EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0119

Komisijas Direktīva 2006/119/EK ( 2006. gada 27. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 330, 28.11.2006., 12./15. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 358./361. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 055 Lpp. 6 - 9
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 055 Lpp. 6 - 9
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 111 - 114

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/119/oj

28.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/119/EK

(2006. gada 27. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/56/EK (2) ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kura paredzēta Direktīvā 70/156/EEK. Direktīvā 2001/56/EK izklāstītas prasības tādu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam, kuri aprīkoti ar degvielas sildītājiem, un degvielas sildītājiem kā sastāvdaļām.

(2)

ANO/EEK Noteikumi Nr. 122 attiecībā uz M, N un O kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu saistībā ar to apsildīšanas ierīcēm stājās spēkā 2006. gada 18. janvārī. Tā kā šie noteikumi ir piemērojami Kopienā, jānodrošina Direktīvā 2001/56/EK noteikto prasību un ANO/EEK Noteikumu Nr. 122 ekvivalence. Tāpēc Direktīvā 2001/56/EK ievieš īpašas prasības, kas izklāstītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 122 9. pielikumā attiecībā uz apsildīšanas ierīcēm tādos transportlīdzekļos, kuri pārvadā bīstamas preces.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/56/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskās attīstības pielāgošanas komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2001/56/EK grozījums

Direktīvu 2001/56/EK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Pārejas noteikumi

1.   No 2007. gada 1. oktobra attiecībā uz tāda transportlīdzekļa tipu, kam ir sašķidrinātas naftas gāzes sildierīce, kura atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK prasībām, sildierīču dēļ dalībvalstis nevar veikt nevienu no šiem pasākumiem:

a)

atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu;

b)

aizliegt šā tipa transportlīdzekļa reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2007. gada 1. oktobra attiecībā uz tāda degvielas sildītāja, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi, kā sastāvdaļas tipu, kurš atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK prasībām, dalībvalstis nevar veikt nevienu no šiem pasākumiem:

a)

atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu;

b)

aizliegt šā tipa sastāvdaļas pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

3.   No 2008. gada 1. aprīļa attiecībā uz tāda transportlīdzekļu tipu, kam ir sašķidrinātas naftas gāzes sildierīce, vai degvielas sildītāja, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi, kā sastāvdaļas tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK prasībām, dalībvalstis atsaka EK tipa apstiprinājuma piešķiršanu un var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu.

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2007. gada 30. septembrim. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/40/EK (OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.).

(2)  OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/78/EK (OV L 231, 30.6.2004., 69. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvu 2001/56/EK groza šādi:

1)

Pielikumu saraksta beigās pievieno šādu rindu:

“IX pielikums

Atsevišķiem transportlīdzekļiem piemērojami papildu noteikumi, kā noteikts Direktīvā 94/55/EK”.

2)

Direktīvas VIII pielikumu groza šādi:

a)

1. iedaļas nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   

SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES MEHĀNISKAJOS AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻOS”;

b)

1.1.6.2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.1.6.2.

nevar notikt neparedzēta noplūde negadījuma dēļ. Tiek nodrošināti līdzekļi, lai apstādinātu sašķidrinātas naftas gāzes plūsmu, uzstādot ierīci tieši aiz balonā vai tvertnē iemontēta regulatora vai tajā vai, ja regulators ir iemontēts tālu no balona vai tvertnes, uzstādot ierīci tieši pirms šļūtenes vai caurules no balona vai tvertnes un uzstādot papildu ierīci regulatorā vai aiz tā.”;

c)

2. iedaļas nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   

TIKAI STACIONĀRAI LIETOŠANAI MEHĀNISKAJOS TRANSPORTLĪDZEKĻOS UN TO PIEKABĒS PAREDZĒTAS SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES”.

3)

Pievieno šādu IX pielikumu:

“IX PIELIKUMS

ATSEVIŠĶIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM PIEMĒROJAMI PAPILDU NOTEIKUMI, KĀ NOTEIKTS DIREKTĪVĀ 94/55/EK (1)

1.   PIEMĒROŠANAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Direktīvā 94/55/EK izklāstītās īpašās prasības attiecībā uz degvielas sildītājiem un to uzstādīšanu.

2.   DEFINĪCIJAS

Šā pielikuma vajadzībām tiek piemēroti transportlīdzekļu apzīmējumi EX/II, EX/III, AT, FL un OX, kas minēti Direktīvas 94/55/EK B pielikuma 9.1. nodaļā.

3.   TEHNISKIE NOTEIKUMI

3.1.   Vispārīgi noteikumi (EX/II, EX/III, AT, FL un OX transportlīdzekļi)

3.1.1.   Degvielas sildītājus un to izplūdes gāzu novadīšanu projektē, izvieto, aizsargā vai sedz tā, lai nepieļautu jebkādu nepieņemamu risku, ka varētu sakarst vai aizdegties krava. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja ierīces degvielas tvertne un izplūdes sistēma atbilst 3.1.1.1. un 3.1.1.2. punktā izklāstītajiem noteikumiem. Šo noteikumu atbilstību pārbauda nokomplektētam transportlīdzeklim.

3.1.1.1.   Visas degvielas tvertnes ierīces apgādei atbilst šādām prasībām:

a)

noplūdes gadījumā degviela notek zemē, nesaskaroties ar karstām transportlīdzekļa vai kravas daļām;

b)

degvielas tvertnes, kurās ir benzīns, aprīko ar efektīvu liesmu uztvērēju pie iepildes atveres vai ar aizvaru nodrošina, ka atvere ir hermētiski noslēgta.

3.1.1.2.   Izplūdes sistēma, kā arī izplūdes caurules vērš tā vai aizsargā tā, lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma kravai sakaršanas vai aizdegšanās dēļ. Izplūdes sistēmas daļas, kas atrodas tieši zem degvielas tvertnes (dīzeļdegviela), ir novietotas vismaz 100 mm attālumā no tās vai ir aizsargātas ar siltumvairogu.

3.1.2.   Degvielas sildītāju ieslēdz manuāli. Programmēšanas ierīces ir aizliegtas.

3.2.   EX/II un EX/III transportlīdzekļi

Degvielas sildītāji, kuros izmanto gāzveida kurināmo, nav atļauti.

3.3.   FL transportlīdzekļi

3.3.1.   Degvielas sildītājus izslēdz, izmantojot vismaz šādas metodes:

a)

izslēdzot manuāli no vadītāja kabīnes;

b)

apstādinot transportlīdzekļa dzinēju; šajā gadījumā vadītājs var manuāli ieslēgt sildīšanas ierīci;

c)

ieslēdzot padeves sūkni transportlīdzeklim bīstamu preču pārvadāšanai.

3.3.2.   Ir atļauta degvielas sildītāju darbība pēc to izslēgšanas. 3.3.1. punkta b) un c) apakšpunktā izklāstītajām metodēm sadedzināšanai nepieciešamo gaisa padevi pārtrauc ar piemērotiem pasākumiem pēc šīs darbības cikla, kas ilgst ne vairāk kā 40 sekundes. Izmanto tikai tādus sildītājus, par kuriem var apliecināt, ka siltummainis 40 sekundes iztur samazināto darbību pēc izslēgšanas parastas izmantošanas laikā.

(1)  OV L 319, 21.12.1994., 7. lpp.”"Augša