EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0077

Komisijas Direktīva 2006/77/EK ( 2006. gada 29. septembris ), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par hlororganisko savienojumu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem dzīvnieku barībā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 271, 30.9.2006., 53./55. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 254./256. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 075 Lpp. 204 - 206
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 075 Lpp. 204 - 206
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 202 - 204

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/77/oj

30.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/53


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/77/EK

(2006. gada 29. septembris),

ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par hlororganisko savienojumu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem dzīvnieku barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2002/32/EK nosaka, ka dzīvnieku barībā ir aizliegts lietot produktus, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz I pielikumā noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

(2)

Pēc Direktīvas 2002/32/EK pieņemšanas Komisija paziņoja, ka minētās direktīvas I pielikuma noteikumus pārskatīs, ņemot vērā jaunākos zinātniskos riska novērtējumu datus un ņemot vērā aizliegumu jebkādā veidā atšķaidīt inficētus, prasībām neatbilstošus produktus, kas paredzēti dzīvnieku barošanai.

(3)

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) 2005. gada 9. novembrī pieņēma atzinumu par aldrīnu un dieldrīnu (2).

(4)

Tika konstatēts, ka zivju barība, kurā ir iekļauts diezgan liels zivju eļļas daudzums, satur ievērojamu aldrīna/dieldrīna koncentrāciju. Tāpēc jāgroza spēkā esošie noteikumi, pamatojoties uz zinātniskā atzinuma secinājumiem un pieejamajiem kontroles datiem.

(5)

Pēc Komisijas pieprasījuma EPNI 2005. gada 20. jūnijā pieņēma atzinumu par endosulfānu (3).

(6)

Saskaņā ar zinātniskā atzinuma secinājumiem un pieejamajiem kontroles datiem ir jāgroza endosulfāna maksimāli pieļaujamais daudzuma līmenis neapstrādātā augu eļļā, lai līdz zināmai robežai ņemtu vērā endosulfāna koncentrāciju neapstrādātā augu eļļā, salīdzinājumā ar tā koncentrāciju eļļas augā.

(7)

Pēc Komisijas pieprasījuma EPNI 2005. gada 4. jūlijā pieņēma atzinumu par heksahlorcikloheksāniem (α, β, γ HCH) (4) un 2005. gada 9. novembrī atzinumu par endrīnu (5).

(8)

Saskaņā ar zinātnisko atzinumu secinājumiem un pieejamajiem kontroles datiem, heksahlorcikloheksānu un endrīna maksimāli pieļaujamais daudzuma līmenis nav jāgroza.

(9)

Termins “tauki” attiecībā uz aldrīnu, dieldrīnu, hlordānu, DDT, endrīnu, heptahloru, heksahlorbenzolu un heksahlorcikloheksāniem (HCH) ir jāaizvieto ar terminiem “tauki un eļļas”, lai skaidri norādītu to, ka tas attiecas uz visiem taukiem un eļļām, tostarp uz dzīvnieku taukiem, augu eļļām, zivju eļļu.

(10)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Direktīva 2002/32/EK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis Komisijai tūlīt dara zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 29. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/13/EK (OV L 32, 4.2.2006., 44. lpp.).

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc Komisijas pieprasījuma 2005. gada 9. novembrī par aldrīnu un dieldrīnu kā par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc Komisijas pieprasījuma 2005. gada 20. jūnijā par endosulfānu kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_endosulfan_en_updated21.pdf

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc Komisijas pieprasījuma 2005. gada 4. jūlijā par heksahlorcikloheksāniem kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_hexachlorocyclohexanes_en2.pdf

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc Komisijas pieprasījuma 2005. gada 9. novembrī par endrīnu kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_endrin_en1.pdf


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK I pielikuma 17. līdz 26. aili aizstāj ar šādu tekstu:

Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

(1)

(2)

(3)

“17.

Aldrīns (1)

Visa barība, izņemot

0,01 (2)

18.

Dieldrīns (1)

taukus un eļļas

0,1 (2)

zivju barību

0,02 (2)

19.

Kamfehlors (toksafēns) – radniecīgo indikatorvielu CHB 26, 50 un 62 (3) summa

Zivis, citi ūdens dzīvnieki, to produkti un blakusprodukti, izņemot zivju eļļu

0,02

Zivju eļļa (4)

0,2

Zivju barība (4)

0,05

20.

Hlordāns (cis- un transizomēru un oksihlordāna summa, izteikta ar hlordānu)

Visa barība, izņemot

0,02

taukus un eļļas

0,05

21.

DDT (DDT-, TDE- un DDE-izomēru summa, izteikta ar DDT)

Visa barība, izņemot

0,05

taukus un eļļas

0,5

22.

Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta ar endosulfānu)

Visa barība, izņemot

0,1

kukurūzu un tās pārstrādē iegūtus kukurūzas produktus

0,2

eļļas augu sēklas un to pārstrādē iegūtie produkti, izņemot neapstrādātu augu eļļu

0,5

neapstrādāta augu eļļa

1,0

pilnvērtīga zivju barība

0,005

23.

Endrīns (endrīna un delta-keto-i-endrīna summa, izteikta ar endrīnu)

Visa barība, izņemot

0,01

taukus un eļļas

0,05

24.

Heptahlors (heptahlora un heptahlorepoksīda summa, izteikta ar heptahloru)

Visa barība, izņemot

0,01

taukus un eļļas

0,2

25.

Heksahlorbenzols (HCB)

Visa barība, izņemot

0,01

taukus un eļļas

0,2

26.   

Heksahlorcikloheksāns(HCH)

26.1

alfa-izomēri

Visa barība, izņemot

0,02

taukus un eļļas

0,2

26.2

beta-izomēri

Visas barības sastāvdaļas, izņemot

0,01

taukus un eļļas

0,1

Visa pilnvērtīga barība, izņemot

0,01

pilnvērtīgo barību piena liellopiem

0,005

26.3

gamma-izomēri

Visa barība, izņemot

0,2

taukus un eļļas

2,0


(1)  Atsevišķi vai kopā, izsakot ar dieldrīnu.

(2)  Maksimāli pieļaujamais daudzuma līmenis aldrīnam un dieldrīnam, atsevišķi vai kopā, izsakot ar dieldrīnu.

(3)  Numurēšanas sistēma atbilstoši Parlar, liekot priekšā vai nu “CHB” vai “Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,10,10-oktohlorbornāns,

CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,10,10-nonahlorbornāns,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonahlorbornāns.

(4)  Šos daudzuma līmeņus līdz 2007. gada 31. decembrim pārskatīs, lai samazinātu maksimāli pieļaujamos daudzumus.”


Augša