Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0089

Komisijas Direktīva 2006/89/EK ( 2006. gada 3. novembris ), ar ko sesto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 305, 4.11.2006., 4./5. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 323./324. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 017 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 017 Lpp. 3 - 4

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/89/oj

4.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/4


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/89/EK

(2006. gada 3. novembris),

ar ko sesto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumā ietvertas atsauces uz Eiropas Līguma par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR) A un B pielikumu, ko piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

(2)

ADR atjaunina reizi divos gados. Tādējādi grozītā versija būs spēkā no 2007. gada 1. janvāra, ar pārejas laiku līdz 2007. gada 30. jūnijam.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Direktīvas 94/55/EK A un B pielikums.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 94/55/EK 9. pantā minētā Bīstamo kravu transporta komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumu groza šādi:

1)

Direktīvas A pielikumu aizstāj ar šādu:

“A PIELIKUMS

A pielikuma noteikumi Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR), kas piemērojami no 2007. gada 1. janvāra, terminu “līgumslēdzēja puse” aizstājot ar vārdu “dalībvalsts”.

ADR A pielikuma 2007. gada versijas grozījumu tekstu publicē, tiklīdz tas ir pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.”

2)

Direktīvas B pielikumu aizstāj ar šādu:

“B PIELIKUMS

B pielikuma noteikumi Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR), kas piemērojami no 2007. gada 1. janvāra, terminu “līgumslēdzēja puse” aizstājot ar vārdu “dalībvalsts”.

ADR B pielikuma 2007. gada versijas grozījumu tekstu publicē, tiklīdz tas ir pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 2007. gada 1. jūlijam. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai dara zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/111/EK (OV L 365, 10.12.2004., 25. lpp.).


Augša