Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0138

Padomes Direktīva 2006/138/EK ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

OV L 384, 29.12.2006., 92./93. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 200M , 1.8.2007., 541./542. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 003 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 003 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 246 - 247

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/92


PADOMES DIREKTĪVA 2006/138/EK

(2006. gada 19. decembris),

ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 77/388/EEK (1) paredzētie pagaidu pasākumi, kas attiecas uz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, tika pagarināti līdz 2006. gada 31. decembrim ar Padomes Direktīvu 2006/58/EK (2006. gada 27. jūnijs), ar ko Padomes Direktīvu 2002/38/EK groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (2).

(2)

Vēl nav bijis iespējams pieņemt noteikumus par pakalpojumu sniegšanas vietu un par vispārīgāku elektronisku mehānismu. Ņemot vērā to, ka juridiskā situācija un fakti, kas bija pamatā termiņa pagarināšanai līdz 2006. gada 31. decembrim, nav mainījušies, un to, ka nolūkā izvairīties no pagaidu pārtraukuma attiecībā uz pasākumiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, šos pasākumus būtu jāturpina piemērot līdz 2008. gada 31. decembrim.

(3)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, ar ko pārstrādāta Direktīva 77/388/EEK.

(4)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību un nolūkā izvairīties no juridiskām nepilnībām, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu termiņu, kas minēts I daļas 3. punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2006/112/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 56. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šā panta 1. punkta j) un k) apakšpunktu un 2. punktu piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim.”;

2)

Direktīvas 57. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šā panta 1. punktu piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim.”;

3)

Direktīvas 59. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Līdz 2008. gada 31. decembrim dalībvalstis 58. panta b) punktu piemēro 56. panta 1. punkta j) apakšpunktā minētajiem radio un televīzijas apraides pakalpojumiem, ko personām, kuras nav nodokļa maksātājas un kuras veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, kurām kādā dalībvalstī ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta, sniedz nodokļa maksātājs, kura saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai pastāvīgā iestāde, no kuras sniedz pakalpojumus, ir ārpus Kopienas, vai – ja šādas vietas vai pastāvīgas iestādes nav – kura pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta ir ārpus Kopienas.”;

4)

Direktīvas 357. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“357. pants

Šo nodaļu piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2007. gada 1. janvāra izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  Padomes Sestā direktīva (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.). Direktīva atcelta ar Direktīvu 2006/112/EK (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 174, 28.6.2006., 5. lpp.


Augša