Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0018

Padomes Direktīva 2006/18/EK ( 2006. gada 14. februāris ), ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm

OV L 51, 22.2.2006., 12./13. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 270M , 29.9.2006., 243./244. lpp. (MT)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/18/oj

22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/12


PADOMES DIREKTĪVA 2006/18/EK

(2006. gada 14. februāris),

ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Būtu jāpiešķir iespēja piemērot samazināto likmi pievienotās vērtības nodoklim attiecībā uz vietējās siltumenerģijas piegādi, kā arī uz dabasgāzes un elektrības piegādēm, kurām iespēja piemērot samazināto likmi ir atļauta jau Padomes Sestajā Direktīvā 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (3).

(2)

Lai labāk izprastu samazināto likmju ietekmi, Komisijai ir jāsagatavo novērtējuma ziņojums par to samazināto likmju ietekmi, kas piemērotas vietējas piegādes pakalpojumiem, jo īpaši attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un iekšējā tirgus sekmīgu darbību.

(3)

Tādēļ mēģinājums ieviest samazinātās likmes attiecībā uz darbietilpīgajiem pakalpojumiem būtu jāpagarina līdz 2010. gada 31. decembrim un būtu jādod iespēja visām dalībvalstīm tajā piedalīties ar vienādiem nosacījumiem.

(4)

Attiecīgi tām dalībvalstīm, kas pirmo reizi vēlas izmantot Direktīvas 77/388/EEK 28. panta 6. punktā paredzēto iespēju, un tām, kas vēlas grozīt pakalpojumu klāstu, kurām līdz šim piemērots šis noteikums, būtu jāiesniedz Komisijai lūgums kopā ar novērtējuma veikšanai nepieciešamajiem datiem. Šāds Komisijas iepriekšējs novērtējums nav nepieciešams, ja dalībvalstis jau agrāk ir saņēmušas atļauju un par šo jautājumu iesniegušas ziņojumu Komisijai.

(5)

Lai nodrošinātu tiesisko pēctecību, šī direktīva jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra.

(6)

Šīs direktīvas īstenošana nekādā ziņā neparedz izmaiņas dalībvalstu tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi.

1)

Šādi groza 12. pantu:

a)

3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

dalībvalstis var piemērot samazinātu likmi dabasgāzes, elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegādei, ja nepastāv konkurences izkropļojuma risks. Dalībvalsts, kas nolēmusi piemērot šādu likmi, pirms tam par to informē Komisiju. Komisija pieņem lēmumu par to, vai pastāv konkurences izkropļojuma risks. Ja Komisija šādu lēmumu nav pieņēmusi trīs mēnešu laikā pēc ziņu saņemšanas, uzskatāms, ka konkurences izkropļojuma riska nav.”;

b)

4. punktu papildina ar šādu daļu:

“Vēlākais 2007. gada 30. jūnijā Komisija iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam vispārēju novērtējuma ziņojumu par to samazināto likmju ietekmi, kas piemērotas vietējas piegādes pakalpojumiem, tostarp restorānu pakalpojumiem, jo īpaši attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un iekšējā tirgus sekmīgu darbību, balstoties uz izpēti, ko veicis neatkarīgs ekonomisks “ideju ģenerators”.”

2)

Šādi groza 28. panta 6. punktu:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, var atļaut jebkurai dalībvalstij vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim pakalpojumiem, kas minēti ne vairāk kā divās K pielikuma kategorijās, piemērot samazinātās likmes, kas minētas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā. Izņēmuma gadījumos dalībvalstīm var ļaut piemērot samazināto likmi arī pakalpojumiem, kas iekļauti trijās no iepriekšminētajām kategorijām.”;

b)

ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalsts, kas saskaņā ar šo noteikumu vēlas piemērot samazināto likmi vienam vai vairākiem no pirmajā apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem pirmo reizi pēc 2005. gada 31. decembra, par to informē Komisiju pirms 2006. gada 31. marta. Pirms šā datuma tā nosūta visus vajadzīgos datus attiecībā uz jaunajiem pasākumiem, ko tā vēlas ieviest, un jo īpaši:

a)

informāciju par pasākuma darbības jomu un iesaistīto pakalpojumu sīku aprakstu;

b)

sīku informāciju, kas pierāda, ka otrās un trešās daļas nosacījumi ir ievēroti;

c)

sīku informāciju par paredzētā pasākuma izmaksām.”

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 14. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV C 89 E, 14.4.2004., 138. lpp.

(2)  OV C 32, 5.2.2004., 113. lpp.

(3)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/92/EK (OV L 345, 28.12.2005., 19. lpp.).


Augša