EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0037

Komisijas Direktīva 2006/37/EK ( 2006. gada 30. marts ), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 94, 1.4.2006., 32./33. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 327./328. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 54 - 55

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/37/oj

1.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/32


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/37/EK

(2006. gada 30. marts),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/46/EK noteikti vitamīni un minerālvielas, kā arī formas, kādās tos var izmantot uztura bagātinātāju ražošanai.

(2)

Direktīvas 2002/46/EK pielikumos jāiekļauj vitamīni un minerālvielas, kurus ir novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā “iestāde”) un par kuriem ir saņemts labvēlīgs zinātniskais vērtējums.

(3)

Iestāde nesen sniegusi un publiskojusi labvēlīgu zinātnisko vērtējumu par vairākiem vitamīniem un minerālvielām.

(4)

Ņemot vērā citu folijskābes savienojumu iekļaušanu Direktīvas 2002/46/EK II pielikumā, vielu grupas nosaukumu “folijskābe” ir lietderīgi aizstāt ar nosaukumu “folāti”.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/46/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2007. gada 30. aprīlim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumu groza šādi.

1.

Iedaļā “A. Vitamīni”:

a)

virsrakstu “10. FOLIJSKĀBE” aizstāj ar “10. FOLĀTI”;

b)

zem virsraksta “10. FOLĀTI” pievieno šādu rindu:

“b)

kalcija-L-metilfolāts”.

2.

Iedaļā “B. Minerālvielas” pirms “vara(II) karbonāts” iekļauj šādu rindu:

“dzelzs bisglicināts”.


Augša