EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0071

Komisijas Direktīva 2007/71/EK ( 2007. gada 13. decembris), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 329, 14.12.2007., 33./36. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 023 Lpp. 38 - 41

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 26/06/2019; Iesaist. atcelta ar 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/71/oj

14.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/33


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/71/EK

(2007. gada 13. decembris),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Marpol 73/78 IV pielikums par aizsardzību no kuģu sateces ūdeņu radīta piesārņojuma stājies spēkā 2003. gada 27. septembrī, un tā pārskatītā redakcija spēkā stājusies 2005. gada 1. augustā.

(2)

Direktīvas 2000/59/EK 16. pantā noteikts, ka attiecībā uz sateces ūdeņiem direktīvas īstenošanu atliks uz 12 mēnešiem pēc Marpol IV pielikuma stāšanās spēkā.

(3)

Uz Kopienas teritorijas ostu braucoša kuģa kapteinim saskaņā ar Direktīvas 2000/59/EK 6. pantu ir pienākums aizpildīt minētās direktīvas II pielikumā iekļauto veidlapu un informāciju paziņot iestādei vai organizācijai, ko šim nolūkam izveidojusi dalībvalsts, kurā osta atrodas.

(4)

Regulas II pielikums neattiecas uz notekūdeņiem, un tādēļ tas jāgroza, lai notekūdeņus tajā iekļautu kā tādu atkritumu papildu veidu, par kuru jāpaziņo pirms ieiešanas ostā. Attiecībā uz notekūdeņiem šīs direktīvas noteikumi jāuzlūko kontekstā ar Marpol IV pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, kas nodrošina iespēju (saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) sateces ūdeņus iepludināt jūrā. Tas jāpiemēro, neierobežojot stingrākas kuģu atkritumu nodošanas prasības, kas pieņemtas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

(5)

Šajā direktīvā izklāstītie pasākumi atbilst ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 izveidotās Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumam (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/59/EK II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2009. gada 15. jūnijam. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai paziņo minēto tiesību aktu noteikumus, kā arī iesniedz minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis Komisijai paziņo tos valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas darbības jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.).

(2)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 93/2007 (OV L 22, 31.1.2007., 12. lpp.).


PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀPAZIŅO PIRMS IEIEŠANAS OSTĀ

(Galamērķa osta Direktīvas 2000/59/EK 6. panta nozīmē)

1.   Nosaukums, izsaukuma signāls un vajadzības gadījumā kuģa SJO identifikācijas numurs:

2.   Karoga valsts:

3.   Paredzamais ierašanās laiks (PIL):

4.   Paredzamais atiešanas laiks (PAL):

5.   Iepriekšējā piestāšanas osta:

6.   Nākamā piestāšanas osta:

7.   Pēdējā osta un datums, kurā tika nogādāti kuģa atkritumi:

8.   Ostas iekārtās nogādājat (atzīmējiet attiecīgo rūtiņu)

visus 

daļu 

nenogādājam 

atkritumu?

9.   Nogādājamo un/vai uz kuģa atstājamo atkritumu un atlieku veids un tilpums, un daudzums procentos no maksimālā uzglabāšanai paredzētā tilpuma:

Ja nogādā visus atkritumus, aizpildiet otro atbilstīgo aili.

Ja nogādā daļu atkritumu vai atkritumus nenogādā, aizpildiet visas ailes.


Tips

Piegādājamais atkritumu daudzums

m3

Maksimālais uzglabāšanai paredzētais tilpums

m3

Uz kuģa paturēto atkritumu tilpums

m3

Osta, kurā tiks nogādāti atlikušie atkritumi

Aplēstais atkritumu daudzums, kas radīsies laika posmā starp paziņojumu un nākamo ostu, kurā kuģis piestāj

m3

Atkritumeļļas

Nosēdumi

 

 

 

 

 

Sateces ūdeņi

 

 

 

 

 

Citi (precizēt)

 

 

 

 

 

Atkritumi

Pārtikas atkritumi

 

 

 

 

 

Plastmasas

 

 

 

 

 

Cits

 

 

 

 

 

Notekūdeņi  (1)

 

 

 

 

 

Ar kuģa kravu saistītie atkritumi  (2) (precizēt)

 

 

 

 

 

Kravu atliekas  (2) (precizēt)

 

 

 

 

 

Piezīmes

1.

Šo informāciju var izmantot ostas valsts kontrolei un citos pārbaudes nolūkos.

2.

Dalībvalstis nosaka, kuras iestādes saņem šī paziņojuma kopijas.

3.

Šī veidlapa jāaizpilda, izņemot gadījumus, kuros saskaņā ar Direktīvas 2000/59/EK 9. pantu uz kuģi attiecas izņēmums.

Apstiprinu, ka

iepriekš norādītie dati ir precīzi un pareizi un

ka ir pietiekams tilpums, kas paredzēts atkritumu uzglabāšanai uz kuģa, kur uzglabāt visus atkritumus, kas radušies starp paziņojumu un nākamo ostu, kurā nogādās atkritumus.

Datums …

Laiks …

Paraksts …


(1)  Notekūdeņus jūrā var iepludināt atbilstīgi Marpol 73/78 IV pielikuma 11. noteikumam. Attiecīgie lauki nav jāaizpilda, ja plānota iepriekš saskaņota notekūdeņu iepludināšana jūrā.

(2)  Var būt aplēstās vērtības.


Augša