EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0004

Komisijas Direktīva 2006/4/EK ( 2006. gada 26. janvāris ), ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem karbofurāna atlieku daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 23, 27.1.2006., 69./77. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 41./49. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 101 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 101 - 109

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/4/oj

27.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/69


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/4/EK

(2006. gada 26. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem karbofurāna atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Labības un augu izcelsmes produktiem, to skaitā augļiem un dārzeņiem, atlieku līmeņi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko izmanto tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu pēc iespējas mazāks un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz paredzamo devu patērētāju uzturā. Kopienā noteiktie maksimālie atlieku līmeņi atbilst minēto atlieku maksimālajam daudzumam, kas varētu būt izstrādājumos, kuru ražotāji ievērojuši labu lauksaimniecības praksi.

(2)

Maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus regulāri pārskata un maina, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju un datus. Par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu, ja atļautie augu aizsardzības līdzekļu izmantojuma veidi nerada nosakāmus pesticīdu atlieku daudzumus pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par dalībvalstu atļautajiem izmantojuma veidiem nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par izmantojuma veidiem trešās valstīs, kuru rezultātā rodas atliekas tādos pārtikas produktos, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem.

(3)

Vairākas dalībvalstis ir informējušas Komisiju par savu vēlmi pārskatīt valstī noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus saskaņā ar Direktīvas 90/642/EEK 8. pantu, ņemot vērā radušās bažas par patērētāju uzņemto devu. Tās iesniedza Komisijai priekšlikumus par Kopienā noteikto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu pārskatīšanu.

(4)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (3), ir atkārtoti izvērtēta šajā direktīvā minēto pesticīdu iedarbība uz patērētāju īslaicīgi un visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus. Pamatojoties uz minēto, ir lietderīgi noteikt jaunus maksimālos atlieku daudzumus, kas nodrošinās to, lai nerastos nepieļaujama ietekme uz patērētāju.

(5)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, attiecīgā gadījumā ir novērtēta minēto pesticīdu akūtā iedarbība uz patērētāju, ko rada katrs atsevišķs pārtikas produkts, kurā var būt atliekvielas. Izdarīti secinājumi, ka pesticīdu atlieku esība produktos tādā daudzumā, kas ir vienāds ar jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem vai mazāks par tiem, neizraisa akūtu toksisku iedarbību.

(6)

Ar Pasaules tirdzniecības organizācijas starpniecību notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem, un ir ņemtas vērā to piezīmes par šiem daudzumiem.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumi.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 27. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus vēlākais no 2006. gada 27. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/76/EK (OV L 293, 9.11.2005., 14. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/76/EK.

(3)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā aili attiecībā uz karbofurānu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg

Karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns)

0,02 (1) labībai


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ailes attiecībā uz karbofurānu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus

Karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns)

“1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,3

Greipfrūti

 

Citroni

 

Laimi

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

Apelsīni

 

Pampelmūzes

 

Pārējie

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,02 (1)

Mandeles

 

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Ēdamie kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmijas rieksti

 

Pekanrieksti

 

Ciedru rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Pārējie

 

iii)

SĒKLEŅI

0,02 (1)

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Pārējie

 

iv)

KAULEŅI

0,02 (1)

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

Plūmes

 

Pārējie

 

v)

OGAS UN SĪKIE AUGĻI

0,02 (1)

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

Galda vīnogas

 

Vīnogas pārstrādei

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

c)

Ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas)

 

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

Kazenes (Rubus arcticus)

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Pārējie

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

Mellenes un brūklenes

 

Dzērvenes

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

Ērkšķogas

 

Pārējie

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

 

vi)

DAŽĀDI AUGĻI

0,02 (1)

Avokado

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

a)

Olīvas

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

Pasifloru augļi

 

Ananāsi

 

Papaijas

 

Pārējie

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

0,02 (1)

i)

SAKŅU UN BUMUBUĻU DĀRZEŅI

 

Galda bietes

 

Burkāni

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

 

Plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Pārējie

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

Ķiploki

 

Sīpoli

 

Šalotes

 

Vasaras sīpoli

 

Pārējie

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

Tomāti

 

Pipari

 

Baklažāni

 

Pārējie

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

Garaugļu gurķi

 

Īsaugļu gurķi

 

Cukini

 

Pārējie

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

Melones

 

Kabači

 

Arbūzi

 

Pārējie

 

d)

Cukurkukurūza

 

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

a)

Ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

 

Brokoļi (sparģeļkāposti)

 

Ziedkāposti

 

Pārējie

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi

 

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

Galviņkāposti

 

Pārējie

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

 

Lapu kāposti

 

Pārējie

 

d)

Kolrābji

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Salātu baldriņi

 

Salāti

 

Platlapu endīvijas

 

Pārējie

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

Spināti

 

Lapu bietes

 

Pārējie

 

c)

Ūdens kreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Pārējie

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

Pupas (ar pākstīm)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Pārējie

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Selerijas

 

Fenhelis

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Pārējie

 

viii)

SĒNES

 

a)

Kultivētas sēnes

 

b)

Meža sēnes

 

3.

Pākšaugi

0,02 (1)

Pupas

 

Lēcas

 

Zirņi

 

Pārējie

 

4.

Eļļas augi

0,1

Linsēklas

 

Zemesrieksti

 

Magoņu sēklas

 

Sezama sēklas

 

Saulespuķu sēklas

 

Rapša sēklas

 

Sojas pupas

 

Sinepju sēklas

 

Kokvilnas sēklas

 

Pārējie

 

5.

Kartupeļi

0,02 (1)

Agrie kartupeļi

 

Uzglabājamie kartupeļi

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,05 (1)

7.

Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


Augša