EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0013

Komisijas Direktīva 2006/13/EK ( 2006. gada 3. februāris ), ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem ( PCB ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 32, 4.2.2006., 44./53. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 97./106. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 145 - 154
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 145 - 154
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 132 - 141

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/13/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/44


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/13/EK

(2006. gada 3. februāris),

ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem (PCB)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/32/EK paredzēts, ka aizliegts laist apgrozībā un izmantot tādus dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kas satur nevēlamas vielas, kuru maksimāli pieļaujamais saturs pārsniedz tās I pielikumā norādītās vērtības.

(2)

Šajā direktīvā termins “dioksīni” attiecas uz 17 savienojumiem no ķīmisko vielu grupas, ko veido 75 dibenz-p-dioksīna polihlorsavienojumi (“PCDD”) un 135 dibenzfurāna polihlorsavienojumi (“PCDF”), kuriem ir ļoti bīstama toksiska iedarbība. Savukārt polihlorbifenilu (“PCB”) savienojumu grupai pieder 209 vielas, kuras pēc toksiskās iedarbības veida var iedalīt divās grupās: 12 savienojumu toksiskā iedarbība ir līdzīga kā dioksīniem, un tāpēc tos parasti sauc par “dioksīniem līdzīgajiem PCB”. Pārējie polihlorbifenili arī ir toksiski, bet to toksiskā iedarbība ir no dioksīniem atšķirīga.

(3)

Visiem dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifenilsavienojumiem ir atšķirīga toksiskuma pakāpe. Šo iedarbības ziņā līdzīgo vielu toksiskuma summēšanai, to bīstamības riska novērtēšanas un reglamentējošas kontroles iespēju nodrošināšanai ir ieviests toksiskuma ekvivalences koeficients (TEF). Tas nozīmē, ka analītiskos rezultātus par visiem 17 dioksīniem un 12 dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifenilsavienojumiem izsaka kvantitatīvi kā: “TCDD – tetrahlordibenz-p-dioksīna – toksiskuma ekvivalentu koncentrāciju” (TEQ).

(4)

Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK) 2001. gada 30. maijā pieņēmusi atzinumu par pārtikā esošo dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB riska novērtējumu (2), ar ko papildināts un precizēts šajā jautājumā 2000. gada 22. novembrī pieņemtais atzinums. Pārtikas zinātniskā komiteja dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem PCB noteikusi pieļaujamo nedēļas devu (“TWI”), kas ir 14 pg WHO-TEQ/kg ķermeņa masas. Kaitīgās iedarbības novērtējums liecina, ka liela daļa Kopienas iedzīvotāju ar pārtiku uzņem daudzumu, kas pārsniedz pieļaujamo nedēļas devu. Ēšanas paradumu dēļ vairākās valstīs noteiktas iedzīvotāju grupas varētu būt pakļautas lielākam riskam.

(5)

Vairāk nekā 90 % dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB cilvēka organismā nonāk ar pārtiku. No tiem aptuveni 80 % – parasti patērējot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus. Savukārt dzīvnieku organismā dioksīni un dioksīniem līdzīgie PCB galvenokārt nonāk ar barību. Tāpēc jāpievērš uzmanība dzīvnieku barībai un dažkārt arī augsnei kā dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB iespējamajiem avotiem.

(6)

Dzīvnieku ēdināšanas zinātniskajai komitejai lūdza sniegt atzinumu par dzīvnieku barības dioksīnu un PCB radītā piesārņojuma avotiem, tostarp arī dioksīniem līdzīgajiem PCB, par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB kaitīgo iedarbību uz produktīvajiem dzīvniekiem, par šo vielu pārnesi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un par barībā esošo dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB iespējamo kaitējumu dzīvnieku veselībai. Zinātniskā komiteja 2000. gada 6. novembrī pieņēmusi atzinumu. Atzinumā norādīts, ka visvairāk piesārņotie barības līdzekļi ir zivju milti un zivju eļļa. Atzinumā norādīts arī, ka nākamais visvairāk piesārņotais materiāls ir dzīvnieku tauki. Visu pārējo dzīvnieku barībai izmantojamo līdzekļu piesārņojums ar dioksīniem ir relatīvi neliels. Rupjās lopbarības piesārņojums ar dioksīniem ir ļoti dažāds, un tas atkarīgs no vietas, augsnes piesārņojuma, kā arī no gaisa piesārņojuma avotiem. Dzīvnieku ēdināšanas zinātniskā komiteja inter alia ieteikusi, ka galvenokārt jāpievēršas dzīvnieku barības kopīgā piesārņojuma samazināšanai, samazinot barības devā ietilpstošo visvairāk piesārņoto barības līdzekļu kaitīgumu.

(7)

Lai gan no toksikoloģijas viedokļa maksimāli pieļaujamais saturs jānosaka gan dioksīniem, gan dioksīniem līdzīgajiem PCB, ņemot vērā, ka par dioksīniem līdzīgo PCB izplatību bija ļoti maz informācijas, maksimāli pieļaujamo saturu noteica tikai attiecībā uz dioksīniem. Tomēr tagad ir pieejama plašāka informācija par dioksīniem līdzīgo PCB esamību.

(8)

Saskaņā ar Direktīvu 2002/32/EK noteikumi par dioksīniem Komisijai pirmoreiz bija jāpārskata līdz 2004. gada beigām, ņemot vērā jaunākos datus par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB esamību, jo īpaši, lai iekļautu dioksīniem līdzīgos PCB vielu sarakstā, kurām jānosaka maksimāli pieļaujamais saturs.

(9)

Visiem pārtikas un barības ķēžu veidošanā iesaistītajiem jādara viss iespējamais, lai ierobežotu dioksīnu un PCB saturu dzīvnieku barībā un cilvēku pārtikā. Direktīvā 2002/32/EK attiecīgi paredzēts, ka vielām noteiktais maksimāli pieļaujamais saturs jāpārskata vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim, un pārskatīšanas mērķis ir maksimāli pieļaujamo saturu būtiski samazināt. Ņemot vērā nepieciešamo laiku, kas vajadzīgs monitoringa datu iegūšanai, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo saturu būtiski zemākā līmenī, šis termiņš ir jāpagarina.

(10)

Ierosināts noteikt dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB maksimāli pieļaujamo kopīgo saturu, ko izsaka Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot toksiskuma ekvivalentu koeficientus WHO-TEF, kas ir piemērotākā pieeja no toksikoloģijas viedokļa. Lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju, no jauna noteiktajam maksimāli pieļaujamajam dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB kopīgajam saturam papildus jāparedz pārejas periods, kurā turpina piemērot dioksīniem jau noteiktās pieļaujamā satura vērtības. Atsevišķi dioksīniem noteiktais maksimāli pieļaujamais saturs (PCDD/F) jāpiemēro pagaidu periodā. Dzīvnieku barībai paredzētajos produktos, kas minēti 27.a punktā, šā perioda laikā jāievēro gan maksimāli pieļaujamais dioksīnu saturs, gan maksimāli pieļaujamais dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB kopīgais saturs. Līdz 2008. gada 31. decembrim būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais saturs, nodalot dioksīnus atsevišķi.

(11)

Lai visā Kopienā nodrošinātu saskaņotu pieeju piemērošanai, ir ļoti svarīgi analīžu rezultātus uzdot un interpretēt vienveidīgi. Komisijas 2002. gada 26. jūlija Direktīvā 2002/70/EK, ar ko nosaka prasības dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB koncentrācijas noteikšanai barībā (3) paredzēts, ka dzīvnieku barībai paredzētais produkts pārsniedz tam noteikto maksimāli pieļaujamo saturu, ja attiecīgais analītiskais rezultāts, kas apstiprināts ar dublikātu analīzi un aprēķināts kā vismaz divu atsevišķu noteikšanas rezultātu vidējā vērtība, neapšaubāmi pārsniedz maksimāli pieļaujamo vērtību, ja tiek ņemta vērā mērījumu nenoteiktība. Mērījumu paplašinātās nenoteiktības aprēķināšanai var izmantot dažādas metodes (4).

(12)

Direktīvas 2002/32/EK darbības joma paredz iespējas noteikt nevēlamu vielu maksimāli pieļaujamo saturu barības piedevās. Dioksīni augstās koncentrācijās atrasti mikroelementos, tāpēc jānosaka maksimāli pieļaujamais dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB saturs visās piedevās, kas pieder mikroelementu maisījumu funkcionālajai grupai, un tas jāattiecina arī uz visām piedevām no saistvielu un pretsaķepšanas aģentu funkcionālās grupas, kā arī uz premiksiem.

(13)

Lai rosinātu aktīvu nostāju jautājumā par pārtikas un dzīvnieku barības piesārņojuma samazināšanu ar dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem PCB, ar Komisijas 2002. gada 4. marta Ieteikumu 2002/201/EK par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura samazināšanu pārtikā un lopbarībā (5) ir noteikti iedarbības līmeņi. Šie iedarbības līmeņi ir kā instruments kompetentajām iestādēm un saimnieciskās darbības veicējiem, lai noteiktu gadījumus, kad būtu jāidentificē piesārņojuma avots un jāveic pasākumi piesārņojuma samazināšanai vai novēršanai. Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB piesārņojumam ir atšķirīgi avoti, tāpēc iedarbības līmeņi jānosaka atsevišķi gan dioksīniem, gan dioksīniem līdzīgajiem PCB.

(14)

Direktīvā 2002/32/EC paredzētas iespējas noteikt iedarbības līmeņus. Tāpēc iedarbības līmeņi jāpārceļ no Ieteikuma 2002/201/EK uz II pielikumu Direktīvā 2002/32/EK.

(15)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB kaitīgās iedarbības samazināšana uz cilvēka organismu, tos uzņemot ar pārtiku, ir svarīgs un nepieciešams patērētāju aizsardzības priekšnoteikums. Pārtikas produktu piesārņojums ir tieši saistīts ar lopbarības piesārņojumu, tāpēc, lai samazinātu dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB nokļūšanu barības ķēdēs, t. i., no lopbarības ar produktīvo dzīvnieku starpniecību cilvēka organismā, ir jāpieņem integrēta pieeja. Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB piesārņojuma samazināšanai lopbarībā un pārtikā izmanto aktīvu pieeju, tāpēc noteiktos termiņos jāpārskata spēkā esošais maksimāli pieļaujamais saturs, nosakot zemākas vērtības. Tāpēc jāpievērš uzmanība, lai vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim ievērojami samazinātu dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB maksimāli pieļaujamo kopīgo saturu.

(16)

Uzņēmējiem jāveic pasākumi piesārņojuma attīrīšanas uzlabošanai, lai iespējami pilnīgi izdalītu dioksīnus un dioksīniem līdzīgos PCB no zivju eļļas. Uzņēmējiem jāturpina pētīt dažādas iespējas, kā izdalīt dioksīnus un dioksīniem līdzīgos PCB no zivju miltiem un zivju proteīna hidrolizātiem. Tiklīdz tiks izstrādāta arī zivju miltu un zivju proteīna attīrīšanas tehnoloģija, uzņēmējiem būs jārada pietiekamas attīrīšanas jaudas. Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB maksimāli pieļaujamais kopīgais saturs zivju eļļā, zivju miltos un zivju proteīna hidrolizātos līdz 2008. gada 31. decembrim jānosaka ievērojami zemākā līmenī, ņemot vērā tehniskās iespējas, ko nodrošina efektīvākā un ekonomiski izdevīgākā attīrīšanas metode. Zivju barībai šo būtiski zemāko līmeni jānosaka, ņemot vērā tehniskās iespējas, ko nodrošina efektīvākā un ekonomiski izdevīgākā zivju eļļas un zivju miltu attīrīšanas metode.

(17)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB analīzēs izmantojamā ekstrakcijas metode būtiski ietekmē analīžu rezultātus, jo īpaši analizējot minerālu izcelsmes dzīvnieku barības līdzekļus, un tāpēc ir ieteicams līdz piemērošanas dienai noteikt ekstrakcijas metodi, kas jāizmanto dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB analīzēm.

(18)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/32/EK.

(19)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/32/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2006. gada 4. novembrim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis tūlīt Komisijai dara zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/87/EK (OV L 318, 6.12.2005., 19. lpp.).

(2)  Pārtikas zinātniskās komitejas 2001. gada 30. maija atzinums par pārtikā esošo dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB riska novērtējumu – papildināts un precizēts, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju, kas kļuvusi pieejama kopš 2000. gada 22. novembra, kad tika pieņemts atzinums šajā jautājumā (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).

(3)  OV L 209, 6.8.2002., 15. lpp. Direktīvā izdarīti grozījumi ar Direktīvu 2005/7/EK (OV L 27, 29.1.2005., 41. lpp.).

(4)  Mērījumu paplašinātās nenoteiktības aprēķinu metodes un nenoteiktību vērtības atrodamas ziņojumā: “Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation” http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf.

(5)  OV L 67, 9.3.2002., 69. lpp.


PIELIKUMS

a)

27. punktu I pielikumā Direktīvā 2002/32/EK aizstāj ar šādu:

Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs barībā, kuras mitruma saturs ir 12 %

(1)

(2)

(3)

“27.a

Dioksīni (polihlordibenz-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzfurānu (PCDF)) kopīgais saturs, izteikts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficientus, 1997) (1)

a)

augu valsts izcelsmes barības līdzekļi, izņemot augu eļļas un to blakusproduktus

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

b)

augu eļļas un to blakusprodukti

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

c)

minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

d)

dzīvnieku tauki, tostarp arī piena tauki un olu tauki

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

e)

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

f)

zivju eļļa

6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

g)

zivis, citi ūdensdzīvnieki, to produkti un blakusprodukti, izņemot zivju eļļu un zivju proteīna hidrolizātus, kas satur vairāk nekā 20 % tauku (4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

h)

zivju proteīna hidrolizāti, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

i)

saistvielu un pretsaķepšanas aģentu funkcionālajām grupām piederošās piedevas: kaolinīta māli, kalcija sulfāta dihidrāts, vermikulīts, natrolīts-fonolīts, sintētiskie kalcija alumināti un nogulumiežu izcelsmes klinoptilolīts

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

j)

piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

k)

premiksi

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

l)

kompleksā barība, izņemot kažokzvēru, lolojumdzīvnieku un zivju barību

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

m)

zivju barība

Lolojumdzīvnieku barība

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

27.b

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB (polihlordibenz-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzfurānu (PCDF)) un polihlorbifenilu (PCB) kopīgais saturs, izteikts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficientus, 1997) (1)

a)

augu valsts izcelsmes barības līdzekļi, izņemot augu eļļas un to blakusproduktus

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

b)

augu eļļas un to blakusprodukti

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

c)

minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

d)

dzīvnieku tauki, tostarp arī piena tauki un olu tauki

3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

e)

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

f)

zivju eļļa

24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

g)

zivis, citi ūdensdzīvnieki, to produkti un blakusprodukti, izņemot zivju eļļu un zivju proteīna hidrolizātus, kas satur vairāk nekā 20 % tauku (4)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

h)

zivju proteīna hidrolizāti, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

i)

piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsaķepšanas aģentu funkcionālajā grupā

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

j)

piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

k)

premiksi

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

l)

kombinētā barība, izņemot kažokzvēru, lolojumdzīvnieku un zivju barību

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

m)

zivju barība

lolojumdzīvnieku barība

7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

b)

II pielikumu Direktīvā 2002/32/EEK aizstāj ar šādu:

“Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Iedarbības līmenis attiecībā uz barību, kuras mitruma saturs ir 12 %

Piezīmes un papildu informācija (piem., veicamās izpētes veids)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Dioksīni (polihlordibenz-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzfurānu (PCDF)) kopīgais saturs, izteikts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficientus, 1997) (5)

a)

augu valsts izcelsmes barības līdzekļi, izņemot augu eļļas un to blakusproduktus

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

b)

augu eļļas un to blakusprodukti

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

c)

minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

d)

dzīvnieku tauki, tostarp arī piena tauki un olu tauki

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

e)

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

f)

zivju eļļa

5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u.c., lai turpmāk veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

g)

zivis, citi ūdensdzīvnieki, to produkti un blakusprodukti, izņemot zivju eļļu un zivju proteīna hidrolizātus, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u. c., lai turpmāk veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

h)

zivju proteīna hidrolizāti, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u.c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

i)

piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsaķepšanas aģentu funkcionālajā grupā

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

j)

piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

k)

premiksi

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

l)

kombinētā barība, izņemot kažokzvēru, lolojumdzīvnieku un zivju barību

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

m)

zivju barība,

lolojumdzīvnieku barība

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u. c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

2.

Dioksīniem līdzīgo PCB (polihlorbifenilu (PCB)) kopīgais saturs, izteikts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficientus, 1997) (5)

a)

augu valsts izcelsmes barības līdzekļi, izņemot augu eļļas un to blakusproduktus

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

b)

augu eļļas un to blakusprodukti

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

c)

minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

d)

dzīvnieku tauki, tostarp arī piena tauki un olu tauki

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

e)

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

f)

zivju eļļa

14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u. c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

g)

zivis, citi ūdensdzīvnieki, to produkti un blakusprodukti, izņemot zivju eļļu un zivju proteīna hidrolizātus, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u.c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

h)

zivju proteīna hidrolizāti, kas satur vairāk nekā 20 % tauku

7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u.c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.

i)

piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsaķepšanas aģentu funkcionālajā grupā

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

j)

piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

k)

premiksi

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

l)

kombinētā barība, izņemot kažokzvēru, lolojumdzīvnieku un zivju barību

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Piesārņojuma avota identificēšana. Pēc avota identificēšanas, ja vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus piesārņojuma avota samazināšanai vai likvidēšanai.

m)

zivju barība

lolojumdzīvnieku barība

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Daudzos gadījumos var nebūt nepieciešams meklēt piesārņojuma avotu, jo piesārņojuma fona koncentrācijas dažās teritorijās ir iedarbības līmenī vai par to augstākas. Tomēr gadījumos, kad iedarbības līmenis tiek pārsniegts, jāreģistrē visa informācija, piemēram, paraugu ņemšanas laiks, to ģeogrāfiskā izcelsme, zivju sugas u. c., lai nākotnē veiktu pasākumus dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB satura ierobežošanai šajos dzīvnieku barībai izmantojamajos materiālos.


(1)  Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficienti WHO-TEF kaitīgās iedarbības bīstamības riska novērtēšanai uz cilvēka organismu, pamatojoties uz PVO sanāksmē 1997. gada 15. līdz 18. jūnijā Stokholmā (Zviedrija) izteiktajiem atzinumiem (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Image

(2)  Augstākā pieļaujamā koncentrācija; augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķināšanai pieņem, ka ar kvantitatīvās noteikšanas robežu vienādas visas tās radniecīgo vielu grupas atsevišķo savienojumu koncentrācijas, kas ir zemākas par kvantitatīvās noteikšanas robežu.

(3)  Atsevišķi dioksīniem noteiktais maksimāli pieļaujamais saturs (PCDD/F) jāpiemēro pagaidu periodā. Dzīvnieku barībai paredzētajos produktos, kas minēti 27.a punktā, šā perioda laikā jāievēro gan maksimāli pieļaujamais dioksīnu saturs, gan maksimāli pieļaujamais dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB kopīgais saturs.

(4)  Svaigām zivīm, ko tieši piegādā un neapstrādātas izmanto kažokzvēru barības ražošanai, maksimāli pieļaujamo saturu nenosaka, bet svaigām zivīm, ko izmanto tiešai lolojumdzīvnieku, zooloģiskā dārza un cirka dzīvnieku barošanai, piemērojamais maksimāli pieļaujamais saturs 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg un 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkta. No šiem dzīvniekiem (kažokzvēriem, lolojumdzīvniekiem, zooloģiskā dārza un cirka dzīvniekiem) iegūtus produktus un no tiem iegūtus pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes proteīnus nedrīkst izmantot barības ķēdēs, un tos nedrīkst izbarot saimniecībā audzētiem dzīvniekiem, kurus tur, nobaro vai audzē pārtikas ražošanai.”

(5)  Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficienti WHO-TEF kaitīgās iedarbības bīstamības riska novērtēšanai uz cilvēka organismu, pamatojoties uz PVO sanāksmē 1997. gada 15. līdz 18. jūnijā Stokholmā (Zviedrija) izteiktajiem atzinumiem (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Image

(6)  Augstākā pieļaujamā koncentrācija; augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķināšanai pieņem, ka ar kvantitatīvās noteikšanas robežu vienādas visas tās radniecīgo vielu grupas atsevišķo savienojumu koncentrācijas, kas ir zemākas par kvantitatīvās noteikšanas robežu.

(7)  Komisija šos iedarbības līmeņus pārskatīs vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim vienlaicīgi ar dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB maksimāli pieļaujamā kopīgā satura pārskatīšanu.”


Augša