EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0075

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/75/EK ( 2005. gada 16. novembris ) par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru

OV L 323, 9.12.2005., 55./56. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 274 - 275
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 274 - 275
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 009 Lpp. 133 - 134

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/04/2016; Atcelts ar 32014L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/75/oj

9.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/55


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/75/EK

(2005. gada 16. novembris)

par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 47. panta 2. punktu un 55. un 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Robežvērtību, ko piemēro dažu pakalpojumu līgumiem, kurus subsidē vairāk nekā 50 % apmērā, jāturpina pielīdzināt tai robežvērtībai, ko piemēro pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas līgumslēdzējas iestādes, izņemot centrālās pārvaldes iestādes, kā bija paredzēts noteikt, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (3).

(2)

Šis pielīdzinājums jāsaglabā arī robežvērtību pārskatīšanā, kas paredzēta Direktīvas 2004/18/EK 78. pantā.

(3)

Sakarā ar ieviesušos būtisku kļūdu Direktīvas 2004/18/EK 78. pants šobrīd nenodrošina vajadzīgo pielīdzinājumu. Tādēļ 78. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts būtu jālabo, atsauci uz 8. panta pirmās daļas b) punktu pārvietojot no 78. panta 2. punkta b) apakšpunkta uz 78. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2004/18/EK 78. panta 2. punktā b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“b)

robežvērtību, kas paredzēta 67. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pielīdzina pārskatītajai robežvērtībai attiecībā uz pakalpojumu valsts līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas IV pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes;

c)

robežvērtības, kas paredzētas 8. panta pirmās daļas b) punktā un 67. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, pielīdzina pārskatītajai robežvērtībai attiecībā uz pakalpojumu valsts līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas līgumslēdzējas iestādes, kas nav IV pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes.”

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2006. gada 31. janvārim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tajā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 16. novembrī.

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Bach of LUTTERWORTH


(1)  2005. gada 28. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 27. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes Lēmums2005. gada 14. novembra.

(3)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1874/2004 (OV L 326, 29.10.2004., 17. lpp.).


Augša