EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007L0029

Komisijas Direktīva 2007/29/EK ( 2007. gada 30. maijs ), ar ko groza Direktīvu 96/8/EK par to pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 139, 31.5.2007., 22./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 056 Lpp. 102 - 103

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/07/2015; Atcelts ar 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/22


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/29/EK

(2007. gada 30. maijs),

ar ko groza Direktīvu 96/8/EK par to pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (2) piemēro no 2007. gada 1. jūlija. To piemēro pārtikas produktiem, kas paredzēti svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību, bet neierobežojot īpašos noteikumus Komisijas 1996. gada 26. februāra Direktīvā 96/8/EK par pārtikas produktiem, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību (3).

(2)

Direktīva 96/8/EK paredz, ka minētajā direktīvā iekļauto pārtikas produktu marķēšanā, noformēšanā un reklāmā nedrīkst būt nekādu norāžu par svara zaudēšanas ātrumu vai lielumu, ko var sasniegt, tos izmantojot, vai par izsalkuma sajūtas samazināšanu, vai par sāta sajūtas pieaugumu.

(3)

Ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 1. punkta c) apakšpunktu saskaņā ar īpašiem nosacījumiem ļauj uz pārtikas produktiem izmantot veselīguma norādes, kas apraksta vai attiecas uz izsalkuma sajūtas samazināšanu vai sāta sajūtas pieaugumu.

(4)

Par produktu klāsta un īpašību attīstību liecina tas, ka tiek atļauts izmantot norādes par izsalkuma sajūtas samazināšanu vai sāta sajūtas pieaugumu ar nosacījumu, ka šādas norādes tiek pamatotas ar vispārēji pieņemtiem zinātniskajiem datiem un tās ir labi saprotamas vidējam patērētājam.

(5)

Šis apgalvojums vairāk attiecas uz produktiem, ko izmanto svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību. Tāpēc turpmāk nebūtu jāaizliedz šādu norāžu izmantošana, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 1. punkta nosacījumi.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/8/EK 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Attiecīgo pārtikas produktu marķēšanā, noformēšanā un reklāmā nav norāžu par svara zaudēšanas ātrumu vai lielumu, ko var sasniegt, tos izmantojot.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 30. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp. Labotā redakcija OV L 12, 8.1.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 55, 6.3.1996., 22. lpp.


Augša