EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0048

Komisijas Direktīva 2007/48/EK ( 2007. gada 26. jūlijs ), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 195, 27.7.2007., 29./32. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 77 - 80

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/48/oj

27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/29


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/48/EK

(2007. gada 26. jūlijs),

ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (2) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajām vadlīnijām par raksturīgākajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver dažādu sugu pārbaudēs, kā arī prasību minimumu pārbaužu veikšanai, tiklīdz šādas vadlīnijas tiks noteiktas. Direktīvā paredzēts, ka citām šķirnēm piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

CPVO un UPOV ir izstrādājusi turpmākas vadlīnijas vairākām citām šķirnēm vai atjauninājusi spēkā esošās vadlīnijas.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/90/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 2007. gada 1. novembrim sāktajām pārbaudēm piemērot Direktīvu 2003/90/EK tajā redakcijā, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2007. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/91/EK (OV L 331, 17.12.2005., 24. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Kopējā katalogā minētās šķirnes

CPVO protokols

Lauka zirņi

Zirņi, TP 7/1, 6.11.2003.

Rapsis

Eļļas rapsis, TP 36/1, 25.3.2004.

Saulgriezes

Saulgriezes, TP 81/1, 31.10.2002.

Auzas

Auzas, TP 20/1, 6.11.2003.

Mieži

Mieži, TP 19/2, 6.11.2003.

Rīsi

Rīsi, TP 16/1, 18.11.2004.

Rudzi

Rudzi, TP 58/1, 31.10.2002.

Tritikāle

Tritikāle, TP 121/2, 22.1.2007.

Kvieši

Kvieši, TP 3/3, 6.11.2003.

Cietie kvieši

Cietie kvieši, TP 120/2, 6.11.2003.

Kukurūza

Kukurūza, TP 2/2, 15.11.2001.

Kartupeļi

Kartupeļi, TP 23/2, 1.12.2005.

Šķiedras lini, eļļas lini

Šķiedras lini, eļļas lini, TP 57/1, 21.3.2007.

Šie protokoli ir publicēti CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Kopējā katalogā minētās šķirnes

UPOV vadlīnijas

Lopbarības bietes

Lopbarības bietes, vadlīnijas TG/150/3, 4.11.1994.

Suņu smilga

Smilgas, vadlīnijas TG/30/6, 12.10.1990.

Lielā smilga

Smilgas, vadlīnijas TG/30/6, 12.10.1990.

Ložņu smilga

Smilgas, vadlīnijas TG/30/6, 12.10.1990.

Parastā smilga

Smilgas, vadlīnijas TG/30/6, 12.10.1990.

Akotu lāčauza

Akotu lāčauzas, vadlīnijas TG/180/3, 4.4.2001.

Sitkas lāčauza

Sitkas lāčauzas, vadlīnijas TG/180/3, 4.4.2001.

Kamolzāle

Kamolzāles, vadlīnijas TG/31/8, 17.4.2002.

Niedru auzene

Niedru auzenes, vadlīnijas TG/39/8, 17.4.2002.

Aitu auzene

Aitu auzenes, vadlīnijas TG/67/5, 5.4.2006.

Pļavas auzene

Pļavas auzenes, vadlīnijas TG/39/8, 17.4.2002.

Sarkanā auzene

Sarkanās auzenes, vadlīnijas TG/67/5, 5.4.2006.

Daudzziedu airene

Airenes, vadlīnijas TG/4/8, 5.4.2006.

Ganību airene

Airenes, vadlīnijas TG/4/8, 5.4.2006.

Hibrīdairene

Airenes, vadlīnijas TG/4/8, 5.4.2006.

Timotiņš

Timotiņi, vadlīnijas TG/34/6, 7.11.1984.

Pļavas skarene

Pļavas skarenes, vadlīnijas TG/33/6, 12.10.1990.

Baltā lupīna

Baltās lupīnas, vadlīnijas TG/66/4, 31.3.2004.

Šaurlapu lupīna

Šaurlapu lupīnas, vadlīnijas TG/66/4, 31.3.2004.

Dzeltenā lupīna

Dzeltenās lupīnas, vadlīnijas TG/66/4, 31.3.2004.

Sējas lucerna

Sējas lucernas, vadlīnijas TG/6/5, 6.4.2005.

Sarkanais āboliņš

Sarkanais āboliņš, vadlīnijas TG/5/7, 4.4.2001.

Baltais āboliņš

Baltais āboliņš, vadlīnijas TG/38/7, 9.4.2003.

Lauka pupa

Lauka pupas, vadlīnijas TG/8/6, 17.4.2002.

Sējas vīķi

Sējas vīķi, vadlīnijas TG/32/6, 21.10.1988.

Kāļi

Kāļi, vadlīnijas TG/89/6, 4.4.2001.

Lopbarības rutki

Lopbarības rutki, vadlīnijas TG/178/3, 4.4.2001.

Zemesrieksti

Zemesrieksti, vadlīnijas TG/93/3, 13.11.1985.

Ripsis

Ripši, vadlīnijas TG/185/3, 17.4.2002.

Saflors

Saflors, vadlīnijas TG/134/3, 12.10.1990.

Kokvilna

Kokvilna, vadlīnijas TG/88/6, 4.4.2001.

Opija magone

Magones, vadlīnijas TG/166/3, 24.3.1999.

Baltās sinepes

Baltās sinepes, vadlīnijas TG/179/3, 4.4.2001.

Sojas pupas

Sojas pupas, vadlīnijas TG/80/6, 1.4.1998.

Sorgo

Sorgo, vadlīnijas TG/122/3, 6.10.1989.

Šīs vadlīnijas ir publicētas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).


Augša