EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0067

Padomes Direktīva 2006/67/EK ( 2006. gada 24. jūlijs ), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 217, 8.8.2006., 8./15. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 76M , 16.3.2007., 209./216. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 12 Sējums 002 Lpp. 244 - 251
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 002 Lpp. 244 - 251

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/12/2012; Atcelts ar 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/67/oj

8.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/8


PADOMES DIREKTĪVA 2006/67/EK

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 68/414/EEK (1968. gada 20. decembris), ar ko EEK dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (3), ir vairākkārt un būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Pieaug importētas jēlnaftas un naftas produktu nozīme Kopienas apgādē ar enerģiju. Jebkuras, pat īslaicīgas grūtības, kuru dēļ samazinās no trešām valstīm ievesto naftas produktu krājumi vai palielinās to cena starptautiskajā tirgū, var radīt nopietnus Kopienas saimnieciskās darbības traucējumus. Kopienai šā iemesla dēļ jābūt spējīgai šādos gadījumos novērst vai vismaz samazināt kaitīgas sekas.

(3)

Krīze krājumu papildināšanā var rasties. Šā iemesla dēļ ļoti svarīgi izveidot vajadzīgos līdzekļus, lai varētu izlīdzināt iespējamo deficītu.

(4)

Šajā nolūkā dalībvalstīs ir jāpalielina jēlnaftas un naftas produktu apgādes drošība, izveidojot un uzturot svarīgāko naftas produktu obligāti vajadzīgās rezerves.

(5)

Organizatoriskie pasākumi attiecībā uz naftas uzkrājumiem nedrīkst skart normālu iekšējā tirgus darbību.

(6)

Ar Direktīvu 73/238/EEK (5) Padome pieņēma atbilstīgos pasākumus, jo īpaši ierobežojumus naftas krājumu patēriņam, kas jāveic gadījumos, kad Kopienā ir jēlnaftas un naftas produktu apgādes grūtības; dalībvalstis uzņemas tādas pašas saistības kā nolīgumā par “Starptautisko enerģijas programmu”.

(7)

Ir nepieciešams, lai uzkrājumi būtu dalībvalstu rīcībā, ja rodas sarežģījumi naftas apgādē. Dalībvalstīm jābūt pilnvarotām un spējīgām kontrolēt uzkrājumu lietošanu tā, lai tās būtu nekavējoties pieejamas tām teritorijām, kurām visvairāk nepieciešama nafta.

(8)

Uzkrājumu uzturēšanas organizēšanai jānodrošina to izmantojamība un patērētāju piekļuve tiem.

(9)

Uzkrājumu uzturēšanas organizēšanai jābūt caurredzamai, nodrošinot godīgu un nediskriminējošu uzkrāšanas pienākuma sloga sadali. Dalībvalstis ieinteresētajām pusēm var darīt zināmu informāciju par naftas uzkrājumu uzturēšanas izmaksām.

(10)

Lai organizētu uzkrājumu uzturēšanu, dalībvalstis var pāriet uz sistēmu, kas balstīta uz struktūru, kas glabā visus vai daļu uzkrājumu pienākumu veidojošos uzkrājumus. Līdzsvars, ja tāds pastāv, būtu jāuztur pārstrādātājiem un citiem tirgus operatoriem. Valdības un rūpniecības sadarbība ir būtiska, lai darbotos efektīvs un uzticams uzkrājumu glabāšanas mehānisms.

(11)

Iekšzemes ražošana pati dod ieguldījumu apgādes drošībā. Naftas tirgus attīstība var attaisnot attiecīgas atkāpes no pienākuma uzglabāt naftas uzkrājumus dalībvalstīm ar iekšēju naftas ražotni. Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis var atbrīvot uzņēmumus no pienākuma uzturēt uzkrājumus par daudzumu, kas nepārsniedz produktu daudzumu, ko šie uzņēmumi ražo no iekšzemē iegūtas jēlnaftas.

(12)

Būtu jāpieņem stratēģija, kuru jau pielieto Kopiena un dalībvalstis to starptautiskajās saistībās un līgumos. Pateicoties naftas patēriņa struktūras maiņai, starptautiskie aviācijas bunkuri ir kļuvuši par svarīgu šā patēriņa sastāvdaļu.

(13)

Ir vajadzība pielāgot un vienkāršot Kopienas statistiskās ziņošanas mehānismu attiecībā uz naftas uzkrājumiem.

(14)

Naftas uzkrājumus principā var uzglabāt jebkurā Kopienas vietā un tādēļ būtu jāveicina uzkrājumu veidošana ārpus valsts teritorijas. Ir nepieciešams, lai lēmumus par uzkrājumu glabāšanu pieņemtu attiecīgās dalībvalsts valdība saskaņā ar tās vajadzībām un apgādes nodrošinājuma apsvērumiem. Gadījumā, ja uzkrājumi ir citas iestādes vai uzņēmuma rīcībā, nepieciešamas sīkāk izstrādātas normas, kas garantē pieeju un piekļūšanu uzkrājumiem naftas apgādes grūtību gadījumā.

(15)

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus veiksmīgu darbību, vēlams sekmēt dalībvalstu nolīgumu slēgšanu attiecībā uz minimālo uzkrājumu glabāšanu, lai tās veicinātu noliktavu telpu izmantošanu citās dalībvalstīs. Tā kā attiecīgā dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šādu nolīgumu noslēgšanu.

(16)

Būtu jāpastiprina uzkrājumu administratīvā uzraudzība un jāizveido efektīvs mehānisms uzkrājumu kontrolei un pārbaudei. Ir nepieciešams sankciju režīms, lai šādu kontroli ieviestu.

(17)

Būtu regulāri jāinformē Padomi par drošības rezerves stāvokli Kopienā.

(18)

Ņemot vērā, ka piedāvātās rīcības mērķus, proti, uzturēt augsta līmeņa naftas apgādes drošību Kopienā, lietojot uzticamus un pārskatāmus mehānismus, kas balstīti uz solidaritāti starp dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot iekšējā tirgus un konkurences noteikumus, var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(19)

Šī direktīva nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz to direktīvu transponēšanas termiņiem valsts tiesību aktos, kas norādītas I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Dalībvalstis pieņem tādus normatīvos un administratīvos aktus, kas ir nepieciešami, lai saskaņā ar 10. pantu Eiropas Kopienas robežās vienmēr uzturētu naftas produktu uzkrājumus katrai naftas produktu kategorijai, kas minēta 2. pantā, tādā daudzumā, kas atbilst deviņdesmit dienu vidējam iekšējam patēriņam iepriekšējā kalendārajā gadā, kā minēts 4. panta 2. punktā.

2.   To iekšējā patēriņa daļu, ko veido naftas atvasinājumi, kurus ražo pašā attiecīgajā dalībvalstī, var samazināt augstākais līdz 25 % no minētā patēriņa. Par šāda samazinājuma rezultāta sadali starp dalībvalstīm lemj attiecīgā dalībvalsts.

2. pants

Aprēķinot iekšējo patēriņu, ņem vērā šādas produktu kategorijas:

a)

benzīns un aviācijas degviela (aviācijas benzīns un benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela);

b)

gāzeļļa, dīzeļdegviela, petroleja un petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela;

c)

kurināmais mazuts.

Krājumi jūras kuģu bunkuros netiek ņemti vērā iekšējā patēriņa aprēķinos.

3. pants

1.   Uzkrājumi, kas tiek uzglabāti saskaņā ar 1. pantu, ir pilnīgā dalībvalstu rīcībā, ja rodas grūtības ar naftas apgādi. Dalībvalstis nodrošina, ka tām ir juridiska vara šādos apstākļos kontrolēt uzkrājumu izlietojumu.

Citā laikā dalībvalstis nodrošina uzkrājumu pieejamību un piekļūšanu tām. Dalībvalstis izveido sistēmu, kas ļauj identificēt, uzskaitīt un kontrolēt uzkrājumus.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka uzkrājumu uzturēšanas sistēmā valda godīgi un nediskriminējoši apstākļi.

Izmaksu slogu, ko rada uzkrājumu uzturēšana saskaņā ar 1. pantu, identificē, pielietojot pārskatāmu sistēmu. Šajā kontekstā dalībvalstis var pieņemt pasākumus atbilstīgas informācijas iegūšanai attiecībā uz izmaksu slogu, kas radies no uzkrājumu uzturēšanas saskaņā ar 1. pantu, un darīt šādu informāciju zināmu ieinteresētajām pusēm.

3.   Lai izpildītu 1. un 2. punkta prasības, dalībvalstis var pieņemt lēmumu izveidot uzkrājumu uzturēšanas iestādi, kas ir atbildīga par visu uzkrājumu vai tā daļas glabāšanu.

Divas vai vairākas dalībvalstis var pieņemt lēmumu izveidot apvienoto uzkrājumu uzglabāšanas iestādi. Šādā gadījumā tās ir kopīgi atbildīgas par pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas.

4. pants

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai statistikas kopsavilkumu, kurā uzrādīti esošie uzkrājumi katra mēneša beigās un kuru sastāda saskaņā ar 5. un 6. pantu, kā arī norāda, cik vidējā patēriņa dienām iepriekšējā kalendārajā gadā uzkrājumi atbilst. Šis kopsavilkums jāiesniedz līdz otrā mēneša 25. dienai pēc mēneša, par kuru jāziņo.

2.   Dalībvalsts uzkrājumu uzturēšanas pienākums pamatojās uz iekšējo patēriņu iepriekšējā kalendārajā gada. Katra kalendārā gada sākumā dalībvalstīm jāpārrēķina uzkrājumu uzturēšanas pienākums līdz katra gada 31. martam, kā arī jānodrošina, ka tās izpilda savu jauno pienākuma apjomu iespējami drīz, vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam.

3.   Statistikas kopsavilkumā petrolejas tipa aviācijas degvielas uzkrājumus norāda atsevišķi kā produkta kategoriju, kas minēta 2. panta b) punktā.

5. pants

1.   Uzkrājumi, kuri jāuzglabā saskaņā ar 1. pantu, var tikt glabāti jēlnaftas vai starpproduktu veidā, kā arī galaproduktu veidā.

2.   Uzkrājumu statistiskajā kopsavilkumā, kas pastāv katrā mēneša beigās:

a)

galaproduktus uzrāda pēc to faktiskās tonnāžas;

b)

jēlnaftu un starpproduktus uzrāda:

i)

proporcionāli daudzumam katrai produktu kategorijai, kas iegūti iepriekšējā kalendārajā gadā no attiecīgās dalībvalsts pārstrādes uzņēmumiem; vai

ii)

balstoties uz attiecīgās dalībvalsts pārstrādes uzņēmumu ražošanas programmām kārtējam gadam; vai

iii)

balstoties uz attiecību starp kopējo daudzumu, kas saražots attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā kalendārajā gadā, tiem produktiem, ko ietver uzkrājumu uzglabāšanas pienākums, un tajā gadā patērēto jēlnaftu; minētais attiecas uz ne vairāk kā 40 % no kopējā pienākuma pirmajai un otrajai kategorijai (benzīns un gāzeļļas), un ne vairāk kā 50 % trešajai kategorijai (degvieleļļa, mazuts).

3.   Maisījuma elementus, kas paredzēti pārstrādei galaproduktos, kuri minēti 2. pantā, var aizvietot ar produktiem, kuriem tie ir paredzēti.

6. pants

1.   Aprēķinot minimālo līmeni uzkrājumiem, kas minēti 1. pantā, kopsavilkumā tiek ņemti vērā tikai tie apjomi, kas glabājami saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

2.   Ievērojot 1. punktu, rezervēs var ieskaitīt:

a)

krājumus, kas atrodas uz naftas tankkuģiem ostās, ja tie paredzēti izkraušanai un ostas formalitātes ir nokārtotas;

b)

krājumus, kas atrodas izkraušanas ostās;

c)

krājumus, kas atrodas rezervuāros naftas cauruļvadu sākumā;

d)

krājumus, kas atrodas naftas pārstrādes rūpnīcu rezervuāros, izņemot krājumus caurulēs un pārstrādes rūpnīcās;

e)

krājumus, ko glabā pārstrādes rūpnīcas, importētājas firmas, noliktavu vai vairumtirdzniecības firmas;

f)

krājumus, ko glabā liela apjoma patērētāji saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, kas attiecas uz pienākumu uzturēt pastāvīgus krājumus;

g)

krājumus, ko glabā liellaivās un piekrastes kuģniecības kuģos, ko izmanto pārvadājumiem valsts iekšienē, ar nosacījumu, ka tos var kontrolēt kompetentas iestādes un tie ir nekavējoties pieejami.

3.   Turpmākais jo īpaši ir izslēgts no statistikas kopsavilkuma: iekšzemes jēlnafta, kas vēl nav iegūta; krājumi, kas paredzēti jūras kuģu bunkuriem; krājumi tiešā tranzītā, izņemot uzkrājumus, kas minēti 7. panta 1. punktā; krājumi naftas vados, ceļa cisternās un dzelzceļa cisternās, mazumtirdzniecības krātuvēs un krātuvēs, kuras pārvalda mazi patērētāji.

Tāpat kopsavilkumā netiek iekļauti uzkrājumi, kurus uzglabā bruņotie spēki, kā arī tie, kurus glabā naftas uzņēmumi bruņoto spēku vajadzībām.

7. pants

1.   Šīs direktīvas piemērošanas nolūkā saskaņā ar starpvaldību nolīgumu uzkrājumu var izveidot dalībvalsts teritorijā tāda uzņēmuma vai struktūras interesēs, kas reģistrēta citā dalībvalstī. Attiecīgās dalībvalsts valdība izlemj, vai daļa uzkrājumu tiks glabāta ārpus valsts teritorijas.

Dalībvalsts, kuras teritorijā uzkrājumi tiek glabāti saskaņā ar šādu nolīgumu, nedrīkst iebilst pret šo uzkrājumu pārvešanu uz otru dalībvalsti, kuras interesēs šie uzkrājumi tiek glabāti saskaņā ar nolīgumu. Tā pārbauda uzkrājumus nolīgumā noteiktajā kārtībā, bet neiekļauj tās statistikas kopsavilkumā. Dalībvalsts, kuras interesēs šie uzkrājumi tiek glabāti, var tos iekļaut savā statistikas kopsavilkumā.

Kopā ar statistikas kopsavilkumu, katra dalībvalsts nosūta Komisijai ziņojumu par uzkrājumiem, kas tiek glabāti tās teritorijā citas dalībvalsts interesēs, kā arī par uzkrājumiem, kas tiek glabāti citās dalībvalstīs attiecīgās valsts interesēs. Abos gadījumos ziņojumā jānorāda glabāšanas vieta un/vai uzņēmums, kas tās glabā, uzkrājumu daudzums un produktu kategorijas – vai jēlnafta.

2.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minēto nolīgumu projektus nosūta uz Komisiju, kas savus komentārus var darīt zināmus attiecīgajām valdībām. Par noslēgtajiem līgumiem tiek informēta Komisija, kas tos dara zināmus pārējām dalībvalstīm.

Šiem līgumiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tiem jāattiecas uz jēlnaftu un uz visiem naftas produktiem, kas paredzēti šajā direktīvā;

b)

tiem jānosaka uzkrājumu uzturēšanas apstākļi un sistēma, lai nodrošinātu šo uzkrājumu kontroli un pieejamību;

c)

tiem jānosaka uzkrājumu pārbaužu un identificēšanas kārtība, inter alia, metodes pārbaužu veikšanai un sadarbībai;

d)

parasti tiem jābūt beztermiņa līgumiem;

e)

ja ir paredzēta vienpusēja līguma laušana, tie nosaka, ka pēdējā nav spēkā apgādes krīzes laikā un ka jebkurā gadījumā Komisija saņem iepriekšēju informāciju par jebkādu līguma laušanu.

3.   Ja uzkrājumi, kas izveidoti saskaņā ar šiem līgumiem, nepieder uzņēmumam vai struktūrai, kam ir pienākums glabāt uzkrājumus, bet ir šā uzņēmuma vai struktūras, vai cita uzņēmuma vai struktūras rīcībā, ievēro šādus noteikumus:

a)

ieguvējam uzņēmumam vai struktūrai jābūt līgumiskām tiesībām iegūt šos uzkrājumus visā līguma laikā; par šādas iegūšanas cenas noteikšanas metodi jāvienojas iesaistītajām pusēm;

b)

šāda līguma minimālais termiņš ir deviņdesmit dienas;

c)

jānorāda glabāšanas vieta un/vai uzņēmumi, kas glabā uzkrājumus ieguvēja uzņēmuma vai struktūras rīcībā, kā arī daudzums un produktu kategorija vai jēlnafta;

d)

uzņēmumam un struktūrai, kas glabā uzkrājumus ieguvēja uzņēmuma vai struktūras rīcībā, jāgarantē ieguvēja uzņēmuma vai struktūras faktiska pieejamība uzkrājumiem nepārtraukti visā līguma laikā;

e)

uzņēmumam vai struktūrai, kas glabā uzkrājumus ieguvēja uzņēmuma vai struktūras rīcībā, jābūt tādiem, kas ir pakļauti tās dalībvalsts jurisdikcijai, kuras teritorijā uzkrājumi atrodas, ciktāl tas skar šīs dalībvalsts juridisko varu attiecībā uz uzkrājumu esamības kontroli un pārbaudi.

8. pants

Dalībvalstis pieņem visus nepieciešamos noteikumus un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu uzkrājumu kontroli un uzraudzību. Tās ievieš mehānismus uzkrājumu pārbaudei saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

9. pants

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro to valsts tiesību aktu pārkāpumu gadījumos, kas pieņemti, ievērojot šo direktīvu, kā arī pieņem visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šo noteikumu ieviešanu. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

10. pants

1.   Ja Kopienā rodas naftas piegādes grūtības, Komisija pēc jebkuras dalībvalsts lūguma vai pēc pašas ierosmes sarīko dalībvalstu apspriedi.

2.   Izņemot īpaši steidzamus gadījumus vai gadījumus, kad jāapmierina niecīgas vietējās vajadzības, dalībvalstis pirms 1. punktā minētajām apspriedēm atturas samazināt savas rezerves līdz apjomam, kas būtu mazāks par obligāto minimumu.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par jebkuru savu rezerves krājumu samazinājumu un cik vien iespējams drīz dara zināmu:

a)

dienu, kad rezervju apjoms ir kļuvis mazāks par obligāto minimumu;

b)

šāda samazinājuma iemeslus;

c)

pasākumus rezervju atjaunošanai, ja tādus veic;

d)

ja iespējams, vērtējumu tam, kā var mainīties rezervju stāvoklis, kamēr tās paliek mazākas par obligāto minimumu.

11. pants

Komisija regulāri iesniedz Padomei ziņojumu par situāciju attiecībā uz uzkrājumiem Kopienā, tostarp vajadzības gadījumā par saskaņošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu uzkrājumu kontroli un pārraudzību.

12. pants

Direktīvu 68/414/EEK atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai, kā izklāstīts I pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas sniegta II pielikumā.

13. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 226 E, 15.9.2005., 44. lpp.

(2)  OV C 112, 30.4.2004., 39. lpp.

(3)  OV L 308, 23.12.1968., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/93/EK (OV L 358, 31.12.1998., 100. lpp.).

(4)  Sk. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 228, 16.8.1973., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās grozījumiem

Padomes Direktīva 68/414/EEK

(OV L 308, 23.12.1968., 14. lpp.)

Padomes Direktīva 72/425/EEK

(OV L 291, 28.12.1972., 154. lpp.)

Padomes Direktīva 98/93/EK

(OV L 358, 31.12.1998., 100. lpp.)


B   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valsts tiesībās

(minēts 12. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas diena

68/414/EEK

1971. gada 1. janvāris

1971. gada 1. janvāris

98/93/EK

2000. gada 1. janvāris (1)

 


(1)  2003. gada 1. janvāris Grieķijas Republikai, ciktāl tas attiecas uz Direktīvā 98/93/EK paredzētajiem noteikumiem par starptautiskās aviācijas bunkuru krājumu iekļaušanu iekšējā patēriņā. Sk. Direktīvas 98/93/EK 4. pantu.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 68/414/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants, pirmā daļa, ievaddaļa

2. pants, pirmā daļa, ievaddaļa

2. pants, pirmā daļa, pirmais ievilkums

2. pants, pirmā daļa, a) punkts

2. pants, pirmā daļa, otrais ievilkums

2. pants, pirmā daļa, b) punkts

2. pants, pirmā daļa, trešais ievilkums

2. pants, pirmā daļa, c) punkts

2. pants, otrā daļa

2. pants, otrā daļa

3. pants

3. pants

4. pants, pirmā daļa

4. pants, 1. punkts

4. pants, otrā daļa

4. pants, 2. punkts

4. pants, trešā daļa

4. pants, 3. punkts

5. pants, pirmā daļa

5. pants, 1. punkts

5. pants, otrā daļa, ievaddaļa, pirmais teikums

5. pants, 2. punkts, ievaddaļa

5. pants, otrā daļa, ievaddaļa, otrais teikums

5. pants, 2. punkts, a) apakšpunkts

5. pants, otrā daļa, ievaddaļa, trešais teikums

5. pants, 2. punkts, b) apakšpunkts, ievaddaļa

5. pants, otrā daļa, pirmais ievilkums

5. pants, 2. punkts, b) apakšpunkts, i) punkts

5. pants, otrā daļa, otrais ievilkums

5. pants, 2. punkts, b) apakšpunkts, ii) punkts

5. pants, otrā daļa, trešais ievilkums

5. pants, 2. punkts, b) apakšpunkts, iii) punkts

5. pants, trešā daļa

5. pants, 3. punkts

6. pants, 1. punkts

6. pants, 1. punkts

6. pants, 2. punkts, pirmā daļa

7. pants, 1. punkts, pirmā daļa

6. pants, 2. punkts, otrā daļa

7. pants, 1. punkts, otrā daļa

6. pants, 2. punkts, trešā daļa

7. pants, 1. punkts, trešā daļa

6. pants, 2. punkts, ceturtā daļa

7. pants, 2. punkts, pirmā daļa

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, ievaddaļa

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, ievaddaļa

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, pirmais ievilkums

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, a) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, otrais ievilkums

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, b) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, trešais ievilkums

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, c) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, ceturtais ievilkums

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, d) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, piektā daļa, piektais ievilkums

7. pants, 2. punkts, otrā daļa, e) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, ievaddaļa

7. pants, 3. punkts, ievaddaļa

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, pirmais ievilkums

7. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, otrais ievilkums

7. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, trešais ievilkums

7. pants, 3. punkts, c)apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, ceturtais ievilkums

7. pants, 3. punkts, d) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts, sestā daļa, piektais ievilkums

7. pants, 3. punkts, e) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, ievaddaļa

6. pants, 2. punkts, ievaddaļa

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, pirmais ievilkums

6. pants, 2. punkts, a) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, otrais ievilkums

6. pants, 2. punkts, b) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, trešais ievilkums

6. pants, 2. punkts, c) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, ceturtais ievilkums

6. pants, 2. punkts, d) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, piektais ievilkums

6. pants, 2. punkts, e) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, sestais ievilkums

6. pants, 2. punkts, f) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa, septītais ievilkums

6. pants, 2. punkts, g) apakšpunkts

6. pants, 3. punkts, otrā daļa, pirmais teikums

6. pants, 3. punkts, pirmā daļa

6. pants, 3. punkts, otrā daļa, otrais teikums

6. pants, 3. punkts, otrā daļa

6a. pants

8. pants

6b. pants

9. pants

7. pants, pirmā daļa

10. pants, 1. punkts

7. pants, otrā daļa

10. pants, 2. punkts

7. pants, trešā daļa, ievaddaļa

10. pants, 3. punkts, ievaddaļa

7. pants, trešā daļa, pirmais ievilkums

10. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts

7. pants, trešā daļa, otrais ievilkums

10. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts

7. pants, trešā daļa, trešais ievilkums

10. pants, 3. punkts, c) apakšpunkts

7. pants, trešā daļa, ceturtais ievilkums

10. pants, 3. punkts, d) apakšpunkts

8. pants

11. pants

12. pants

13. pants

9. pants

14. pants

I pielikums

II pielikums


Augša