EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0057

Komisijas Direktīva 2007/57/EK ( 2007. gada 17. septembris), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz ditiokarbamātu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 243, 18.9.2007., 61./70. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/57/oj

18.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/61


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/57/EK

(2007. gada 17. septembris),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz ditiokarbamātu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (2) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (3) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (4) un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Maksimāli pieļaujamais daudzums (MRL) apzīmē pesticīdu minimālo koncentrāciju, kas vajadzīga augu efektīvai aizsardzībai un ko izmanto tādā veidā, lai atliekvielu līmenis būtu iespējami zemāks un pieņemams toksikoloģiskā ziņā, jo īpaši saistībā ar paredzamo devu.

(2)

Pesticīdu maksimāli pieļaujamo daudzumu regulāri pārskata un maina, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju, ieskaitot jaunus vai mainītus lietošanas veidus. Komisiju informēja par jauniem vai mainītiem lietošanas veidiem, kuru rezultāts būs maneba, mankoceba, metirāma, propineba un tirama koncentrācijas izmaiņas.

(3)

Padomes Direktīvas 91/414/EEK (5) I pielikumā ar Komisijas Direktīvu 2003/81/EK (6) ir iekļauta darbīgā viela cirams. Minēto darbīgo vielu iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas novērtējumu, kuru iesniedza attiecībā uz ierosināto lietošanas veidu. Pieejamo informāciju pārskatīja, un tā ir pietiekama, lai varētu noteikt dažu vielu maksimāli pieļaujamo daudzumu.

(4)

Maneba, mankoceba, metirāma, propineba un tirama maksimāli pieļaujamais daudzums Kopienā jau ir noteikts Direktīvā 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. Šo MRL ņēma vērā, pielāgojot šajā direktīvā minēto vielu MRL. Maneba, mankoceba, metirāma, propineba un tirama atliekvielas nav iespējams atsevišķi noteikt, veicot regulāro kontroli, tāpēc maksimāli pieļaujamo daudzumu nosaka visai to pesticīdu grupai, kuri ir zināmi arī kā ditiokarbamāti. Tomēr propinebam, tiramam un ciramam ir atsevišķas metodes, taču tās nav regulāri piemērojamas. Šīs metodes jāizmanto konkrētos gadījumos, kad jānosaka īpašs propineba, cirama un/vai tirama daudzums.

(5)

Komisijas pārskata ziņojumos, ko sagatavoja, lai attiecīgās darbīgās vielas iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, minētajām vielām noteica pieļaujamo dienas devu (PDD) un vajadzības gadījumā – akūto standartdevu (ASD). Ar attiecīgo darbīgo vielu apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem ir pārbaudīta un novērtēta saskaņā ar Kopienas procedūrām. Tika ņemtas vērā arī Pasaules Veselības organizācijas (7) publicētās pamatnostādnes un Augu zinātniskās komitejas (8) atzinums par izmantotajām metodēm. Tika secināts, ka ierosinātais MRL neizraisīs minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(6)

Ja atļautas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dēļ pārtikas produktā vai uz tā nav nosakāma pesticīdu koncentrācija vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts lietot, vai ja par dalībvalstīs atļauto lietošanas veidu nav sniegti vajadzīgie dati, vai ja nav sniegti vajadzīgie dati par tādu lietošanas veidu trešās valstīs, kura dēļ rodas atliekvielas pārtikas produktos, kas var nonākt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem, tad par maksimāli pieļaujamo daudzumu nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(7)

Tāpēc Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos norādītais MRL jāgroza, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu lietojuma aizliegumu un aizsargātu patērētāju. Ja MRL jau ir noteikts minēto direktīvu pielikumos, ir lietderīgi tos grozīt. Ja MRL vēl nav noteikts, ir lietderīgi to noteikt pirmo reizi.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstu attiecībā uz tiramu.

2. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

3. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

4. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

5. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 18. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 19. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/8/EK (OV L 63, 1.3.2007., 9. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/27/EK (OV L 128, 16.5.2007., 31. lpp.).

(3)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/28/EK (OV L 135, 26.5.2007., 6. lpp.).

(4)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/39/EK (OV L 165, 27.6.2007., 25. lpp.).

(5)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

(6)  OV L 224, 6.9.2003., 29. lpp.

(7)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  Augu zinātniskās komitejas atzinums par jautājumiem attiecībā uz pielikumu grozīšanu Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. (Atzinumu sniegusi Augu zinātniskā komiteja 1998. gada 14. jūlijā.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā ierakstus attiecībā uz “mankocebu, manebu, metirāmu, propinebu, cinebu (izteiktu kā CS2)” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Pesticīdu atliekvielas

Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, ieskaitot mankocebu, manebu, metirāmu, propinebu, tiramu un ciramu (1), (2)

1. Kvieši, Rudzi, Tritikāle, Spelta (ma, mz)

2. Mieži, Auzas (ma, mz)

0,05 (4) Cita labība

Propinebs (izteikts kā propilēndiamīns) (3)

0,05 (4)

LABĪBA

Tirams (izteikts kā tirams) (3)

0,1 (4)

LABĪBA

Cirams (izteikts kā cirams) (3)

0,1 (4)

LABĪBA


(1)  MRL izteikts kā CS2 var būt saistīts ar dažādiem ditiokarbamātiem, un tādējādi tas neapliecina vienīgo labo lauksaimniecības praksi. Tāpēc nav lietderīgi izmantot MRL, lai pārbaudītu atbilstību labai lauksaimniecības praksei.

(2)  Iekavās norādīta atliekvielu izcelsme (ma: manebs; mz: mankocebs; me: metirāms; pr: propinebs; t: tirams; z: cirams).

(3)  No visiem ditiokarbamātiem rodas galīgās CS2 atliekvielas, tāpēc parasti nav iespējams tās atšķirt. Tomēr ir atsevišķas atliekvielu noteikšanas metodes propinebam, ciramam un tiramam. Šīs metodes jāizmanto konkrētos gadījumos, kad jānosaka īpašs propineba, cirama un/vai tirama daudzums.

(4)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļā ierakstus attiecībā uz “mankocebu, manebu, metirāmu, propinebu, cinebu (izteiktu kā CS2)” aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Pesticīdu atliekvielas

gaļā, arī tauku, gaļas izstrādājumos, ēdamo iekšējo orgānu un dzīvnieku speķa taukos, kas uzskaitīti I pielikuma pozīcijā ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602

pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0401, 0402, 0405 00 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0407 00 un 0408

“Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, ieskaitot mankocebu, manebu, metirāmu, propinebu, tiramu un ciramu

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ierakstu attiecībā uz “manebu, mankocebu, metirāmu, propinebu, cinebu (izteiktu kā CS2)” aizstāj ar šādu ierakstu:

 

“Pesticīdu atliekvielas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

(mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecina atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, ieskaitot manebu, mankocebu, metirāmu, propinebu, tiramu un ciramu (1), (2)

Propinebs (izteikts kā propilēndiamīns) (3)

Tirams (izteikts kā tirams) (3)

Cirams (izteikts kā cirams) (3)

1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

(i)

CITRUSAUGĻI

5 (mz)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Greipfrūti

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

Mandarīni (tostarp klementīni un citi hibrīdi)

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Mandeles

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

Valrieksti

0,1 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Āboli

 

 

5

0,1 (4)

Bumbieri

 

 

5

1

Cidonijas

 

 

 

 

Citas

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

iv)

KAULEŅI

 

 

 

 

Aprikozes

2 (mz, t)

 

3

 

Ķirši

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

2 (mz, t)

 

3

 

Plūmes

2 (mz, me, t, z)

 

2

2

Citas

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

0,1 (4)

a)

Galda un vīna vīnogas

5 (ma, mz, me, pr, t)

 

 

 

Galda vīnogas

 

1

0,1 (4)

 

Vīna vīnogas

 

1

3

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

10 (t)

0,05 (4)

10

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

 

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Mellenes

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās, baltās) un upenes

5 (mz)

 

 

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

Avokado

 

 

 

 

Banāni

2 (mz, me)

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

Mango

2 (mz)

 

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Papaijas

7 (mz)

 

 

 

Pasifloras augļi

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

Granātāboli

 

 

 

 

Citas

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

 

 

0,1 (4)

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

 

0,1 (4)

 

Galda bietes

0,5 (mz)

 

 

 

Burkāni

0,2 (mz)

 

 

 

Manioka

 

 

 

 

Sakņu selerijas

0,3 (ma, me, pr, t)

0,3

 

 

Mārrutki

0,2 (mz)

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

Pastinaki

0,2 (mz)

 

 

 

Sakņu pētersīļi

0,2 (mz)

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

Plostbārži

0,2 (mz)

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

Citas

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Ķiploki

0,1 (mz)

 

 

 

Sīpoli

1 (ma, mz)

 

 

 

Šalotes

1 (ma, mz)

 

 

 

Lielie loksīpoli

1 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

0,1 (4)

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

Tomāti

3 (mz, me, pr)

2

 

 

Pipari

5 (mz, pr)

1

 

 

Baklažāni

3 (mz, me)

 

 

 

Okras

0,5 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

2 (mz, pr)

 

 

 

Gurķi

 

2

 

 

Kornišoni

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

Citas

 

0,05 (4)

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

1 (mz, pr)

 

 

 

Melones

 

1

 

 

Kabači

 

 

 

 

Arbūzi

 

1

 

 

Citas

 

0,05 (4)

 

 

d)

Cukurkukurūza

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

1 (mz)

 

 

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

 

Briseles kāposti

2 (mz)

 

 

 

Galviņkāposti

3 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

0,5 (mz)

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

d)

Kolrābji

1 (mz)

 

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

0,05 (4)

 

 

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

5 (mz, me, t)

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

2

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

 

2

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji, arī rāceņu laksti

 

 

 

 

Citas

 

 

0,1 (4)

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

0,05 (4)

 

0,1 (4)

 

Dārza spināti

 

 

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

0,3 (mz)

 

0,1 (4)

 

d)

Lapu cigoriņi

0,5 (mz)

 

0,1 (4)

 

e)

Garšaugi

5 (mz, me)

 

0,1 (4)

 

Kārveles

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Pupas (ar pākstīm)

1 (mz)

 

 

 

Pupas (bez pākstīm)

0,1 (mz)

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

1 (ma, mz)

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

0,1 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Sparģeļi

0,5 (mz)

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

Puravi

3 (ma, mz)

 

 

 

Rabarberi

0,5 (mz)

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

viii)

SĒNES

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Pupas

0,1 (mz)

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

Zirņi

0,1 (mz)

 

 

 

Lupīnas

 

 

 

 

Citas

0,05 (4)

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

 

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Linsēklas

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

Rapšu sēklas

0,5 (ma, mz)

 

 

 

Sojas pupas

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

Ķirbju sēklas

 

 

 

 

Citas

0,1 (4)

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,3 (ma, mz, me, pr)

0,2

0,1 (4)

0,1 (4)

Jaunie kartupeļi

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (4)

0,2 (4)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

25 (pr)

50

0,2 (4)

0,2 (4)


(1)  MRL izteikts kā CS2 var būt saistīts ar dažādiem ditiokarbamātiem, un tādējādi tas neapliecina vienīgo labo lauksaimniecības praksi. Tāpēc nav lietderīgi izmantot MRL, lai pārbaudītu atbilstību labai lauksaimniecības praksei.

(2)  Iekavās norādīta atliekvielu izcelsme (ma: manebs; mz: mankocebs; me: metirāms; pr: propinebs; t: tirams; z: cirams).

(3)  No visiem ditiokarbamātiem rodas galīgās CS2 atliekvielas, tāpēc parasti nav iespējams tās atšķirt. Tomēr ir atsevišķas atliekvielu noteikšanas metodes propinebam, ciramam un tiramam. Šīs metodes jāizmanto konkrētos gadījumos, kad jānosaka īpašs propineba, cirama un/vai tirama daudzums.

(4)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


Augša