EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006L0001

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/1/EK ( 2006. gada 18. janvāris ) par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 33, 4.2.2006., 82./85. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 108 - 111

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/1/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/82


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/1/EK

(2006. gada 18. janvāris)

par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PARLAMENTS UN PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 84/647/EEK (1984. gada 19. decembris) par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Makroekonomikas aspektā iznomātu transportlīdzekļu izmantošana noteiktās situācijās pieļauj optimālu resursu piešķiršanu, ierobežojot ražošanas faktoru nelietderīgu izmantošanu.

(3)

Mikroekonomikas aspektā šī iespējamība pārvadājumu organizācijai piešķir elastības elementu un tādējādi palielina attiecīgo uzņēmumu ražīgumu.

(4)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā:

a)

“transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, piekabe, puspiekabe vai transportlīdzekļu kombinācija, kas paredzēti vienīgi kravu autopārvadājumiem;

b)

“nomāts transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kurš par samaksu un uz noteiktu laiku nodots tāda uzņēmuma rīcībā, kas nodarbojas ar kravu autopārvadājumiem, ko veic kā komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus atbilstīgi līgumam ar uzņēmumu, kas piedāvā šos transportlīdzekļus.

2. pants

1.   Katra dalībvalsts satiksmes nodrošināšanas nolūkā starp dalībvalstīm atļauj savā teritorijā izmantot transportlīdzekļus, ko nomājuši uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka:

a)

transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar pēdējās minētās dalībvalsts tiesību aktiem;

b)

līgums attiecas tikai uz transportlīdzekļa nomāšanu bez transportlīdzekļa vadītāja un nav papildināts ar pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar to pašu uzņēmumu par transportlīdzekļa vadīšanu vai apkalpi;

c)

nomātais transportlīdzeklis ir vienīgi tā uzņēmuma rīcībā, kurš to izmanto nomas līgumā noteiktajā laikposmā;

d)

nomāto transportlīdzekli vada tā uzņēmuma personāls, kas to izmanto.

2.   Pierādījums par atbilstību 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajām prasībām ir dokumenti, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī:

a)

nomas līgums vai apliecināts izraksts no līguma, norādot iznomātāja vārdu, nomnieka vārdu, līguma noslēgšanas datumu un darbības laiku, kā arī transportlīdzekļa identifikācijas dokuments;

b)

ja transportlīdzekļa vadītājs nav tā persona, kas nomājusi transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītāja darba līgums vai apliecināts izraksts no līguma, norādot darba devēja nosaukumu, darbinieka vārdu, darba līguma noslēgšanas datumu un darbības laiku, vai pēdējās algas kvīts.

Nepieciešamības gadījumā a) un b) apakšpunktā minētos dokumentus var aizstāt ar līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to uzņēmumi kravu autopārvadājumiem ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiem piederošos transportlīdzekļus var izmantot nomātos transportlīdzekļus, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka ir izpildītas 2. pantā izklāstītās prasības.

2.   Dalībvalstis 1. punkta noteikumus var neattiecināt uz pašpārvadājumiem, ko veic ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilna masa pārsniedz 6 tonnas.

4. pants

Šī direktīva neietekmē dalībvalsts noteikumus, kuros par nomātu transportlīdzekļu izmantošanu noteiktas mazāk ierobežojošas prasības par 2. un 3. pantā norādītajām.

5. pants

Neskarot 2. un 3. pantu, šī direktīva neietekmē to noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz:

a)

tirgus organizāciju kravu autopārvadājumiem, ko veic kā komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, un jo īpaši piekļuvi tirgum un kvotu ierobežojumiem ceļu jaudām;

b)

cenām un prasībām kravu autopārvadājumiem;

c)

nomas cenu noteikšanu;

d)

transportlīdzekļu importu;

e)

nosacījumiem, kas reglamentē pieeju autotransporta līdzekļu iznomāšanas darbības sfērai.

6. pants

Direktīvu 84/647/EEK, kas grozīta, kā izklāstīts I pielikuma, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās būtu jālasa saskaņā ar II pielikumā doto korelācijas tabulu.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 18. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORREL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 108, 30.4.2004., 56. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 10. februāra atzinums (OV C 97 E, 22.4.2004., 66. lpp.) un Padomes 2005. gada 8. decembra Lēmums.

(3)  OV L 335, 22.12.1984., 72. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 90/398/EEK (OV L 202, 31.7.1990., 46. lpp.).

(4)  Skat. I pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar tās grozījumu

(minēta 6. pantā)

Padomes Direktīva 84/647/EEK

(OV L 335, 22.12.1984., 72. lpp.)

Padomes Direktīva 90/398/EEK

(OV L 202, 31.7.1990., 46. lpp.)

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 6. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Direktīva 84/647/EEK

1986. gada 30. jūnijs

Direktīva 90/398/EEK

1990. gada 31. decembris


II PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Direktīva 84/647/EEK

Šī direktīva

1. panta ievada teikums

1. panta ievada teikums

1. panta pirmais ievilkums

1. panta a) punkts

1. panta otrais ievilkums

1. panta b) punkts

2. panta ievada teikums

2. panta 1. punkta ievada teikums

2. panta 1. līdz 4. punkts

2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

2. panta 5. punkta pirmās daļas ievada teikums

2. panta 2. punkta pirmās daļas ievada teikums

2. panta 5. punkta pirmās daļas a) un b) punkts

2. panta 2. punkta pirmās daļas a) un b) punkts

2. panta 5. punkta otrā daļa

2. pants, 2. punkts, otrā daļa

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. pants

5. panta ievada teikums

5. panta ievada teikums

5. panta pirmais ievilkums

5. panta a) punkts

5. panta otrais ievilkums

5. panta b) punkts

5. panta trešais ievilkums

5. panta c) punkts

5. panta ceturtais ievilkums

5. panta d) punkts

5. panta piektais ievilkums

5. panta e) punkts

6. pants

7. pants

8. pants

6. pants

7. pants

9. pants

8. pants

I pielikums

II pielikums


Augša