EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0042

Komisijas Direktīva 2007/42/EK ( 2007. gada 29. jūnijs ) par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 172, 30.6.2007., 71./82. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 022 Lpp. 120 - 131

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

30.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/71


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/42/EK

(2007. gada 29. jūnijs)

par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 15. marta Direktīva 93/10/EEK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne vien vajadzīgi, bet arī obligāti, lai sasniegtu iekšējā tirgus mērķus. Šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt atsevišķi. Turklāt šo mērķu sasniegšana Kopienas līmenī jau ir paredzēta Regulā (EK) Nr. 1935/2004.

(3)

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. panta 1. punktā noteikto mērķi attiecībā uz reģenerētas celulozes plēvi, piemērots līdzeklis bija īpašā direktīva iepriekšminētās regulas 5. panta nozīmē.

(4)

Uz reģenerētas celulozes sintētiskajiem apvalkiem būtu jāattiecina īpaši noteikumi.

(5)

Metode, kā noteikt to, vai krāsvielas nemigrē, būtu jāizveido vēlāk.

(6)

Valstu noteikumiem būtu jāpaliek spēkā, līdz būs izstrādāti tīrības kritēriji un analīzes metodes.

(7)

Tāda apstiprināto vielu saraksta izveide, kurā ir norādīti minēto vielu robeždaudzumi, šajā konkrētajā gadījumā būs pietiekama, lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. panta 1. punktā noteikto mērķi.

(8)

Tomēr bis-(2-hidroksietil)ēteris (= dietilēnglikols) un etāndiols (= monoetilēnglikols) var plaši migrēt uz konkrētiem pārtikas produktiem un tādēļ, lai nepieļautu šādu iespējamību, kā preventīvu pasākumu daudz svarīgāk ir noteikt šādu vielu maksimālo pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos, kuri ir saskārušies ar reģenerētas celulozes plēvi.

(9)

Lai aizsargātu patērētāju veselību, nedrīkstētu pieļaut tiešu kontaktu starp pārtikas produktiem un reģenerētas celulozes plēves apdrukātajām pusēm.

(10)

Attiecībā uz reģenerētas celulozes plēves profesionālu lietošanu materiālos un izstrādājumos, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, izņemot materiālus un izstrādājumus, kuri savu īpašību dēļ ir paredzēti šim lietojumam, būtu jāparedz Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. panta 1. punktā minētā rakstiskā deklarācija.

(11)

Noteikumos, ko piemēro reģenerētai celulozes plēvei, būtu jāņem vērā, kāds ir slānis, kas saskaras ar pārtikas produktiem. Tādējādi prasībām par reģenerētām celulozes plēvēm, kas pārklātas ar plastmasu saturošu pārklājumu, būtu jāatšķiras no prasībām, kas noteiktas attiecībā uz reģenerētām celulozes plēvēm, kuras nav pārklātas vai ir pārklātas ar pārklājumiem, kas iegūti no celulozes.

(12)

Ražojot jebkura veida reģenerēto celulozes plēvi, būtu jāizmanto tikai atļautas vielas, tostarp reģenerētas celulozes plēves, kas pārklātas ar plastmasu.

(13)

Attiecībā uz reģenerētām celulozes plēvēm, kas pārklātas ar plastmasu saturošiem pārklājumiem, slānis, kas saskaras ar pārtikas produktiem, sastāv no materiāla, kurš ir līdzīgs plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem. Tādēļ ir lietderīgi šādām plēvēm piemērot noteikumus, kuri iekļauti Komisijas 2002. gada 6. augusta Direktīvā 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (4).

(14)

Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu saskanību, ar plastmasu pārklātu reģenerētu celulozes plēvju atbilstības pārbaude ar migrācijas robežām, kas noteiktas Direktīvā 2002/72/EK, būtu jāizdara atbilstoši noteikumiem, kuri iekļauti Komisijas 1982. gada 18. oktobra Direktīvā 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (5) un Padomes 1985. gada 19. decembra Direktīvā 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (6).

(15)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(16)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai, kā izklāstīts III pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šī direktīva ir īpašā direktīva Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta nozīmē.

2.   Šī direktīva attiecas uz to reģenerētas celulozes plēvi I pielikumā sniegtā apraksta nozīmē, kurai ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kura – atbilstīgi mērķim – nonāk šādā saskarē un kura vai nu:

a)

ir pabeigts produkts; vai arī

b)

ir daļa no pabeigta produkta, kas satur citus materiālus.

3.   Šī direktīva neattiecas uz reģenerētas celulozes sintētiskajiem apvalkiem.

2. pants

Reģenerētās celulozes plēves, kas minētas 1. panta 2. punktā, pieder pie viena no šiem veidiem:

a)

reģenerēta celulozes plēve bez pārklājuma;

b)

reģenerēta celulozes plēve ar pārklājumu, kas iegūts no celulozes; vai

c)

reģenerēta celulozes plēve ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas.

3. pants

1.   Reģenerētas celulozes plēves, kas minētas 2. panta a) un b) punktā, ražo, izmantojot tikai II pielikumā minētās vielas vai vielu grupas un ievērojot tajā norādītos ierobežojumus.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, vielas, kas nav uzskaitītas II pielikumā, drīkst lietot tikai kā krāsvielas (krāsas un pigmenti) vai kā adhezīvus, ja ar apstiprinātu metodi nevar atklāt, ka šādas vielas migrē uz pārtikas produktiem vai no tiem.

4. pants

1.   Reģenerētu celulozes plēvi, kas minēta 2. panta c) punktā, ražo, līdz pārklāšanas brīdim izmantojot tikai II pielikuma pirmajā daļā minētās vielas vai vielu grupas un ievērojot turpat norādītos ierobežojumus.

2.   Pārklājumu, kas izmantojams attiecībā uz 1. punktā minēto reģenerēto celulozes plēvi, ražo, izmantojot tikai Direktīvas 2002/72/EK II līdz VI pielikumā minētās vielas vai vielu grupas un ievērojot tajos noteiktos ierobežojumus.

3.   Neskarot 1. punktu, materiāli un izstrādājumi, kas izgatavoti no 2. panta c) punktā minētās reģenerētās celulozes plēves, atbilst Direktīvas 2002/72/EK 2., 7. un 8. panta prasībām.

5. pants

Reģenerētas celulozes plēves apdrukātās puses nedrīkst nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.

6. pants

1.   Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kam ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. panta 1. punktu pievieno rakstisku deklarāciju.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas to īpašību dēļ ir tieši paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

3.   Ja ir norādīti īpaši lietošanas nosacījumi, materiālus vai izstrādājumus, kas izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves, attiecīgi marķē.

7. pants

Direktīvu 93/10/EEK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts III pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai, kā izklāstīts III pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas IV pielikumā.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 93, 17.4.1993., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/14/EK (OV L 27, 30.1.2004., 48. lpp.).

(3)  Sk. III pielikuma A daļu.

(4)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/19/EK (OV L 91, 31.3.2007., 17. lpp.).

(5)  OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/48/EK (OV L 222, 12.8.1997., 10. lpp.).

(6)  OV L 372, 31.12.1985., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/19/EK.


I PIELIKUMS

REĢENERĒTAS CELULOZES PLĒVES APRAKSTS

Reģenerētas celulozes plēve ir plāns plēvveida materiāls, kas iegūts no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām, reģenerētas celulozes plēves masai vai tās virsmai var pievienot attiecīgas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm.


II PIELIKUMS

REĢENERĒTĀS CELULOZES PLĒVES RAŽOŠANĀ ATĻAUTO VIELU SARAKSTS

NB!

Procenti šā pielikuma pirmajā un otrajā daļā ir izteikti ar svara attiecību (w/w), un tos aprēķina attiecībā pret tās bezūdens reģenerētas celulozes plēves daudzumu, kas ir bez pārklājuma,

parastie tehniskie apzīmējumi ir norādīti kvadrātiekavās,

vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz tīrības kritērijiem.

PIRMĀ DAĻA

Reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma

Nosaukums

Ierobežojumi

A.

Reģenerēta celuloze

Ne mazāk kā 72 % (w/w)

B.   

Piedevas

1.

Mīkstinātāji

Ne mazāk kā 27 % (w/w)

Bis-(2-hidroksietil)ēteris [= dietilēnglikols]

Attiecas tikai uz plēvēm, kam paredzēts pārklājums un ko paredzēts lietot tādu pārtikas produktu iesaiņošanai, kuri nav mitri, proti, uz to virsmas nav brīva ūdens. Bis-(2-hidroksietil)ētera un etāndiola kopējais daudzums pārtikas produktos, kuri ir bijuši saskarē ar šā veida plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg.

etāndiols [= monoetilēnglikols]

1,3-butāndiols

 

Glicerīns

 

1,2-propāndiols [= 1,2- propilēnglikols]

 

Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols]

Vidējā molekulmasa: starp 250 un 1 200

1,2-polipropilēnoksīds [= 1,2-polipropilēnglikols]

Vidējā molekulmasa nav lielāka par 400, un brīvā 1,3-propāndiola saturs vielā nav lielāks par 1 % (w/w)

Sorbīts

 

Tetraetilēnglikols

 

Trietilēnglikols

 

Karbamīds

 

2.

Citas piedevas

Ne vairāk kā 1 % (w/w) kopā

Pirmā klase

Katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi

 

Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi

 

Benzoskābe un nātrija benzoāts

 

Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi

 

Lineārās piesātinātās vai nepiesātinātās taukskābes ar pārskaitļa oglekļa atomiem (8–20 (ieskaitot)), kā arī behenskābe un rīcinolskābe un šo skābju NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļi

 

Citronskābe, D un L pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļi

 

Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi

 

To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju amīdi, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)), kā arī behenskābes un rīcinolskābes amīdi

 

Dabīgā pārtikas ciete un milti

 

Ķīmiskajā apstrādē modificēta pārtikas ciete un milti

 

Amiloze

 

Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdi

 

Glicerīna esteri ar lineārām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)), un/vai ar adipīnskābi, citronskābi, 12-hidroksistearīn(oksistearīn)skābi, rīcinolskābi

 

Polioksietilēna (8–14 oksietilēna grupas) esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot))

 

Sorbīta esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot))

 

Stearīnskābes monoesteri un/vai diesteri ar etāndiolu un/vai bis-(2-hidroksiletil)ēteri un/vai trietilēnglikolu

 

Alumīnija, kalcija, magnija un silīcija oksīdi un hidroksīdi un alumīnija, kalcija, magnija un kālija silikāti un silikātu hidrāt

 

Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols]

Vidējā molekulmasa: starp 1 200 un 4 000

Nātrija propionāts

 

Otrā klase

Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma, un katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) plēves bez pārklājuma

Nātrija alkil(C8–C18)benzolsulfonāts

 

Nātrija izopropilnaftalīnsulfonāts

 

Nātrija alkil(C8–C18)sulfāts

 

Nātrija alkil(C8–C18)sulfonāts

 

Nātrija dioktilsulfosukcināts

 

Dihidroksietildietilēna triamīnmonoacetāta distearāts

Ne vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Amonija, magnija un kālija laurilsulfāti

 

N,N′-distearoildiaminoetāns, N,N′-dipalmitoildiaminoetāns un N,N′-dioleoildiaminoetāns

 

2-heptadecil-4,4-bis-(metilēnstearāta)oksazolīns

 

Polietilēna-aminostearamīda etilsulfāts

Ne vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Trešā klase – stabilizētāji

Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām:

butanols, dietilēntriamīns, etanols, trietilēntetramīns, tetraetilēnpentamīns, tri-(2-hidroksietil)amīns, 3,3′-diaminodipropilamīns, 4,4′-diaminodibutilamīns

Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Melamīna-karbamīda-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tri-(2-hidroksietil)amīnu

Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Sašūti katjonie polialkilēnamīni:

a)

poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir diaminopropilmetilamīns un epihlorhidrīns;

b)

poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, adipīnskābe, kaprolaktāms, dietilēntriamīns un/vai etilēndiamīns;

c)

poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir adipīnskābe, dietilēntriamīns un epihlorhidrīns vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījums;

d)

poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, dimetiladipāts un dietilēntriamīns;

e)

poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, adipamīds un diaminopropilmetilamīns

Saskaņā ar Kopienas direktīvām un, ja tādu nav, saskaņā ar valstu tiesību aktiem, līdz šādas Kopienas direktīvas tiek pieņemtas

polietilēnamīni un polietilēnimīni

Ne vairāk kā 0,75 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Karbamīda-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām:

aminometilsulfoskābe, sulfanilskābe, butanols, diaminobutāns, diaminodietilamīns, diaminodipropilamīns, diaminopropāns, dietilēntriamīns, etanols, guanidīns, metanols, tetraetilēnpentamīns, trietilēntetramīns, nātrija sulfīts

Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Ceturtā klase

Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/dm2 plēves bez pārklājuma

Pārtikas eļļu amīnu un polietilēna oksīda reakcijas rezultātā radušies produkti

 

Monoetanolamīna laurilsulfāts

 


OTRĀ DAĻA

Reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu

Nosaukums

Ierobežojumi

A.

Reģenerēta celuloze

Sk. pirmo daļu

B.

Piedevas

Sk. pirmo daļu

C.   

Pārklājums

1.

Polimēri

Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Celulozes etilēteris, hidroksietilēteris, hidroksipropilēteris un metilēteris

 

Celulozes nitrāts

Ne vairāk kā 20 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; slāpekļa saturs celulozes nitrātā: starp 10,8 % (w/w) un 12,2 % (w/w)

2.

Sveķi

Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta pārklājumiem

Kazeīns

 

Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti un to metilspirta, etilspirta vai C2–C6 daudzvērtīgo spirtu esteri vai šo spirtu maisījumi

 

Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti, kas kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftālskābi un/vai 2,2-bis-(4-hidroksifenil)propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etilspirtu vai C2–C6 daudzvērtīgajiem spirtiem vai šo spirtu maisījumiem

 

Esteri, kas atvasināti no bis-(2-hidroksietil)ētera, pievienojot β-pinēna un/vai dipentēna, un/vai diterpēna, un maleīnskābes anhidrīdu produktus

 

Pārtikas želatīns

 

Rīcineļļa un tās dehidratācijas vai hidrogenēšanas produkti, kā arī tās kondensācijas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftālskābi un sebacīnskābi

 

Dabīgie sveķi [= damarsveķi]

 

Poli-β-pinēns [= terpēnu sveķi]

 

Karbamīda-formaldehīda sveķi (sk. stabilizētāji)

 

3.

Plastifikatori

Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Acetil-tributilcitrāts

 

Acetil-tri-(2-etileksil)citrāts

 

Diizobutiladipāts

 

Di-n-butiladipāts

 

Di-n-heksilazelāts

 

Dicikloheksilftalāts

Ne vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

(2-etilheksil)difenilfosfāts (sinonīms – fosforskābes difenil-2-etilheksilesteris)

(2-etilheksil)difenilfosfāta daudzums nepārsniedz:

a)

2,4 mg/kg no pārtikas produkta, kas saskaras ar šo plēves veidu; vai

b)

0,4 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Glicerīna monoacetāts [= monoacetīns]

 

Glicerīna diacetāts [= diacetīns]

 

Glicerīna triacetāts [= triacetīns]

 

Dibutilsebakāts

 

Di-n-butiltartrāts

 

Diizobutiltartrāts

 

4.

Citas piedevas

Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 reģenerētas celulozes plēves bez pārklājuma, ieskaitot pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

4.1.

Pirmajā daļā uzskaitītās piedevas

Tādi paši ierobežojumi, kā pirmajā daļā (tomēr daudzumi mg/dm2 attiecas uz reģenerētu celulozes plēvi bez pārklājuma, ieskaitot pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem)

4.2.

Specifiskas pārklājuma piedevas:

Katrā šajā ievilkumā minētās vielas un vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

1-heksadekanols un 1-oktadekanols

 

To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju esteri, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)), un rīcinolskābe ar lineāro etilspirtu, lineāro butilspirtu, lineāro amilspirtu un lineāro oleilspirtu

 

Montānvaski, kuru sastāvā ir attīrītas montānskābes (C26–C32) un/vai to esteri ar etāndiolu un/vai 1,3 butāndiolu un/vai to kalcija un kālija sāļi

 

Karnaubas vasks

 

Bišu vasks

 

Esparto vasks

 

Kandelilvasks

 

Dimetilpolisiloksāns

Ne vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Epoksidizēta sojas pupu eļļa (oksirāna saturs 6–8 %)

 

Rafinēts parafīns un mikrokristāliskie vaski

 

Pentaeritrīta tetrastearāts

 

Mono- un bis-(oktadecildietilēnoksīda)fosfāti

Ne vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Alifātiskās skābes (C8–C20), kuras esterificētas ar mono- vai di-(2-hidroksietil)amīnu

 

2-un-3-terc-butil-4-hidroksianizols [= butilhidroksianizols – BHA]

Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

2,6-di-terc-butil-4-metilfenols [= butilhidroksitoluols – BHT]

Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Di-n-oktilalvas bis-(2-etilheksil)maleāts

Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

5.

Šķīdinātāji

Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 0,6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

Butilacetāts

 

Etilacetāts

 

Izobutilacetāts

 

Izopropilacetāts

 

Propilacetāts

 

Acetons

 

1-butanols

 

Etanols

 

2-butanols

 

2-propanols

 

1-propanols

 

Cikloheksāns

 

Etilēnglikola monobutilēteris

 

Etilēnglikola monobutilētera acetāts

 

Metiletilketons

 

Metilizobutilketons

 

Tetrahidrofurāns

 

Toluols

Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem


III PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tai sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 7. pantā)

Komisijas Direktīva 93/10/EEK

(OV L 93, 17.4.1993., 27. lpp.).

Komisijas Direktīva 93/111/EK

(OV L 310, 14.12.1993., 41. lpp.).

Komisijas Direktīva 2004/14/EK

(OV L 27, 30.1.2004., 48. lpp.).

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 7. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Piemērošanas termiņš

93/10/EEK

1994. gada 1. janvāris

1994. gada 1. janvāris (1)

1994. gada 1. janvāris (2)

1995. gada 1. janvāris (3)

93/111/EK

2004/14/EK

2005. gada 29. jūlijs

2005. gada 29. jūlijs (4)

2006. gada 29. janvāris (5)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 93/10/EEK 5. panta 1. punkta pirmo ievilkumu: “Dalībvalstis no 1994. gada 1. janvāra atļauj laist tirgū un izmantot šai direktīvai atbilstīgu reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 93/10/EEK 5. panta 1. punkta otro ievilkumu: “Dalībvalstis no 1994. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū un izmantot reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem, ja tā neatbilst ne šai direktīvai, ne arī Direktīvai 83/229/EEK, izņemot plēvi, kuru ar Direktīvu 92/15/EEK aizliedz laist tirgū un izmantot no 1994. gada 1. jūlija.”

(3)  Saskaņā ar Direktīvas 93/10/EEK 5. panta 1. punkta trešo ievilkumu: “Dalībvalstis no 1995. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū un izmantot reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem, ja tā neatbilst šai direktīvai, bet atbilda Direktīvai 83/229/EEK.”

(4)  Saskaņā ar Direktīvas 2004/14/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu: “Minētos noteikumus dalībvalstis piemēro tā, lai no 2005. gada 29. jūlija atļautu laist tirgū un izmantot šīs direktīvas prasībām atbilstošu reģenerētu celulozes plēvi, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem.”

(5)  Saskaņā ar Direktīvas 2004/14/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu: “Minētos noteikumus dalībvalstis piemēro tā, lai no 2006. gada 29. janvāra aizliegtu tādas reģenerētas celulozes plēves izgatavošanu un ievešanu Kopienā, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem un kas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.”


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 93/10/EEK

Šī direktīva

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 3. punkts, ievadvārdi, b) apakšpunkts

1. pants, 3. punkts

1.a pants

2. pants

2. pants

3. pants

2.a pants

4. pants

3. pants

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

6. pants

7. pants

8. pants

7. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikums


Augša