EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005L0081

Komisijas Direktīva 2005/81/EK ( 2005. gada 28. novembris ), ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 312, 29.11.2005., 47./48. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/12/2006: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 20/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/81/oj

29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/47


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/81/EK

(2005. gada 28. novembris),

ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tās 86. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvā 80/723/EEK (1) noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina valsts iestāžu un valsts uzņēmumu, kā arī dažu uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmība. Uzņēmumi, kuriem ir pienākums vest atsevišķu grāmatvedību, ir tādi uzņēmumi, kuriem dalībvalsts piešķīrusi īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kā minēts Līguma 86. panta 1. punktā, vai kuriem uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un kuri saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu jebkādā formā un veic arī citas darbības.

(2)

Dalībvalstis var piešķirt kompensāciju uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, šādu pakalpojumu konkrētu izmaksu segšanai. Tomēr šī kompensācija nevar pārsniegt šā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas.

(3)

Atbilstīgi Direktīvai Nr. 80/723/EEK atsevišķa grāmatvedība nepieciešama tikai tam uzņēmumam, kuram uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un kurš saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu. Eiropas Kopienu tiesa savā spriedumā Altmark Trans GmbH lietā (2) pauda, ka, ņemot vērā konkrētus nosacījumus, kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu nav uzskatāma par valsts atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē.

(4)

Tomēr, neatkarīgi no juridiskās klasifikācijas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kompensāciju Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē, pienākums vest atsevišķu grāmatvedību jāuzliek visiem uzņēmumiem, kas saņem šādu kompensāciju un veic arī citas darbības ārpus pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomas. Tikai atsevišķa grāmatvedība nodrošina šādu ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu saistītu izmaksu identificēšanu un pareizas kompensācijas summas aprēķināšanu.

(5)

Tādēļ Direktīva 80/723/EEK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 80/723/EEK 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

uzņēmums, kuram ir pienākums vest atsevišķu grāmatvedību, ir tāds uzņēmums, kuram dalībvalsts piešķīrusi īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kā minēts Līguma 86. panta 1. punktā, vai kuram uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un kurš saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu jebkādā formā un veic arī citas darbības;”.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2006. gada 19. decembrim. Tās nekavējoties ziņo Komisijai par šiem noteikumiem un iesniedz šo noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/52/EK (OV L 193, 29.7.2000., 75. lpp.).

(2)  Lieta C-280/00 Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg pret Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747.


Augša