EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0062

Komisijas Direktīva 2006/62/EK ( 2006. gada 12. jūlijs ), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem desmedifama, fenmedifama un hlorfenvifosa atlieku daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 206, 27.7.2006., 27./35. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 074 Lpp. 48 - 56
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 074 Lpp. 48 - 56

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/62/oj

27.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/27


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/62/EK

(2006. gada 12. jūlijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem desmedifama, fenmedifama un hlorfenvifosa atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (3), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (4), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2004/58/EK (6) esošās aktīvās vielas desmedifams un fenmedifams tika iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(2)

Attiecīgās aktīvās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta par šo vielu paredzēto lietojumu. Dažas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir iesniegušas informāciju, kas attiecas uz minēto lietojumu. Pieejamo informāciju pārskatīja, un tā ir pietiekama, lai varētu noteikt dažus maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MRL).

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2002 (7) nolemts hlorfenvifosu neiekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Atsevišķām dalībvalstīm ir atļauts dažas atļaujas hlorfenvifosu saturošu izstrādājumu izmantošanai atstāt spēkā līdz 2007. gada 30. jūnijam.

(4)

Kopienas MRL hlorfenvifosam jau ir Direktīvā 76/895/EEK. Tie jāņem vērā, nosakot MRL hlorfenvifosam Direktīvā 90/642/EEK.

(5)

Komisijas pārskata ziņojumos, ko sagatavoja, lai attiecīgās aktīvās vielas iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, minētajām vielām noteica pieļaujamo dienas devu (PDD) un vajadzības gadījumam – akūto standartdevu (ARfD). Ar attiecīgajām aktīvajām vielām apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem ir pārbaudīta atbilstīgi Kopienas procedūrām. Tika ņemtas vērā arī Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (8) un Augu zinātniskās komitejas atzinums (9) par izmantotajām metodēm. Tiek secināts, ka ieteiktie MRL neizraisa minēto PDD vai ARfD pārsniegšanu.

(6)

Lai nodrošinātu, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu atlieku iedarbības, kas rodas neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietojuma dēļ, attiecīgo līdzekļu/pesticīdu kombinācijām pagaidu MRL jānosaka minimālajā analītiski nosakāmajā līmenī.

(7)

Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienā nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu MRL attiecīgajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu turpmākus attiecīgās aktīvās vielas lietojumus. Pagaidu maksimāli pieļaujamajam atlieku līmenim pēc tam jākļūst par galīgo.

(8)

Tādēļ visi MRL, kas rodas minēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dēļ, iekļaujami Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, kas ļauj pienācīgi uzraudzīt un kontrolēt to lietošanas aizliegumu, kā arī aizsargāt patērētāju. Ja MRL vēl nav noteikti, ir lietderīgi tos noteikt pirmo reizi.

(9)

Līdz ar to jāsvītro Direktīvas 76/895/EEK noteikumi, ar ko nosaka MRL hlorfenvifosam.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro rindu par hlorfenvifosu.

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

3. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

4. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

5. pants

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2008. gada 20. janvārī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos aktus no 2008. gada 21. janvāra.

Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai attiecīgu norādi pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šī norāde.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno savu tiesību normu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. jūllijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/59/EK (OV L 175, 29.6.2006., 61. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/59/EK.

(3)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/59/EK.

(4)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/59/EK.

(5)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/45/EK (OV L 130, 18.5.2006., 27. lpp.).

(6)  OV L 120, 24.4.2004., 26. lpp.

(7)  OV L 319, 23.11.2002., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1335/2005 (OV L 211, 13.8.2005., 6. lpp.).

(8)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9)  Augu zinātniskās komitejas Atzinums par jautājumiem, kas saistīti ar pielikumu grozīšanu Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK (atzinumu sniegusi Augu zinātniskā komiteja 1998. gada 14. jūlijā) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas rindas par desmedifamu, fenmedifamu un hlorfenvifosu:

Pesticīdu atliekas

Maksimālais līmenis (mg/kg)

“Desmedifams

0,05 (1)  (2) labība

Fenmedifams

0,05 (1)  (2) labība

Hlorfenvifoss (E- un Z-izomēru summa)

0,02 (1) labība


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka maksimālais atlieku līmenis ir noteikts provizoriski saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikumu groza šādi:

1)

A daļā pievieno šo rindu par hlorfenvifosu:

Pesticīdu atliekas

Maksimālais līmenis (mg/kg)

 

Gaļas, gaļas izstrādājumu, subproduktu taukos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā pozīcijās ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 (1., 4.)

Govs pienā un pilnpienā, kas uzskaitīts I pielikumā pozīcijā ar numuru 0401; citiem pārtikas produktiem pozīcijās 0401, 0402, 0405 00 un 0406 saskaņā ar 2 un 4.

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijās 0407 00 un 0408 (3., 4.)

“Hlorfenvifoss (E- un Z-izomēru summa)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

2)

B daļā pievieno šo rindu par fenmedifamu:

Pesticīdu atliekas

Maksimālais līmenis (mg/kg)

 

Gaļā, arī taukos, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijās ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602

Pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijās 0401, 0402, 0405 00 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijās 0407 00 un 0408

“Fenmedifams (metil-N-(3-hidroksifenil)karbamāts (MHPC), izteikts kā fenmedifams)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”

(2)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(3)  Norāda saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu uz laiku noteiktu maksimālo atlieku līmeni; ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams no 2010. gada 9. augusta.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas slejas par desmedifamu, fenmedifamu un hlorfenvifosu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni

Desmedifams

Fenmedifams

Hlorfenvifoss (E- un Z-izomēru summa)

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)

 

(i)

CITRUSAUGĻI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandeles

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(iii)

SĒKLEŅI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Āboli

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(iv)

KAULEŅI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Aprikozes

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

0,1 (1)  (2)

 

 

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Kazenes

 

 

 

 

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

 

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

 

0,05 (1)  (2)

 

 

(vi)

DAŽĀDI AUGĻI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Galda olīvas

 

 

 

 

 

Olīvas eļļas ekstrakcijai

 

 

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

 

Pasifloras

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

Galda bietes

 

0,1 (1)  (2)

 

 

 

Burkāni

 

 

0,5

 

 

Manioki

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

Mārrutki

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

0,5

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

0,5

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

0,5

 

 

Rāceņi

 

 

0,5

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

(ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Ķiploki

 

 

0,5

 

 

Sīpoli

 

 

 

 

 

Šalotes

 

 

0,5

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

(iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

Pipari

 

 

 

 

 

 

Baklažāni

 

 

 

 

 

 

Okras

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

Gurķi

 

 

 

 

 

 

Kornišoni

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

0,1

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Melones

 

 

 

 

 

 

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

d)

Cukurkukurūza

 

 

0,02 (1)

 

(iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Ziedu kāpostu dārzeņi

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

Puķukāposti

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Galviņu kāpostu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

0,1

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

0,5

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

c)

Lapu kāpostu dārzeņi

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

 

0,3

 

(v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

 

 

 

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Kressalāti

 

 

0,1

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

0,1

 

 

 

Dārza salāti

 

 

 

 

 

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

 

 

 

 

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Spināti

 

 

0,1

 

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

c)

Ūdenskreses

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

 

d)

Lapu cigoriņi

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

 

e)

Garšaugi

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Kārveles

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

0,5

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

(vi)

PĀKŠU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

 

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

(vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

 

 

 

Sparģeļi

 

 

0,1

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

Kātu selerijas

 

 

0,5

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

 

Artišoki

 

0,2 (2)

 

 

 

Puravi

 

 

0,1

 

 

Rabarberi

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

(viii)

SĒNES

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Kultivētas sēnes

 

 

0,05

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

0,02 (1)

3.

Pākšu dārzeņu sēklas

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

Pupas

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

Citi

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)

 

Linsēklas

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

Sojas pupas

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

Citas

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

 

Jaunie kartupeļi

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)

7.

Apiņi (kaltēti), ieskaitot apiņu granulas un nekoncentrētu pulveri

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka maksimālais atlieku līmenis ir noteikts provizoriski saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu.”


Augša