EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0062

Komisijas Direktīva 2007/62/EK ( 2007. gada 4. oktobris ), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz bifenazāta, petoksamīda, pirimetanila un rimsulfurona atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 260, 5.10.2007., 4./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/62/oj

5.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/4


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/62/EK

(2007. gada 4. oktobris),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz bifenazāta, petoksamīda, pirimetanila un rimsulfurona atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir iekļautas šādas darbīgās vielas: pirimetanils, petoksamīds, bifenazāts un rimsulfurons, attiecīgi ar Komisijas Direktīvu 2006/74/EK (4), 2006/41/EK (5), 2005/58/EK (6) un 2006/39/EK (7).

(2)

Attiecīgās darbīgās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta attiecībā uz ierosināto lietojumu. Dažas dalībvalstis saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir iesniegušas informāciju attiecībā uz šo lietojumu. Pieejamo informāciju pārskatīja, un tā ir pietiekama, lai varētu noteikt dažus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus (MRL).

(3)

Ja nav noteikts Kopienas MRL vai pagaidu MRL, dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir attiecīgās darbīgās vielas, var apstiprināt tikai tad, ja saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikti valsts pagaidu MRL.

(4)

Kopienas MRL, kā arī Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Pārtikas kodeksā bifenazātam ir noteikti vairāki maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi. Maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, kas noteikti, pamatojoties uz kodeksā noteiktajiem MRL, novērtēja attiecībā uz iespējamo risku patērētājiem. Risks nav konstatēts, ja izmanto toksikoloģiskos beigu punktus, kuru pamatojums ņemts no Komisijai pieejamiem pētījumiem.

(5)

Komisijas pārskata ziņojumos, ko sagatavoja, lai attiecīgās darbīgās vielas iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, noteica minēto vielu pieļaujamo dienas devu (PDD) un vajadzības gadījumam – akūto standartdevu (ASD). Ar attiecīgo darbīgo vielu apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem ir pārbaudīta atbilstīgi Kopienas procedūrām. Tika ņemtas vērā arī Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (8) un Augu zinātniskās komitejas atzinums (9) par izmantotajām metodēm. Tiek secināts, ka ieteiktie MRL neizraisa minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(6)

Lai nodrošinātu, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu atliekvielu iedarbības, kas rodas neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietojuma dēļ, attiecīgo līdzekļu/pesticīdu kombinācijām pagaidu MRL jānosaka minimālajā analītiski nosakāmajā līmenī.

(7)

Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu MRL attiecībā uz minētajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un minētās direktīvas VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu turpmākus attiecīgās darbīgās vielas lietojumus. Pēc tam pagaidu MRL nosaka kā pastāvīgu.

(8)

Tāpēc MRL, kas norādīti Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumos, ir jāgroza, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu to lietojuma aizliegumu un aizsargātu patērētāju.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 5. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 6. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/57/EK (OV L 243, 18.9.2007., 61. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/57/EK.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

(4)  OV L 235, 30.8.2006., 17. lpp.

(5)  OV L 187, 8.7.2006., 24. lpp.

(6)  OV L 246, 22.9.2005., 17. lpp.

(7)  OV L 104, 13.4.2006., 30. lpp.

(8)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules Veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9)  Augu zinātniskās komitejas atzinums par jautājumiem attiecībā uz pielikumu grozīšanu Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. (Atzinumu sniegusi Augu zinātniskā komiteja 1998. gada 14. jūlijā.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html.)


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas rindas par bifenazātu, petoksamīdu, pirimetanilu un rimsulfuronu:

“Pesticīdu atliekvielas

Atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Bifenazāts

0,01 (1)  (2)

GRAUDI

Petoksamīds

0,01 (1)  (2)

GRAUDI

Pirimetanils

0,05 (1)  (2)

GRAUDI

Rimsulfurons

0,05 (1)  (2)

GRAUDI


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu norāda pagaidu maksimālo atliekvielu daudzumu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams pēc 2011. gada 25. oktobra.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas slejas par bifenazātu, petoksamīdu, pirimetanilu un rimsulfuronu:

 

“Pesticīdu atliekvielas un to maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu

Bifenazāts

Petoksamīds

Pirimetanils

Rimsulfurons

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

(i)

CITRUSAUGĻI

0,01 (1)  (2)

 

10 (2)

 

Greipfrūti

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Mandeles

 

 

0,2 (2)

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

Pīniju (ciedru) rieksti

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

0,2 (2)

 

Valrieksti

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

(iii)

SĒKLEŅI

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Āboli

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(iv)

KAULEŅI

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Aprikozes

 

 

3 (2)

 

Ķirši

 

 

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un līdzīgus hibrīdus)

 

 

10 (2)

 

Plūmes

 

 

3 (2)

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

2 (2)

 

5 (2)

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Kazenes

 

 

10 (2)

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

Avenes

 

 

10 (2)

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

vi)

DAŽĀDI

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

Banāni

 

 

0,1 (2)

 

Dateles

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Galda bietes

 

 

 

 

Burkāni

 

 

1 (2)

 

Manioki

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

Mārrutki

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Ķiploki

 

 

 

 

Sīpoli

 

 

0,1 (2)

 

Šalotes

 

 

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

Tomāti

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Pipari

2 (2)

 

2 (2)

 

Baklažāni

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Okras

 

 

 

 

Citi

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,3 (2)

 

1 (2)

 

Gurķi

 

 

 

 

Pipargurķīši

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

Melones

 

 

 

 

Ķirbji

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

d)

Cukurkukurūza

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

(iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

 

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

 

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,01 (1)  (2)

 

 

 

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

10 (2)

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

 

 

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

Krustziežu dzimtas dārzeņu lapas un stublāji, arī rāceņu laksti

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Dārza spināti

 

 

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Lapu cigoriņi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

e)

Garšaugi

 

 

3 (2)

 

Kārveles

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Pupas (ar pākstīm)

 

 

2 (2)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

0,2 (2)

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Sparģeļi

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

Puravi

 

 

1 (2)

 

Rabarberi

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

viii)

SĒNES

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,5 (2)

0,05 (1)  (2)

Pupas

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

Lupīnas

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Linsēklas

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

Sojas pupas

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

Ķirbju sēklas

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Jaunie kartupeļi

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (2)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu norāda pagaidu maksimālo atliekvielu daudzumu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams pēc 2011. gada 25. oktobra.”


Augša