EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0034

Komisijas Direktīva 2006/34/EK ( 2006. gada 21. marts ), ar ko groza pielikumu Direktīvā 2001/15/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 83, 22.3.2006., 14./15. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 292./293. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 42 - 43
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 42 - 43

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/34/oj

22.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/14


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/34/EK

(2006. gada 21. marts),

ar ko groza pielikumu Direktīvā 2001/15/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 15. februāra Direktīvā 2001/15/EK par vielām, ko īpašā barošanas nolūkā var pievienot īpašas diētas pārtikas produktiem (2), noteiktas konkrētas vielu kategorijas un norādītas katrai kategorijai piederīgās ķīmiskās vielas, ko var izmantot īpašas diētas pārtikas produktu ražošanai.

(2)

Direktīvas 2001/15/EK pielikumā ir jāiekļauj ķīmiskās vielas, kuras ir novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā “iestāde”) un kuras ir saņēmušas labvēlīgu zinātnisko vērtējumu.

(3)

Iestāde nesen sniegusi un publiskojusi labvēlīgu zinātnisko vērtējumu par vairākiem vitamīniem un minerālvielām.

(4)

Ņemot vērā citu folijskābes savienojumu iekļaušanu pielikumā Direktīvā 2001/15/EK, vielu grupas nosaukumu “folskābe” ir lietderīgi aizstāt ar nosaukumu “folāti”.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/15/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2001/15/EK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 52, 22.2.2001., 19. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/5/EK (OV L 14, 21.1.2004., 19. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2001/15/EK pielikumu groza šādi.

1)

Iedaļā “1. kategorija. Vitamīni”:

a)

virsrakstu “FOLSKĀBE” aizstāj ar “FOLĀTI”,

b)

zem virsraksta “FOLĀTI” pievieno šādu rindu:

Viela

Lietojuma nosacījums

Visa DPĪU

PĪU

“—

kalcija-L-metilfolāts

x”

 

2)

Iedaļā “2. kategorija. Minerālvielas” zem virsraksta “MAGNIJS” pievieno šādu rindu:

Viela

Lietojuma nosacījums

Visa DPĪU

PĪU

“—

magnija L-aspartāts

 

x”

3)

Iedaļā “2. kategorija. Minerālvielas” zem virsraksta “DZELZS” pievieno šādu rindu:

Viela

Lietojuma nosacījums

Visa DPĪU

PĪU

“—

dzelzs bisglicināts

x”

 


Augša