EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0024

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/24/EK ( 2006. gada 15. marts ) par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK

OV L 105, 13.4.2006., 54./63. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 51 - 57
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 51 - 57
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 050 Lpp. 30 - 36

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 03/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/24/oj

13.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/54


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/24/EK

(2006. gada 15. marts)

par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3) nosaka, ka dalībvalstīm jāaizsargā fizisko personu tiesības un brīvības saistībā ar personas datu apstrādi, un jo īpaši viņu tiesības uz privāto dzīvi, lai panāktu personas datu brīvu apriti Kopienā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (4) principus, kas izklāstīti Direktīvā 95/46/EK, pārveido par konkrētiem noteikumiem elektronisko komunikāciju nozarei.

(3)

Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. pantā paredzēti noteikumi par to, kā tīklu operatori un pakalpojumu sniedzēji apstrādā tādus noslodzes datus un atrašanās vietas datus, ko rada elektronisko komunikāciju pakalpojumu izmantošana. Šādi dati jādzēš vai jāpadara anonīmi, kad tie vairs nav nepieciešami komunikācijas pārraidīšanai, izņemot datus, kuri ir nepieciešami rēķinu vajadzībām vai norēķiniem par starpsavienojumiem. Saņemot piekrišanu, noteiktus datus var apstrādāt arī mārketinga mērķiem un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai.

(4)

Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var ierobežot minētas direktīvas 5. pantā, 6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā un 9. pantā paredzēto tiesību un pienākumu darbības jomu. Šādiem ierobežojumiem ir jābūt pasākumiem, kas ir nepieciešami, atbilstīgi un demokrātiskas sabiedrības kontekstā samērīgi ar sabiedriskās kārtības uzturēšanas mērķiem, t.i., lai garantētu nacionālo drošību (t.i., valsts drošību), aizsardzību, sabiedrības drošību vai lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai sodītu noziedzīgus nodarījumus vai elektronisko komunikāciju sistēmu neatļautu lietošanu.

(5)

Vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus, kuri paredz, ka pakalpojumu sniedzēji saglabā datus noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem. Šādi valstu noteikumi ievērojami atšķiras.

(6)

Juridiskās un tehniskās atšķirības valstu noteikumos attiecībā uz datu saglabāšanu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem rada šķēršļus elektronisko komunikāciju iekšējam tirgum. Pakalpojumu sniedzējiem tiek izvirzītas atšķirīgas prasības attiecībā uz to, kādu veidu noslodzes dati un atrašanās vietas dati ir saglabājami, kā arī uz saglabāšanas nosacījumiem un periodiem.

(7)

Tieslietu un iekšlietu padomes 2002. gada 19. decembra secinājumos uzsvērts, ka sakarā ar elektronisko komunikāciju iespēju ievērojamo pieaugumu īpaši svarīgi ir dati, kuri attiecas uz elektronisko komunikāciju izmantošanu, un tāpēc tie ir vērtīgs līdzeklis noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši organizētās noziedzības, novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai.

(8)

Deklarācijā par terorisma apkarošanu, kuru Eiropadome pieņēma 2004. gada 25. martā, doti norādījumi Padomei pārbaudīt pasākumus noteikumu izveidei pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz informācijas saglabāšanu par noslodzes datiem.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu ikvienam ir tiesības uz to, ka tiek respektēta viņa privātā dzīve un sarakste. Valsts iestādes var iejaukties, pārkāpjot šīs tiesības, tikai saskaņā ar tiesību aktiem un tikai tad, ja demokrātiskā sabiedrībā tas ir vajadzīgs, inter alia, lai nodrošinātu valsts aizsardzību vai sabiedrisko drošību, nepieļautu nekārtības vai noziedzību vai aizsargātu cilvēku tiesības un brīvības. Tā kā datu saglabāšana ir izrādījusies tik nepieciešams un efektīvs izmeklēšanas līdzeklis tiesībaizsardzībai vairākās dalībvalstīs un jo īpaši nopietnos gadījumos, piemēram, saistībā ar organizēto noziedzību un terorismu, ir nepieciešams uz noteiktu laiku un ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus nodrošināt, ka saglabātos datus dara pieejamus tiesībsargājošajām iestādēm. Tādēļ tāda datu saglabāšanas instrumenta pieņemšana, kurš atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantam, ir nepieciešams pasākums.

(10)

2005. gada 13. jūlijā Padome savā Deklarācijā par nosodījumu terora aktiem Londonā vēlreiz uzsvēra nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pieņemt kopējus pasākumus attiecībā uz telekomunikāciju datu saglabāšanu.

(11)

Ņemot vērā nozīmi, kāda noslodzes datiem un atrašanās vietas datiem ir noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanā, par ko liecina vairāku dalībvalstu veiktie pētījumi un praktiskā pieredze, ir nepieciešams Eiropas līmenī nodrošināt, lai dati, kurus iegūst vai apstrādā publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu operatori, tiktu saglabāti noteiktu laiku, ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus.

(12)

Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punkts arī turpmāk attiecas uz datiem, tostarp datiem, kas saistīti ar neveiksmīgiem izsaukuma mēģinājumiem un ko īpaši nepieprasa saglabāt šī direktīva, un uz ko tādēļ neattiecas šī direktīva, un attiecībā uz izmantošanu citiem mērķiem, ko nenosaka šī direktīva, tostarp tiesvedībā.

(13)

Šī direktīva attiecas tikai uz datiem, kas iegūti vai apstrādāti komunikāciju vai komunikāciju pakalpojumu rezultātā, un neattiecas uz datiem, kas ir komunikācijas procesā nodotās informācijas saturs. Dati būtu jāsaglabā tā, lai izvairītos no to vairākkārtējas saglabāšanas. Nodrošinot attiecīgos komunikāciju pakalpojumus, iegūti un apstrādāti dati nozīmē pieejamus datus. Jo īpaši attiecībā uz tādu datu saglabāšanu, kuri saistīti ar interneta e-pastu un interneta telefoniju, pienākums saglabāt datus var attiekties vienīgi uz datiem no pakalpojuma sniedzēju vai tīklu operatoru pašpakalpojumiem.

(14)

Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajām komunikācijām, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības. Lai saņemtu konsultācijas un veicinātu labāko atziņu nodošanu šajos jautājumos, Komisija plāno izveidot grupu, kurā ir pārstāvji no dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, elektronisko komunikāciju nozares asociācijām, Eiropas Parlamenta un datu aizsardzības iestādēm, tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

(15)

Direktīva 95/46/EK un Direktīva 2002/58/EK pilnībā attiecas uz datiem, kas saglabāti atbilstoši šai direktīvai. Direktīvas 95/46/EK 30. panta 1. punkta c) apakšpunkts pieprasa konsultēšanos ar Darba grupu personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu.

(16)

Pakalpojumu sniedzējiem uzliktie pienākumi attiecībā uz pasākumiem datu kvalitātes nodrošināšanai, kas izriet no Direktīvas 95/46/EK 6. panta, un to pienākumi attiecībā uz pasākumiem konfidencialitātes un datu apstrādes drošības nodrošināšanai, kas izriet no minētās direktīvas 16. un 17. panta, pilnībā attiecas uz datu saglabāšanu šīs direktīvas nozīmē.

(17)

Ir būtiski, lai dalībvalstis pieņemtu tiesību aktus, kas nodrošina, ka dati, kuri saglabāti saskaņā ar šo direktīvu, tiek sniegti vienīgi valstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, pilnībā ievērojot attiecīgo personu pamattiesības.

(18)

Šajā kontekstā Direktīvas 95/46/EK 24. pants uzliek dalībvalstīm pienākumu paredzēt sankcijas par to noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 2. punkts tādas pašas prasības attiecina uz tiem valstu noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Padomes Pamatlēmums 2005/222/TI (2005. gada 24. februāris) par uzbrukumiem informācijas sistēmām (5) nosaka, ka starptautiska nelikumīga piekļuve informācijas sistēmām, tostarp tajās saglabātajiem datiem, ir jāpadara par sodāmu noziedzīgu nodarījumu.

(19)

Personas, kas ir cietusi no nelikumīgas datu apstrādes vai jebkādas rīcības, kura neatbilst attiecīgās valsts noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, tiesības saņemt kompensāciju, ko nosaka minētās direktīvas 95/46/EK 23. pants, attiecas arī uz jebkuru personas datu apstrādi, kura ir nelikumīga saskaņā ar šo direktīvu.

(20)

Eiropas Padomes 2001. gada Konvencija par kibernoziegumiem un Eiropas Padomes 1981. gada Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi attiecas arī uz datu saglabāšanu šīs direktīvas nozīmē.

(21)

Ņemot vērā to, ka šis direktīvas mērķus - proti, saskaņot pakalpojumu sniedzēju pienākumus attiecībā uz konkrētu datu saglabāšanu un šo datu pieejamības nodrošināšanu smagu noziegumu, kā noteikts katras dalībvalsts tiesību aktos, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs direktīvas mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(22)

Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šīs direktīvas un Direktīvas 2002/58/EK mērķis ir pilnībā ievērot pilsoņu pamattiesības - respektu pret privāto dzīvi un komunikācijām un viņu personas datu aizsardzību, kā nostiprināts Hartas 7. un 8. pantā.

(23)

Ņemot vērā to, ka elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumiem būtu jābūt proporcionāliem, šī direktīva prasa, lai tie saglabā tikai tādus datus, kas ir iegūti vai apstrādāti komunikāciju pakalpojumu sniegšanas procesā. Ja minētie pakalpojumu sniedzēji šādus datus neiegūst vai neapstrādā, nav pienākuma tos saglabāt. Šī direktīva nav paredzēta, lai saskaņotu datu saglabāšanas tehnoloģiju, kuras izvēle ir valstu līmenī risināms jautājums.

(24)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (6) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(25)

Šī direktīva neierobežo dalībvalstu tiesības pieņemt tiesību aktus par attiecīgās valsts iestāžu tiesībām piekļūt datiem un attiecīgi izmantot tos. Jautājumi par piekļuvi datiem, kurus atbilstoši šai direktīvai dalībvalstu iestādes saglabā pasākumiem, kas minēti Direktīvas 95/46/EK 3. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā, neietilpst Kopienas tiesību darbības jomā. Tomēr uz tiem var attiekties attiecīgās valsts tiesību akti vai rīcība atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai. Šiem tiesību aktiem vai rīcībai ir pilnībā jārespektē pamattiesības, kas izriet no dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām un kā to garantē ECPAK. Saskaņā ar ECPAK 8. pantu, kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, valsts iestāžu iejaukšanās tiesībās uz privāto dzīvi jāveic saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes prasībām, tai jākalpo noteiktiem, konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tā jāveic tādā veidā, kas ir atbilstīgs, pienācīgs un nav pārmērīgs attiecībā uz iejaukšanās mērķi,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus attiecībā uz publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēju vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu operatoru pienākumiem, kas attiecas uz noteiktu datu, kurus tie iegūst vai apstrādā, saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka šie dati ir pieejami smagu noziegumu, kas katrā dalībvalstī noteikti tiesību aktos, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

2.   Šī direktīva attiecas uz noslodzes datiem un atrašanās vietas datiem par juridiskām personām un fiziskām personām un uz datiem, kas ar tiem saistīti, kuri ir nepieciešami abonenta vai reģistrēta lietotāja identificēšanai. To nepiemēro elektronisko komunikāciju saturam, tostarp informācijai, kura skatīta, izmantojot elektronisko komunikāciju tīklu.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kas lietotas Direktīvā 95/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (7) un Direktīvā 2002/58/EK.

2.   Šajā direktīvā:

a)

“dati” ir noslodzes dati un atrašanās vietas dati, un ar tiem saistīti dati, kas ir nepieciešami abonenta vai lietotāja identificēšanai;

b)

“lietotājs” ir jebkura juridiska persona vai fiziska persona, kas izmanto publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu personīgiem vai uzņēmējdarbības mērķiem, ne vienmēr būdama šā pakalpojuma abonents;

c)

“telefonijas pakalpojumi” ir izsaukumi (tostarp balss izsaukumi, balss pasts un konferences izsaukumi, un datu sūtīšana), papildpakalpojumi (tostarp izsaukumu pāradresācija un izsaukumu pārsūtīšana) un ziņojumu sūtīšanas un multimediju pakalpojumi (tostarp īsziņu pakalpojumi, paplašināts īsziņu formāts vai multivides pakalpojumi);

d)

“lietotāja identifikators” ir unikāls identifikācijas numurs, ko piešķir personai, abonējot vai reģistrējot interneta piekļuves pakalpojumu vai interneta komunikāciju pakalpojumu;

e)

“šūnas ID” ir tās šūnas identifikators, kurā mobilās telefonijas izsaukums ir radies vai izbeidzies;

f)

“neveiksmīgs izsaukuma mēģinājums” ir komunikācija, ja tālruņa izsaukuma rezultātā veiksmīgi ir noticis savienojums, bet tas nav atbildēts, vai notikusi tīkla pārvaldības iejaukšanās.

3. pants

Pienākums saglabāt datus

1.   Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs direktīvas 5. panta minētie dati tiek saglabāti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem tiktāl, ciktāl tos ir ieguvuši vai apstrādājuši publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu operatori, sniedzot attiecīgos komunikāciju pakalpojumus šo valstu jurisdikcijā.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais pienākums saglabāt datus ietver 5. pantā norādīto datu saglabāšanu saistībā ar neveiksmīgu izsaukuma mēģinājumu, kad šos datus ir ieguvuši vai apstrādājuši un uzglabājuši (attiecībā uz telefonijas datiem) vai reģistrējuši (attiecībā uz interneta datiem) publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu operatori, sniedzot attiecīgus pakalpojumus attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā. Šī direktīva neprasa saglabāt datus saistībā ar nesavienotiem izsaukumiem.

4. pants

Piekļuve datiem

Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo direktīvu saglabātie dati īpašos gadījumos un atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem tiek paredzēti vienīgi kompetentām valsts iestādēm. Procedūras, kas jāievēro, un nosacījumi, kas jāizpilda, lai saņemtu piekļuvi saglabātajiem datiem atbilstīgi nepieciešamības un proporcionalitātes prasībām, visas dalībvalstis nosaka savos tiesību aktos, ņemot vērā attiecīgus Eiropas Savienības tiesību aktus vai starptautisko publisko tiesību aktus, un jo īpaši ECPAK, kā to ir interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību Tiesa.

5. pants

Saglabājamo datu kategorijas

1.   Dalībvalstis nodrošina šādu datu kategoriju saglabāšanu atbilstoši šai direktīvai:

a)

dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu:

1)

attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju un mobilo telefoniju:

i)

izsaucēja tālruņa numurs;

ii)

abonenta vai reģistrētā lietotāja vārds vai nosaukums un adrese;

2)

attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

i)

piešķirtais(-ie) lietotāja identifikators(-i);

ii)

lietotāja identifikators un tālruņa numurs, kuri piešķirti ikvienai komunikācijai, kas ienāk publiskajā telefonu tīklā;

iii)

abonenta vai reģistrētā lietotāja vārds vai nosaukums un adrese, kuram komunikācijas laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikators vai telefona numurs;

b)

dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu komunikācijas galamērķi:

1)

attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju un mobilo telefoniju:

i)

izsaucamais(-ie) numuri (izsauktais telefona numurs vai numuri), un gadījumos, kad ir iesaistīti papildu pakalpojumi, tādi kā izsaukuma pārvade vai izsaukuma pāradresācija, numurs vai numuri, uz ko pāradresēti izsaukumi;

ii)

abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) vārds(-i) vai nosaukums(-i) un adrese(-s);

2)

attiecībā uz interneta e-pastu un interneta telefoniju:

i)

paredzētā(-o) interneta telefonijas izsaukuma saņēmēja(-u) lietotāja identifikators vai telefona numurs;

ii)

tā(-o) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) vārds(-i) vai nosaukums(-i) un adrese(-s) un lietotāja identifikators, kurš(-i) ir paredzētais(-ie) komunikācijas saņēmējs(-i);

c)

dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu:

1)

attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju un mobilo telefoniju - komunikācijas sākuma un beigu datums un laiks;

2)

attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

i)

interneta piekļuves pakalpojuma pieteikuma un atteikuma datums un laiks, pamatojoties uz noteiktu laika zonu, kopā ar IP dinamisko vai statisko adresi, kuru kominikācijai piešķīris interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs, un reģistrētā lietotāja vai abonenta lietotāja identifikators;

ii)

interneta e-pasta pakalpojuma vai interneta telefonijas pieteikuma un atteikuma datums un laiks, pamatojoties uz noteiktu laika zonu;

d)

dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu:

1)

attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju un mobilo telefoniju: izmantotais telefonijas pakalpojums;

2)

attiecībā uz interneta e-pastu un interneta telefoniju: izmantotais interneta pakalpojums;

e)

dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu lietotāja komunikāciju aprīkojumu vai aprīkojumu, kas veic tā funkcijas:

1)

attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju - izsaucamo telefona numuru vai telefona numuru, no kura veic izsaukumu;

2)

attiecībā uz mobilo telefoniju:

i)

izsaucamo telefona numuru vai telefona numuru, no kura veic izsaukumu;

ii)

izsaucēja starptautiskā mobilā abonenta identitāte (IMSI);

iii)

izsaucēja starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte (IMEI);

iv)

izsaucamā abonenta IMSI;

v)

izsaucamā abonenta IMEI;

vi)

anonīmu priekšapmaksas pakalpojumu gadījumos pakalpojuma sākotnējās aktivizēšanas datums un laiks un atrašanās vietas identifikators (šūnas ID), no kuras pakalpojums tika aktivizēts;

3)

attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

i)

izsaucējs tālruņa numurs iezvanpieejas piekļuvei;

ii)

komunikācijas ierosinātāja ciparu abonenta līnija (DSL) vai cits nobeiguma punkta numurs;

f)

dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu:

1)

atrašanās vietas identifikators (šūnas ID) komunikācijas sākumā;

2)

dati, kas identificē šūnas ģeogrāfisko atrašanās vietu, norādot to atrašanās identifikatoru (šūnas ID) tā perioda laikā, par kuru saglabāti komunikāciju dati.

2.   Saskaņā ar šo direktīvu nevar saglabāt datus, kas izpauž komunikācijas saturu.

6. pants

Saglabāšanas termiņi

Dalībvalstis nodrošina, ka 5. pantā norādītās datu kategorijas saglabā laiku, kas ir ne mazāk kā seši mēneši un ne ilgāk kā divi gadi no komunikācijas datuma.

7. pants

Datu aizsardzība un datu drošība

Neierobežojot noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, katra dalībvalsts nodrošina, ka publiski pieejamo elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji un publiski pieejamo komunikāciju tīklu operatori attiecībā uz datiem, kas tiek saglabāti saskaņā ar šo direktīvu, ievēro vismaz šādus datu drošības principus:

a)

saglabātajiem datiem ir tāda pati kvalitāte, un tiem piemēro tādus pašus drošības un aizsardzības noteikumus kā datiem tīklā;

b)

attiecībā uz datiem īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu tos pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu vai pārveidošanu, vai neatļautu vai nelikumīgu saglabāšanu, apstrādi, piekļuvi vai izpaušanu;

c)

attiecībā uz datiem īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie ir pieejami tikai īpaši pilnvarotiem darbiniekiem;

un

d)

visus datus, izņemot tos, kuriem ir piekļūts un kuri ir rezervēti, saglabāšanas termiņa beigās iznīcina.

8. pants

Saglabāto datu uzglabāšanas prasības

Dalībvalstis nodrošina, lai visi 5. pantā norādītie dati tiktu saglabāti saskaņā ar šo direktīvu tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams nekavējoties nodot kompetentajām iestādēm.

9. pants

Uzraudzības iestāde

1.   Katra dalībvalsts norīko vienu vai vairākas valsts iestādes, kas ir atbildīgas par to noteikumu uzraudzību savā teritorijā, kurus dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz uzglabāto datu drošību. Minētās iestādes var būt tās pašas, kas minētas Direktīvas 95/46/EK 28. pantā.

2.   Šā panta 1. punktā minētās iestādes darbojas pilnīgi neatkarīgi, īstenojot minētajā punktā paredzēto uzraudzību.

10. pants

Statistika

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai katru gadu tiek iesniegta statistika par saglabātajiem datiem, kuri iegūti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu. Šī statistika ietver:

gadījumus, kad informācija sniegta kompetentām iestādēm saskaņā ar attiecīgiem valsts tiesību aktiem;

laiku, kas pagājis kopš datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad kompetentā iestāde ir pieprasījusi šo datu nosūtīšanu;

gadījumus, kad nav bijis iespējams izpildīt pieprasījumus pēc datiem.

2.   Minētā statistika neietver personas datus.

11. pants

Direktīvas 2002/58/EK grozījums

Direktīvas 2002/58/EK 15. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Šā panta 1. punkts neattiecas uz datiem, kurus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/24/EK (2006. gada 15. marts) par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu (8), konkrēti prasa saglabāt minētās direktīvas 1. panta 1. punktā paredzētajiem mērķiem.

12. pants

Turpmākie pasākumi

1.   Dalībvalsts, kurai īpaši apstākļi nosaka, ka 6. pantā minētais maksimālais saglabāšanas periods uz ierobežotu laiku jāpagarina, drīkst veikt nepieciešamos pasākumus. Šī dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai un informē citas dalībvalstis par saskaņā ar šo pantu veiktajiem pasākumiem un norāda to veikšanas pamatojumu.

2.   Komisija sešu mēnešu termiņā pēc 1. punktā paredzētā paziņojuma apstiprina vai noraida attiecīgos dalībvalsts pasākumus, pirms tam pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi vai apslēpts dalībvalstu tirdzniecības ierobežojums un vai tie nav šķērslis iekšējā tirgus darbībai. Ja Komisija minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu, dalībvalsts pasākumus uzskata par apstiprinātiem.

3.   Ja saskaņā ar 2. punktu ir apstiprināti dalībvalsts pasākumi, ar ko atkāpjas no šīs direktīvas noteikumiem, Komisija var apsvērt, vai ir jāierosina šīs direktīvas grozījumi.

13. pants

Aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas

1.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz datu apstrādi saskaņā ar šo direktīvu tiek pilnībā īstenoti attiecīgās valsts pasākumi, ar ko īsteno Direktīvas 95/46/EK III nodaļu, kurā paredzēti tiesiskas aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas.

2.   Katra dalībvalsts jo īpaši veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tāda tīša piekļuve saskaņā ar šo direktīvu saglabātajiem datiem vai tāda to nodošana, kas nav atļauta ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kuri pieņemti atbilstoši šai direktīvai, ir sodāma, tostarp ar administratīviem sodiem vai kriminālsodiem, kas ir efektīvi, proporcionāli un preventīvi.

14. pants

Izvērtēšana

1.   Ņemot vērā elektronisko komunikāciju tehnoloģiju attīstību un statistiku, kas iesniegta Komisijai atbilstoši 10. pantam, Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 15. septembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs direktīvas piemērošanas izvērtējumu un izvērtējumu par tās ietekmi uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem, lai noteiktu, vai ir nepieciešams grozīt šīs direktīvas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz 5. pantā paredzēto datu sarakstu un 6. pantā paredzētajiem saglabāšanas periodiem. Izvērtējuma rezultātus dara publiski pieejamus.

2.   Šajā nolūkā Komisija pārbauda visus apsvērumus attiecībā uz personas datu apstrādi, kurus sniedz dalībvalstis vai darba grupa, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 29. pantam.

15. pants

Transponēšana

1.   Ne vēlāk kā 2007. gada 15. septembrī dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus. Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.   Katra dalībvalsts var līdz 2009. gada 15. martam atlikt šīs direktīvas piemērošanu interneta piekļuves, interneta telefonijas un interneta e-pasta komunikāciju datu saglabāšanai. Jebkura dalībvalsts, kura plāno izmantot šo punktu, pieņemot šo direktīvu, par to paziņo Padomei un Komisijai, iesniedzot deklarāciju. Šo deklarāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 15. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 19. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 14. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 21. februāra Lēmums.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

(5)  OV L 69, 16.3.2005., 67. lpp.

(6)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(8)  OV L 105, 13.4.2006., 54. lpp.”


Nīderlandes deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par datu saglabāšanu, kas apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju pakalpojumu sniegšanu, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, Nīderlande izmantos iespēju atlikt direktīvas piemērošanu komunikāciju datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu, kas nepārsniedz 18 mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā datuma.


Austrijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Austrija paziņo, ka tā atliks šīs direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu, kas nepārsniedz 18 mēnešus pēc datuma, kas noteikts 15. panta 1. punktā.


Igaunijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Saskaņā ar 15. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju pakalpojumu sniegšanu, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, ar šo Igaunija paziņo, ka tā izmantos šo punktu un atliks direktīvas piemērošanu komunikāciju datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu līdz 36 mēnešiem pēc direktīvas pieņemšanas datuma.


Apvienotās Karalistes deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Apvienotā Karaliste paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu Direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju tīklu pakalpojumu sniegšanu, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, tā atliks direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Kipras Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Kipras Republika paziņo, ka tā atliek direktīvas par komunikāciju datu saglabāšanu saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu piemērošanu līdz 15. panta 3. punktā noteiktajam datumam.


Grieķijas Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Grieķija paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu tā atliks šīs direktīvas par komunikāciju datu saglabāšanu saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu piemērošanu līdz 18 mēnešiem pēc 15. panta 1. punktā noteiktā termiņa beigām.


Luksemburgas Lielhercogistes deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Saskaņā ar 15. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti un apstrādāti, sniedzot pakalpojumus saistībā ar publiski pieejamiem elektroniskiem komunikāciju pakalpojumiem, vai publiskiem komunikāciju tīkliem, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, Luksemburgas Lielhercogistes valdība paziņo, ka tā gatavojas izmantot direktīvas 15. panta 3. punktu, lai izmantotu iespēju atlikt direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Slovēnijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Slovēnija pievienojas tai dalībvalstu grupai, kas ir nākušas klajā ar deklarāciju saskaņā ar 15. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju pakalpojumu sniegšanu, atlikt direktīvas piemērošanu uz 18 mēnešiem datu saglabāšanai saistībā ar Internetu, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Zviedrijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Saskaņā ar 15. panta 3. punktu Zviedrija vēlas izmantot iespēju atlikt šīs direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Lietuvas Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Saskaņā ar 15. panta 3. punktu projektā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti, sniedzot pakalpojumus saistībā ar publiski pieejamiem elektroniskiem komunikāciju pakalpojumiem, vai publiskiem komunikāciju tīkliem, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK (turpmāk - “Direktīva”), Lietuvas Republika paziņo, ka tad, kad Direktīva tiks pieņemta, tā atliks tās piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu, kas noteikts 15. panta 3. punktā.


Latvijas Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Latvija paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu Direktīvā 2006/24/EK (2006. gada 15. marts) par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti, sniedzot pakalpojumus saistībā ar publiski pieejamiem elektroniskiem komunikāciju pakalpojumiem, vai publiskiem komunikāciju tīkliem, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, tā atliks direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu līdz 2009. gada 15. martam.


Čehijas Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Saskaņā ar 15. panta 3. punktu ar šo Čehijas Republika paziņo, ka tā atceļ šīs direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu līdz 36 mēnešiem pēc tās pieņemšanas datuma.


Beļģijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Beļģija paziņo, ka, izmantojot 15. panta 3. punktā paredzēto iespēju, tā uz 36 mēnešiem pēc direktīvas pieņemšanas atliks tās piemērošanu komunikācijas datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Polijas Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Ar šo Polija paziņo, ka vēlas izmantot iespēju, kas paredzēta 15. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā par datu saglabāšanu, kas apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju pakalpojumu sniegšanu, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, un atlikt šīs direktīvas piemērošanu attiecībā uz to datu saglabāšanu, kas saistīti ar pieeju Internetam, Interneta telefonijai un Interneta e-pastam, uz 18 mēnešiem, sākot ar 15. panta 1. punktā minēto dienu.


Somijas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Somija paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu Direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiskiem komunikāciju tīkliem, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, tā atliks direktīvas piemērošanu komunikācijas datu saglabāšanai saistībā ar Interneta piekļuvi, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.


Vācijas Federatīvās Republikas deklarācija

saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK 15. panta 3. punktu

Vācija saglabā tiesības atlikt šīs direktīvas piemērošanu komunikācijas datu saglabāšanai saistībā ar Interneta piekļuvi, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu, kas nepārsniedz 18 mēnešus pēc datuma, kurš minēts 15. panta 1. punktā.


Augša