Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0058

Padomes Direktīva 2006/58/EK ( 2006. gada 27. jūnijs ), ar ko Direktīvu 2002/38/EK groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

OV L 174, 28.6.2006., 5./6. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 294M , 25.10.2006., 272./273. lpp. (MT)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/58/oj

28.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/5


PADOMES DIREKTĪVA 2006/58/EK

(2006. gada 27. jūnijs),

ar ko Direktīvu 2002/38/EK groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/38/EK (2002. gada 7. maijs), ar kuru groza un īslaicīgi groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ir veikta Direktīvas 2002/38/EK 5. pantā paredzētā pārskatīšana.

(2)

Pārskatīšanā redzams, ka Direktīvas 2002/38/EK 1. panta darbība ir bijusi apmierinoša un ka ir sasniegts tā mērķis.

(3)

Komisija 2003. gada 29. decembrī iesniedza priekšlikumu Direktīvai par pakalpojumu sniegšanas vietu nodokļu maksātājiem, kuru grozīja ar 2005. gada 22. jūlija priekšlikumu, lai iekļautu pakalpojumus, ko nodokļu maksātāji sniedz klientiem, kuri nav nodokļu maksātāji. Saskaņā ar grozīto priekšlikumu visiem apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem nodokļus uzliks patēriņa vietā.

(4)

Komisija 2004. gada 4. novembrī iesniedza priekšlikumu Direktīvai par PVN saistību vienkāršošanu, kurā būs paredzēts elektroniskais mehānisms, kas ir plašāks par Direktīvā 2002/38/EK paredzēto, lai veicinātu fiskālo pienākumu ievērošanu attiecībā uz pārrobežu pakalpojumiem.

(5)

Lai gan ir panākts ievērojams progress saistībā ar to, lai – pamatojoties uz minētajiem priekšlikumiem – pieņemtu vajadzīgos plašākos pasākumus, kuri aizstās Direktīvas 2002/38/EK 1. pantā noteiktos pasākumus, nav bijis iespējams pirmo minēto direktīvu pieņemt pirms Direktīvas 2002/38/EK termiņa beigām 2006. gada 30. jūnijā.

(6)

Ņemot vērā šādu plašāku pasākumu pieņemšanu īsā vai vidēji ilgā laikposmā, kā arī iepriekšminētās pārskatīšanas procedūras secinājumus, iekšējā tirgus pareizas darbības interesēs un nolūkā nodrošināt konkurences traucējumu nepārtrauktu novēršanu būtu lietderīgi līdz 2006. gada 31. decembrim turpināt piemērot noteikumus, kas attiecas uz radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, kā tie paredzēti Direktīvas 2002/38/EK 1. pantā.

(7)

Direktīvas 2002/38/EK 5. pantā ir noteikts, ka praktisku iemeslu dēļ Padome vienbalsīgi pēc Komisijas priekšlikuma var pagarināt termiņu.

(8)

Tāpēc Direktīva 2002/38/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību un nolūkā izvairīties no juridiskām nepilnībām, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu termiņu, kas minēts I daļas 3. punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/38/EK 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Direktīvas 1. pantu piemēro līdz 2006. gada 31. decembrim.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2006. gada 1. jūlija izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt Komisijai dara zināmu šo noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2006. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 128, 15.5.2002., 41. lpp.


Augša