EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0079

Komisijas Direktīva 2005/79/EK (2005. gada 18. novembris), ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 302, 19.11.2005., 35./45. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 321M , 21.11.2006., 163./173. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 218 - 228
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 218 - 228

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/04/2011; Iesaist. atcelta ar 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/79/oj

19.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/35


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/79/EK

(2005. gada 18. novembris),

ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2002/72/EK (2) nosaka monomēru un citu izejvielu sarakstu, kuras atļauts lietot plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā. Ņemot vērā jauno informāciju par šādu vielu riska novērtējumu, daži monomēri, ko pagaidām valstī atļauts lietot, kā arī daži jauni monomēri ir jāiekļauj Kopienas atļauto vielu sarakstā, kas noteikts ar šo direktīvu.

(2)

Direktīvā 2002/72/EK ir iekļauts arī daļējs piedevu saraksts, kuras var izmantot plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā. Šis saraksts ir jāgroza, un tajā jāiekļauj citas piedevas, kuras ir novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”).

(3)

Attiecībā uz dažām vielām ir jāgroza Kopienas līmenī jau noteiktie ierobežojumi, ņemot vērā jaunāko informāciju. Jo īpaši attiecībā uz epoksidētu sojaspupu eļļu (ESBO) iestāde ieteikusi samazināt tās īpatnējo migrācijas robežu (SML) PVH vāku blīvēm, kas satur minēto vielu un ko izmanto, lai aiztaisītu stikla burkas, kurās ir zīdaiņu pārtika un pārtika zīdaiņu piebarošanai vai kurās ir apstrādāta graudaugu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem. Faktiski iestāde norādījusi, ka zīdaiņi, kas šādu pārtiku regulāri lieto, tiek pakļauti minētās vielas iedarbībai un tādējādi var tikt pārsniegta pieļaujamā diennakts deva. Tādēļ SML attiecībā uz ESBO tieši minētajiem lietojumiem ir samazināts no 60 uz 30 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēja, vienlaikus nemainot daudzumu visiem citiem lietojumiem.

(4)

Ir jāparedz pārejas periods attiecībā uz tām PVH vāku blīvēm, kuru sastāvā ir epoksidēta sojaspupu eļļa, ko lieto stikla burku aizvākošanai un kas nonāk saskarē ar pārtiku pirms 2006. gada 19. novembra.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/72/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/72/EK II, III, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I līdz IV pielikumu.

2. pants

PVH vāku blīves, kas satur epoksidētu sojaspupu eļļu ar atsauces numuru 88640 Direktīvas 2002/72/EK III pielikuma A sadaļā, ko izmanto tādu stikla burku aizvākošanai, kurās ir zīdaiņu pārtika vai pārtika zīdaiņu piebarošanai atbilstoši Komisijas Direktīvai 91/321/EEK (3) vai kurās ir apstrādāta graudaugu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem atbilstoši Komisijas Direktīvai 96/5/EK (4), un kuras iepildītas pirms 2006. gada 19. novembra un kas ir saskaņā ar ierobežojumiem un/vai īpašām norādēm, kas paredzētas Direktīvas 2002/72/EK III pielikuma A daļā, kas grozīta ar Direktīvu 2004/19/EK, var turpināt laist tirgū, ja vien iepildīšanas datums tiek norādīts uz attiecīgajiem materiāliem un izstrādājumiem.

Iepildīšanas datumu var aizstāt ar citu norādi, ja pēc tās var noteikt iepildīšanas datumu. Pēc pieprasījuma ziņas par iepildīšanas datumu jāsniedz visām kompetentām iestādēm un personām, kas nodrošina šīs direktīvas prasību ievērošanu.

Pirmais un otrais apakšpunkts jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK (5) prasības.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 19. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Minētos noteikumus piemēro tā, lai:

a)

no 2006. gada 19. novembra varētu notikt to plastmasas materiālu un priekšmetu tirdzniecība un lietošana, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un kas atbilst šai direktīvai;

b)

no 2007. gada 19. novembra Kopienā tiktu aizliegta to plastmasas materiālu un priekšmetu ražošana un imports, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un kas neatbilst šai direktīvai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 18. novembrī.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/19/EK (OV L 71, 10.3.2004., 8. lpp.).

(3)  OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/14/EK (OV L 41, 14.2.2003., 37. lpp.).

(4)  OV L 49, 28.2.1996., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/13/EK (OV L 41, 14.2.2003., 33. lpp.).

(5)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).


I PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK II pielikumu groza šādi:

1)

Vispārīgā ievada 2. punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

“2.

Šīs vielas nav iekļautas, pat ja tās lieto apzināti un ja tās ir atļautas:

a)

atļauto skābju alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābie sāļi), fenoli vai spirti. Tomēr nosaukumi ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi” ir iekļauti sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

b)

atļauto skābju cinka sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābes sāļi), fenoli vai spirti. Šīm sāļu grupām piemēro SML = 25 mg/kg (ko izsaka kā Zn) grupu. Tas pats Zn ierobežojums attiecas uz:

i)

vielām, kuru nosaukumā ir vārdi “… skābe(-es), sāļi”, kas ir sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

ii)

vielām, kas minētas VI pielikuma 38. piezīmē.”

2)

A daļu groza šādi:

a)

šādas rindas iekļauj tabulā numurētā secībā:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“11005

012542-30-2

akrilskābe, diciklopentenilesteris

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11500

000103-11-7

akrilskābe, 2-etilheksilesteris

SML = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-aminopropiltrietoksisilāns

3-aminopropiltrietoksisilāna ekstrahējamo atlieku saturam jābūt zemākam nekā 3 mg/kg pildvielas. Lietošanai tikai neorganisku pildvielu reaģējošas virsmas apstrādei

13317

132459-54-2

N,N′-Bis[4-(etoksikarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalīntetrakarboksidiimīds

SML = 0,05 mg/kg. Tīrība > 98,1 % (w/w). Tikai komonomērlietošanai (maks. 4 %) poliesteriem (PET, PBT)

14260

000502-44-3

kaprolaktons

SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā kaprolaktona un 6-hidroksiheksānskābes summa)

16955

000096-49-1

etilēna karbonāts

Atlieku saturs = 5 mg/kg hidrogela proporcijā 1 kg pārtikas uz maksimāli 10 g hidrogela. Hidrolizāts satur etilēnglikolu ar SML = 30 mg/kg

21370

010595-80-9

metakrilskābe, 2-sulfoetilesteris

QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)

22210

000098-83-9

alfa-metilstirols

SML = 0,05 mg/kg

22932

001187-93-5

perfluorometil-perfluorovinilēteris

SML = 0,05 mg/kg. Tikai lietošanai pretsalipes pārklājumos

24903

068425-17-2

sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

25540

000528-44-9

trimelītskābe

SML(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

trimelītanhidrīds

SML(T) = 5 mg/kg (35) (izteikts kā trimelītskābe)”

b)

turpmākajās rindās sleju “CAS Nr.” vai “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” aizstāj ar šādu:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“10690

000079-10-7

akrilskābe

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

akrilskābe, benzilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

akrilskābe, n-butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

akrilskābe, sek-butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

akrilskābe, terc-butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11470

000140-88-5

akrilskābe, etilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11590

000106-63-8

akrilskābe, izobutilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

akrilskābe, izopropilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

akrilskābe, metilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

akrilskābe, monoesteris ar etilēnglikolu

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

akrilskābe, n-oktilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

akrilskābe, propilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (36)

13720

000110-63-4

1,4-butāndiols

SML(T) = 5 mg/kg (24)

20020

000079-41-4

metakrilskābe

SML(T) = 6 mg/kg (37)

20080

002495-37-6

metakrilskābe, benzilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

metakrilskābe, butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

metakrilskābe, sek-butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

metakrilskābe, terc-butilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

20890

000097-63-2

metakrilskābe, etilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

metakrilskābe, izobutilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

metakrilskābe, izopropilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

metakrilskābe, metilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

metakrilskābe, monoesteris ar etilēnglikolu

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21280

002177-70-0

metakrilskābe, fenilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

metakrilskābe, propilesteris

SML(T) = 6 mg/kg (37)

21460

000760-93-0

metakrilskābes anhidrīds

SML(T) = 6 mg/kg (37)

24190

008050-09-7

kolofonijkoksne

Skatīt “kolofonijs” (atsauces Nr. 24100)”

c)

svītro šādas rindas:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“11000

050976-02-8

akrilskābe, diciklopentadienilesteris

QMA = 0,05 mg/6 dm2

3)

B daļā svītro šādas rindas:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“11500

000103-11-7

akrilskābe, 2-etilheksilesteris

 

14260

000502-44-3

kaprolaktons

 

21370

010595-80-9

metakrilskābe, 2-sulfoetilesteris

 

22210

000098-83-9

alfa-metilstirols

 

25540

000528-44-9

trimelītskābe

QM(T) = 5 mg/kg FP

25550

000552-30-7

trimelītanhidrīds

QM(T) = 5 mg/kg FP (izteikts kā trimelītskābe)”


II PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK III pielikumu groza šādi:

1)

Tās 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Šīs vielas nav iekļautas, pat ja tās lieto apzināti un ja tās ir atļautas:

a)

atļauto skābju alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābie sāļi), fenoli vai spirti. Tomēr nosaukumi ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi” ir iekļauti sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-as) skābe(-es) nav minēta(-as);

b)

atļauto skābju cinka sāļi (tai skaitā dubultsāļi un skābes sāļi), fenoli vai spirti. Šīm sāļu grupām piemēro SML = 25 mg/kg (ko izsaka kā Zn) grupu. Tas pats Zn ierobežojums attiecas uz:

i)

vielām, kuru nosaukumā ir vārdi “… skābe(-es), sāļi”, kas parādās sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

ii)

vielām, kas minētas VI pielikuma 38. piezīmē.”

2)

A daļu groza šādi:

a)

šādas rindas iekļauj numurētā secībā:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“30340

330198-91-9

12-(acetoksi-)stearīnskābe, 2,3-bis-(acetoksi-)propilesteris

 

30401

acetilēti taukskābju mono- un diglicerīdi

 

31542

174254-23-0

akrilskābe, metilesteris, telomērs ar 1-dodekanetiolu, C16–C18 alkilesteriem

QM=0,5 % (w/w) FP

43480

064365-11-3

aktīvētā ogle

Atbilstoši B daļas V pielikuma specifikācijām

62245

012751-22-3

dzelzs fosfīds

Tikai PET polimēriem un kopolimēriem

64990

025736-61-2

maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

66905

000872-50-4

N-metilpirolidons

 

66930

068554-70-1

metilsilseskvioksāns

Atlieku monomērs metilsilseskvioksānā: < 1 mg metiltrimetoksilāna/kg metilsilseskvioksāna

67155

4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Ne vairāk kā 0,05 % w/w (izlietotais vielas daudzums/noteiktais daudzums). Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

76415

019455-79-9

pimelīnskābe, kalcija sāls

 

76815

adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12–C22 taukskābju esteri

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

76845

031831-53-5

1,4-butandiola poliesteris ar kaprolaktonu poliesteri

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

77370

070142-34-6

polietilēnglikola-30 dipolihidroksistearāts

 

79600

009046-01-9

polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

SML = 5 mg/kg. Tikai materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar ūdeni saturošu pārtiku. Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

80000

009002-88-4

polietilēna vasks

 

81060

009003-07-0

polipropilēna vasks”

 

b)

turpmākajās rindās slejas “Nosaukums” un “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” aizstāj ar šādu tekstu:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“30080

004180-12-5

etiķskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

35760

001309-64-4

antimona trioksīds

SML = 0,04 mg/kg (39) (izteikts kā antimons)

40580

000110-63-4

1,4-butāndiols

SML(T) = 5 mg/kg (24)

42320

007492-68-4

ogļskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

45195

007787-70-4

vara bromīds

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

45200

001335-23-5

vara jodīts

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

53610

054453-03-1

etilēndiamīntetraetiķskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

81515

087189-25-1

poli(cinka glicerolāts)

SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks)

81760

misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda un alvas pulveri, pārslas un šķiedras un vara, alvas un dzelzs sakausējumi

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

88640

008013-07-08

sojas pupu eļļa, epoksidēta

ML = 60 mg/kg. Tomēr PVH vāku blīvēs, ko izmanto stikla burku aizvākošanai, kurās ir zīdaiņu pārtika vai pārtika zīdaiņu piebarošanai atbilstoši Komisijas Direktīvai 91/321/EEK vai kurās ir apstrādāta graudaugu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem atbilstoši Direktīvai 96/5/EK, SML ir samazināts līdz 30 mg/kg

89200

007617-31-4

stearīnskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

92030

010124-44-4

sērskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

96190

020427-58-1

cinka hidroksīds

SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks)

96240

001314-13-2

cinka oksīds

SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks)

96320

001314-98-3

cinka sulfīds

SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks)”

c)

svītro šādas rindas:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“30400

acetilēti glicerīdi

 

38320

005242-49-9

4-(2-Benzoksazolil)-4′(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēns

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām”

3)

B daļu groza šādi:

a)

šādas rindas iekļauj numurētā secībā:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“31500

025134-51-4

akrilskābe, akrilskābe, 2-etilheksilesteris, kopolimērs

SML(T) = 6 mg/kg (36) (izteikts kā akrilskābe) un SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā akrilskābe 2-etilheksilesteris)

38505

351870-33-2

cis-endo-biciklo[2.2.1]heptān-2,3-dikarboksilskābe, dinātrija sāls

SML = 5 mg/kg. Nelietot ar polietilēnu, kas nonāk saskarsmē ar skābi saturošu pārtiku. Tīrība ≥ 96 %

38940

110675-26-8

2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenols

SML(T) = 5 mg/kg (40)

49595

057583-35-4

dimetiltīna bis(etilheksilmerkaptoacetāts)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts kā alva)

63940

008062-15-5

lignosulfonskābe

SML = 0,24 mg/kg un lietošanai tikai kā disperģētājvielu plastmasas dispersijām

66350

085209-93-4

2,2′-metilēn-bis-(4,6-di-terc-butilfenil) litija fosfāts

SML = 5 mg/kg un SML(T) = 0,6 (8) (izteikts kā litijs)

67515

057583-34-3

monometilalvas tris(etilheksilmerkaptoacetāts)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts kā alva)

69160

014666-94-5

oleīnskābe, kobaltsāls

SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kā kobalts)

76681

policiklopentadiēns, hidrogenēts

SML = 5 mg/kg (1)

85950

037296-97-2

silīcijskābe, magnija-nātrija-fluora sāls

SML = 0,15 mg/kg (izteikts kā fluorīds). Tikai lietošanai daudzslāņu materiālos, kas nenonāk tiešā saskarē ar pārtiku

95265

227099-60-7

1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benzols

SML = 0,05 mg/kg”

b)

turpmākajās rindās slejas “Nosaukums” un “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” aizstāj ar šādu tekstu:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“40020

110553-27-0

2,4-Bis(oktiltimetil)-6-metilfenols

SML(T) = 5 mg/kg (40)

50160

di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10–C16) merkaptoacetāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50240

010039-33-5

di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmaleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50320

015571-58-1

di-n-oktilalvas bis(2-etilheksil merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50360

di-n-oktilalvas bis(etil maleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50400

033568-99-9

di-n-oktilalvas bis(izooktil maleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50480

026401-97-8

di-n-oktilalvas bis(izooktil merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50560

di-n-oktilalvas (1,4-butāndiol merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50640

003648-18-8

di-n-oktilalvas dilaurāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50720

015571-60-5

di-n-oktilalvas dimaleāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50800

di-n-oktilalvas dimaleāts, esterificēts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50880

di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (n = 2–4)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50960

069226-44-4

di-n-oktilalvas etilēnglikol bis(merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

51040

015535-79-2

di-n-oktilalvas merkaptoacetāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

51120

di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etilheksil merkaptoacetāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

67180

ftalskābes n-decil-n-oktilestera, (50 % w/w), ftalskābes di-n-decil estera (25 % w/w), ftalskābes di-n-oktil estera maisījums (25 % w/w)

SML = 5 mg/kg (1)”

c)

svītro šādas rindas:

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“76680

068132-00-3

policiklopentadiēns, hidrogenēts

SML = 5 mg/kg (1)”


III PIELIKUMS

V pielikuma B daļā ievieto šādas rindas numurētā secībā:

Atsauces Nr.

CITAS SPECIFIKĀCIJAS

“24903

Sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši tīrības kritērijiem maltitola sīrupam E 965(ii) (Komisijas Direktīva 95/31/EK (OV L 178, 28.7.1995., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/46/EK (OV L 114, 21.4.2004., 15. lpp.))

43480

Aktīvā ogle

Lietošanai tikai PET ar maksimālo daudzumu 10 mg/kg polimēra. Dažas tīrības prasības ir tādas pašas kā no augiem iegūtai oglei (E 153), un tās izklāstītas Komisijas Direktīvā 95/45/EK (OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/47/EK (OV L 113, 20.4.2004., 24. lpp.), izņemot pelnu saturu, kas atļauts līdz 10 % (w/w)

64990

Maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w)

67155

4-(2-Benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Maisījumu iegūst ražošanas procesā standartattiecībā (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

76845

1,4-butāndiola poliesteri ar kaprolaktonu poliesteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w)

76815

Adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12–C22 taukskābju esteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 5 % (w/w)

79600

Polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

Polietilēnglikola (EO ≤ 11) tridecilētera fosfāts (mono- un dialkilesteri) ar maksimālo 10 % polietilēnglikola tridecilētera (EO ≤ 11) tridecilētera sastāvu”


IV PIELIKUMS

Regulas VI pielikumu groza šādi:

1)

(8), (14) un (16) piezīmi aizstāj ar šādām:

“(8)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.

(14)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 44960, 68078, 69160, 82020 un 89170.

(16)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 49595, 49600, 67520, 67515 un 83599.”;

2)

Pievieno šādas piezīmes:

“(35)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 25540 un 25550.

(36)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 un 31500.

(37)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460.

(38)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 81515, 96190, 96240 un 96320, un arī attiecībā uz atļauto skābju cinka sāļiem (ieskaitot dubultsāļus un skābos sāļus), fenoliem vai spirtiem. Tas pats ierobežojums attiecībā uz Zn attiecas uz nosaukumiem ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi”, kas ir sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(ās) skābe(-es) nav minēta(-as).

(39)

Migrācijas robeža var tikt pārsniegta, ja ir ļoti augsta temperatūra.

(40)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 38940 un 40020.”


Augša