EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0073

Komisijas Direktīva 2007/73/EK ( 2007. gada 13. decembris), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz acetamiprīda, atrazīna, deltametrīna, imazalila, indoksakarba, pendimetalīna, pimetrozīna, piraklostrobīna, tiakloprīda un trifloksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 329, 14.12.2007., 40./51. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/73/oj

14.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/40


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/73/EK

(2007. gada 13. decembris),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz acetamiprīda, atrazīna, deltametrīna, imazalila, indoksakarba, pendimetalīna, pimetrozīna, piraklostrobīna, tiakloprīda un trifloksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Atļaujas izsniedz, pamatojoties uz novērtējumu par to, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā tie ietekmē vidi. Elementi, kas jāņem vērā novērtējumā, ietver iedarbību uz darba veicējiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, kad tie ar barību uzņem atliekvielas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām.

(2)

Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums atspoguļo pesticīdu minimālo daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko izmanto tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu vismazākais iespējamais un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz paredzamo devu uzturā.

(3)

Kamēr pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis datus, ar Komisijas Direktīvu 86/362/EEK (4), kura grozīta ar Direktīvu 2007/7/EK, ir noteikti pagaidu maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi atrazīnam. Veicot turpmākas pārbaudes, tika konstatēts, ka atliekvielu izmēģinājuma datu iegūšanai ir jāparedz ilgāks laikposms. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt termiņu atrazīna atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem.

(4)

Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi pesticīdiem, uz ko attiecas Direktīva 90/642/EEK, ir pastāvīgi jāpārskata, un tos var grozīt, lai ņemtu vērā jaunus vai mainītus izmantošanas veidus. Komisija ir saņēmusi informāciju par jauniem vai mainītiem izmantošanas veidiem, kuru rezultātā varētu mainīties acetamiprīda, deltametrīna, indoksakarba, pendimetalīna, pimetrozīna, piraklostrobīna, tiakloprīda un trifloksistrobīna atliekvielu daudzumi.

(5)

Kāda dalībvalsts paziņoja Komisijai, ka tā vēlas pārskatīt valstī noteiktos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus imazalilam saskaņā ar Direktīvas 90/642/EEK 8. pantu, ņemot vērā bažas par patērētāju uzņemto devu. Komisija saņēma priekšlikumus pārskatīt Kopienā noteiktos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus.

(6)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija (5), ir apzināta un novērtēta šajā direktīvā minēto pesticīdu iedarbība uz patērētājiem visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas. Pamatojoties uz minētajiem novērtējumiem, jānosaka tāds maksimāli pieļaujamais šo pesticīdu atliekvielu daudzums, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā dienas deva.

(7)

Acetamiprīdam, deltametrīnam, imazalilam, indoksakarbam, pimetrozīnam, piraklostrobīnam un tiakloprīdam ir noteikta akūta standartdeva (ARfD). Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija, ir apzināta un novērtēta šo pesticīdu iedarbība uz patērētāju visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekvielas. Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas (AZK) atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi par patērētāju aizsardzību pret pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem (6). Pamatojoties uz devu izvērtējumu, šo pesticīdu maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums jānosaka tā, lai netiktu pārsniegta ARfD. Attiecībā uz pārējām vielām pieejamās informācijas novērtējums liecina, ka ARfD nav vajadzīga, un tādēļ nav vajadzīgs īstermiņa novērtējums.

(8)

Ja atļautas augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas dēļ pārtikas produktā vai uz tā nav nosakāms pesticīdu atliekvielu daudzums vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanas veidu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav sniegti vajadzīgie dati, vai ja nav sniegti vajadzīgie dati par tādu izmantošanas veidu trešās valstīs, kura dēļ rodas atliekvielas tādos pārtikas produktos, kas var nonākt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem, tad par maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(9)

Pagaidu maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu noteikšana vai grozīšana Kopienas mērogā neliedz dalībvalstīm noteikt pagaidu maksimāli pieļaujamos daudzumus acetamiprīdam, indoksakarbam, piraklostrobīnam, tiakloprīdam un trifloksistrobīnam saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un minētās direktīvas VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu laiku šo vielu turpmākai izmantošanai. Pēc tam Kopienas noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais daudzums jāpieņem galīgi.

(10)

Tāpēc ir lietderīgi grozīt Direktīvā 86/362/EEK un 90/642/EEK norādītos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, lai pienācīgi uzraudzītu un kontrolētu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un aizsargātu patērētājus. Ja maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi jau ir noteikti minēto direktīvu pielikumos, tos ir lietderīgi grozīt. Ir lietderīgi noteikt tos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, kas vēl nav noteikti.

(11)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, un ir ņemtas vērā minēto personu izteiktās piezīmes par šiem daudzumiem.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK.

(13)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 14. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, izņemot normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz deltametrīnu un atrazīnu, kuri jāpieņem un jāpublicē līdz 2007. gada 18. decembrim, un normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz imazalilu, kuri jāpieņem un jāpublicē līdz 2008. gada 14. septembrim. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai pieņemto tiesību aktu tekstus, kā minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2008. gada 15. jūnija, izņemot tiesību aktus attiecībā uz deltametrīnu un atrazīnu, kuri jāpiemēro no 2007. gada 19. decembra, un tiesību aktus attiecībā uz imazalilu, kuri jāpiemēro no 2008. gada 15. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/62/EK (OV L 260, 5.10.2007., 4. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/62/EK.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

(4)  OV L 43, 15.2.2007., 19. lpp.

(5)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules Veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums); atzinums par mainīgajām pesticīdu atliekvielām augļos un dārzeņos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā aili attiecībā uz atrazīnu aizstāj ar šādu:

Pesticīdu atliekvielas

Maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

“Atrazīns

0,1 (1) GRAUDI


(1)  Kamēr pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis datus par atliekvielām, līdz 2009. gada 1. jūnijam ir spēkā pagaidu maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā slejas attiecībā uz acetamiprīdu, deltametrīnu imazalilu, indoksakarbu, pendimetalīnu, pimetrozīnu, piraklostrobīnu, tiakloprīdu un trifloksistrobīnu aizstāj ar šādām slejām:

 

Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas maksimālie pieļaujamie atliekvielu daudzumi

“Acetamiprīds

Deltametrīns

(cis-deltametrīns) (2)

Imazalils

Indoksakarbs kā izomēru S un R summa

Pendimetalīns

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Tiakloprīds

Trifloksistrobīns

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

1 (3)

0,05 (1)

5

0,02 (1)  (3)

 

0,3

1 (3)

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grepfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (3)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciedru rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

iii)

SĒKLEŅI

1 (3)

 

2

 

 

0,02 (1)

0,3 (3)

0,3 (3)

0,5 (3)

Āboli

 

0,2

 

0,5 (3)

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,1

 

0,3 (3)

 

 

 

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

Aprikozes

0,1 (3)

 

 

0,3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

0,3 (3)

1 (3)

Ķirši

0,2 (3)

0,2

 

 

 

 

0,3 (3)

0,3  (3)

1 (3)

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

0,1 (3)

 

 

0,3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

0,3 (3)

1 (3)

Plūmes

0,02 (3)

 

 

 

 

 

0,1 (3)

0,1 (3)

0,2 (3)

Citi

0,01 (1)  (3)

0,1

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

0,2

 

2 (3)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

5 (3)

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

0,2

 

0,02 (1)  (3)

 

0,5

0,5 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

1 (3)

0,02 (1)  (3)

Kazenes

 

0,5

 

 

 

3

1  (3)

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

0,5

 

 

 

3

1  (3)

 

 

Citas

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

0,5

 

1 (3)

 

0,5

2  (3)

 

1 (3)

Ērkšķogas

 

0,2

 

1 (3)

 

0,5

 

 

1 (3)

Citas

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,5  (3)

 

0,02 (1)  (3)

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

vi)

DAŽĀDI

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

2

0,2  (3)

 

 

 

 

0,05 (3)

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

0,5  (3)

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

0,5  (3)

1 (3)

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granātāboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

0,2

 

0,1 (3)

 

0,05 (3)

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Mārrutki

 

 

 

 

0,2

 

0,3 (3)

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

0,2

 

0,3 (3)

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

0,2

 

0,1  (3)

 

 

Redīsi

 

 

 

0,2  (3)

 

 

 

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

 

 

0,1  (3)

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Ķiploki

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Sīpoli

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Šalotes

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Lielie loksīpoli

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

0,1 (3)

0,3

0,5

0,5 (3)

 

0,5

0,2 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

Pipari

0,3 (3)

 

 

0,3 (3)

 

1

0,5 (3)

1 (3)

0,3  (3)

Baklažāni

0,1 (3)

0,3

 

0,5 (3)

 

0,5

0,2 (3)

0,5 (3)

 

Okras

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,01 (1)  (3)

0,2

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,3 (3)

0,2

0,2

0,2 (3)

 

0,5

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

0,2 (3)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,01 (1)  (3)

0,2

 

0,1 (3)

 

0,2

0,02 (1)  (3)

 

 

Melones

 

 

2

 

 

 

 

0,2 (3)

0,3 (3)

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

0,2

Citi

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

d)

Cukurkukurūza

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0,1

 

0,3 (3)

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,02 (1)  (3)

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (3)

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (3)

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,2  (3)

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

0,5

 

 

 

0,2

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

Ķīnas kāposti

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

0,5

 

 

 

2

 

2 (3)

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

5 (3)

 

 

1  (3)

 

 

10  (3)

 

 

Dārza salāti

5 (3)

 

 

2 (3)

 

 

 

 

 

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

5  (3)

 

 

2 (3)

 

 

 

 

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krustziežu dzimtas dārzeņu lapas un stublāji, arī rāceņu laksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

2 (3)

 

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

0,01 (1)  (3)

0,5

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

Dārza spināti

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

d)

Lapu cigoriņi

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

e)

Garšaugi

 

0,5

 

2 (3)

 

1

2 (3)

3 (3)

 

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

5  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)  (3)

0,2

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

1

0,02 (1)  (3)

 

 

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

0,5 (3)

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

Sparģeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artišoki

 

0,1

 

0,1 (3)

 

 

 

 

 

Puravi

 

0,2

 

 

 

 

0,5 (3)

 

0,2  (3)

Rabarberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

viii)

SĒNES

0,01 (1)  (3)

0,05

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,01 (1)  (3)

1

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

0,02 (1)

0,3 (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Pupas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupīnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

 

 

0,05 (1)

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

Linsēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

0,1

 

 

 

 

 

0,3 (3)

 

Sojas pupas

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2  (3)

 

Kokvilnas sēklas

0,02 (3)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķirbju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

5.

Kartupeļi

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

3

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Jaunie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)  (3)

5

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)  (3)

5

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)

15

10 (3)

0,05 (1)  (3)

30 (3)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Pagaidu maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums ir spēkā līdz 2008. gada 1. novembrim, līdz brīdim, kad atbilstoši Direktīvai 91/414/EEK tiks pārskatīta III pielikuma dokumentācija un notiks deltametrīna preparātu pārreģistrācija dalībvalstu līmenī.

(3)  Norāda uz to, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikta pagaidu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.”


Augša