EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0092

Komisijas Direktīva 2006/92/EK ( 2006. gada 9. novembris ), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kaptāna, dihlorvosa, etiona un folpeta atliekvielu daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 311, 10.11.2006., 31./45. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 331./345. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 076 Lpp. 222 - 237
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 076 Lpp. 222 - 237

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/92/oj

10.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/92/EK

(2006. gada 9. novembris),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kaptāna, dihlorvosa, etiona un folpeta atliekvielu daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (3), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (4), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Labībai un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem, atliekvielu daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko piemēro tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu gan mazākais iespējamais, gan pieņemams no toksikoloģijas viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un devu, ko patērētāji uzņem ar uzturu. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem atliekvielu daudzumi atspoguļo ar pesticīdiem apstrādāto labības un augu izcelsmes produktu devas, ko uzņem dzīvnieki, un attiecīgā gadījumā veterināro zāļu lietošanas tiešās sekas. Kopienā noteiktie maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi atbilst šādu atliekvielu maksimālajam daudzumam, kas varētu būt izstrādājumos, kuru ražotāji ievērojuši labu lauksaimniecības praksi.

(2)

Maksimāli pieļaujamos pesticīdu atliekvielu daudzumus regulāri pārskata un maina, ņemot vērā jaunāko informāciju un datus. Par maksimāli pieļaujamo daudzumu nosaka zemāko analītiskās noteikšanas robežu, ja augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu rezultātā nerodas nosakāmi pesticīdu atliekvielu daudzumi pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par dalībvalstu atļautajiem lietojumiem nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par tādiem lietojumiem trešās valstīs, kuru rezultātā rodas atliekvielas tādos pārtikas produktos vai uz tādiem pārtikas produktiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū.

(3)

Komisiju informēja par to, ka, iespējams, pašreizējie maksimāli pieļaujamie vairāku pesticīdu daudzumi būs jāpārskata, ievērojot to, ka ir pieejama jauna informācija par toksikoloģiju un patērētāju uzņemto devu. Komisija ir lūgusi attiecīgās ziņotājas dalībvalstis iesniegt priekšlikumus Kopienas noteikto maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu pārskatīšanai. Šādus priekšlikumus iesniedza Komisijai.

(4)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, ir atkārtoti izvērtēta šajā direktīvā minēto pesticīdu iedarbība uz patērētāju īslaicīgi un visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus (5). Pamatojoties uz minēto, ir lietderīgi noteikt jaunus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, kas nodrošinās to, lai nerastos nepieļaujama ietekme uz patērētāju.

(5)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, attiecīgā gadījumā ir novērtēta minēto pesticīdu akūtā iedarbība uz patērētāju, ko rada katrs atsevišķs pārtikas produkts, kurā var būt atliekvielas. Ir secināts, ka pesticīdu atliekvielu esība tādā daudzumā, kas ir vienāds ar jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem vai mazāks par tiem, neizraisīs akūtu toksisku iedarbību.

(6)

Ar Pasaules tirdzniecības organizācijas starpniecību notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, un ir ņemtas vērā to piezīmes par šiem daudzumiem.

(7)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza pielikumi Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstus attiecībā uz kaptānu, dihlorvosu, etionu un folpetu.

2. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza šādi:

a)

Direktīvas II pielikuma A daļā pievieno rindas par kaptānu, etionu un folpetu, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā.

b)

Direktīvas II pielikuma A daļā rindu par dihlorvosu aizstāj ar šīs direktīvas II pielikuma tekstu.

3. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza šādi:

a)

Direktīvas II pielikumā pievieno rindas par kaptānu un folpetu, kā noteikts šīs direktīvas III pielikumā.

b)

Direktīvas II pielikumā rindas par dihlorvosu un etionu aizstāj ar šīs direktīvas IV pielikuma tekstu.

4. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 10. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2007. gada 11. maija.

Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmu galveno savu tiesību normu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 9. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/59/EK (OV L 175, 29.6.2006., 61. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/62/EK (OV L 206, 27.7.2006., 27. lpp.).

(3)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/62/EK.

(4)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/85/EK (OV L 293, 24.10.2006., 3. lpp.).

(5)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


I PIELIKUMS

Pesticīdu atliekvielas

Maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

“Kaptāns

0,02 (1)

Labība

Etions

0,01 (1)

Labība

Folpets

2 kvieši, mieži

0,02 (1) Cita labība


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


II PIELIKUMS

Pesticīdu atliekvielas

Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

“Dihlorvoss

0,01 (1)

Labība


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


III PIELIKUMS

Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus

Kaptāns

Folpets

“1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,02 (2)

0,02 (2)

Greipfrūti

 

 

Citroni

 

 

Laimi

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

Apelsīni

 

 

Pampelmūzes

 

 

Citi

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

0,02 (2)

Mandeles

0,3

 

Brazīlijas rieksti

 

 

Indijas rieksti

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

Kokosrieksti

 

 

Lazdu rieksti

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

Pekanrieksti

 

 

Pīniju rieksti

 

 

Pistācijas

 

 

Valrieksti

 

 

Citi

0,02 (2)

 

iii)

SĒKLEŅI

3 (1)

3 (1)

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Cidonijas

 

 

Citi

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

Aprikozes

3

 

Ķirši

5

2

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

Plūmes

1

 

Citi

0,02 (2)

0,02 (2)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

0,02 (2)

 

Galda vīnogas

 

0,02 (2)

Vīna vīnogas

 

5

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

3 (1)

3 (1)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

Kazenes

3 (1)

3 (1)

Ziemeļu kaulenes

 

 

Kazeņavenes

 

 

Avenes

3 (1)

3 (1)

Citas

0,02 (2)

0,02 (2)

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

Dzērvenes

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

3 (1)

3 (1)

Ērkšķogas

3 (1)

3 (1)

Citas

0,02 (2)

0,02 (2)

e)

Savvaļas ogas un augļi

0,02 (2)

0,02 (2)

vi)

DAŽĀDI

 

0,02 (2)

Avokado

 

 

Banāni

 

 

Dateles

 

 

Vīģes

 

 

Kivi

 

 

Kumkvati

 

 

Ličī

 

 

Mango

2

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

Papaijas

 

 

Pasifloru augļi

 

 

Ananasi

 

 

Granāti

 

 

Citi

0,02 (2)

 

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)

Galda bietes

 

 

Burkāni

0,1

 

Manioki

 

 

Sakņu selerijas

0,1

 

Mārrutki

 

 

Topinambūri

 

 

Pastinaki

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

Redīsi

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

Batātes

 

 

Kāļi

 

 

Rāceņi

 

 

Jamsi

 

 

Citi

0,02 (2)

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,02 (2)

 

Ķiploki

 

 

Sīpoli

 

0,1

Šalotes

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

Citi

 

0,02 (2)

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

0,02 (2)

Tomāti

2 (1)

2 (1)

Pipari

0,1

 

Baklažāni

 

 

Okras

 

 

Citi

0,02 (2)

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,02 (2)

0,02 (2)

Gurķi

 

 

Kornišoni

 

 

Kabači

 

 

Citi

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

1

Melones

0,1

 

Ķirbji

 

 

Arbūzi

 

 

Citi

0,02 (2)

 

d)

Cukurkukurūza

0,02 (2)

0,02 (2)

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,02 (2)

 

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

0,02 (2)

Brokoļi

 

 

Ziedkāposti

 

 

Citi

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

0,02 (2)

Briseles kāposti

 

 

Galviņkāposti

 

 

Citi

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

0,02 (2)

Ķīnas kāposti

 

 

Lapu kāposti

 

 

Citi

 

 

d)

Kolrābji

 

0,05

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

 

Kressalāti

 

 

Salātu baldriņi

 

 

Dārza salāti

 

2

Platlapu endīvijas

2

 

Rukolas salāti

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

 

Citi

0,02 (2)

0,02 (2)

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

0,02 (2)

Dārza spināti

0,1

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

Citi

0,02 (2)

 

c)

Ūdenskreses

0,02 (2)

0,02 (2)

d)

Lapu cigoriņi

0,02 (2)

0,02 (2)

e)

Garšaugi

 

0,02 (2)

Kārveles

 

 

Maurloki

 

 

Pētersīļi

0,1

 

Lapu selerijas

 

 

Citi

0,02 (2)

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

Pupas (ar pākstīm)

2 (1)

2 (1)

Pupas (bez pākstīm)

2 (1)

2 (1)

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

Citi

0,02 (2)

0,02 (2)

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

Sparģeļi

 

 

Lapu artišoki

 

 

Selerijas

0,1

 

Fenheļi

 

 

Artišoki

 

 

Puravi

2

 

Rabarberi

 

 

Citi

0,02 (2)

0,02 (2)

viii)

SĒNES

0,02 (2)

0,02 (2)

a)

Kultivētas sēnes

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

3.

Pākšaugi

0,02 (2)

0,02 (2)

Pupas

 

 

Lēcas

 

 

Zirņi

 

 

Lupīnas

 

 

Citi

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,02 (2)

0,02 (2)

Linsēklas

 

 

Zemesrieksti

 

 

Magoņu sēklas

 

 

Sezama sēklas

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

Rapšu sēklas

 

 

Sojas pupas

 

 

Sinepju sēklas

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

Citas

 

 

5.

Kartupeļi

0,05

0,1

Jaunie kartupeļi

 

 

Galda kartupeļi

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,05 (2)

0,05 (2)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (2)

150


(1)  Kaptāns un folpets kopā.

(2)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


IV PIELIKUMS

Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus

dihlorvoss

etions

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

0,01 (1)

0,01 (1)

i)

CITRUSAUGĻI

 

 

Greipfrūti

 

 

Citroni

 

 

Laimi

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

Apelsīni

 

 

Pampelmūzes

 

 

Citi

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

 

Mandeles

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

Indijas rieksti

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

Kokosrieksti

 

 

Lazdu rieksti

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

Pekanrieksti

 

 

Pīniju rieksti

 

 

Pistācijas

 

 

Valrieksti

 

 

Citi

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

 

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Cidonijas

 

 

Citi

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

Aprikozes

 

 

Ķirši

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

Plūmes

 

 

Citi

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

 

Galda vīnogas

 

 

Vīna vīnogas

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

Kazenes

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

Kazeņavenes

 

 

Avenes

 

 

Citas

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

Dzērvenes

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

Ērkšķogas

 

 

Citas

 

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

 

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

Avokado

 

 

Banāni

 

 

Dateles

 

 

Vīģes

 

 

Kivi

 

 

Kumkvati

 

 

Ličī

 

 

Mango

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

Papaijas

 

 

Pasifloru augļi

 

 

Ananasi

 

 

Granāti

 

 

Citi

 

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

0,01 (1)

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)

Galda bietes

 

 

Burkāni

 

 

Manioki

 

 

Sakņu selerijas

 

 

Mārrutki

 

 

Topinambūri

 

 

Pastinaki

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

Redīsi

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

Batātes

 

 

Kāļi

 

 

Rāceņi

 

 

Jamsi

 

 

Citi

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)

Ķiploki

 

 

Sīpoli

 

 

Šalotes

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

Citi

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

Tomāti

 

 

Pipari

 

 

Baklažāni

 

 

Okras

 

 

Citi

 

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

Gurķi

 

 

Kornišoni

 

 

Kabači

 

 

Citi

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

Melones

 

 

Ķirbji

 

 

Arbūzi

 

 

Citi

 

 

d)

Cukurkukurūza

 

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

 

Brokoļi

 

 

Ziedkāposti

 

 

Citi

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

Briseles kāposti

 

 

Galviņkāposti

 

 

Citi

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

Lapu kāposti

 

 

Citi

 

 

d)

Kolrābji

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

0,01 (1)

Kressalāti

 

 

Salātu baldriņi

 

 

Dārza salāti

 

 

Platlapu endīvijas

 

 

Rukolas salāti

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

 

Citi

 

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

0,01 (1)

Dārza spināti

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

Citi

 

 

c)

Ūdenskreses

 

0,01 (1)

d)

Lapu cigoriņi

 

0,01 (1)

e)

Garšaugi

 

 

Kārveles

 

 

Maurloki

 

 

Pētersīļi

 

2

Lapu selerijas

 

 

Citi

 

0,01 (1)

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,01 (1)

Pupas (ar pākstīm)

 

 

Pupas (bez pākstīm)

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

Citi

 

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

Sparģeļi

 

 

Lapu artišoki

 

 

Selerijas

 

0,1

Fenheļi

 

 

Artišoki

 

 

Puravi

 

 

Rabarberi

 

 

Citi

 

0,01 (1)

viii)

SĒNES

 

0,01 (1)

a)

Kultivētas sēnes

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

3.

Pākšaugi

0,01 (1)

0,01 (1)

Pupas

 

 

Lēcas

 

 

Zirņi

 

 

Lupīnas

 

 

Citi

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,01 (1)

0,02 (1)

Linsēklas

 

 

Zemesrieksti

 

 

Magoņu sēklas

 

 

Sezama sēklas

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

Rapšu sēklas

 

 

Sojas pupas

 

 

Sinepju sēklas

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

Citas

 

 

5.

Kartupeļi

0,01 (1)

0,01 (1)

Jaunie kartupeļi

 

 

Galda kartupeļi

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,02 (1)

3

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,02 (1)

0,02 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


Augša