EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0009

Komisijas Direktīva 2006/9/EK ( 2006. gada 23. janvāris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteiktajiem dikvata maksimālajiem atlieku daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 22, 26.1.2006., 24./31. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 33./40. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 91 - 98
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 91 - 98

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/9/oj

26.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/24


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/9/EK

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteiktajiem dikvata maksimālajiem atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Šādu atļauju pamatā jābūt novērtējumam, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā tie ietekmē vidi. Elementi, kas jāņem vērā šādā novērtējumā, ietver iedarbību uz darba veicējiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, tiem patērējot atliekas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām.

(2)

Maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko izmanto tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu pēc iespējas mazāks un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz paredzamo devu uzturā.

(3)

Pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi regulāri jāpārskata. Tos var mainīt, ņemot vērā jaunus izmantojuma veidus, kā arī jaunu informāciju un datus.

(4)

Par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu, ja atļautie augu aizsardzības līdzekļu izmantojuma veidi nerada nosakāmus pesticīdu atlieku daudzumus pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par dalībvalstu atļautajiem izmantojuma veidiem nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par izmantojuma veidiem trešās valstīs, kuru rezultātā rodas atliekas tādos pārtikas produktos, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem.

(5)

Komisija ir saņēmusi informāciju par jauniem izmantojuma veidiem vai izmantojuma izmaiņām saistībā ar Direktīvā 90/642/EEK ietverto dikvatu.

(6)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules veselības organizācija, ir novērtēta šo pesticīdu iedarbība uz patērētāju visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas (3). Ir aprēķināts, ka attiecīgie maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi nodrošinās to, ka netiks pārsniegta pieļaujamā diennakts deva.

(7)

Pieejamās informācijas izvērtējums liecina, ka nav vajadzīga akūtā standartdeva un tādēļ nav vajadzīgs arī īstermiņa novērtējums.

(8)

Tādēļ ir lietderīgi noteikt jaunus maksimāli pieļaujamos dikvata atlieku daudzumus.

(9)

Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšana vai grozījumi Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus attiecībā uz dikvatu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un tās VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu turpmākus dikvata lietojumus. Kopienā noteiktajiem pagaidu maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem pēc tam jākļūst par galīgajiem.

(10)

Tāpēc Direktīva 90/642/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/642/EEK I pielikumu groza šādi. Grupā “4. EĻĻAS AUGI”, starp ierakstiem “Kokvilnas sēklas” un “Pārējie” iekļauj ierakstu “Kaņepju sēklas”.

2. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 26. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2006. gada 27. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno valsts tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/76/EK (OV L 293, 9.11.2005., 14. lpp.).

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/72/EK (OV L 279, 22.10.2005., 63. lpp.).

(3)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ailes attiecībā uz dikvatu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz kuriem attiecina maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus

Dikvats

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

0,05 (1)  (2)

i)

CITRUSAUGĻI

 

Greipfrūti

 

Citroni

 

Laimi

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

Apelsīni

 

Pampelmūzes

 

Pārējie

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

Mandeles

 

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Ēdamie kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmijas rieksti

 

Pekanrieksti

 

Ciedru rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Pārējie

 

iii)

SĒKLEŅI

 

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Pārējie

 

iv)

KAULEŅI

 

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

Plūmes

 

Pārējie

 

v)

OGAS UN SĪKIE AUGĻI

 

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

Galda vīnogas

 

Vīnogas pārstrādei

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

c)

Ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas)

 

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

Kazenes (Rubus arcticus)

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Pārējie

 

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

Mellenes un brūklenes

 

Dzērvenes

 

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes)

 

Ērkšķogas

 

Pārējie

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

 

vi)

DAŽĀDI AUGĻI

 

Avokado

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

Olīvas

 

Papaijas

 

Pasifloras

 

Ananasi

 

Granātāboli

 

Pārējie

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

0,05 (1)  (2)

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

Galda bietes

 

Burkāni

 

Manioka

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

 

Plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Pārējie

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

Ķiploki

 

Sīpoli

 

Šalotes

 

Vasaras sīpoli

 

Pārējie

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

Tomāti

 

Pipari

 

Baklažāni

 

Pārējie

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

Garaugļu gurķi

 

Īsaugļu gurķi

 

Cukini

 

Pārējie

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

Melones

 

Kabači

 

Arbūzi

 

Pārējie

 

d)

Cukurkukurūza

 

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

a)

Ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

Ziedkāposti

 

Pārējie

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi

 

Briseles kāposti

 

Galviņkāposti

 

Pārējie

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

 

Lapu kāposti

 

Pārējie

 

d)

Kolrābji

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Salātu baldriņi

 

Salāti

 

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

 

Pārējie

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

Spināti

 

Lapu bietes

 

Pārējie

 

c)

Ūdenskreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Pārējie

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

Pupas (ar pākstīm)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Pārējie

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Selerijas

 

Fenhelis

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Pārējie

 

viii)

SĒNES

 

a)

Kultivētas sēnes

 

b)

Meža sēnes

 

3.

Pākšaugi

0,2 (2)

Pupas

 

Lēcas

 

Zirņi

 

Pārējie

 

4.   

Eļļas augi

Linsēklas

5 (2)

Zemesrieksti

0,1 (1)  (2)

Magoņu sēklas

0,1 (1)  (2)

Sezama sēklas

0,1 (1)  (2)

Saulespuķu sēklas

1 (2)

Rapša sēklas

2 (2)

Sojas pupas

0,2 (2)

Sinepju sēklas

0,5 (2)

Kokvilnas sēklas

0,1 (1)  (2)

Kaņepju sēklas

0,5 (2)

Pārējie

0,1 (1)  (2)

5.

Kartupeļi

0,05 (1)  (2)

Agrie kartupeļi

 

Uzglabājamie kartupeļi

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)  (2)

7.

Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)  (2)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikts pagaidu maksimālais atlieku daudzums.”


Augša