Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0088

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/88/EK ( 2005. gada 14. decembris ), ar ko groza Direktīvu 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 344, 27.12.2005., 44./46. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 171 - 173
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 171 - 173
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 130 - 132

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/88/oj

27.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/44


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/88/EK

(2005. gada 14. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/14/EK (3) ir pārskatījusi Ārpus telpām izmantojamu iekārtu darba grupa, ko izveidojusi Komisija.

(2)

Savā 2004. gada 8. jūlija ziņojumā šī darba grupa secināja, ka daudzi II posma ierobežojumi, kurus obligāti būtu jāpiemēro no 2006. gada 3. janvāra, tehniski nav iespējami. Tomēr direktīvas mērķis nekad nav bijis ierobežot iekārtu laišanu tirgu vai to ekspluatāciju, balstoties vienīgi uz tehniskām īstenošanas iespējām.

(3)

Tāpēc ir nepieciešams noteikt, ka dažus Direktīvas 2000/14/EK 12. pantā uzskaitītus iekārtu veidus, kuriem vienīgi tehnisku iemeslu dēļ nevarēs piemērot II posma ierobežojumus līdz 2006. gada 3. janvārim, tomēr varēs laist tirgū un/vai ekspluatēt pēc šī datuma.

(4)

Direktīvas 2000/14/EK piemērošanas pirmo piecu gadu pieredze ir parādījusi, ka ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izpildītu direktīvas 16. un 20. panta noteikumus, un ir skaidri apliecinājusi nepieciešamību pārskatīt minēto direktīvu, lai to, iespējams, grozītu, jo īpaši ņemot vērā tajā minētos II posma ierobežojumus. Tāpēc par diviem gadiem ir jāpagarina pēdējais izpildes termiņš ziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par Komisijas pieredzi Direktīvas 2000/14/EK īstenošanā un piemērošanā, kā paredzēts šīs direktīvas 20. panta 1. punktā.

(5)

Direktīvas 2000/14/EK 20. panta 3. punktā paredzēts, ka Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to, vai un cik lielā mērā tehnikas attīstība pieļauj trokšņa ierobežojumu samazināšanu zālienu pļaujamām mašīnām, zālienu apgriešanas mašīnām/zālienu malu apgriešanas mašīnām. Ievērojot to, ka minētās direktīvas 20. panta 1. punktā ietvertās saistības ir stingrākas nekā tās 20. panta 3. punkta saistības, un lai izvairītos no darbību dublēšanas, ir pamatoti iekļaut šo iekārtu veidus vispārējā ziņojumā, kā noteikts minētās direktīvas 20. panta 1. punktā. Tādējādi minētās direktīvas 20. panta 3. punktā paredzētais pienākums sniegt atsevišķu ziņojumu ir jāsvītro.

(6)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, iekšējā tirgus nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, pieprasot, lai ārpus telpām izmantojamās iekārtas atbilstu vienveidotām prasībām trokšņu avotiem vidē, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai, aprobežojot tās darbības jomu ar tiem iekārtu veidiem, kuru atbilstība II posma limitiem pašreiz nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

(7)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(8)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 2000/14/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2000/14/EK groza šādi:

1.

Tabulu 12. pantā aizstāj ar šādu:

“Iekārtas veids

Uzstādītā jauda P (kW)

Elektriskā jauda P el  (5) kW

Ierīces masa m (kg)

Griešanas platums L (cm)

Pieļaujamais skaņas intensitātes līmenis dB/1 pW

 

 

I posms no 2002. gada 3. janvāra

II posms no 2006. gada 3. janvāra

Blīvēšanas mašīnas (vibrējoši veltņi, vibroplāksnes un vibroblietes)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Kāpurķēžu buldozeri, kāpurķēžu iekrāvēji, kāpurķēžu krāvējekskavatori

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Riteņu buldozeri, riteņu iekrāvēji, riteņu krāvējekskavatori, pašizgāzēji, greideri, krāvēja tipa izgāztuvju blīvētāji, iekšdedzes dzinēja piedziņas autoiekrāvēji ar pretsvaru, autoceltņi, blīvēšanas mašīnas (nevibrējošie veltņi), ielu seguma klājēji, hidrauliskie spēka agregāti

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Ekskavatori, celtniecības pacēlāji kravu transportēšanai, celtniecības vinčas, motorizēti kapļi

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Rokā turami betona drupinātāji un cērtes

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m  (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Torņa celtņi

 

98 + lg P

96 + lg P

Metināšanas un elektroenerģijas ģeneratori

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Kompresori

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Zālienu pļaujamās mašīnas, zālienu apgriešanas mašīnas/zālienu malu apgriešanas mašīnas

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Pieļaujamo skaņas intensitātes līmeni noapaļo līdz tuvākajam veselam skaitlim (ja tas ir mazāks par 0,5, tad līdz mazākajam skaitlim; ja tas ir vienāds vai lielāks par 0,5, tad līdz lielākajam skaitlim).”

2.

Direktīvas 20. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdus “ne vēlāk kā 2005. gada 3. janvārī” aizstāj ar vārdiem “ne vēlāk kā 2007. gada 3. janvārī”;

b)

panta 3. punktu svītro.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim. Tās par to nekavējoties informē Komisiju.

Šos noteikumus dalībvalstis sāk piemērot no 2006. gada 3. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. CLARKE


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 27. oktobrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. oktobra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2005. gada 8. decembra Lēmums.

(3)  OV L 162, 3.7.2000., 1. lpp.

(4)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(5)  P el metināšanas ģeneratoriem: standarta metināšanas strāvas stiprums, kas reizināts ar standarta slodzes spriegumu ražotāja dotā jaudas koeficienta mazākajai vērtībai.

P el elektroenerģijas ģeneratoriem: primārā jauda saskaņā ar ISO 8528-1:1993, 13.3.2. punktu.

(6)  II posma skaitļi ir norādoši tikai šādiem iekārtu veidiem:

ejoša operatora vadītiem vibrējošiem veltņiem;

vibroplāksnēm (>3kW);

vibroblietēm;

(tērauda kāpurķēžu) buldozeriem;

(tērauda kāpurķēžu > 55 kW) iekrāvējiem;

iekšdedzes dzinēja piedziņas autoiekrāvējiem ar pretsvaru;

ielu seguma klājējiem ar blietētāju;

rokā turamiem betona drupinātājiem un cērtēm ar iekšdedzes dzinēju (15<m<30);

zālienu pļaujamām mašīnām, zālienu apgriešanas mašīnām/zālienu malu apgriešanas mašīnām.

Galīgie skaitļi ir atkarīgi no direktīvas grozījumiem, kurus veiks atbilstoši 20. panta 1. punktā paredzētajam ziņojumam. Ja šādu grozījumu nav, tad I posma skaitļus turpina piemērot II posmā.

(7)  Viendzinēja autoceltņiem I posma skaitļus turpina piemērot līdz 2008. gada 3. janvārim. Pēc šī datuma piemēro II posma skaitļus.

Pieļaujamo skaņas intensitātes līmeni noapaļo līdz tuvākajam veselam skaitlim (ja tas ir mazāks par 0,5, tad līdz mazākajam skaitlim; ja tas ir vienāds vai lielāks par 0,5, tad līdz lielākajam skaitlim).”


Augša