EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0035

Komisijas Direktīva 2007/35/EK ( 2007. gada 18. jūnijs ), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 157, 19.6.2007., 14./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 035 Lpp. 93 - 95

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/35/oj

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/14


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/35/EK

(2007. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 76/756/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK. Tāpēc Direktīvas 70/156/EEK noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām piemēro Direktīvai 76/756/EEK.

(2)

Lai palielinātu ceļu satiksmes drošību, uzlabojot lielu kravas automašīnu un to piekabju redzamību, Direktīvā 76/756/EEK jāievieš prasība aprīkot šādus transportlīdzekļus ar atstarotājiem.

(3)

Lai ņemtu vērā turpmākus grozījumus ANO/EEK Noteikumos Nr. 48 (3), par ko Kopiena jau ir vienojusies, ir lietderīgi pielāgot Direktīvu 76/756/EEK tehnikas attīstībai, saskaņojot to ar minēto noteikumu tehniskajām prasībām. Skaidrības labad jāaizstāj Direktīvas 76/756/EEK II pielikums.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/756/EEK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās attīstības pielāgošanas komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/756/EEK II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 2011. gada 10. jūlija, ja nav ievērotas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/756/EEK prasības, dalībvalstis, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu, uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi šīs direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkā.

3. pants

1.   Dalībvalstīm vēlākais līdz 2008. gada 9. jūlijam jāpieņem un jāpublicē šīs direktīvas izpildīšanai nepieciešamie likumi, regulas un administratīvie akti. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 10. jūlija.

Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī pievieno šādu atsauci to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādu atsauci.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/96/EK (OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.).

(2)  OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK (OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 137, 30.5.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

1.

Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 5. un 6. punktā un 3. līdz 9. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 48 (1).

2.

Piemērojot 1. punktā minēto noteikumu, ievēro šādus nosacījumus:

a)

“transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis, kura masa ir minēta šīs direktīvas I pielikuma 1. papildinājuma 2.6. punktā, bez vadītāja;

b)

“paziņojuma veidlapa” ir “tipa apstiprinājuma sertifikāts”, kā noteikts šīs direktīvas I pielikuma 2. papildinājumā;

c)

ar “attiecīgo noteikumu līgumslēdzējām pusēm” saprot “dalībvalstis”;

d)

ar atsauci uz Noteikumiem Nr. 3 saprot atsauci uz Direktīvu 76/757/EEK;

e)

2. zemsvītras piezīmi 2.7.25. punktā nepiemēro;

f)

8. zemsvītras piezīmi 6.19. punktā nepiemēro;

g)

5. pielikuma 1. zemsvītras piezīmi saprot šādi: “Kategoriju definīcijas skatīt Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.”

3.

Neskarot Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2.a, 2.c un 3. punkta prasības, šā pielikuma prasības un citas atsevišķo direktīvu prasības, aizliegts uzstādīt apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kas atšķiras no ierīcēm, kuras definētas ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 2.7. punktā.


(1)  OV L 137, 30.5.2007., 1. lpp.”


Augša