EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0076

Komisijas Direktīva 2005/76/EK (2005. gada 8. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK un 86/362/EEK attiecībā uz tajās noteiktajiem krezoksimmetila, ciromazīna, bifentrīna, metalaksila un azoksistrobīna maksimālajiem atlieku daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 293, 9.11.2005., 14./22. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 321M , 21.11.2006., 135./143. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 239 - 247
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 239 - 247

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/76/oj

9.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/14


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/76/EK

(2005. gada 8. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK un 86/362/EEK attiecībā uz tajās noteiktajiem krezoksimmetila, ciromazīna, bifentrīna, metalaksila un azoksistrobīna maksimālajiem atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Šādu atļauju pamatā jābūt novērtējumam, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā tie ietekmē vidi. Elementi, kas jāņem vērā šādā novērtējumā, ietver iedarbību uz darba veicējiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, tiem patērējot atliekas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām.

(2)

Maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko izmanto tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu pēc iespējas mazāks un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz paredzamo devu uzturā.

(3)

Pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi regulāri jāpārskata. Tos var mainīt, ņemot vērā jaunus izmantojuma veidus, kā arī jaunu informāciju un datus.

(4)

Par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu nosaka zemāko analītiski nosakāmo daudzumu, ja atļautie augu aizsardzības līdzekļu izmantojuma veidi nerada nosakāmus pesticīdu atlieku daudzumus pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par dalībvalstu atļautajiem izmantojuma veidiem nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par izmantojuma veidiem trešās valstīs, kuru rezultātā rodas atliekas tādos pārtikas produktos, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem.

(5)

Komisija ir saņēmusi informāciju par jauniem izmantojuma veidiem vai izmantojuma izmaiņām saistībā ar dažiem Direktīvā 90/642/EEK un Direktīvā 86/362/EEK ietvertajiem pesticīdiem. Tas attiecas uz krezoksimmetilu, ciromazīnu, bifentrīnu, metalaksilu un azoksistrobīnu.

(6)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija (4), ir novērtēta šo pesticīdu iedarbība uz patērētāju visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas. Ir aprēķināts, ka attiecīgie maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi nodrošinās to, ka netiks pārsniegta pieļaujamā diennakts deva.

(7)

Pieejamās informācijas izvērtējums liecina, ka nav vajadzīga akūtā standartdeva un tādēļ nav vajadzīgs arī īstermiņa novērtējums.

(8)

Tādēļ minētajiem pesticīdiem ir lietderīgi noteikt jaunus maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus.

(9)

Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšana vai grozījumi Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus attiecībā uz metalaksilu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un tās VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu turpmākus metalaksila vai metalaksila-M lietojumus. Kopienas pagaidu maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem pēc tam jākļūst par galīgajiem.

(10)

Tālab attiecīgi ir jāgroza Direktīvas 90/642/EEK un 86/362/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 9. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2006. gada 10. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/48/EK (OV L 219, 24.8.2005., 29. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/48/EK.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/34/EK (OV L 125, 18.5.2005., 5. lpp.).

(4)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā aili attiecībā uz metalaksilu aizstāj ar šādu:

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg

“Metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa)

0,05 (1)  (2)

LABĪBA


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikts pagaidu maksimālais atlieku daudzums.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ailes attiecībā uz krezoksimmetilu, ciromazīnu, bifentrīnu, metalaksilu un azoksistrobīnu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus

Krezoksimmetils

Ciromazīns

Bifentrīns

Metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa)

Azoksistrobīns

“1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Greipfrūti

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mandeles

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

Ciedru rieksti

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Āboli

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iv)

KAULEŅI

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Aprikozes

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

v)

OGAS UN SĪKIE AUGĻI

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

1

 

0,2

 

2

Galda vīnogas

 

 

 

2 (2)

 

Vīnogas pārstrādei

 

 

 

1 (2)

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

 

0,3

 

3

Kazenes (Rubus arcticus)

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

0,3

 

3

Citi

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās), kā arī upenes

1

 

 

 

Ērkšķogas

1

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

DAŽĀDI AUGĻI

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

0,1

 

2

Dateles

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

0,2

Olīvas

0,2

 

 

 

 

Papaija

 

 

 

 

0,2

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

Granātāboli

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Galda bietes

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

0,2

Manioka

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

0,3

Mārrutki

 

 

 

0,2

Topinambūri

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

0,2

Redīsi

 

 

 

0,2

Plostbārži

 

 

 

 

0,2

Batātes

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Ķiploki

 

 

 

0,5 (2)

 

Sīpoli

 

 

 

0,5 (2)

 

Šalotes

 

 

 

0,5 (2)

 

Vasaras sīpoli

 

 

 

0,2 (2)

2

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

0,2

 

2

Tomāti

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Pipari

1

 

 

0,5 (2)

 

Baklažāni

0,5

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Garaugļu gurķi

 

 

 

0,5 (2)

 

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

 

Tumšzaļie kabači

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Melones

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Kabači

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Citi

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Cukurkukurūza

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņu dārzeņi

 

 

1

 

0,3

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

1 (2)

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

 

0,05 (1)

 

5

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

0,2 (2)

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Kolrābji

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

15

2

 

3

Kressalāti

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

 

2 (2)

 

Platlapu cigoriņi

 

 

 

1 (2)

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Dārza spināti un tamlīdzīgi

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Spināti

 

 

 

 

 

Lapu bietes

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Ūdens kreses

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Lapu cigoriņi

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Garšaugi

 

0,05 (1)

1 (2)

3

Kārveles

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Pupas (ar pākstīm)

 

0,5

 

1

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

0,2

Zirņi (ar pākstīm)

 

0,1

 

0,5

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

0,2

Citi

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

0,05 (1)

 

 

Sparģeļi

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

Selerijas

 

2

 

 

5

Fenhelis

 

 

 

 

 

Artišoki

 

2

 

 

1

Puravi

 

 

0,2 (2)

0,1

Rabarberi

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

SĒNES

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Kultivētas sēnes

 

5

 

 

 

b)

Meža sēnes

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Pupas

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

4.

Eļļas augi

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Linsēklas

 

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

0,5

Sojas pupas

 

 

 

 

0,5

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Kartupeļi

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Agrie kartupeļi

 

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikts pagaidu maksimālais atlieku daudzums.”


Augša