Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0012

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/12/EK ( 2006. gada 5. aprīlis ), par atkritumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 114, 27.4.2006., 9./21. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 016 Lpp. 45 - 57
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 016 Lpp. 45 - 57

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/12/2010; Atcelts ar 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/9


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/12/EK

(2006. gada 5. aprīlis)

par atkritumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu galvenajiem mērķiem ir jābūt cilvēku veselības aizsardzībai un vides aizsardzībai pret kaitējumiem, ko rada atkritumu savākšana, pārvadāšana, apstrāde, uzglabāšana un noglabāšana.

(3)

Vajadzīga kopīga terminoloģija un atkritumu definīcija, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti Kopienā.

(4)

Efektīvi un saskanīgi atkritumu apglabāšanas noteikumi un atkritumu vērtības palielināšanas noteikumi, būtu jāattiecina – ar dažiem izņēmumiem – uz kustamu mantu, no kuras tās īpašnieks grib atbrīvoties vai no kuras viņam ir jāatbrīvojas.

(5)

Lai saglabātu dabas resursus, būtu jāveicina atkritumu reģenerācija un to, lai reģenerētos materiālus atkārtoti izmantotu kā izejvielas. Var rasties vajadzība paredzēt speciālus noteikumus attiecībā uz atkārtoti izmantojamiem atkritumiem.

(6)

Augsta līmeņa vides aizsardzības nodrošināšanai dalībvalstīm papildus pasākumiem atkritumu iznīcināšanai un reģenerācijai jāveic pasākumi, lai ierobežotu atkritumu rašanos, jo īpaši veicinot bezatkritumu tehnoloģiju un otrreiz pārstrādājamu un atkārtoti izmantojamu produktu ražošanu, ņemot vērā esošās vai potenciālās tirgu iespējas reģenerētajiem atkritumiem.

(7)

Turklāt atšķirības starp dalībvalstu normatīvajiem aktiem par atkritumu apglabāšanu un reģenerāciju var ietekmēt vides kvalitāti un traucēt iekšējā tirgus darbību.

(8)

Kopienai kā tādai svarīgi kļūt saimnieciski patstāvīgai attiecībā uz atkritumu apglabāšanu, tāpēc katrai dalībvalstij individuāli būtu jātiecas uz šādu patstāvību.

(9)

Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm jāsagatavo atkritumu apsaimniekošanas plāni.

(10)

Atkritumu aprite ir jāsamazina, un dalībvalstis savos apsaimniekošanas plānos var paredzēt atbilstīgus pasākumus.

(11)

Lai nodrošinātu augsta līmeņa vides aizsardzību un efektīvu kontroli, jāparedz atļauju sistēma un atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas uzņēmumu inspicēšana.

(12)

Konkrētos apstākļos, pieņemot, ka tie atbilst vides aizsardzības prasībām, dažus uzņēmumus, kuri paši pārstrādā savus atkritumus vai veic reģenerāciju, var neiekļaut atļauju sistēmā; tā kā šādi uzņēmumi jāreģistrē.

(13)

Atkritumus var uzraudzīt, sākot ar to rašanos līdz galīgai apglabāšanai, citiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar atkritumu savākšanu, pārvadāšanu vai starpniecību, arī jāizsniedz atļaujas vai tie jāreģistrē, kā arī jāveic atbilstīga inspicēšana.

(14)

Tā izmaksu daļa, ko nesedz ieņēmumi no atkritumu apstrādes, ir jākompensē, ievērojot principu “piesārņotājs maksā”.

(15)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(16)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts III pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šajā direktīvā:

a)

“atkritumi” ir jebkura viela vai priekšmets, kas iekļauts I pielikumā noteiktajās kategorijās, un no kā īpašnieks atbrīvojas, ir nodomājis atbrīvoties vai ir spiests atbrīvoties;

b)

“radītājs” ir ikviens, kura darbība rada atkritumus (“sākotnējais radītājs”) un/vai ikviens, kas nodarbojas ar atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citām darbībām, kuru rezultātā mainās atkritumu īpašības vai sastāvs;

c)

“īpašnieks” ir atkritumu ražotājs vai fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi;

d)

“apsaimniekošana” ir atkritumu savākšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana, tostarp šādu darbību pārraudzība un apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas;

e)

“apglabāšana” ir jebkuras darbības, kas minētas II A pielikumā;

f)

“reģenerācija” ir jebkuras darbības, kas minētas II B pielikumā;

g)

“savākšana” ir atkritumu vākšana, šķirošana un/vai sajaukšana, lai atkritumus pārvadātu.

2.   Panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 18. panta 3. punktā paredzēto procedūru, sagatavo to atkritumu sarakstu, kuri pieder I pielikumā minētajām kategorijām. Šo sarakstu periodiski pārskata un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar minēto procedūru.

2. pants

1.   No šīs direktīvas darbības jomas izslēdz:

a)

gāzveida emisijas atmosfērā;

b)

ja uz tiem jau attiecas citi normatīvie akti, –

i)

radioaktīvos atkritumus;

ii)

atkritumus, kas radušies ģeoloģiskās izpētes, derīgo izrakteņu ieguves, apstrādes un glabāšanas rezultātā, kā arī karjeru izstrādes atkritumus;

iii)

dzīvnieku līķus un šādus lauksaimniecības atkritumus: kūtsmēslus un citas zemkopībā izmantojamas dabīgas, nekaitīgas vielas;

iv)

notekūdeņus, izņemot šķidros atkritumus;

v)

sprāgstvielas, kam beidzies derīguma termiņš.

2.   Konkrētos gadījumos vai papildus šīs direktīvas noteikumiem atsevišķās direktīvās var paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz konkrētu atkritumu veidu apsaimniekošanu.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai mudinātu:

a)

pirmkārt, novērst vai samazināt radīto atkritumu daudzumu un bīstamību, jo īpaši:

i)

attīstot tīrās tehnoloģijas, kuras ļauj taupīt dabas resursus;

ii)

tehniski izstrādājot un laižot tirgū tādus produktus, kas veidoti tā, lai, tos ražojot, lietojot vai galīgi apglabājot, nepiesārņotu vidi vai radītu pēc iespējas mazāku vides piesārņojumu, nepalielinot atkritumu bīstamību un piesārņojuma draudus;

iii)

attīstot atbilstīgas metodes reģenerācijai paredzētajos atkritumos esošo bīstamo vielu galīgai apglabāšanai;

b)

otrkārt:

i)

reģenerēt atkritumus, tos atkārtoti pārstrādājot, atkārtoti izmantojot vai izmantojot jebkuras citas darbības, lai iegūtu otrreizējās izejvielas, vai

ii)

izmantot atkritumus kā enerģijas avotu.

2.   Izņemot gadījumus, kad piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (6), dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko tās gatavojas paredzēt, lai sasniegtu 1. punktā minētos mērķus. Komisija par šiem pasākumiem informē citas dalībvalstis un 18. panta 1. punktā minēto komiteju.

4. pants

1.   Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi un, jo īpaši:

a)

neapdraudot ūdeņus, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus;

b)

neradot traucējošus trokšņus un smakas;

c)

neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām.

2.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu atkritumu izmešanu, izgāšanu un nekontrolētu apglabāšanu.

5. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, sadarbojoties ar citām dalībvalstīm, ja tas ir vajadzīgs vai ieteicams, lai nodrošinātu integrētu un pietiekamu atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, ņemot vērā labākās pieejamās tehnoloģijas, kurām nav nesamērīgi augstas izmaksas. Tīklam jānodrošina iespēja Kopienai kā tādai kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu apglabāšanas ziņā un dalībvalstīm – individuāla virzība uz minēto mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus un speciālu iekārtu vajadzību atsevišķiem atkritumu veidiem.

2.   Tīklam jānodrošina iespēja apglabāt atkritumus tuvākajās piemērotajās atkritumu apglabāšanas iekārtās, izmantojot piemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai nodrošinātu augsta līmeņa vides un cilvēka veselības aizsardzību.

6. pants

Dalībvalstis izveido vai nozīmē kompetento iestādi vai iestādes, kuras atbild par šīs direktīvas īstenošanu.

7. pants

1.   Lai sasniegtu 3., 4. un 5. pantā minētos mērķus, 6. pantā minētajai kompetentajai iestādei vai iestādēm pēc iespējas drīz jāsagatavo viens vai vairāki atkritumu apsaimniekošanas plāni. Šādi plāni jo īpaši attiecas uz:

a)

reģenerējamo vai apglabājamo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi;

b)

vispārīgām tehniskām prasībām;

c)

īpašām prasībām konkrētiem atkritumu veidiem;

d)

piemērotām apglabāšanas vietām vai iekārtām.

2.   Panta 1. punktā minētie plāni, piemēram, var attiekties uz:

a)

fiziskām vai juridiskām personām, kas ir pilnvarotas apsaimniekot atkritumus;

b)

reģenerācijas un apglabāšanas paredzētajām izmaksām;

c)

atbilstīgiem pasākumiem, lai veicinātu atkritumu savākšanas, šķirošanas un apstrādes racionalizāciju.

3.   Lai izstrādātu šādus plānus, dalībvalstis attiecīgi sadarbojas ar citām dalībvalstīm un Komisiju. Par tiem ziņo Komisijai.

4.   Dalībvalstis var paredzēt pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu tādu atkritumu pārvietošanu, kas neatbilst atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Tās informē Komisiju un dalībvalstis par šādiem pasākumiem.

8. pants

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu īpašnieki:

a)

nodrošina, ka atkritumus pārņem privāts vai valsts atkritumu savācējs vai uzņēmums, kurš veic II A vai II B pielikumā minētās darbības, vai

b)

saskaņā ar šis direktīvas noteikumiem paši veic reģenerāciju vai apglabā atkritumus.

9. pants

1.   Lai īstenotu 4., 5. un 7. pantu, jebkuram uzņēmumam, kas nodarbojas ar II A pielikumā minētajām darbībām, jāsaņem 6. pantā minētās kompetentās iestādes atļauja.

Šāda atļauja attiecas uz:

a)

atkritumu veidiem un daudzumiem;

b)

tehniskajām prasībām;

c)

vajadzīgajiem drošības pasākumiem;

d)

apglabāšanas vietu;

e)

apstrādes metodi.

2.   Atļaujas var piešķirt uz noteiktu laika posmu, tās var būt atjaunojamas, tajās var paredzēt nosacījumus un pienākumus vai, ja iecerētā apglabāšanas metode no vides aizsardzības viedokļa nav pieņemama, atļauju var nepiešķirt.

10. pants

Lai piemērotu 4. pantu, jebkuram uzņēmumam, kas veic II B pielikumā paredzētās darbības, jāsaņem atļauja.

11. pants

1.   Neskarot Padomes Direktīvu 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem (7), var izdarīt šādus izņēmumus no 9. un 10. pantā paredzētās prasības attiecībā uz atļaujām:

a)

uzņēmumi, kas apglabā savus atkritumus to rašanās vietā,

un

b)

uzņēmumi, kas veic atkritumu reģenerāciju.

2.   Panta 1. punktā minētos izņēmumus piemēro tikai tad, ja:

a)

kompetentās iestādes ir paredzējušas vispārīgus noteikums katram darbības veidam, paredzot atkritumu daudzumus, veidus un nosacījumus ar kādiem konkrēto darbību var veikt, nepiemērojot prasības attiecībā uz atļaujām,

un

b)

atkritumu veids un daudzums un reģenerācijas un apglabāšanas metodes ir tādas, kas atbilst 4. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Panta 1. punktā minēto uzņēmumu reģistrāciju veic kompetentās iestādes.

4.   Dalībvalstis informē Komisiju par vispārējiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu.

12. pants

Uzņēmumus, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar atkritumu savākšanu vai transportēšanu, atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas organizēšanu citu vārdā (mākleri vai starpnieki), ja tiem nav jāiegūst atļauja, reģistrē kompetentajās iestādēs.

13. pants

Kompetentās iestādes regulāri inspicē uzņēmumus, kas veic 9. līdz 12. pantā minētās darbības.

14. pants

1.   Visi 9. un 10. pantā minētie uzņēmumi:

a)

reģistrē II A un II B pielikumā paredzētās darbības un I pielikumā minēto atkritumu daudzumu, raksturu, izcelsmi un, ja vajadzīgs, virzienu, savākšanas biežumu, transporta veidu un apstrādes metodi;

b)

pēc 6. pantā minēto kompetento iestāžu pieprasījuma sniedz šo informāciju.

2.   Dalībvalstis var prasīt arī radītājiem ievērot 1. punktā paredzētos noteikumus.

15. pants

Saskaņā ar “piesārņotājs maksā” principu atkritumu apglabāšanas izmaksas sedz:

a)

īpašnieks, kura atkritumus savāc atkritumu savācējs vai 9. pantā minētais uzņēmums,

un/vai

b)

iepriekšējie īpašnieki vai to produktu ražotāji, no kuriem radušies atkritumi.

16. pants

Reizi trijos gados dalībvalstis Komisijai nosūta nozares ziņojumu ar informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, šis ziņojums attiecas arī uz citām piemērotām Kopienas direktīvām. Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Minēto anketu vai formu dalībvalstīm nosūta sešus mēnešus pirms ziņojumā aptvertā laikposma sākuma. Ziņojumu Komisijai iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais trīs gadu laikposms.

Kopienas ziņojumu par direktīvas īstenošanu Komisija nodod atklātībai deviņu mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas.

17. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumus tehnikas un zinātnes attīstībai, veic saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto procedūru.

18. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

19. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

20. pants

Direktīvu 75/442/EEK atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts III pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar IV pielikumā doto korelācijas tabulu.

21. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 5. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 112, 30.4.2004., 46. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 9. marta Atzinums (OV C 102 E, 28.4.2004., 106. lpp.) un Padomes 2006. gada 30. janvāra Lēmums.

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  Skat. III pielikuma A daļu.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).


I PIELIKUMS

ATKRITUMU KATEGORIJAS

Q1

Ražošanas vai patēriņa atliekas, kas turpmāk nav precizētas

Q2

Produkti, kas neatbilst specifikācijām

Q3

Produkti, kam beidzies derīguma termiņš

Q4

Nokrituši, izlijuši, pazuduši vai citādos starpgadījumos cietuši materiāli, ieskaitot jebkurus materiālus, aprīkojumu utt., kas piesārņots kāda neparedzēta gadījuma rezultātā.

Q5

Materiāli, kas piesārņoti vai notraipīti plānotas rīcības rezultātā (piem., tīrīšanas darbību atliekas, iepakojuma materiāls, tvertnes u.c.)

Q6

Nederīgas detaļas (piem., izlietotas baterijas, katalizatori u.c.)

Q7

Vielas, kuru īpašības ir zudušas (piem., piesārņotas skābes, šķīdinātāji, izlietoti rūdīšanas sāļi u.c.)

Q8

Rūpniecisko procesu atliekas (piem., izdedži, kuba atlikumi u.c.)

Q9

Piesārņojuma mazināšanas procesu atliekas (piem., skrūberu nogulsnes, gaisa filtru putekļi, izlietoti filtri u.c.)

Q10

Mehāniskās apstrādes/apdares atliekas (virpošanas skaidas, pārpalikumi u.c.)

Q11

Atliekas no izejvielu ieguves un apstrādes (piem., kalnrūpniecības atkritumi, naftas ieguves atkritumi, u.c.)

Q12

Piesārņoti materiāli (piem., ar polihlordifeniliem piesārņotas eļļas u.c.)

Q13

Jebkuri materiāli, vielas vai produkti, kuru lietošana ir aizliegta ar tiesību aktiem

Q14

Produkti, kas to īpašniekam vairs nav vajadzīgi (piem., lauksaimniecības, mājsaimniecības, biroja, uzņēmējdarbības, veikalu atkritumi u.c.)

Q15

Piesārņoti materiāli, vielas vai produkti, kas rodas, attīrot piesārņotu zemi

Q16

Jebkuri materiāli, vielas vai produkti, kas nav iekļauti iepriekšminētajās kategorijās


II A PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS DARBĪBAS

NB: Šajā pielikumā ir uzskaitītas praktiski izmantojamās atkritumu apglabāšanas darbības. Direktīvas 4. pants paredz, ka atkritumi apglabājami tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku veselība un izmantojot paņēmienus un metodes, kas nevar nodarīt kaitējumu videi.

D 1

Noglabāšana virs vai zem zemes (piemēram, atkritumu poligonā u.tml.)

D 2

Iestrādāšana augsnē (piemēram, šķidru vai dūņainu atkritumu bioloģiskā sadalīšanās augsnē u.tml.)

D 3

Iesūknēšana zemes dzīlēs (piemēram, iesūknējamu atkritumu iesūknēšana šahtās, sālsalās vai dabīgi radušos apakšzemes dobumos u.tml.)

D 4

Izgāšana uz virsmas (piemēram, šķidru vai dūņainu atkritumu novietošana bedrēs, dīķos, lagūnās u.tml.)

D 5

Īpaši ierīkoti atkritumu poligoni (piemēram, atkritumu apglabāšana atsevišķās segtās kamerās, kas ir nošķirtas cita no citas un no apkārtējās vides, u.tml.)

D 6

Izgāšana ūdenstilpēs, izņemot jūras un okeānus

D 7

Izgāšana jūrā vai okeānā, arī apglabāšana jūras gultnē

D 8

Bioloģiskā apstrāde, kas nav minēta citur šajā pielikumā un kuras rezultātā iegūtos savienojumus vai maisījumus pakļauj kādam no D 1 līdz D 7 un D 9 līdz D 12 punktā minētajiem paņēmieniem

D 9

Fizikāli ķīmiskā apstrāde, kas nav minēta citur šajā pielikumā un kuras rezultātā iegūtos savienojumus vai maisījumus pakļauj kādam no D 1 līdz D 8 un D 10 līdz D 12 punktā minētajiem paņēmieniem (piemēram, iztvaicēšana, kaltēšana, kalcinēšana u.tml.)

D 10

Sadedzināšana uz sauszemes

D 11

Sadedzināšana jūrā

D 12

Pastāvīga glabāšana (piemēram, konteineru noglabāšana kalnraktuvēs u.tml.)

D 13

Sajaukšana pirms kādas no D 1 līdz D 12 punktā minētajām darbībām

D 14

Papildu apstrāde pirms atkritumus pakļauj kādam no D 1 līdz D 13 punktā minētajiem paņēmieniem

D 15

Glabāšana pirms atkritumus pakļauj kādai no D 1 līdz D 14 punktā minētajām darbībām (izņemot pagaidu glabāšanu pirms savākšanas teritorijā, kur rodas atkritumi)


II B PIELIKUMS

ATKRITUMU REĢENERĀCIJA

NB: Šajā pielikumā ir uzskaitīti praktiski izmantojamie atkritumu reģenerācijas paņēmieni. Direktīvas 4. pants paredz, ka atkritumu reģenerējami tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku veselība un izmantojot paņēmienus un metodes, kas nevar nodarīt kaitējumu videi.

R 1

Izmanto galvenokārt kā degvielu vai citu līdzekli enerģijas ražošanai

R 2

Šķīdinātāju reģenerācija

R 3

Organisko vielu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija, izņemot šķīdinātājus (arī kompostēšana un citi bioloģiskās pārstrādes paņēmieni)

R 4

Metālu un to savienojumu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R 5

Pārējo neorganisko materiālu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R 6

Skābju vai sārmu reģenerācija

R 7

Tādu savienojumu reģenerācija, kuri kalpo piesārņojuma mazināšanai

R 8

Katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija

R 9

Eļļu reģenerācija vai cita veida otrreizējs izmantojums

R 10

Iestrādāšana zemē par labu lauksaimniecībai vai ekoloģijai

R 11

Tādu atkritumu izmantošana, kuri iegūti pēc R 1 līdz R 10 punktā minēto paņēmienu piemērošanas

R 12

Atkritumu apmaiņa nolūkā tos pakļaut kādai no R 1 līdz R 11 punktā minētajām darbībām

R 13

Atkritumu glabāšana pirms kādas no R 1 līdz R 12 punktā minētajām darbībām (izņemot pagaidu glabāšanu pirms savākšanas ražošanas teritorijā)


III PIELIKUMS

A DAĻA

ATCELTĀ DIREKTĪVA AR GROZĪJUMIEM

(minēta 20. pantā)

Padomes Direktīva 75/442/EEK (OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp.).

 

Padomes Direktīva 91/156/EEK (OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.).

 

Padomes Direktīva 91/692/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.).

Tikai tās atsauces, kas VI pielikumā attiecas uz Direktīvu 75/442/EEK.

Komisijas Lēmums 96/350/EK (OV L 135, 6.6.1996., 32. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

Tikai III pielikuma 1. punkts.

B DALA

TERMINI TRANSPONĒŠANAI VALSTS TIESĪBU AKTOS

(minēti 20. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

75/442/EEK

1977. gada 17. jūlijs

91/156/EEK

1993. gada 1. aprīlis

91/692/EEK

1995. gada 1. janvāris


IV PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 75/442/EEK

Šī direktīva

1. panta ievadfrāze

1. panta 1. punkta ievadfrāze

1. panta a) punkta pirmā daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. panta a) punkta otrā daļa

1. panta 2. punkts

1. panta b) – g) punkts

1. panta 1. punkta b) – g) apakšpunkts

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts pirmais ievilkums

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrais ievilkums

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešais ievilkums

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

4. panta pirmās daļas ievadfrāze

4. panta 1. punkta ievadfrāze

4. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta pirmās daļas otrais ievilkums

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta pirmās daļas trešais ievilkums

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta otrā daļa

4. panta 2. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

7. panta 1. punkta ievadfrāze

7. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta, a) apakšpunkts

7. panta 1. punkta pirmā daļas otrais ievilkums

7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

7. panta 1. punkta pirmās daļas trešais ievilkums

7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

7. panta 1. punkta pirmā daļas ceturtais ievilkums

7. panta 1. punkta d) apakšpunkts

7. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

7. panta 2. punkta ievadfrāze

7. panta 1. punkta otrā daļas pirmais ievilkums

7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

7. panta 1. punkta otrās daļas otrais ievilkums

7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

7. panta 1. punkta otrā daļas trešais ievilkums

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

7. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

7. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

8. panta ievadfrāze

8. panta ievadfrāze

8. panta pirmais ievilkums

8. panta a) punkts

8. panta otrais ievilkums

8. panta b) punkts

9. panta 1. punkta pirmā daļa

9. panta 1. punkta pirmā daļa

9. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

9. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

9. panta 1. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

9. panta 1. punkta otrās daļas a) punkts

9. panta 1. punkta otrās daļas otrais ievilkums

9. panta 1. punkta otrās daļas b) punkts

9. panta 1. punkta otrās daļas trešais ievilkums

9. panta 1. punkta otrās daļas c) punkts

9. panta 1. punkta otrās daļas ceturtais ievilkums

9. panta 1. punkta otrās daļas d) punkts

9. panta 1. punkta otrās daļas piektais ievilkums

9. panta 1. punkta otrās daļas e) punkts

9. panta 2. punkts

9. panta 2. punkts

10. pants

10. pants

11. panta 1. punkta pirmā daļa

11. panta 1. punkts

11. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

11. panta 2. punkta ievadfrāze

11. panta 1. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

11. panta 2. punkta a) apakšpunkts

11. panta 1. punkta otrās daļas otrais ievilkums

11. panta 2. punkta b) apakšpunkts

11. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

11. panta 3. punkts

11. panta 4. punkts

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. panta pirmās daļas ievadfrāze

14. panta 1. punkta ievadfrāze

14. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

14. panta 1. punkta a) apakšpunkts

14. panta pirmās daļas otrais ievilkums

14. panta 1. punkta b) apakšpunkts

14. panta otrā daļa

14. panta 2. punkts

15. panta ievadfrāze

15. panta ievadfrāze

15. panta pirmais ievilkums

15. panta a) punkts

15. panta otrais ievilkums

15. panta b) punkts

16. panta pirmā daļa

16. panta pirmā daļa un 18. panta 2. punkts

16. panta otrā daļa

___

16. panta trešā daļa

16. panta otrā daļa

17. pants

17. pants

18. panta 1. punkts

18. panta 1. punkts

18. panta 2. punkts

18. panta 3. punkts

18. panta 3. punkts

18. panta 4. punkts

19. pants

___

20. pants

19. pants

___

20. pants

___

21. pants

21. pants

22. pants

I pielikums

I pielikums

II A pielikums

II A pielikums

II B pielikums

II B pielikums

___

III pielikums

___

IV pielikums


Augša