērā inflāciju.

(16)

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības attiecībā uz līgumu, kura cena ir pilnībā vai daļēji segta, izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris tirgotājs vai cita trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un tirgotāju, kredītlīgums tiek izbeigts bez jebkādām izmaksām patērētājam. Tas pats attiecas uz līgumiem par citiem saistītiem pakalpojumiem, ko sniedz tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp trešo personu un tirgotāju.

(17)

Nevajadzētu atņemt patērētājiem šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja līgumam piemērojamais tiesību akts ir dalībvalsts tiesību akts. Līgumam piemērojamo tiesību aktu vajadzētu noteikt saskaņā ar Kopienas noteikumiem par starptautiskām privāttiesību normām, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (7). Saskaņā ar šo regulu trešās valsts tiesību aktus var piemērot jo īpaši gadījumos, kad tirgotāju mērķis ir patērētāji, kuri atvaļinājuma laikā ir valstī, kas nav viņu dzīvesvietas valsts. Ņemot vērā, ka šādas komercdarbības prakses ir izplatītas šajā direktīvā noteiktā jomā un ka līgumi aptver ievērojamas naudas summas, būtu jāparedz papildu drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka patērētājam noteiktos atsevišķos gadījumos netiek liegta šajā direktīvā paredzētā patērētāja aizsardzība, jo īpaši – kad jebkuras dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija attiecībā uz līgumu. Šī koncepcija atspoguļo tādu konkrētu vajadzību aizsargāt patērētājus, kas rodas no tā, ka šīs direktīvas darbības jomā esošie līgumi parasti ir sarežģīti, attiecas uz ilgu laikposmu un ir saistīti ar finansēm.

(18)

Tiesas, kurām saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem jautājumiem ir jurisdikcija lietās, būtu jānosaka saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (8).

(19)

Lai nodrošinātu, ka ar šo direktīvu patērētājam piešķirtā aizsardzība ir pilnībā efektīva, īpaši attiecībā uz prasībām tirgotājam sniegt informāciju gan pirms līguma noslēgšanas, gan arī pašā līgumā, dalībvalstīm ir jāpieņem iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas attiecībā uz šīs direktīvas pārkāpumiem.

(20)

Ir jānodrošina, ka personām un organizācijām, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir likumīgas intereses šajā jautājumā, ir aizsardzības līdzekļi ierosināt tiesvedību par šīs direktīvas pārkāpumiem.

(21)

Dalībvalstīs ir jāizveido piemērota un efektīva kārtība prasījumiem par zaudējumu atlīdzību, lai risinātu strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveicina tādu valsts vai privātu struktūru izveide, kas risina strīdus ārpustiesas kārtībā.

(22)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka patērētājus efektīvi informē par valsts noteikumiem, ar ko transponē šo direktīvu, un jāaicina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt par šajā nozarē pastāvošajiem rīcības kodeksiem. Lai sasniegtu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, varētu informēt patērētāju organizācijas un iesaistīt tās rīcības kodeksu izstrādē.

(23)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai likvidētu iekšējā tirgus šķēršļus un panāktu patērētāju tiesību augstu kopējo aizsardzības līmeni.

(24)

Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(25)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis un darbības joma

1.   Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt pareizu iekšējā tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību un ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī līgumu apmaiņu.

2.   Šī direktīva attiecas uz darījumiem starp tirgotāju un patērētāju.

Šī direktīva neskar valsts tiesību aktus:

a)

ar kuriem paredz vispārīgus līgumtiesību aizsardzības līdzekļus;

b)

kas attiecas uz nekustamā vai kustamā īpašuma reģistrāciju un nekustamā īpašuma tiesību pāreju,

c)

kas saistīti ar nosacījumiem par apstiprināšanas režīmu vai licencēšanas prasību izveidi; kā arī

d)

kas saistīti ar to tiesību noteikšanu, uz ko attiecas šajā direktīvā minētie līgumi.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“daļlaika lietojuma tiesību līgums” ir līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs par atlīdzību iegūst tiesības izmantot vienu vai vairākas naktsmītnes uz vairāk nekā vienu apmešanās laikposmu;

b)

“ilgtermiņa brīvdienu produkta līgums” ir līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs par atlīdzību pamatā iegūst tiesības saņemt atlaides vai citas priekšrocības tikai izmitināšanai vai izmitināšanai kopā ar ceļošanu vai citiem pakalpojumiem;

c)

“tālākpārdošanas līgums” ir līgums, ar kuru tirgotājs pret atlīdzību palīdz patērētājam pārdot vai nopirkt daļlaika lietojuma tiesības vai ilgtermiņa brīvdienu produktu;

d)

“apmaiņas līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs par atlīdzību pievienojas maiņas sistēmai, kura ļauj patērētājam izmantot naktsmītnes vai citus pakalpojumus apmaiņā pret viņa sniegtu atļauju uz laiku citām personām izmantot priekšrocības, kas izriet no tiesībām, kuras noteiktas patērētāja daļlaika lietojuma tiesību līgumā;

e)

“tirgotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas darbojas nolūkos, kas saistīti ar šīs personas veiktu tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju, un jebkura persona, kas rīkojas tirgotāja vārdā;

f)

“patērētājs” ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šīs personas tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju;

g)

“papildu līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst pakalpojumus, kas ir saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību līgumiem vai ilgtermiņa brīvdienu produktiem, un šos pakalpojumus sniedz tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp trešo personu un tirgotāju;

h)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kurš dod iespēju patērētājam vai tirgotājam uzglabāt informāciju, kas adresēta personīgi viņam, tā, lai būtu pieejama turpmākai atsaucei par laika posmu, kurš atbilst informācijas mērķiem un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

i)

“rīcības kodekss” ir vienošanās vai tādu noteikumu kopums, kas nav ietverts dalībvalsts normatīvos vai administratīvos tiesību aktos un ar ko nosaka to tirgotāju uzvedību, kuri uzņemas kodeksā minētos pienākumus attiecībā uz vienu vai vairākiem komercprakses paveidiem vai uzņēmējdarbības nozarēm;

j)

“par kodeksu atbildīgā persona” ir jebkurš tiesību subjekts, tostarp tirgotājs vai tirgotāju grupa, kas ir atbildīgs par rīcības kodeksa izstrādi un pārskatīšanu un/vai par uzraudzību attiecībā uz to, kā tie, kas ir uzņēmušies kodeksā paredzētos pienākumus, tos ievēro.

2.   Lai aprēķinātu daļlaika lietojuma tiesību līguma vai ilgtermiņa brīvdienu produkta līguma darbības termiņu kā attiecīgi definēts 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ir jāņem vērā visi līguma noteikumi, kuros atļauta automātiska pagarināšana vai pagarināšana.

3. pants

Reklāma

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visās reklāmās tiek norādīta iespēja saņemt 4. panta 1. punktā minēto informāciju, kā arī tas, kur šo informāciju var saņemt.

2.   Ja daļlaika vai ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgums patērētājam jāpiedāvā personiski reklāmas kampaņas vai pārdošanas pasākumā, tirgotājs ielūgumā skaidri norāda pasākuma komerciālo nolūku un veidu.

3.   Pasākumā patērētājam jebkurā laikā ir pieejama 4. panta 1. punktā minētā informācija.

4.   Daļlaika lietojuma tiesības uz laiku izmantot īpašumu vai ilgtermiņa brīvdienu produktus nereklamē vai nepārdod kā ieguldījumus.

4. pants

Informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas

1.   Laikus, pirms patērētājam kļūst saistošs jebkurš līgums vai piedāvājums, tirgotājs patērētājam skaidrā un saprotamā veidā sniedz precīzu un pietiekamu informāciju, kā norādīts turpmāk:

a)

daļlaika lietojuma tiesību līguma gadījumā: izmantojot I pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

b)

ilgtermiņa brīvdienu produkta līguma gadījumā: izmantojot II pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

c)

tālākpārdošanas līguma gadījumā: izmantojot III pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

d)

apmaiņas līguma gadījumā: izmantojot IV pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā.

2.   Tirgotājs 1. punktā minēto informāciju sniedz bez atlīdzības papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, kas patērētājam ir viegli pieejams.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka informāciju, kas minēta 1. punktā, pēc patērētāja izvēles sagatavo tās dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām, kas ir patērētāja dzīvesvietas valsts, vai arī kuras valstspiederīgais ir patērētājs, ar noteikumu, ka tā ir Kopienas oficiālā valoda.

5. pants

Daļlaika lietošanas tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produktu, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgums

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka līgums ir rakstisks, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, un to pēc patērētāja izvēles sagatavo tās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, kas ir patērētāja dzīvesvietas valsts vai kuras valstspiederīgais ir patērētājs, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

Dalībvalsts, kas ir pircēja dzīvesvietas valsts, tomēr var prasīt, lai turklāt:

a)

jebkurā gadījumā patērētājam līgumu nodrošina attiecīgās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda;

b)

gadījumā, ja daļlaika lietojuma tiesību līgums attiecas uz vienu konkrētu nekustamo īpašumu, tirgotājs nodrošina, ka pircējam izsniedz apliecinātu līguma tulkojumu tās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, kurā atrodas nekustamais īpašums, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

Dalībvalsts, kuras teritorijā tirgotājs veic pārdošanas darbības, var pieprasīt, lai patērētājam līgumu jebkurā gadījumā nodrošina attiecīgās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

2.   Direktīvas 4. panta 1. punktā minētā informācija ir līguma daļa, un to nemaina, ja vien puses nav skaidri vienojušās citādi vai ja grozījumi radušies netipisku un neparedzamu apstākļu dēļ, kurus tirgotājs nav varējis ietekmēt un kuru sekas nebūtu bijis iespējams novērst, pat veicot visu nepieciešamo.

Par šīm izmaiņām pirms līguma slēgšanas paziņo patērētājam papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, kas viņam ir viegli pieejams.

Līgumā skaidri norāda jebkuras šādas izmaiņas.

3.   Papildus 4. panta 1. punktā minētajai informācijai līgumā iekļauj:

a)

katras puses identitāti, pastāvīgās dzīvesvietas adresi un parakstu; un

b)

datumu un vietu, kur līgums noslēgts.

4.   Pirms līguma noslēgšanas tirgotājs skaidri vērš patērētāja uzmanību uz atteikuma tiesību esību, atteikuma termiņu, kas minēts 6. pantā, kā arī 9. pantā minēto avansa maksājumu aizliegumu atteikuma termiņa laikā.

Patērētājam atbilstīgie līguma noteikumi ir jāparaksta atsevišķi.

Līgumā iekļauj atsevišķu standarta atteikuma veidlapu, kā norādīts V pielikumā, kas paredzēta, lai saskaņā ar 6. pantu atvieglotu atteikuma tiesību izmantošanu.

5.   Patērētājs līguma noslēgšanas brīdī saņem līguma eksemplāru vai eksemplārus.

6. pants

Atteikuma tiesības

1.   Papildus valstu tiesību aktos paredzētiem aizsardzības līdzekļiem šīs direktīvas noteikumu nepildīšanas gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam tiek piešķirtas četrpadsmit kalendārās dienas, lai atkāptos no daļlaika lietošanas tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līguma bez iemesla paziņošanas.

2.   Atteikuma termiņu sāk skaitīt:

a)

no līguma vai jebkura saistoša priekšlīguma noslēgšanas dienas; vai

b)

no dienas, kad patērētājs saņem šo līgumu vai jebkuru saistošu priekšlīgumu, ja minētā diena ir vēlāk par a) apakšpunktā minēto.

3.   Atteikuma termiņš beidzas:

a)

vienu gadu un četrpadsmit kalendārās dienas no šā panta 2. punktā minētās dienas, ja tirgotājs patērētājam nenodrošina aizpildītu atsevišķu standarta atteikuma veidlapu, kā noteikts 5. panta 4. punktā, rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju;

b)

trīs mēnešus un četrpadsmit kalendārās dienas no šā panta 2. punktā minētās dienas, ja 4. panta 1. punktā minēto informāciju, tostarp I līdz IV pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, patērētājam nenodrošina rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

Turklāt dalībvalstis saskaņā ar 15. pantu paredz atbilstīgas sankcijas, jo īpaši attiecībā uz gadījumu, ja pēc atteikuma termiņa beigām tirgotājs nav izpildījis šajā direktīvā paredzētās informācijas sniegšanas prasības.

4.   Ja tirgotājs patērētājam viena gada laikā no dienas, kas minēta šā panta 2. punktā, ir nodrošinājis 5. panta 4. punktā prasīto aizpildītu atsevišķu standarta atteikuma veidlapu rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs saņem minēto veidlapu. Līdzīgi, ja 4. panta 1. punktā minētā informācija, tostarp I līdz IV pielikumā norādītā standarta informācijas veidlapa, patērētājam ir bijusi nodrošināta trijos mēnešos no šā panta 2. punktā minētās dienas rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs saņem šādu informāciju.

5.   Ja apmaiņas līgumu patērētājam piedāvā vienlaikus un kopā ar daļlaika lietojuma tiesību līgumu, abiem līgumiem saskaņā ar 1. punktu piemēro vienotu atteikuma termiņu. Abu līgumu atteikuma termiņu aprēķina saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem noteikumiem, jo tie attiecas uz daļlaika lietojuma tiesību līgumu.

7. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumi

Ja patērētājs grasās izmantot atteikuma tiesības, patērētājs pirms atteikuma termiņa beigām par savu lēmumu atteikties informē tirgotāju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. Patērētājs var izmantot standarta atteikšanās formu, kas norādīta V pielikumā un ko saskaņā ar 5. panta 4. punktu nodrošina tirgotājs. Termiņš ir ievērots, ja paziņojumu nosūta pirms atteikuma termiņa beigām.

8. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

1.   Patērētājam izmantojot atteikuma tiesības, tiek izbeigtas pušu līgumiskās saistības.

2.   Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētājs nesedz nekādus izdevumus un nav atbildīgs par vērtību, kas atbilst pakalpojumam, kurš varētu būt sniegts pirms atteikuma.

9. pants

Avansa maksājums

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz daļlaika lietojuma tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produktu un apmaiņas līgumiem tiek aizliegti jebkādi patērētāja veikti avansa maksājumi, garantiju sniegšana, naudas rezervēšana patērētāja kontos, skaidra norāde par parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība tirgotājam vai jebkurai citai trešajai personai pirms 6. panta 1. līdz 4. punktā minētā atteikuma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz tālākpārdošanas līgumiem, pirms notiek faktiskā pārdošana vai tālākpārdošanas līgums tiek citādi izbeigts, ir aizliegti jebkādi patērētāja par tālākpārdošanu veikti avansa maksājumi, garantiju sniegšana, naudas rezervēšana patērētāja kontos, skaidra norāde par parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība tirgotājam vai jebkurai citai trešajai personai.

10. pants

Ar ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumiem saistīti īpaši noteikumi

1.   Ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumu gadījumā maksājumus veic pa daļām atbilstīgi maksājumu grafikam. Maksājumus par līgumā noteikto cenu ir aizliegts veikt citādi nekā saskaņā ar pa daļām veicamo maksājumu grafiku. Maksājumus, tostarp dalības maksu, sadala gada iemaksās; visas gada iemaksas ir vienādas. Tirgotājs vismaz četrpadsmit kalendārās dienas pirms maksājuma termiņa papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju nosūta rakstisku aicinājumu veikt maksājumu.

2.   Sākot no otrās iemaksas, patērētājs var izbeigt līgumu, nemaksājot soda naudu, par to paziņojot tirgotājam četrpadsmit kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemts lūgums par katra maksājuma veikšanu. Šīs tiesības neietekmē tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem.

11. pants

Papildu līgumu izbeigšana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības attiecībā uz līgumu par daļlaika lietojuma tiesībām vai ilgtermiņa brīvdienu produktiem, visi to maiņas apakšlīgumi vai jebkuri citi papildu līgumi tiek automātiski izbeigti, neradot patērētājam nekādas izmaksas.

2.   Neskarot 15. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem (10), ja līguma cenu pilnībā vai daļēji sedz, izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris tirgotājs vai cita trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un tirgotāju, kredītlīgums tiek izbeigts bez jebkādām izmaksām patērētājam, ja patērētājs attiecībā uz daļlaika lietojuma tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgumu izmanto atteikuma tiesības.

3.   Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu līgumu izbeigšanu.

12. pants

Direktīvas obligātais raksturs un piemērošana starptautiskās lietās

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad līgumam piemērojamie tiesību akti ir dalībvalsts tiesību akti, patērētāji nevar atteikties no tiesībām, kādas tiem piešķir šī direktīva.

2.   Ja piemērojamie tiesību akti ir trešās valsts tiesību akti, patērētājiem nevar liegt šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ko īsteno tiesas atrašanās vietas dalībvalsts:

ja kāds no attiecīgiem nekustamiem īpašumiem atrodas dalībvalsts teritorijā; vai

gadījumā, kad līgums nav tieši saistīts ar nekustamo īpašumu, ja uzņēmējs veic komercdarbību vai profesionālo darbību dalībvalstī vai ar jebkādiem līdzekļiem vērš šādas mērķtiecīgas darbības uz dalībvalsti un līgums ietilpst šādu darbību jomā.

13. pants

Tiesiskā un administratīvā zaudējumu atlīdzība

1.   Dalībvalstis patērētāju interesēs nodrošina pienācīgus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka tirgotāji ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos līdzekļos iekļauj noteikumus, kas paredz, ka vienai vai vairākām no turpmāk minētajām iestādēm, kā paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos, saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem ir tiesības vērsties tiesā vai kompetentās pārvaldības iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti šīs direktīvas īstenošanai:

a)

valstu iestādes un struktūras vai to pārstāvji;

b)

patērētāju organizācijas, kam ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā;

c)

profesionālas organizācijas, kurām ir likumīgas intereses šādi rīkoties.

14. pants

Patērētāju informēšana un ārpustiesas prasības par zaudējumu atlīdzību

1.   Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus par valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt patērētājus par saviem rīcības kodeksiem.

Komisija ierosina jo īpaši profesionālām struktūrām, organizācijām un asociācijām Kopienas līmenī izstrādāt rīcības kodeksus, kas paredzēti, lai saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu. Tā arī mudina tirgotājus un to nozares organizācijas informēt patērētājus par jebkuriem šādiem kodeksiem, tostarp attiecīgos gadījumos izdarot īpašas atzīmes.

2.   Dalībvalstis veicina pienācīgu un efektīvu ārpustiesas sūdzību un zaudējumu atlīdzības procedūru izveidi vai pilnveidošanu, lai risinātu patērētāju strīdus, kas ir šīs direktīvas darbības jomā, un attiecīgā gadījumā mudina tirgotājus un to filiāles informēt patērētājus par šādu procedūru pieejamību.

15. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis nosaka atbilstīgas sankcijas gadījumiem, kad tirgotājs neievēro valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

2.   Sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

16. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 23. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai šo aktu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 23. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

17. pants

Pārskatīšana

Komisija pārskata šo direktīvu un ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 2014. gada 23. februārī.

Ja vajadzīgs, tā iesniedz turpmākus priekšlikumus, lai pielāgotu direktīvu attīstībai šajā jomā.

Komisija var pieprasīt informāciju no dalībvalstīm un valsts pārvaldes iestādēm.

18. pants

Atcelšana

Direktīvu 94/47/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

20. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 14. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  OV C 44, 16.2.2008., 27. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 18. decembra Lēmums.

(3)  OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.

(4)  OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

(5)  OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.

(6)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(7)  OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.

(8)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(9)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.


I PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA DAĻLAIKA LIETOJUMA TIESĪBU LĪGUMIEM

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA ILGTERMIŅA BRĪVDIENU PRODUKTU LĪGUMIEM

Image

Image


III PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA TĀLĀKPĀRDOŠANAS LĪGUMIEM

Image

Image


IV PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA APMAIŅAS LĪGUMIEM

Image

Image


V PIELIKUMS

ATSEVIŠĶA STANDARTA ATTEIKUMA VEIDLAPA ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS ATVIEGLOŠANAI

Image


VI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA STARP ŠĪS DIREKTĪVAS UN DIREKTĪVAS 94/47/EK NOTEIKUMIEM

Direktīva 94/47/EK

Šī direktīva

1. panta pirmā rindkopa

1. panta 1. punkts un 1. panta 2. punkta pirmā daļa

1. panta otrā rindkopa

1. panta trešā rindkopa

1. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta pirmais ievilkums

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts (jauns)

2. panta otrais ievilkums

2. panta trešais ievilkums

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

2. panta ceturtais ievilkums

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta h) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta i) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta j) apakšpunkts (jauns)

2. panta 2. punkts (jauns)

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts (jauns)

3. panta 3. punkts (jauns)

3. panta 4. punkts (jauns)

4. panta pirmais ievilkums

5. panta 1. punkta pirmā daļa un 5. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta otrais ievilkums

4. panta 3. punkts un 5. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts (jauns)

5. panta 4. punkts (jauns)

5. panta 5. punkts (jauns)

5. panta 1. punkta ievadteikums

6. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta pirmais ievilkums

6. panta 1. punkts un 6. panta 2. punkts

5. panta 1. punkta otrais ievilkums

6. panta 3. punkts un 6. panta 4. punkts

5. panta 1. punkta trešais ievilkums

6. panta 3. punkts

6. panta 5. punkts (jauns)

5. panta 2. punkts

7. pants

8. panta 1. punkts (jauns)

5. panta 3. punkts

8. panta 2. punkts

5. panta 4. punkts

8. panta 2. punkts

6. pants

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts (jauns)

10. panta 1. punkts (jauns)

10. panta 2. punkts (jauns)

11. panta 1. punkts (jauns)

7. panta pirmā rindkopa

11. panta 2. punkts

7. panta otrā rindkopa

11. panta 3. punkts

8. pants

12. panta 1. punkts

9. pants

12. panta 2. punkts

10. pants

13. un 15. pants

11. pants

14. panta 1. punkts (jauns)

14. panta 2. punkts (jauns)

12. pants

16. pants

17. pants (jauns)

18. pants (jauns)

19. pants (jauns)

13. pants

20. pants

Pielikums

I pielikums

Pielikuma a) punkts

5. panta 3. punkta a) apakšpunkts un I pielikuma 1. daļas pirmā aile

Pielikuma b) punkts

I pielikuma 1. daļas trešā aile un I pielikuma 3. daļas 1. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma c) punkts

I pielikuma 1. daļas otrā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 1) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 2) apakšpunkts

I pielikuma 1. daļas ceturtā aile un I pielikuma 3. daļas 3. punkta otrais ievilkums

Pielikuma d) punkta 3) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta trešais ievilkums

Pielikuma d) punkta 4) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 5) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta ceturtais ievilkums

Pielikuma e) punkts

I pielikuma 1. daļas sestā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta otrais ievilkums

Pielikuma f) punkts

I pielikuma 1. daļas sestā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta trešais ievilkums

Pielikuma g) punkts

I pielikuma 3. daļas 6. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma h) punkts

I pielikuma 1. daļas ceturtā aile

Pielikuma i) punkts

I pielikuma 1. daļas piektā un sestā aile un I pielikuma 3. daļas 4. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma j) punkts

I pielikuma 2. daļas trešais ievilkums

Pielikuma k) punkts

I pielikuma 2. daļas septītā aile un I pielikuma 3. daļas 6. punkta otrais ievilkums

Pielikuma l) punkts

I pielikuma 2. daļas pirmais un trešais ievilkums un I pielikuma 3. daļas 5. punkta pirmais ievilkums un V pielikums (jauns)

Pielikuma m) punkts

5. panta 3. punkta b) apakšpunkts

I pielikuma 1. daļas astotā aile (jauna)

I pielikuma 2. daļas otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 2. daļas ceturtais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 1. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 4. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 5. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 6. punkta trešais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 6. punkta ceturtais ievilkums (jauns)

II līdz V pielikums (jauns)


Augša