EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0020

Komisijas Direktīva 2006/20/EK ( 2006. gada 17. februāris ), ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 48, 18.2.2006., 16./18. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 190./192. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 053 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 105 - 107

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/20/oj

18.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/16


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/20/EK

(2006. gada 17. februāris),

ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 20. marta Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (2), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 70/221/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par Kopienas tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK. Tādēļ Direktīvas 70/156/EEK noteikumi saistībā ar transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz Direktīvu 70/221/EEK.

(2)

Lai paaugstinātu aizsardzības līmeni, pakaļējās drošības konstrukcijām jāiztur pieaugošu slodzi, un jāņem vērā transportlīdzekļus ar pneimatiskajām piekares vienībām.

(3)

Ņemot vērā tehnisko attīstību un pieaugumu tādu transportlīdzekļu izmantošanā, kuriem ir uzstādīti platformu pacēlēji, pakaļējās drošības konstrukcijas uzstādīšanā ir lietderīgi ņemt vērā platformas pacēlēju ierīces.

(4)

Tādēļ Direktīva 70/221/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 1. punktu izveidotā Tehniskās attīstības pielāgošanas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 70/221/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Sākot ar 2007. gada 11. septembri, ja nav ievērotas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK prasības, dalībvalsts, jautājumos par pakaļējās drošības konstrukcijām:

a)

atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu pakaļējās drošības konstrukcijai kā atsevišķai tehniskai vienībai.

2.   Sākot ar 2010. gada 11. martu, ja nav ievērotas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK prasības, dalībvalsts, jautājumos par pakaļējās drošības konstrukcijām:

a)

atsakās reģistrēt, aizliedz pārdot vai izmantot jaunus transportlīdzekļus;

b)

aizliedz pārdot vai izmantot pakaļējās drošības konstrukcijas kā atsevišķu tehnisko vienību.

3. pants

1.   Dalībvalstīm vēlākais līdz 2007. gada 11. martam jāpieņem un jāpublicē šīs direktīvas izpildīšanai nepieciešamie likumi, regulas un administratīvie akti. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 11. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 17. februārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK (OV L 310, 25.11.2005., 10. lpp.).

(2)  OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

Direktīvas 70/221/EEK II pielikumu groza šādi:

1.

Iekļauj šādu 5.1.a iedaļu:

“5.1.a

Transportlīdzekļu izmēģinājumi jāveic šādos apstākļos:

tie jānovieto uz horizontālas, līdzenas, stingras un gludas pamatnes,

to priekšējie riteņi jānostāda braukšanai taisnvirzienā,

gaisa spiedienam riepās jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja ieteiktajam spiedienam,

ja vajadzīgs, izmēģinājumiem nepieciešamās slodzes sasniegšanai transportlīdzekli var nostiprināt jebkurā veidā, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs,

ja transportlīdzekļiem ir hidropneimatiska, hidrauliska vai pneimatiska piekare vai tie aprīkoti ar automātiskās izlīdzināšanas ierīci atkarībā no slodzes, tie jāizmēģina ražotāja norādītajos normālos ekspluatācijas apstākļos kopā ar piekari vai ierīci.”

2.

Direktīvas 5.4.5.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.4.5.2.

Abiem punktiem P1 un P3 secīgi jāpieliek horizontālā slodze, kas atbilst 25 % no transportlīdzekļa maksimālās tehniski pieļaujamās masas, bet ne lielāka par 5 × 104 N.”

3.

Iekļauj šādu 5.4.a iedaļu:

“5.4.a

Transportlīdzekļiem ar platformas pacēlēju, kas aprīkoti ar pakaļējās drošības konstrukciju, tās stiprinājums ar šā mehānisma konstrukciju saistītu apsvērumu dēļ var būt ar atstarpi. Šajā gadījumā jāpiemēro šādi noteikumi:

5.4.a.1.

attālums starp aizsardzībai paredzētās konstrukcijas stiprinājuma elementiem sānu virzienā un platformas pacēlēja konstrukcijas daļām, kuru dēļ atstarpe nepieciešama, nedrīkst pārsniegt 2,5 cm;

5.4.a.2.

drošības konstrukcijas atsevišķo elementu virsmas laukumam jebkurā gadījumā jābūt vismaz 350 cm2;

5.4.a.3.

drošības konstrukcijas atsevišķo elementu izmēriem jābūt pietiekami lieliem, lai tiktu ievērotas 5.4.5.1. punktā noteiktās prasības, pēc kā nosaka izmēģinājumu punktus. Ja punkti P1 atrodas 5.4.a punktā minētajā atstarpes laukumā, izmantojamie punkti P1 atrodas pakaļējās drošības konstrukcijas sānu daļā;

5.4.a.4.

drošības konstrukcijas atstarpes laukumam un platformas pacēlējam jāpiemēro 5.4.1. punktu.”


Augša