EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0026

Komisijas Direktīva 2006/26/EK ( 2006. gada 2. marts ), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 65, 7.3.2006., 22./26. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M, 28.11.2006., 211./215. lpp. (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/26/oj

7.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/22


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/26/EK

(2006. gada 2. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vēra Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/151/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 29. marta Direktīvu 77/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1978. gada 17. oktobra Direktīvu 78/933/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (4), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (5), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Prasības, kas ar Direktīvu 74/151/EEK ieviestas attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimāli pieļaujamo pilno masu un ass slodzi, ir jāpielāgo modernajiem traktoriem, ņemot vērā traktoru tehnoloģijas progresu attiecībā uz pieaugumu produktivitātē, kā arī darba drošību.

(2)

Lai atvieglotu Kopienas rūpniecības nozares darbību pasaules mērogā, Kopienas tehniskie noteikumi un standarti ir jāsaskaņo ar attiecīgajiem pasaules tehniskajiem noteikumiem un standartiem. Attiecībā uz Direktīvā 77/311/EEK noteiktajiem maksimuma limitiem trokšņu līmenim, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji, minētās direktīvas I un II pielikumā noteiktais testa ātrums tādējādi saskaņojams ar testa ātrumu, ko paredz vispārējie tehniskie noteikumi vai tādi standarti kā ESAO 5. kodekss un ISO 5131:1996 (6).

(3)

Ir jāpielāgo ar Direktīvu 78/933/EEK ieviestās prasības attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros tā, lai tās atbilstu pašreizējām vajadzībām pēc vienkāršākas konstrukcijas un labāka apgaismojuma.

(4)

Prasības, kas Direktīvā 89/173/EEK noteiktas attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru stiklojumu un sakabes mehānismiem, saskaņojamas ar jaunākajām pārmaiņām tehonoloģijās. Jo īpaši polikarbonāta/plastmasas stiklojums pieļaujams citiem lietojumiem nekā priekšējais stikls, lai vairotu braucēju aizsardzību gadījumā, ja kādi objekti iekļūst vadītāja kabīnes telpā. Prasības attiecībā uz sakabes mehānismiem saskaņojamas ar standartu ISO 6489-1. Vēl jo vairāk, lai samazinātu negadījumu skaitu un smagumu un lai uzlabotu darba drošību, ir jāpieņem papildu noteikumi ne tikai attiecībā uz karstām virsmām, bet arī jānosaka pasākumi attiecībā uz akumulatora baterijas spailes pārsegiem, kā arī pasākumi, kas vērsti uz to, lai novērstu nejaušu atkabināšanos.

(5)

Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK tāpēc attiecīgi ir jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzēties pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījums Direktīvā 74/151/EEK

Direktīvu 74/151/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Grozījums Direktīvā 77/311/EEK

Direktīvu 77/311/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Grozījums Direktīvā 78/933/EEK

Direktīvu 78/933/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

4. pants

Grozījums Direktīvā 89/173/EEK

Direktīvu 89/173/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu.

5. pants

Pārejas noteikumi

1.   No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas atbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

izsniedz EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz šāda transportlīdzekļa reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2007. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu;

b)

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   No 2009. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi 7. panta 1. punkta nolūkiem;

b)

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

6. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 2. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/67/EK (OV L 273, 19.10.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 84, 28.3.1974., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1998/38/EK (OV L 170, 16.6.1998., 13. lpp.).

(3)  OV L 105, 28.4.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.).

(4)  OV L 325, 20.11.1978., 16. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/56/EK (OV L 146, 11.6.1999., 31. lpp.).

(5)  OV L 67, 10.3.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(6)  Šie dokumenti atrodami tīmekļa vietnēs http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF un http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


I PIELIKUMS

Direktīvas 74/151/EEK I pielikuma 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

maksimāli pieļaujamā pilnā masa un maksimāli pieļaujamā pilnā masa uz asi atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas nepārsniedz 1. tabulā norādītās vērtības.

1. tabula

Maksimāli pieļaujamā pilnā masa un maksimāli pieļaujamā pilnā masa uz asi atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas

Transportlīdzekļa kategorija

Asu skaits

Maksimāli pieļaujamā masa

(t)

Maksimāli pieļaujamā masa uz asi

Dzenošā ass

(t)

Nedzenošā ass

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (ar kravu)

11,5

10

3

24 (ar kravu)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (bez kravas)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (ar kravu)

 (1)

 (1)


(1)  Nav vajadzības noteikt ass limitu transportlīdzekļu kategorijām T3 un T4.3, jo tām pēc definīcijas ir limiti attiecībā uz maksimāli pieļaujamo masu ar kravu un/vai bez kravas.”


II PIELIKUMS

Direktīvu 77/311/EEK groza šādi:

1.

I pielikumu groza šādi:

i)

3.2.2. punktā “7,25 km/h” aizstāj ar “7,5 km/h”;

ii)

3.3.1. punktā “7,25 km/h” aizstāj ar “7,5 km/h”.

2.

II pielikuma 3.2.3. punktā “7,25 km/h” aizstāj ar “7,5 km/h”.


III PIELIKUMS

Direktīvas 78/933/EEK I pielikumu groza šādi:

1.

4.5.1. punktā pievieno šādu frāzi:

“Papildu virzienrādītāji nav obligāti.”

2.

4.5.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.5.4.2.

Augstumā:

Virs zemes:

5. kategorijas virzienrādītājiem ne mazāk par 500 mm,

1. un 2. kategorijas virzienrādītājiem ne mazāk par 400 mm,

visām kategorijām ne vairāk par 1 900 mm.

Ja traktora uzbūves dēļ nevar ievērot šo maksimālo lielumu, apgaismojošās virsmas augstākais punkts drīkst būt 2 300 mm augstumā 5. kategorijas virzienrādītājiem, 1. un 2. kategorijai A izkārtojumā, 1. un 2. kategorijai B izkārtojumā un 1. un 2. kategorijai D izkārtojumā; tas drīkst būt 2 100 mm augstumā 1. un 2. kategorijai citos izkārtojumos.

virzienrādītājiem, kuri nav obligāti, ne vairāk par 4 000 mm.”

3.

4.7.4.2. punktā vērtību “2 100 mm” aizstāj ar vērtību “2 300 mm”.

4.

4.10.4.2. punktā vērtību “2 100 mm” aizstāj ar vērtību “2 300 mm”.

5.

4.14.5.2.2. punktā vērtību “2 100 mm” aizstāj ar vērtību “2 300 mm”.

6.

4.15.7. punktu aizstāj ar šādu:

“4.15.7.

Var “grupēt”.”


IV PIELIKUMS

Direktīvu 89/173/EEK groza šādi:

1.

II pielikumu groza šādi:

a)

2.2. punktā iekļauj šādus punktus:

“2.2.6.

“Normāla darbība” ir tad, kad traktoru izmanto vadītājs, kurš pārzina traktora parametrus un ievēro informāciju attiecībā uz ekspluatāciju, apkopi un drošu darbu vadītāja rokasgrāmatā, ko sagatavojis ražotājs, un zīmēs, kas piestiprinātas uz traktora.

2.2.7.

“Netīša saskaršanās” ir tad, kad persona neparedzēti saskaras ar bīstamu vietu, personai rīkojoties traktora normālas darbības un apkopes laikā.”;

b)

2.3.2. punktā iekļauj šādus punktus:

“2.3.2.16.

Karstas virsmas

Karstām virsmām, kurām vadītājs var pieskarties traktora normālas darbības laikā, jābūt zem pārsega vai izolētām. Tas attiecas uz karstām virsmām, kuras ir netālu no pakāpieniem, turekļiem, rokturiem un traktora sastāvdaļām, kuras izmanto iekāpšanai un ar kurām var nejauši saskarties.

2.3.2.17.

Akumulatora baterijas spailes pārsegs

Neiezemētas spailes ir jāaizsargā pret īssavienojuma risku.”

2.

III A pielikuma 1. punktā iekļauj šādu punktu:

“1.1.3.

Cietas plastmasas stiklojums pieļaujams citiem lietojumiem nekā priekšējais stikls saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/22/EEK (1) vai ANO–Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 43 14. pielikumu.

3.

IV pielikumu groza šādi:

a)

1.1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

vilkšanas āķis (skatīt 1. attēlu – “Sakabes āķa izmēri” ISO 6489-1:2001),”;

b)

2. sadaļā iekļauj šādu 2.9. punktu:

“2.9.

Lai novērstu nejaušu atkabināšanos no sakabes riņķa, attālums starp vilkšanas āķa galu un saturētāju (fiksējošo ierīci) nepārsniedz 10 mm pie maksimālās slodzes.”;

c)

1. papildinājumā 3. attēlu un attiecīgo tekstu svītro.


(1)  OV L 129, 14.5.1992., 11. lpp.”


Augša