Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0015

Komisijas Direktīva 2006/15/EK ( 2006. gada 7. februāris ), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru sarakstu ar orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā un groza Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 38, 9.2.2006., 36./39. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 158./161. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 205 - 208
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 205 - 208
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 270 - 273

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/15/EK

(2006. gada 7. februāris),

ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru sarakstu ar orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā un groza Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK, lai aizsargātu darba ņēmējus no ķīmiska apdraudējuma, Komisijai jāierosina Eiropas mērķi, kas būtu orientējošas robežvērtības vielu iedarbībai darbavietā (IOELV) un nosakāmas Kopienas līmenī.

(2)

Komisijai uzdevumu veikt palīdz Zinātniskā komiteja jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā (SCOEL), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 95/320/EK (2).

(3)

Orientējošās robežvērtības vielu iedarbībai darbavietā ir veselībai pieļaujamas nesaistošas vērtības, kuras iegūtas no jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem un kurās ņemta vērā mērīšanas metožu pieejamība. Tās nosaka iedarbības sliekšņus, par kuriem zemākām vērtībām nav sagaidāma vielas kaitīga iedarbība. Tās ir nepieciešamas, lai darba devējs varētu noteikt un novērtēt risku saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 4. pantu.

(4)

Attiecībā uz katru ķīmisko vielu, kam orientējošās robežvērtības vielas iedarbībai darbavietā noteiktas Kopienas līmenī, dalībvalstīm jānosaka savas valsts robežvērtība iedarbībai darbavietā, ņemot vērā Kopienas robežvērtību, bet tās var noteikt tās raksturu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

(5)

Orientējošās robežvērtības vielas iedarbībai darbavietā būtu jāuzskata par vispārējās pieejas svarīgu sastāvdaļu, lai darbavietā nodrošinātu darbinieku veselības aizsardzību pret bīstamo ķīmisko vielu radīto apdraudējumu.

(6)

Riska novērtējumu un riska mazināšanas stratēģiju, kas izstrādātas atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 793/93 (3) par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli, rezultāti liek vairākām vielām noteikt vai pārskatīt iedarbības darbavietā robežu.

(7)

Komisijas Direktīvās 91/322/EEK (4) un 96/94/EK (5) tika izstrādāts orientējošo robežvērtību vielu iedarbībai darbavietā pirmais un otrais saraksts, kā noteikts Padomes 1980. gada 27. novembra Direktīvā 80/1107/EEK par darbinieku aizsardzību no apdraudējuma, kas saistīts ar ķīmiskiem, fizikāliem un bioloģiskiem reaģentiem darbā (6).

(8)

No 2001. gada 5. maija Direktīva 80/1107/EEK ir atcelta ar Direktīvu 98/24/EK.

(9)

Direktīvā 98/24/EK noteikts, ka Direktīvām 91/322/EEK un 96/94/EK jāpaliek spēkā.

(10)

Direktīva 96/94/EK ir atcelta no 2001. gada 31. decembra ar Komisijas 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/39/EK, ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmo sarakstu, lai īstenotu Padomes Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (7).

(11)

Ievērojot jaunāko pieejamo zinātnisko datu izvērtējumu, ieteicams pārskatīt Direktīvā 91/322/EEK noteiktās orientējošās robežvērtības vielu iedarbībai darbavietā.

(12)

Saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 3. pantu SCOEL ir novērtējusi pavisam 33 vielas, kas uzskaitītas šās direktīvas pielikumā. No šīm 33 vielām 17 jau bija uzskaitītas Direktīvas 91/322/EEK pielikumā. SCOEL 4 no šīm vielām iesaka ieviest jaunas orientējošās robežvērtības, bet 13 vielām paturēt iepriekšējās robežvērtības. Tādēļ tās 17 vielas, kuras tagad uzskaitītas šās direktīvas pielikumā, svītrojamas no Direktīvas 91/322/EEK pielikuma, turpretim pārējās 10 vielas paliek Direktīvas 91/322/EEK pielikumā.

(13)

Direktīvas 91/322/EEK pielikumā jāpaliek 10 vielām. Par 9 no šīm vielām SCOEL vēl nav ieteikusi orientējošu robežvērtību vielas iedarbībai darbavietā, bet attiecībā uz vienu atlikušo vielu ir sagaidāms, ka drīzumā būs pieejami papildu zinātniskie dati, kas tiks iesniegti izskatīšanai SCOEL.

(14)

Šās direktīvas pielikuma sarakstā ir iekļautas arī citas 16 vielas, kuru orientējošas robežvērtības vielu iedarbībai darbavietā iesaka SCOEL, izvērtējusi jaunākos pieejamos zinātniskos datus par iedarbību uz veselību darbavietā un ņemot vērā mērīšanas metožu pieejamību saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 3. pantu.

(15)

Viena no šīm 16 vielām – monohlorbenzols – bija iekļauta Direktīvas 2000/39/EK pielikumā. SCOEL ir pārskatījusi IOELV, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus, un ieteikusi noteikt jaunu IOELV. Tādēļ šī viela, kas nu iekļauta šās direktīvas pielikumā, svītrojama no Direktīvas 2000/39/EK pielikuma.

(16)

Attiecībā uz noteiktām vielām jānosaka īslaicīgas iedarbības robežvērtības, lai ņemtu vērā sekas, ko izraisa īslaicīga iedarbība.

(17)

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo aizsardzības līmeni, attiecībā uz dažām vielām jāņem vērā to spēja iekļūt organismā caur ādu.

(18)

Šai direktīvai jābūt praktiskam solim iekšējā tirgus sociālo aspektu risināšanā.

(19)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas nodibināta ar 17. pantu Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvā 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (8).

(20)

Tāpēc Direktīvā 91/322/EEK ir jāizdara attiecīgi grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Īstenojot Direktīvu 98/24/EK, ar šo tiek izveidots otrs saraksts ar Kopienas orientējošajām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā, kurā iekļautās ķīmiskās vielas norādītas pielikumā.

2. pants

Pielikumā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām dalībvalstis nosaka iedarbības darbavietā valsts robežvērtības, ņemot vērā Kopienas vērtības.

3. pants

Direktīvas 91/322/EEK pielikumā tiek svītrotas šādas tajā minētās vielas: nikotīns, skudrskābe, metanols, acetonitrils, nitrobenzols, resorcinols, dietilamīns, oglekļa dioksīds, skābeņskābe, cianamīds, difosfora pentoksīds, difosfora pentasulfīds, broms, fosfora pentahlorīds, piretra, bārijs (šķīstoši savienojumi kā Ba), sudrabs (šķīstoši savienojumi kā Ag) un to orientējošās robežvērtības.

Direktīvas 2000/39/EK pielikumā tiek svītrota norāde uz hlorbenzolu.

4. pants

1.   Vēlākais 18 mēnešus pēc šās direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības.

Tās nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstu un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 7. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Vladimír ŠPIDLA


(1)  OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

(2)  OV L 188, 9.8.1995., 14. lpp.

(3)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 177, 5.7.1991., 22. lpp.

(5)  OV L 338, 28.12.1996., 86. lpp.

(6)  OV L 327, 3.12.1980., 8. lpp.

(7)  OV L 142, 16.6.2000., 47. lpp.

(8)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.


PIELIKUMS

ORIENTĒJOŠĀS ROBEŽVĒRTĪBAS VIELAS IEDARBĪBAI DARBAVIETĀ

EINECS (1)

CAS (2)

Vielas nosaukums

Robežvērtības

Piebildes (3)

8 stundas (4)

Īslaicīgi (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotīns

0,5

āda

200-579-1

64-18-6

Skudrskābe

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanols

260

200

āda

200-830-5

75-00-3

Hloretāns

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitrils

70

40

āda

201-142-8

78-78-4

Izopentāns

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzols

1

0,2

āda

203-585-2

108-46-3

Rezorcīns

45

10

āda

203-625-9

108-88-3

Toluols

192

50

384

100

āda

203-628-5

108-90-7

Monohlorbenzols

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentāns

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietilamīns

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksāns

72

20

203-806-2

110-82-7

Cikloheksāns

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolīns

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi)etanols

50,1

10

āda

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butoksietoksi)etanols

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Oglekļa dioksīds

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanols

2,5

1

7,6

3

āda

205-634-3

144-62-7

Skābeņskābe

1

206-992-3

420-04-2

Ciānamīds

1

0,58

āda

207-343-7

463-82-1

Neopentāns

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosfora pentoksīds

1

215-242-4

1314-80-3

Difosfora pentasulfīds

1

231-131-3

 

Sudrabs (šķīstoši savienojumi kā Ag)

0,01

Bārijs (šķīstoši savienojumi kā Ba)

0,5

Metālisks hroms, neorganiskie hroma (II) savienojumi un neorganiskie hroma (III) savienojumi (nešķīstošie)

2

231-714-2

7697-37-2

Slāpekļskābe

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Broms

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Hlors

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfīns

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Piretra (attīrīta no sensibilizējošiem laktoniem)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosfora pentahlorīds

1


(1)  EINECS – Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(2)  CAS – Ķīmijas analītisko apskatu indeksa numurs (Chemical Abstracts Service).

(3)  Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu.

(4)  Izmēra vai aprēķina astoņu stundu atskaites periodam kā vidējo vērtību laikā.

(5)  Robežvērtība, par kuru stiprāka iedarbība nedrīkst notikt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja nav noteikts citādi.

(6)  mg/m3: miligrami kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā 101,3 KPa spiedienā.

(7)  ppm: tilpuma miljondaļas gaisā (ml/m3).


Augša