Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0063

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/63/EK ( 2007. gada 13. novembris ), ar ko Padomes Direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK groza saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu akciju sabiedrību apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā

OV L 300, 17.11.2007., 47./48. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 002 Lpp. 138 - 139

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/07/2017; Iesaist. atcelta ar 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/63/oj

17.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/47


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/63/EK

(2007. gada 13. novembris),

ar ko Padomes Direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK groza saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu akciju sabiedrību apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kopienas politikā par labāku regulējumu, jo īpaši tajā, kas izklāstīta divos Komisijas paziņojumos Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – 2006. gada 14. novembrī: “Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats” un 2007. gada 24. janvārī: “Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā” – kā izšķirošs elements, lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju un sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus ir uzsvērta lielā nozīme, kāda ir spēkā esošajos tiesību aktos paredzētā uzņēmumiem uzliktā administratīvā sloga samazināšanai.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/56/EK (2005. gada 26. oktobris) par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (3) noteikts atbrīvojums no pienākuma, ka neatkarīgiem ekspertiem jāpārbauda apvienošanās noteikumu projekts un jāsagatavo ziņojums to sabiedrību akcionāriem, kuras iesaistītas apvienošanās procesā, ja visi akcionāri ir vienojušies, ka šāds ziņojums nav vajadzīgs.

(3)

Padomes Direktīvā 78/855/EEK (4), kas attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos, nav nekāda līdzīga atbrīvojuma attiecībā uz apvienošanās noteikumu projektu, savukārt Padomes Direktīva 82/891/EEK (5), kas attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanos, ļauj dalībvalstīm izvēlēties, vai paredzēt šādu atbrīvojumu attiecībā uz sadalīšanas noteikumu projektu.

(4)

Nav pamata prasīt, lai neatkarīgs eksperts veiktu šādu pārbaudi akcionāriem, ja visi akcionāri vienojas, ka bez tā var iztikt. Jebkādi grozījumi Direktīvās 78/855/EEK un 82/891/EEK, kuri atļauj šādu akcionāru vienošanos, nedrīkstētu ierobežot ne sistēmas, kuras dalībvalstīm saskaņā ar minētajām direktīvām jāizveido, lai aizsargātu iesaistīto sabiedrību kreditoru intereses, ne arī noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt informācijas sniegšanu iesaistīto sabiedrību darbiniekiem.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir Direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK grozīt attiecībā uz prasību akciju sabiedrību apvienošanās vai sadalīšanās gadījumā saņemt neatkarīga eksperta ziņojumu.

2. pants

Ar šo Direktīvu 78/855/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 10. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Ne apvienošanās noteikumu projekta pārbaude, ne eksperta ziņojums nav vajadzīgs, ja tā ir vienojušies katras apvienošanās procesā iesaistītās sabiedrības visi akcionāri un citu tādu vērtspapīru turētāji, kas dod balsstiesības.”

2)

Direktīvas 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

vajadzības gadījumā – 10. pantā paredzētos ziņojumus.”

3. pants

Ar šo Direktīvu 82/891/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 9. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

vajadzības gadījumā – 8. pantā paredzētos pārskatus.”

2)

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

1.   Ne sadalīšanas noteikumu projekta pārbaude, ne eksperta ziņojums, kā noteikts 8. panta 1. punktā, nav vajadzīgs, ja tā ir vienojušies katras sadalīšanas procesā iesaistītās sabiedrības visi akcionāri un citu tādu vērtspapīru turētāji, kas dod balsstiesības.

2.   Dalībvalstis var atļaut nepiemērot 7. pantu un 9. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu, ja tā ir vienojušies katras sadalīšanas procesā iesaistītās sabiedrības visi akcionāri un citu tādu vērtspapīru turētāji, kas dod balsstiesības.”

4. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2008. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu kopā ar atbilstības tabulu, kurā atspoguļota atbilstība starp minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2007. gada 13. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 175, 27.7.2007., 33. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 22. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 310, 25.11.2005., 1. lpp.

(4)  Padomes Trešā direktīva 78/855/EEK (1978. gada 9. oktobris), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos (OV L 295, 20.10.1978., 36. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/99/EK (OV L 363, 20.12.2006., 137. lpp.).

(5)  Padomes Sestā direktīva 82/891/EEK (1982. gada 17. decembris), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu (OV L 378, 31.12.1982., 47. lpp.).


Augša