EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0008

Komisijas Direktīva 2005/8/EK (2005. gada 27. janvāris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībāDokuments attiecas uz EEZ

OV L 27, 29.1.2005., 44./45. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 275M , 6.10.2006., 124./125. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 062 Lpp. 133 - 135
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 062 Lpp. 133 - 135
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 122 - 123

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/8/oj

29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/44


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/8/EK

(2005. gada 27. janvāris),

ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/32/EK noteikts, ka dzīvnieku barībā ir aizliegts lietot produktus, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz I pielikumā noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

(2)

Pēc Direktīvas 2002/32/EK pieņemšanas Komisija paziņoja, ka minētās direktīvas I pielikumā izklāstītie noteikumi tiks pārskatīti, ņemot vērā atjaunoto zinātnisko riska novērtējumu un aizliegumu veikt jebkādu tādu inficētu, prasībām neatbilstošu produktu atšķaidīšanu, kas paredzēti dzīvnieku barošanai.

(3)

Pirms pilnīgas pārskatīšanas, pamatojoties uz atjaunotu zinātniskā riska novērtējumu, jāveic atsevišķi grozījumi, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.

(4)

Ieteicams precizēt terminu “rupjā lopbarība zaļmasā”.

(5)

Ņemot vērā to, ka varētu tikt apdraudēta kalcija karbonāta kā būtiskas un vērtīgas barības sastāvdaļas piegāde, jo nevēlamo vielu ietekmē kopējā dzīvsudraba līmenis dažās pārtikas vielās parastā fona piesārņojuma dēļ ir tuvu maksimāli pieļaujamajam Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā noteiktajam līmenim vai to pārsniedz, minētais maksimālais pieļaujamais līmenis ir jāmaina, pamatojoties uz to, ka dzīvsudrabs neorganiskā formā atrodams kalcija karbonāta sastāvā, un Dzīvnieku uztura zinātniskā komiteja ir apstiprinājusi, ka dzīvsudrabs neorganiskā formā ir mazāk toksisks salīdzinājumā ar organisko dzīvsudrabu, jo īpaši metildzīvsudrabu.

(6)

Maksimālais fluora līmenis citā papildbarībā ir 125 mg/kg uz 1 % fosfora. Vides aizsardzības apsvērumu dēļ fosfora līmenis dzīvnieku barībā ir ierobežots un fosfora sagremojamība un biopieejamība ir uzlabota, izmantojot, piemēram, tādus enzīmus kā fitāze. Tādēļ vairs nav lietderīgi maksimālo līmeni noteikt uz 1 % fosfora, bet gan to noteikt papildbarībai attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %.

(7)

Tādēļ Direktīva 2002/32/EK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 202/32/EK I pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK I pielikums ir grozīts šādi:

1.

Pielikuma 2. rindas 2. slejā, svins, pēc vārdiem “rupjā lopbarība zaļmasā” iekļauj šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)

rupjajā lopbarībā zaļmasā iekļauti tādi dzīvnieku barībai paredzēti produkti kā siens, skābbarība, svaiga zāle u. c. …”.

2.

Pielikuma 3. rindu, fluors, groza šādi:

a)

svītro zemsvītras piezīmi (1) un (2);

b)

vārdus “Minerālvielu maisījumi liellopiem, aitām un kazām — 2 000 (1)” un “Cita papildbarība — 125 (2)” aizstāj ar vārdiem: “Papildbarība, kuras sastāvā ir ≤ 4 % fosfora, — 500” un “Papildbarība, kuras sastāvā ir > 4 % fosfora, — 125 per 1 % fosfora”.

3.

Pielikuma 4. rindu, dzīvsudrabs, aizstāj ar šādu:

Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

(1)

(2)

(3)

“4.

Dzīvsudrabs

Barības sastāvdaļas, izņemot:

0,1

barību, kas iegūta zivju un citu jūras dzīvnieku pārstrādē

0,5

kalcija karbonātu

0,3

Komplekso barību, izņemot:

0,1

komplekso barību suņiem un kaķiem

0,4

Papildbarību, izņemot:

papildbarību suņiem un kaķiem

0,2”


Augša