EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0066

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/66/EK ( 2005. gada 26. oktobris ), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

OV L 309, 25.11.2005., 37./54. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 3 - 20
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 3 - 20

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 24/11/2009; Atcelts ar 32009R0078 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/66/oj

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/37


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/66/EK

(2005. gada 26. oktobris),

kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Pēdējos gados arvien vairāk izmanto sistēmas, kas nodrošina mehānisko transportlīdzekļu papildu frontālo aizsardzību. Dažas no šīm sistēmām sadursmes gadījumā rada risku gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošībai. Tādēļ ir vajadzīgi pasākumi, lai aizsargātu sabiedrību pret šādiem riskiem.

(2)

Frontālās aizsardzības sistēmas var būt transportlīdzekļa sākotnējā aprīkojumā vai tās var tirgot kā atsevišķas tehniskas vienības. Būtu jāsaskaņo tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, ar kurām transportlīdzekli varētu aprīkot, lai izvairītos no tādu prasību pieņemšanas, kas katrā dalībvalstī ir atšķirīgas, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Šo pašu iemeslu dēļ ir nepieciešams saskaņot tehniskās prasības attiecībā uz frontālo aizsardzības sistēmu kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu Padomes Direktīvas 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (3) nozīmē.

(3)

Nepieciešams kontrolēt frontālo aizsardzības sistēmu izmantošanu un noteikt testu, konstrukcijas un uzstādīšanas prasības, kādām jāatbilst jebkurai frontālās aizsardzības sistēmai, kas vai nu piegādāta kā sākotnējais transportlīdzekļa aprīkojums vai laista tirgū kā atsevišķa tehniska vienība. Testiem būtu jāizvirza prasība, lai frontālās aizsardzības sistēmas ir konstruētas tādā veidā, kas uzlabo gājēju drošību un mazina ievainojumu skaitu.

(4)

Šīs prasības būtu arī jāskata gājēju un citu viegli ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzības kontekstā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/102/EK (2003. gada 17. novembris) par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā (4) grozījumiem. Šā direktīva būtu jāpārskata, pamatojoties uz pētījumiem un pieredzi, kas gūta pirmajos četros tās piemērošanas gados.

(5)

Šī direktīva ir viena no atsevišķajām direktīvām saistībā ar Direktīvā 70/156/EEK noteikto EK tipa apstiprinājuma procedūru.

(6)

Komisijai būtu jāuzrauga šīs direktīvas ietekme un jāsagatavo ziņojums par to Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vēl vairāk uzlabot gājēju aizsardzību, Komisijai būtu jāizstrādā priekšlikumi par šīs direktīvas grozījumiem atbilstoši tehnikas attīstībai.

(7)

Tomēr atzīst, ka dažiem transportlīdzekļiem, kas ir ietverti šīs direktīvas darbības jomā, un kam var uzstādīt frontālās aizsardzības sistēmas, nevarēs piemērot Direktīvu 2003/102/EK. Uzskata, ka šiem transportlīdzekļiem var būt tehniski neizpildāmas direktīvā noteiktās augšējās kāju formas testa prasības. Lai veicinātu gājēju drošības uzlabošanu attiecībā uz galvas traumām, varētu būt nepieciešams izstrādāt alternatīvas prasības augšējās kāju formas testam, lai tās piemērotu tikai šiem transportlīdzekļiem, vienlaicīgi nodrošinot to, ka frontālo aizsardzības sistēmu uzstādīšana nepaaugstina gājēju vai citu viegli ievainojamu satiksmes dalībnieku risku gūt kāju traumas.

(8)

Pasākumi, kas vajadzīgi šīs direktīvas īstenošanai un pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(9)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, veicināt gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku drošību, nosakot tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu frontālo aizsardzības sistēmu tipa apstiprinājumam, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz tikai tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(10)

Šī direktīva ietilpst Eiropas ceļu satiksmes drošības rīcības programmā, un to var papildināt ar dalībvalstu pasākumiem, lai aizliegtu vai ierobežotu tādu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu, kas jau bija pārdošanā pirms tās stāšanās spēkā.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 70/156/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

Šīs Direktīvas mērķis ir uzlabot gājēju un transportlīdzekļu drošību, izmantojot pasīvos pasākumus. Tā nosaka tehniskās prasības to mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam, kuru frontālās aizsardzības sistēmas piegādātas kā sākotnējais transportlīdzekļa aprīkojums vai kā atsevišķa tehniska vienība.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas, kā arī I pielikuma 1. punktā noteiktās definīcijas:

1.

“Transportlīdzeklis” ir jebkurš M1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kas noteikts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā un II pielikumā un kura pieļaujamā maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, un jebkurš N1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā un II pielikumā;

2.

“Atsevišķa tehniska vienība” ir jebkura atsevišķa tehniska vienība Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē, ko paredzēts uzstādīt vai izmantot viena vai vairāku tipu transportlīdzekļiem.

3. pants

Noteikumi par tipa apstiprinājumu

1.   No 2006. gada 25. augusta attiecībā uz jauna tipa transportlīdzekli, kas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu, kura atbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar frontālās aizsardzības sistēmām:

a)

neatsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2006. gada 25. augusta attiecībā uz jauna tipa frontālās aizsardzības sistēmu, kura ir pieejama kā atsevišķa tehniska vienība un kura atbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis:

a)

neatsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

3.   No 2006. gada 25. novembra attiecībā uz tādu jauna tipa transportlīdzekli, kas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu, vai tādu jauna tipa frontālās aizsardzības sistēmu, kura piegādāta kā atsevišķa tehniska vienība un kura neatbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis atsakās piešķirt EK vai valsts tipa apstiprinājumu.

4.   No 2007. gada 25. maija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar frontālās aizsardzības sistēmām:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nozīmē,

b)

aizliedz tādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā, kuriem saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK nav pievienots atbilstības sertifikāts.

5.   No 2007. gada 25. maija I un II pielikuma prasības attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, kas pieejamas kā atsevišķas tehniskas vienības, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem.

4. pants

Īstenošanas pasākumi un grozījumi

1.   Sīki izstrādātas tehniskas prasības saistībā ar I pielikuma 3. punktā paredzētajiem testa noteikumiem pieņem Komisija saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto procedūru.

2.   Grozījumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielāgošanai, pieņem Komisija saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto procedūru.

5. pants

Pārskatīšana

Ne vēlāk kā 2010. gada 25. augustā, ņemot vērā tehnikas attīstību un pieredzi, Komisija pārskata šīs direktīvas tehniskos noteikumus un it īpaši nosacījumus, kas nosaka testa “Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu” nepieciešamību, testa “Pieaugušā galvas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu” iekļaušanu un specifikāciju testam “Bērna galvas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu”. Par šīs pārskatīšanas rezultātiem Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja pēc pārskatīšanas uzskata par vajadzīgu pielāgot šīs direktīvas tehniskos noteikumus, šādus pielāgojumus veic saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā.

6. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Ar šo Direktīvas 70/156/EEK I, III, IV, un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

7. pants

Pārņemšana

1.   Līdz 2006. gada 25. augustam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to nekavējoties informē Komisiju.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2006. gada 25. augusta.

Dalībvalstīm pieņemot minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Atsevišķas tehniskas vienības

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu kompetenci aizliegt vai ierobežot frontālo aizsardzības sistēmu izmantošanu, kas laistas tirgū kā atsevišķas tehniskas vienības pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 112, 30.4.2004., 18. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 11. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/49/EK (OV L 194, 26.7.2005., 12. lpp.).

(4)  OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS:

Tehniskie noteikumi

II PIELIKUMS:

Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi

1. papildinājums:

Informācijas dokuments (transportlīdzeklis)

2. papildinājums:

Informācijas dokuments (atsevišķa tehniska vienība)

3. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (transportlīdzeklis)

4. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (atsevišķa tehniska vienība)

5. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

III PIELIKUMS:

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

I PIELIKUMS

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1.   DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas.

1.1.

“Transportlīdzekļa tips” ir to mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kas A statņu priekšgalā neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

a)

konstrukcija;

b)

galvenie izmēri;

c)

transportlīdzekļa ārējās virsmas materiāli;

d)

sastāvdaļu izvietojums (ārējs vai iekšējs);

e)

frontālās aizsardzības sistēmas piestiprināšanas veids;

ciktāl tie var ietekmēt šajā direktīvā noteikto triecientestu rezultātu ticamību .

Lai frontālās aizsardzības sistēma varētu iegūt tipa apstiprinājumu kā atsevišķa tehniska vienība, jebkuru atsauci uz transportlīdzekli var uztvert kā atsauci uz korpusu, uz kura ir uzstādīta testēšanai pakļaujamā sistēma un kuru ir paredzēts izmantot kā tā konkrētā transportlīdzekļa tipa priekšgala ārējo gabarītu aizstājēju, attiecībā uz kuru šī sistēma iegūst tipa apstiprinājumu.

1.2.

“Normālais braukšanas stāvoklis” ir stāvoklis kādā atrodas transportlīdzeklis, kad tas ir novietots uz zemes darba kārtībā, tā riepas ir piepumpētas līdz atbilstošajam spiedienam un priekšējie riteņi ir pagriezti virzienā taisni uz priekšu, visu transportlīdzekļa izmantošanai nepieciešamo šķidrumu tilpums ir uzpildīts līdz maksimumam, tam ir viss standarta aprīkojums, ko nodrošina transportlīdzekļa ražotājs, uz vadītāja sēdekļa un uz priekšējā pasažiera sēdekļa katra atsevišķi novietota 75 kg smaga masa, tā balstiekārta ir noregulēta braukšanai ar ātrumu 40 vai 35 km/h standarta braukšanas stāvoklī, kā noteicis ražotājs (īpaši transportlīdzekļiem ar aktīvu balstiekārtu vai ar automātiskās regulēšanas ierīci).

1.3.

“Ārējā virsma” ir transportlīdzekļa ārpuse uz priekšu no A statņiem, kas ietver motora pārsegu, spārnus, lukturus un gaismas signalizācijas ierīces, kā arī redzamus stiprinājumus.

1.4.

“Izliekuma rādiuss” ir attiecīgās daļas izliekumam visprecīzāk atbilstošās riņķa līnijas loka rādiuss.

1.5.

Transportlīdzekļa “galējā ārmala” attiecībā uz transportlīdzekļa abām pusēm ir plakne, kas paralēla transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, sakrītot ar tā sānu ārējo malu, un attiecībā uz priekšējo un aizmugurējo malu transportlīdzekļa perpendikulārā šķērsplakne sakrīt ar tā priekšas un aizmugures malu, neņemot vērā šādus izvirzījumus:

a)

riepas netālu no vietas, kur tās saskaras ar zemi, un riepu spiediena mērītāju savienojumi;

b)

jebkuras pretslīdēšanas ierīces, kas var būt uzliktas riteņiem;

c)

atpakaļskata spoguļi;

d)

pagrieziena rādītāji sānos, ārējo kontūru gabarītlukturi, priekšējie un aizmugurējie gabarītu (sānu) lukturi, kā arī stāvgaismas lukturi;

e)

attiecībā uz priekšas un aizmugures malām – daļas, kas uzstādītas uz buferiem, jūgierīcēm un izpūtējiem.

1.6.

“Buferis” ir transportlīdzekļa priekšējās, apakšējās un ārējās daļas konstrukcija atbilstoši tipa apstiprinājumam. Tas ietver visas transportlīdzekļa konstrukcijas, kas ir paredzētas šī transportlīdzekļa aizsardzībai sadursmes gadījumā maza ātrumā ar citu transportlīdzekli, kā arī visas piemērotās konstrukcijas, piemēram, tam piestiprinātās valsts numura zīmes. Tas neietver aprīkojumu, kas ir uzmontēts transportlīdzeklim pēc tipa apstiprinājuma un paredzēts sniegt tam papildus frontālo aizsardzību.

1.7.

“Frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis, vai papildus buferis, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas, virs un/vai zem standarta aprīkojuma bufera aizsargāšanai gadījumā, ja notiktu sadursme ar kādu priekšmetu. Šajā definīcijā nav ietvertas konstrukcijas, kuru svars nepārsniedz 0,5 kg un kuras ir paredzētas tikai lukturu aizsardzībai.

1.8.

“Motora pārsega priekšējās malas atskaites līnija” ir saskares punktu veidota līnija starp 1 000 mm garu nogriezni un motora pārsega priekšējo virsmu, kad nogrieznis, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 50o atliekts atpakaļ, un kad tā apakšējā daļa ir 600 mm virs zemes, pārvieto gar motora pārsega priekšējo daļu, saglabājot saskari ar to. Transportlīdzekļiem, kuru motora pārsega priekšējā virsma ir atliekta par 50o, tā lai nogrieznis veidotu nevis vienu saskari, bet gan nepārtrauktu saskari vai vairākus saskares punktus, atskaites līniju nosaka, kad tās nogrieznis ir par 40oatliekts atpakaļ. Šādas formas transportlīdzekļiem, kuriem nogriežņa apakšējā daļa veido pirmo saskari, šajā sāniskā stāvoklī, šī saskare tiek uzskatīta par motora pārsega priekšējās malas atskaites līniju. Šīs formas transportlīdzekļiem, kuru nogriežņa gals veido pirmo saskari, 1.13. punktā noteiktā 1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta šajā sāniskā stāvoklī veido motora pārsega atskaites līniju. Šajā direktīvā uz bufera galējo malu attiecas tas pats, kas uz motora pārsega ārējo malu, ja šīs procedūras laikā tā saskaras ar nogriezni.

1.9.

“Frontālas aizsardzības sistēmas augšējā atskaites līnija” ir līnija, kas nosaka maksimālo augstumu nozīmīgiem punktiem gājēja saskarē ar frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa. Tā ir augšējo saskares punktu veidota līnija starp 700 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekļa priekšdaļu (atkarībā no tā, ar ko notiek saskare), kad nogriezni, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 20o atliekta atpakaļ, pārvieto gar transportlīdzekļa priekšdaļu, vienlaicīgi saglabājot tās saskari ar zemi un frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa virsmu.

1.10.

“Frontālas aizsardzības sistēmas apakšējā atskaites līnija” ir līnija, kas nosaka zemāko augstumu nozīmīgiem punktiem gājēja saskarē ar frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekli. Tā ir apakšējo saskares punktu veidota līnija starp 700 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekļa priekšdaļu, kad nogriezni, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 25o noliekta uz priekšu, pārvieto gar transportlīdzekļa priekšdaļu, vienlaicīgi saglabājot tās saskari ar zemi un frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa virsmu.

1.11.

“Frontālās aizsardzības sistēmas augšējais augstums” ir vertikālais attālums no zemes līdz 1.9. punktā definētajai frontālās aizsardzības sistēmas augšējai atskaites līnijai, kad transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas stāvoklī.

1.12.

“Frontālās aizsardzības sistēmas apakšējais augstums” ir vertikālais attālums no zemes līdz 1.10. punktā definētajai frontālās aizsardzības sistēmas apakšējai atskaites līnijai, kad transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas stāvoklī.

1.13.

“1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta” ir līnija, ko raksturo ar 1 000 mm garas lokanas lentes vienu galu uz priekšējās augšējās virsmas, kad lenti turot automašīnas vertikālajā gareniskajā plaknē, to pārvieto gar motora pārsegu un frontālo aizsardzības sistēmu. Lenti tur nostieptā stāvoklī visas darbības laikā, vienam galam saskaroties ar zemi vertikāli zem bufera priekšpuses virsmas un otram galam saskaroties ar priekšējo augšējo virsmu. Transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas pozīcijā.

1.14.

“Frontālās aizsardzības sistēmas priekšējās daļas atskaites līnija” ir saskares punktu veidota līnija starp 1 000 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo virsmu, kad nogrieznis, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 50o atliekts atpakaļ, un kad tā apakšējā daļa ir 600 mm virs zemes, pārvieto gar frontālas aizsardzības sistēmas priekšējo daļu, saglabājot saskari ar to. Transportlīdzekļiem, kuru frontālā aizsardzības sistēmas virsma ir ieliekta par 50o, tā lai taisnā mala veidotu nevis vienu saskari, bet gan nepārtrauktu saskari vai vairākus saskares punktus, atskaites līniju nosaka, kad tās taisnā mala ir par 40oatliekta atpakaļ.

1.15.

“Izpildes kritēriju attiecībā uz galvu (HPC)” aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Image

kur “a” ir galvas gravitācijas centra galīgais paātrinājums (m/s2 kā “g” daudzkārtnis, ko reģistrē attiecībā pret laiku un filtrē 1 000 Hz kanāla frekvences klasē; t1 un t2 ir divi laika brīži, kas definē sākumu un beigas attiecīgajam [galvas saskares] reģistrācijas periodam, kurā HPC vērtība ir maksimāla starp saskares pirmo un pēdējo brīdi. HPC vērtības, kam laika intervāls (t1 – t2) ir lielāks par 15 ms, maksimālās vērtības aprēķinos neņem vērā.

2.   KONSTRUKCIJAS UN UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI

2.1.

Frontālās aizsardzības sistēmas

Turpmākās prasības tiek vienlīdz piemērotas priekšējās aizsardzības sistēmām, kas tiek piegādātas jau uzmontētas jaunajiem transporta līdzekļiem, un priekšējās aizsardzības sistēmām, ko piegādā kā atsevišķas tehniskas vienības uzstādīšanai uz noteiktiem transportlīdzekļiem.

Tomēr, vienojoties ar kompetento apstiprinājuma iestādi, 3. punktā ietvertās prasības var uzskatīt par izpildītām pilnībā vai daļēji, ja tiek veikta jebkāda frontālo aizsardzības sistēmu līdzīga pārbaude saskaņā ar citu tipa apstiprinājuma direktīvu.

2.1.1.

Priekšējās aizsardzības sistēmu sastāvdaļas tiek tā veidotas, lai visām nelokāmām virsmām, ar kurām var būt saskare 100 mm laukā, minimālais deformācijas rādiuss ir 5 mm.

2.1.2.

Frontālās aizsardzības sistēmas kopējā masa, ieskaitot visus balsteņus un stiprinājumus, nepārsniedz 1,2 % no tā transportlīdzekļa masas, kuram tā ir projektēta, taču ne vairāk kā 18 kg.

2.1.3.

Frontālās aizsardzības sistēmas augstums, kad tā ir uzmontēta transportlīdzeklim, jebkurā punktā ir ne vairāk kā 50 mm augstāks par motora pārsega priekšējās malas atskaites līniju, kā tas ir noteikts 1.8. punktā, ko mēra transportlīdzekļa gareniskajā vertikālajā plaknē caur šo punktu.

2.1.4.

Frontālās aizsardzības sistēma nepārsniedz tā transportlīdzekļa platuma, kurā tā ir uzstādīta. Ja frontālās aizsardzības sistēmas kopējais platums ir vairāk nekā 75 % no transportlīdzekļa platuma, sistēmas galus pavērš pret iekšējo virsmu, lai mazinātu aizķeršanās risku. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja buferis ir padziļinājumā vai iebūvēts virsbūvē, vai sistēmas gals ir vērsts uz iekšu tā, lai tam nevarētu pieskarties ar 100 mm sfēru, un atstarpe starp sistēmas galu un virsbūvi nepārsniedz 20 mm.

2.1.5.

Ievērojot 2.1.4. punktu, atstarpe starp frontālās aizsardzības sistēmas sastāvdaļām un zem tā esošo ārējo virsmu nepārsniedz 80 mm. Virsbūves vispārējās kontūras vietēja rakstura pārtraukumus (piem., caurumi režģos, gaisa ieplūdes) neņem vērā.

2.1.6.

Jebkurā transportlīdzekļa sānu stāvoklī, lai saglabātu ieguvumus no transportlīdzekļa bufera, gareniskais attālums starp visizvirzītāko bufera daļu un visizvirzītāko frontālās aizsardzības sistēmas daļu nepārsniedz 50 mm.

2.1.7.

Frontālās aizsardzības sistēma nedrīkst ievērojami samazināt bufera efektivitāti. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja ir ne vairāk kā divas frontālās aizsardzības sistēmas vertikālas daļas un nav horizontālu daļu, kas sniedzas pāri buferim.

2.1.8.

Frontālās aizsardzības sistēmas nav vertikāli izliektas uz priekšu. Frontālo aizsardzības sistēmu augšējās daļas nav pagarinātas uz augšu vai uz aizmuguri (virzienā uz priekšējo stiklu) vairāk kā 50 mm no transportlīdzekļa motora pārsega priekšējās malas atskaites līnija, kā tas noteikts 1.8. punktā, kad priekšējā aizsardzības sistēma ir noņemta. Katrs mērījuma punkts tiek noteikts uz transportlīdzekļa gareniskās vertikālās plaknes caur šo punktu.

2.1.9.

Frontālo aizsardzības sistēmu uzstādīšana neietekmē atbilstību citu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma direktīvu prasībām.

2.2.

Frontālās aizsardzības sistēmas kā atsevišķas tehniskas vienības nedrīkst izplatīt, ne arī piedāvāt tirdzniecībā vai pārdot, ja tām nav pievienots to transportlīdzekļu tipu saraksts, kuru frontālās aizsardzības sistēmas ir saņēmušas tipa apstiprinājumu, un skaidras montāžas instrukcijas. Montāžas instrukcijas ietver īpašas uzstādīšanas instrukcijas, ietverot piestiprināšanas veidus tiem transportlīdzekļiem, kuriem tās ir apstiprinātas, un, lai nodrošinātu to, ka apstiprinātās sastāvdaļas uz šiem transportlīdzekļiem tiek uzmontētas tādā veidā, kas atbilst attiecīgajiem 2.1. punktā minētajiem noteikumiem.

3.   TESTA NOTEIKUMI

3.1.

Frontālās aizsardzības sistēmām, lai tās tiktu apstiprinātas, ir jāiztur šādi testi.

3.1.1.

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu. Testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala saliekuma leņķis nepārsniedz 21,0o, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nepārsniedz 6,0 mm, un paātrinājums stilba kaula augšējā galā nepārsniedz 200 g.

3.1.1.1.

Neatkarīgi no tā, vai frontālās aizsardzības sistēmas apstiprina kā atsevišķas tehniskas vienības izmantošanai tikai noteiktiem transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 2,5 tonnas un kuri ir saņēmuši tipa apstiprinājumu pirms 2005. gada 1. oktobra, vai transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 2,5 tonnas, 3.1.1. punktā minētos noteikumus var aizvietot ar 3.1.1.1.1. punktā vai 3.1.1.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

3.1.1.1.1.

Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala ieliekuma leņķis nedrīkst pārsniegt 26,0o, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nepārsniedz 7,5 mm, un paātrinājums stilba kaula augšējā galā nepārsniedz 250 g.

3.1.1.1.2.

Testus veic uz transportlīdzekļiem ar frontālās aizsardzības sistēmu un bez frontālās aizsardzības sistēmas, ar trieciena ātrumu 40 km/h. Abus šos testus veic vienādās vietās, kā to ir noteikusi attiecīgā testa iestāde. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu.

3.1.1.2.

Ja augšējās frontālās aizsardzības sistēmas augstums pārsniedz 500 mm šo testu aizstāj ar testu “Augšējās kājas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu”, kā noteikts 3.1.2. punktā.

3.1.2.

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu: Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Tūlītēja trieciena spēka summa attiecībā pret laiku nepārsniedz 7,5 kN un lieces moments uz triecienelementu nepārsniedz 510 Nm.

Testu “Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu” veic, ja frontālās aizsardzības sistēmas bufera apakšējais augstums testa stāvoklī ir vairāk nekā 500 mm.

3.1.2.1.

Neatkarīgi no tā, vai frontālās aizsardzības sistēmas apstiprina kā atsevišķas tehniskas vienības izmantošanai tikai noteiktiem transporta līdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 2,5 tonnas, un kuri saņēmuši tipa apstiprinājumu pirms 2005. gada 1. oktobra, vai arī transportlīdzekļa, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 2,5 tonnas, 3.1.2. punktā minētos noteikumus var aizvietot ar 3.1.2.1.1. punktā vai 3.1.2.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

3.1.2.1.1.

Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Tūlītējā trieciena spēka summa attiecībā pret laiku nedrīkst pārsniegt 9,4 kN un lieces moments uz triecienelementu nedrīkst pārsniegt 640 Nm.

3.1.2.1.2.

Testus veic uz transportlīdzekļiem ar frontālās aizsardzības sistēmu un bez tās, ar trieciena ātrumu 40 km/h. Abus šos testus veic vienādās vietās, kā to ir noteikusi attiecīgā testa iestāde. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar šo sistēmu.

3.1.2.2.

Ja apakšējās frontālās aizsardzības sistēmas augstums ir mazāks nekā 500 mm, šo testu nevajag veikt.

3.1.3.

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu. Šo testu veic ar trieciena ātrumu līdz 40 km/h. Trieciena spēku tūlītējai summai attiecībā pret laiku, pret triecienelementa augšu un apakšu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 5,0 kN un lieces momentam pret triecienelementu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 300 Nm. Abus rezultātus reģistrē vienīgi uzraudzības nolūkos.

3.1.4.

Bērna/neliela pieaugušā galvas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu. Šo testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, kā triecienelementu izmantojot 3,5 kg smagu bērna/neliela pieaugušā galvas formu. Izpildes kritērijs attiecībā uz galvas formu (HPC), ko aprēķina no akselerometra iegūtajām laika līknēm, saskaņā ar 1.15. punktu nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 000.

II PIELIKUMS

ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ TIPA APSTIPRINĀJUMU

1.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1.

EK tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz transportlīdzeklim uzstādīto frontālās aizsardzības sistēmu

1.1.1.

Tā informatīvā dokumenta paraugs, kas ir vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 1. punktu, ir dots 1. papildinājumā.

1.1.2.

Par tipa apstiprināšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam jāiesniedz ar frontālās aizsardzības sistēmu aprīkota transportlīdzekļa tā tipa paraugs, kuram tiek prasīts tipa apstiprinājums. Pēc tehniskā dienesta pieprasījuma iesniedz arī atsevišķas daļas vai materiālu paraugus.

1.2.

EK tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, kuras uzskata par atsevišķām tehniskām vienībām.

1.2.1.

Tā informatīvā dokumenta paraugs, kas ir vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, ir dots 2. papildinājumā.

1.2.2.

Apstiprināmās frontālās aizsardzības sistēmas tipa vienu paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testiem. Ja dienests to uzskata par vajadzīgu, tas var pieprasīt papildu paraugus. Paraugus skaidri un neizdzēšami marķē ar pieteikuma iesniedzēja komercnosaukumu vai preču zīme un tipa nosaukumu. Paredz arī obligāti norādīt EK tipa apstiprinājuma zīmi.

2.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

2.1.

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 4. panta 4. punktu ir noteikti:

a)

attiecībā uz 1.1. punktā minētajiem pieteikumiem – 3. papildinājumā;

b)

attiecībā uz 1.2. punktā minētajiem pieteikumiem – 4. papildinājumā.

3.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

3.1.

Uz katras frontālās aizsardzības sistēmas, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam tipam, ir EK tipa apstiprinājuma zīme.

3.2.

Šo zīmi veido šādi elementi:

3.2.1.

taisnstūris, kurā ir mazais “e” burts, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1

Vācijai,

2

Francijai,

3

Itālijai,

4

Nīderlandei,

5

Zviedrijai,

6

Beļģijai,

9

Spānijai,

11

Apvienotajai Karalistei,

12

Austrijai,

13

Luksemburgai,

17

Somijai,

18

Dānijai,

21

Portugālei,

23

Grieķijai,

IRL

Īrijai,

49

Kiprai,

8

Čehijas Republikai,

29

Igaunijai,

7

Ungārijai,

32

Latvijai,

36

Lietuvai,

50

Maltai,

20

Polijai,

27

Slovākijas Republikai,

26

Slovēnijai.

3.2.2.

netālu no taisnstūra ir “apstiprinājuma pamatnumurs”, kurš ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. daļa un pirms kuras ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam šīs direktīvas tehniskam grozījumam dienā, kad piešķīra EK tipa apstiprinājumu. Šīs direktīvas kārtas numurs ir 01.

Zvaigznīte aiz kārtas numura norādīs to, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta pēc izvērtēšanas, attiecībā uz kājas formas trieciena testu, kas ir saskaņā ar I pielikuma 3.1.1.1. vai 3.1.2.1. punktu. Ja apstiprinājuma iestāde, kas veic šo apstiprināšanu, nav veikusi izvērtēšanu, zvaigznīti aizstāj ar brīvu vietu.

3.3.

EK tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina frontālās aizsardzības sistēmai tā, lai tā ir neizdzēšama un skaidri salasāma arī tad, kad sistēma ir uzstādīta transportlīdzeklim.

3.4.

EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs ir dots 5. papildinājumā.

1. papildinājums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS Nr. […]

saskaņā ar i pielikumu padomes direktīvā 70/156/eek attiecībā uz transportlīdzekļa ek tipa apstiprinājumu frontālās aizsardzības sistēmām

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad jāsniedz informācija par to īpašībām.

0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1.

Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.   MASA UN IZMĒRI (kg un mm)

2.8.

Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (maks. un min.):

2.8.1.

Šīs masas sadalījums pa asīm (maks. un min.):

9.   VIRSBŪVE

9.1.

Virsbūves tips:

9.[11].

Frontālās aizsardzības sistēma

9.[11].1.

Vispārējais izvietojums (rasējumi vai fotoattēli), kurā ir norādīts frontālās aizsardzības sistēmu novietojums un stiprinājums:

9.[11].2.

Rasējumi un/vai fotoattēli attiecīgā gadījumā gaisa ieplūdes režģiem, radiatora režģiem, dekoratīvai apdarei, rūpnīcas zīmju emblēmām, padziļinājumiem un jebkādiem citiem ārējās virsmas izvirzījumiem vai daļām, kuras var uzskatīt par būtiskām (piemēram, apgaismes ierīces). Ja iepriekšējā teikumā uzskaitītās daļas nav būtiskas, dokumentācijā tās var aizstāt ar fotoattēliem, kuriem vajadzības gadījumā ir pievienoti sīki izmēru apraksti un/vai teksts:

9.[11].3.

Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības:

9.[11].4.

Buferu rasējums:

9.[11].5

Transportlīdzekļa priekšdaļas grīdas līnijas rasējums:

Datums:

2. papildinājums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS Nr. […]

attiecībā uz frontālo aizsardzības sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību ek tipa apstiprinājumu (2005/66/EK)

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad jāsniedz informācija par to īpašībām.

0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

1.   IEKĀRTAS APRAKSTS

1.1.

Sīks tehnisks raksturojums (tostarp fotoattēli vai rasējumi):

1.2.

Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu, tai skaitā vajadzīgie griezes momenti:

1.3.

To transportlīdzekļu tipu uzskaitījums, kurus ar to var aprīkot:

1.4.

Izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:

3. papildinājums

(PARAUGS)

(maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

IESTĀDES ZĪMOGS

Paziņojums par

tipa apstiprinājumu

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu

tipa apstiprinājuma atteikumu

tipa apstiprinājuma atsaukšanu

tāda transportlīdzekļa tipam, kuram ir frontālās aizsardzības sistēma, kas uzstādīta saskaņā ar Direktīvu 2005/66/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

Ja tā ir frontālās aizsardzības sistēma, EK tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1.

Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildpielikumu

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

9.

Ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti apstiprinājuma iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. […]

par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

1.

Papildu informācija, ja ir:

2.

Piezīmes:

3.

I pielikuma 3. punkta testa rezultāti

Tests

Reģistrētās vērtības

Atbilst/Neatbilst

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Ieliekuma leņķis

……

…… grādi

……

 

Nobīde

……

…… mm

……

 

Paātrinājums stilba kaulā

……

…… g

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

-

3 testa stāvokļi

(tikai pārbaude)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Bērna / neliela pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz 3 vērtības)

……

……

……

 

4. papildinājums

(PARAUGS)

(maksimālais izmērs A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

IESTĀDES ZĪMOGS

Paziņojums par

tipa apstiprinājumu

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu

tipa apstiprinājuma atteikumu

tipa apstiprinājuma atsaukšanu

tādas frontālās aizsardzības sistēmas tipam, kas ir atsevišķa tehniska vienība, attiecībā uz Direktīvu 2005/66/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz frontālās aizsardzības sistēmas:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

08.

Montāžas rūpnīcas(u) adrese(s):

II IEDAĻA

1.

Papildinformācija: skatīt papildpielikumu

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

9.

Ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti apstiprinājuma iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. […]

par frontālās aizsardzības sistēmas tipa apstiprinājumu attiecībā uz Direktīvu 2005/66/EK

1.

Papildu informācija:

1.1.

Piestiprināšanas veids:

1.2.

Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu:

1.3.

Transportlīdzekļu saraksts, uz kuriem var uzmontēt frontālās aizsardzības sistēmas, jebkādi izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:

2.

Piezīmes:

3.

I pielikuma 3. punkta testa rezultāti

Tests

Reģistrētās vērtības

Atbilst/Neatbilst

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Ieliekuma leņķis

……

…… grādi

……

 

Nobīde

……

…… mm

……

 

Paātrinājums stilba kaulā

……

…… g

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

-

3 stāvokļi

(tikai pārbaude)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Bērna/neliela pieaugušo galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz 3 vērtības)

……

……

……

 

5. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

Image

(a ≥ 12mm)

Ierīce, uz kuras ir norādītā EK tipa apstiprinājuma zīme, ir frontālās aizsardzības sistēma, kuras tips ir apstiprināts Vācijā (e1) saskaņā ar šo direktīvu (01) ar apstiprinājuma pamatnumuru 1471.

Zvaigznīte norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta, izvērtējot kājas formas trieciena testa rezultātus, kā paredzēts I pielikuma 3.1.1.1. vai 3.1.2.1. punktā. Ja šo izvērtējumu nav veikusi apstiprinājuma iestāde, zvaigznīti aizstāj ar brīvu vietu.

III PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 70/156/EEK GROZĪJUMI

Direktīvas 70/156/EEK pielikumus groza šādi:

1.

Direktīvas I pielikumam pievieno šādus punktus:

“9.[24].

Frontālās aizsardzības sistēmas

9.[24].1.

Sniedz sīki izklāstītu transportlīdzekļa aprakstu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus, attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas un transportlīdzekļa frontālās daļas konstrukciju, izmēriem, attiecīgajām atskaites līnijām un materiāliem.

9.[24].2.

Sniedz sīki izklāstītu aprakstu par transportlīdzekļa frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanas veidu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus. Šajā aprakstā norāda visu skrūvju izmērus un vajadzīgos griezes momentus.”

2.

Direktīvas III pielikuma I daļas A iedaļai pievieno šādus punktus:

“9.[24].

 

9.[24].1.

Sniedz sīki izklāstītu transportlīdzekļa aprakstu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus, attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas un transportlīdzekļa frontālās daļas konstrukciju, izmēriem, attiecīgajām atskaites līnijām un materiāliem.

9.[24].2.

Sniedz sīki izklāstītu aprakstu par transportlīdzekļa frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanas veidu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus. Šajā aprakstā norāda visu skrūvju izmērus un vajadzīgos griezes momentus.”

3.

Direktīvas VI pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

Priekšmets

Direktīvas numurs

Atsauce uz Oficiālo Vēstnesi

Piemērojamība

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60].

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

L 309, 25.11.2005., 37. lpp.

X (1)

X

 

 

 

 

4.

Direktīvas XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

X

X (2)

-

-

b)

pielikuma 2. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

c)

pielikuma 3. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-”


(1)  maksimālā pieļaujamā masa ir ne vairāk kā 3,5 tonnas.”

(2)  maksimālā pieļaujamā masa ir ne vairāk kā 3,5 tonnas.”


Augša