Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0122

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006 , kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty) (Text s významem pro EHP)

OJ L 372, 27.12.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 37 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 37 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/122/oj

27.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 372/32


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/122/ES

ze dne 12. prosince 2006,

kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě údajů dostupných v červenci 2002 zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) posouzení rizik. Z tohoto posouzení vyplývá, že perfluoroktansulfonáty (PFOS) jsou perzistentní, bioakumulativní a pro savce toxické, a jsou proto důvodem ke znepokojení.

(2)

Rizika, jež PFOS představují pro zdraví a životní prostředí, byla posouzena v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (3). Z posouzení rizik vyplynula potřeba snížit rizika pro zdraví a pro životní prostředí.

(3)

Byl konzultován Vědecký výbor pro zdraví a environmentální rizika (dále jen „výbor“). Výbor dospěl k závěru, že PFOS splňují kritéria, aby byly klasifikovány jako velmi perzistentní, velmi bioakumulativní a toxické. PFOS mají rovněž schopnost dálkového přenosu v životním prostředí a schopnost vyvolávat škodlivé důsledky, a splňují tak kritéria pro to, aby byly posuzovány jako perzistentní organické znečišťující látky podle Stockholmské úmluvy (4). Výbor zjistil potřebu dále vědecky posoudit rizika PFOS, zároveň však souhlasil s názorem, že mohou být nezbytná opatření ke snížení rizik, aby se zabránilo znovuzavedení dřívějších způsobů použití. Podle výboru se zdá, že stávající nezbytně nutné používání těchto látek v leteckém, polovodičovém a fotografickém průmyslu nepředstavuje pro životní prostředí nebo pro lidské zdraví významné riziko, pokud je minimalizováno uvolňování do životního prostředí a expozice na pracovišti. Výbor souhlasí, že pokud jde o hasicí pěny, měla by být před přijetím konečného rozhodnutí posouzena zdravotní a environmentální rizika alternativních látek. Výbor rovněž souhlasí s omezením použití PFOS při pokovování, pokud nejsou k dispozici žádná jiná opatření, jež by bylo možné uplatnit za účelem snížení emisí v průběhu pokovování na významně nižší úroveň.

(4)

S cílem zajistit ochranu zdraví a životního prostředí se proto zdá být nezbytné, aby uvádění na trh a používání PFOS bylo omezeno. Účelem této směrnice je zahrnout hlavní oblasti rizik souvisejících s expozicí. Zdá se, že další, méně významná použití PFOS nepředstavují riziko, a proto jsou v současné době z právní úpravy vyloučena. Zvláštní pozornost by se však měla věnovat procesům pokovování používajícím PFOS, a proto je nezbytné snížit na minimum uvolňování PFOS z těchto procesů za použití nejlepších dostupných technik plně zohledňujících všechny příslušné informace obsažené v referenčním dokumentu nejlepších dostupných technik týkajícím se povrchové úpravy kovů a plastů a vypracovaném pro použití v rámci směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (5). Členské státy by dále měly sestavit inventární seznamy těchto použití, aby získaly informace o skutečně používaných a uvolňovaných množstvích.

(5)

Je rovněž zapotřebí, aby se za účelem ochrany životního prostředí omezení týkalo též polotovarů a výrobků obsahujících PFOS. Omezení by se mělo vztahovat na všechny produkty a výrobky, do nichž jsou PFOS záměrně přidávány, s přihlédnutím k tomu, že PFOS mohly být použity pouze v některých samostatných částech nebo při povrchové úpravě některých produktů a výrobků, jako jsou textilní výrobky. Omezení obsažená v této směrnici by se měla vztahovat pouze na nové produkty, a nikoli na produkty již používané nebo nabízené jako použité. S cílem zamezit dalším možným emisím vznikajícím při používání těchto produktů by však měly být zjištěny stávající zásoby náplní do pěnových hasicích přístrojů obsahujících PFOS a jejich další používání by mělo být povoleno pouze po omezené období.

(6)

Aby bylo skutečně zajištěno ukončení používání PFOS, měla by Komise přezkoumat každou odchylku podle této směrnice, pokud to nové informace o použitích a o vyvinutých bezpečnějších alternativách odůvodňují. Zachování odchylky by mělo být povoleno pouze pro nezbytná použití za podmínky, že neexistují bezpečnější látky nebo technologie, jež jsou technicky a ekonomicky uskutečnitelné, a že v zájmu snížení emisí PFOS na minimum jsou použity nejlepší dostupné techniky.

(7)

Existuje podezření, že kyselina perfluoroktanová (PFOA) a její soli představují obdobný druh rizika jako perfluoroktansulfonáty (PFOS), a proto je nezbytné neustále sledovat probíhající činnosti v oblasti posuzování rizik a dostupnost bezpečnějších alternativ a určit, jaká opatření na snížení rizik, včetně případného omezení uvádění na trh a používání, by měla být v rámci Evropské unie přijata.

(8)

Směrnice 76/769/EHS (6) by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Cílem této směrnice je zavést v souvislosti s PFOS harmonizovaná ustanovení, což by napomohlo ochraně vnitřního trhu a současně zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jak požaduje článek 95 Smlouvy.

(10)

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Společenství, kterými se stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, jako je směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (7) a z ní vycházející samostatné směrnice, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění) (8) či směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (9),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do 27. prosince 2007 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu s tabulkou obsahující srovnání mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 27. června 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. C 195, 18.8.2006, s. 10.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. prosince 2006.

(3)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 28).

(7)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(8)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.

(9)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 76/769/EHS se doplňuje nový bod, který zní:

„52.

Perfluoroktansulfonáty

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

1.

Nesmějí se uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncen0,005 hmotnostního procenta nebo vyšší.

2.

Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 hmotnostního procenta nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší.

3.

Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí na tyto položky ani na látky a přípravky nezbytné k jejich výrobě:

a)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii,

b)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky,

c)

látky potlačující tvorbu zákalu při jiném než dekorativním tvrdém chromování (VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí příslušné nejlepší dostupné techniky vyvinuté v rámci směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (1),

d)

hydraulické kapaliny v letectví.

4.

Odchylně od odstavce 1 mohou být náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh před 27. prosincem 2006, používány do 27. června 2011.

5.

Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (2).

6.

Do 27. prosince 2008 členské státy vypracují a předloží Komisi inventární seznam, který bude obsahovat:

a)

procesy, jež jsou předmětem odchylky uvedené v odst. 3 písm. c), a množství PFOS v nich obsažená a z nich uvolňovaná,

b)

stávající zásoby náplní do pěnových hasicích přístrojů obsahujících PFOS.

7.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích pro použití, přezkoumá Komise jednotlivé odchylky uvedené v odst. 3 písm. a) až d), tak aby

a)

bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné,

b)

mohla odchylka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy,

c)

bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do životního prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

8.

Komise přezkoumá probíhající činnosti v oblasti posuzování rizik a dostupnost bezpečnějších alternativních látek nebo technologií týkajících se použití kyseliny perfluoroktanové a příbuzných látek a navrhne veškerá nezbytná opatření ke snížení zjištěných rizik, včetně omezení uvádění na trh a použití, zejména pokud jsou dostupné alternativní látky nebo technologie, jež jsou technicky a ekonomicky uskutečnitelné.“


(1)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 907/2006 (Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 5).


Top