Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0047

Komisijas Direktīva 2006/47/EK ( 2006. gada 23. maijs ), ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu ( Avena fatua ) klātbūtni graudaugu sēklās (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 136, 24.5.2006., 18./20. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 348M , 24.12.2008., 511./515. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 72 - 75
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 72 - 75
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 21 - 23

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/47/oj

24.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/18


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/47/EK

(2006. gada 23. maijs),

ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1974. gada 2. maija Direktīva 74/268/EEK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni lopdarības augu un graudaugu sēklās (2), ir būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Direktīvā 66/402/EEK ir noteiktas pielaides attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās.

(3)

Ņemot vērā noteiktas prasības, šīs pielaides izrādījušās pārāk lielas. Līdz ar to Direktīva 66/402/EEK paredz papildu marķēšanu sēklām, kas atbilst īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni.

(4)

Īpašie nosacījumi, kas noteikti šajā sakarā, ir tādi, kas atbilst šādām prasībām, tajā pat laikā ņemot vērā arī sēklu ražošanas un kontroles iespējas.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu.

(6)

Šī direktīva nedrīkst ierobežot dalībvalstu saistības attiecībā uz I pielikuma B daļā izklāstīto direktīvu transponēšanas valsts tiesību aktos termiņiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis pēc pieprasījuma izsniedz oficiālo sertifikātu, kas paredzēts Direktīvas 66/402/EEK 11. pantā:

a)

ja laikā, kad saskaņā ar šīs direktīvas I pielikuma noteikumiem oficiāli veic lauka apskati, kultūraugi nesatur vējauzas (Avena fatua) un ja laikā, kad veic oficiālu pārbaudi, paraugs, kas sver vismaz 1 kg un kas ņemts saskaņā ar šīs direktīvas 7. pantu, nesatur vējauzas (Avena fatua); vai

b)

ja laikā, kad veic oficiālu pārbaudi, paraugs, kas sver vismaz 3 kg un kas ņemts saskaņā ar šīs direktīvas 7 pantu, nesatur vējauzas (Avena fatua).

2. pants

Dalībvalstis var noteikt, ka oficiālo sertifikātu izsniedz tikai vienā no diviem gadījumiem, kuri paredzēti 1. pantā.

3. pants

Direktīvu 74/268/EEK, kā grozītu ar direktīvu, kas minēta I pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu, kuras uzskaitītas I pielikuma B daļā, transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp. Direktīva, kā grozīta ar Direktīvu 2004/117/EK (OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.5.1974., 19. lpp. Direktīva, kā grozīta ar Direktīvu 78/511/EEK (OV L 157, 15.6.1978., 34. lpp.).

(3)  Skat. I pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošo grozījumu

(minēta 3. pantā)

Komisijas Direktīva 74/268/EEK

(OV L 141, 24.5.1974., 19. lpp.)

Komisijas Direktīva 78/511/EEK

(OV L 157, 15.6.1978., 34. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 3. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

74/268/EEK

1974. gada 1. jūlijs

78/511/EEK

1980. gada 1. jūlijs


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 74/268/EEK

Šī direktīva

2. pants, 1. punkts, ievadvārdi

1. pants, ievadvārdi

2. pants, 1. punkts, pirmais ievilkums

1. pants, a) apakšpunkts

2. pants, 1. punkts, otrais ievilkums

1. pants, b) apakšpunkts

3. pants

2. pants

4. pants

3. pants

4. pants

5. pants

5. pants

I–II pielikums


Augša