EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0012

Komisijas Direktīva 2007/12/EK ( 2007. gada 26. februāris ), ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem penkonazola, benomila un karbendazima atliekvielu daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 59, 27.2.2007., 75./83. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV L 56M , 29.2.2008., 87./95. lpp. (MT)

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/12/oj

27.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/75


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/12/EK

(2007. gada 26. februāris),

ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem penkonazola, benomila un karbendazima atliekvielu daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Šādas atļaujas jāpamato ar novērtējumu par to, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un ietekmē vidi. Šādā vērtējumā jāņem vērā ietekme uz darbiniekiem un apkārtējiem cilvēkiem, uz zemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekme uz cilvēkiem un dzīvniekiem, patērējot uz apstrādātajiem kultūraugiem esošas atliekvielas.

(2)

Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (turpmāk tekstā “MPAD”) atspoguļo pesticīdu minimālo izmantošanas daudzumu, kas vajadzīgs augu efektīvai aizsardzībai un ko izmanto tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu iespējami mazāks un pieņemams toksikoloģiskā ziņā, jo īpaši saistībā ar uzturā paredzamo devu.

(3)

MPAD pesticīdiem, uz kuriem attiecas Direktīva 90/642/EEK, ir pastāvīgi jāpārskata, un tos var grozīt, ņemot vērā jaunas vai mainītas izmantošanas jomas. Komisiju informēja par jauniem vai mainītiem izmantošanas veidiem, kuru rezultāts ir penkonazola, benomila un karbendazima atliekvielu daudzuma izmaiņas.

(4)

Saskaņā ar Kopienā pieņemtajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (3), ir izvērtēta šo pesticīdu ietekme uz patērētāju visas dzīves laikā, ja tos lieto pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekvielas.

(5)

Saskaņā ar Kopienā pašlaik izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, benomilam un karbendazimam, kuriem pastāv akūtā standartdeva (ASD), ir novērtēta akūtā ietekme uz patērētāju, ko rada katrs pārtikas produkts, kurā var būt minēto pesticīdu atliekvielas. Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi par patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem (4). Pamatojoties uz uzturā lietoto devu izvērtējumiem, šo pesticīdu MPAD jānosaka tā, lai netiktu pārsniegtas ASD. Attiecībā uz pārējām vielām pieejamās informācijas izvērtējums liecina, ka ASD nav vajadzīga, tādēļ novērtējums nav nepieciešams.

(6)

Lai noteiktu jaunu benomila un karbendazima maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu citrusaugļiem, pieteikuma iesniedzējs līdz 2007. gada decembrim ir apņēmies iesniegt prasītos papilddatus. Pašlaik pieejamie dati liecina, ka ierosinātais MPAD patērētājiem ir drošs.

(7)

Ja atļautajiem augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas veidiem pārtikas produktā vai uz tā pesticīdu atliekvielu daudzums nav nosakāms vai attiecīgos līdzekļus nav atļauts lietot, vai par izmantojuma veidiem, ko atļāvušas dalībvalstis, nav sniegti vajadzīgie dati, vai nav sniegti vajadzīgie dati par tādiem izmantojumu veidiem trešās valstīs, kuru dēļ pārtikas produktos, kas var nonākt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem rodas atliekvielas, tad par MPAD nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(8)

Tādēļ ir ieteicams noteikt šiem pesticīdiem jaunu MPAD.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 90/642/EEK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 27. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto tiesību aktu tekstu, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2007. gada 28. augusta.

2.   Kad dalībvalstis pieņem 1. un 2. punktā minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī tādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāmas šādas atsauces.

3.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/92/EK (OV L 311, 10.11.2006., 31. lpp.).

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/6/EK (OV L 43, 15.2.2007., 13. lpp.).

(3)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu devu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules Veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(4)  Atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums); atzinums par mainīgajām pesticīdu atliekvielām augļos un dārzeņos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā, pielikuma A daļā slejas, kas attiecas uz penkonazolu, benomilu un karbendazimu, aizstāj ar šādām:

 

Pesticīdiem atliekvielu daudzumi un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro MPAD

Penkonazols

Benomila un karbendazima summa, kas izteikta kā karbendazims

“1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti augļi bez cukura piedevas; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,05 (1)

0,5 (2)

Greipfrūti

 

 

Citroni

 

 

Laimi

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

Apelsīni

 

 

Pampelmūzes

 

 

Citi

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,05 (1)

0,1 (1)

Mandeles

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

Indijas rieksti

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

Kokosrieksti

 

 

Rieksti

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

Pekanrieksti

 

 

Pīniju rieksti

 

 

Pistācijas

 

 

Valrieksti

 

 

Citi

 

 

iii)

SĒKLEŅI

0,2

0,2

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Cidonijas

 

 

Citi

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

Aprikozes

0,1

0,2

Ķirši

 

0,5

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

0,1

0,2

Plūmes

 

0,5

Citi

0,05 (1)

0,1 (1)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

0,2

 

Galda vīnogas

 

0,3

Vīna vīnogas

 

0,5

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,5

0,1 (1)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,05 (1)

0,1 (1)

Kazenes

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

Kazeņavenes

 

 

Avenes

 

 

Citi

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

0,1 (1)

Mellenes

 

 

Dzērvenes

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās jāņogas, upenes)

0,5

 

Ērkšķogas

 

 

Citi

0,05 (1)

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

0,05 (1)

0,1 (1)

vi)

DAŽĀDI

0,05 (1)

 

Avokado

 

 

Banāni

 

 

Dateles

 

 

Vīģes

 

 

Kivi

 

 

Kumkvati

 

 

Ličī

 

 

Mango

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

Papaijas

 

0,2

Pasifloru augļi

 

 

Ananasi

 

 

Granātāboli

 

 

Citi

 

0,1 (1)

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,05 (1)

0,1 (1)

Sarkanās bietes

 

 

Burkāni

 

 

Manioki

 

 

Okras

 

 

Mārrutki

 

 

Topinambūri

 

 

Pastinaki

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

Redīsi

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

Batātes

 

 

Kāļi

 

 

Rāceņi

 

 

Jamsi

 

 

Citi

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,05 (1)

0,1 (1)

Ķiploki

 

 

Sīpoli

 

 

Šalotes sīpoli

 

 

Loki

 

 

Citi

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

Tomāti

0,1

0,5

Pipari

0,2

 

Baklažāni

0,1

0,5

Sakņu selerijas

 

2

Citi

0,05 (1)

0,1 (1)

b)

Ķirbjaugi – ar ēdamu mizu

0,1

0,1 (1)

Cucumbers

 

 

Gurķi

 

 

Pipargurķīši

 

 

Citi

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,1

0,1 (1)

Melones

 

 

Ķirbji

 

 

Arbūzi

 

 

Citi

 

 

d)

Cukurkukurūza

0,05 (1)

0,1 (1)

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,05 (1)

 

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

0,1 (1)

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

Ziedkāposti

 

 

Citi

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

Briseles kāposti

 

0,5

Galviņkāposti

 

 

Citi

 

0,1 (1)

c)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

0,1 (1)

Ķīnas kāposti

 

 

Lapu kāposti

 

 

Citi

 

 

d)

Kolrābji

 

0,1 (1)

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,05 (1)

0,1 (1)

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

 

Kressalāti

 

 

Salātu baldriņi

 

 

Dārza salāti

 

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

 

Rukolas salāti

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

 

Citi

 

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

 

Spināti

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

Citi

 

 

c)

Ūdenskreses

 

 

d)

Lapu cigoriņi

 

 

e)

Garšaugi

 

 

Kārveles

 

 

Maurloki

 

 

Pētersīļi

 

 

Lapu selerijas

 

 

Citi

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,05 (1)

 

Pupiņas (ar pākstīm)

 

0,2

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

0,2

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

Citi

 

0,1 (1)

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,1 (1)

Sparģeļi

 

 

Lapu artišoki

 

 

Selerijas

 

 

Fenheļi

 

 

Artišoki

0,2

 

Puravi

 

 

Rabarberi

 

 

Citi

0,05 (1)

 

viii)

SĒNES

0,05 (1)

0,1 (1)

a)

Kultivētās sēnes

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

3.

Pākšaugi

0,05 (1)

0,1 (1)

Pupiņas

 

 

Lēcas

 

 

Zirņi

 

 

Lupīnas

 

 

Citi

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,05 (1)

 

Linsēklas

 

 

Zemesrieksti

 

 

Magoņu sēklas

 

 

Sezama sēklas

 

 

Saulgriežu sēklas

 

 

Rapšu sēklas

 

 

Sojas pupas

 

0,2

Sinepju sēklas

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

Citas

 

0,1 (1)

5.

Kartupeļi

0,05 (1)

0,1 (1)

Agrie kartupeļi

 

 

Galda kartupeļi

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētu pulveri

0,5

0,1 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka MPAD pagaidām ir noteikta līdz 2007. gada 31. decembrim, jo vēl nav saņemti dati no pieteikuma iesniedzēja. Ja līdz minētajai dienai dati netiks saņemti, MPAD ar direktīvu vai regulu tiks atcelts.”


Augša