EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0064

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/64/EK ( 2005. gada 26. oktobris ) par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

OV L 310, 25.11.2005., 10./27. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 21 - 38
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 21 - 38
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 036 Lpp. 3 - 20

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/10


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/64/EK

(2005. gada 26. oktobris)

par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (3), būtu jāparedz attiecīgi noteikumi, lai nodrošinātu, ka M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, kuru tips ir apstiprināts, drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie ir otrreizēji izmantojami un/vai pārstrādājami vismaz 85 % apmērā no masas, kā arī ir otrreizēji izmantojami un/vai reģenerējami vismaz 95 % apmērā no masas.

(2)

Kopienas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā ievērojama nozīme ir sastāvdaļu pārstrādei, otrreizējai izmantošanai un materiālu reģenerējamībai. Tādēļ transportlīdzekļu ražotājiem un piegādātājiem būtu jāprasa šos aspektus iekļaut jaunu transportlīdzekļu ražošanas sākotnējos posmos, lai veicinātu transportlīdzekļu attiecīgu apstrādi tad, kad tie kļūst par nolietotiem transportlīdzekļiem.

(3)

Šī direktīva ir viena no atsevišķajām direktīvām Kopienas visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sistēmā, kas izveidota ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (4).

(4)

Visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sistēma pašlaik ir obligāta M1 kategorijas transportlīdzekļiem un turpmāk tiks attiecināta uz visu kategoriju transportlīdzekļiem. Tādēļ visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sistēmā ir jāiekļauj šie pasākumi attiecībā uz transportlīdzekļu otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību.

(5)

Attiecīgi ir jāparedz noteikumi, lai ņemtu vērā to, ka uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem vēl neattiecas visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sistēma.

(6)

Ražotājam būtu jāsniedz apstiprinātājiestādei visa atbilstīgā tehniskā informācija par materiāliem un to attiecīgo masu, lai ražotāja aprēķinus varētu pārbaudīt saskaņā ar ISO standartu 22628: 2002.

(7)

Ražotāja aprēķinus var pienācīgi apstiprināt transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanas laikā tikai tad, ja ražotājs ir ieviesis apmierinošus pasākumus un procedūras, lai pārvaldītu to visu informāciju, ko viņš saņem no saviem piegādātājiem. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentajai struktūrai būtu jāveic minēto pasākumu un procedūru sākotnējā novērtēšana un būtu jāizdod sertifikāts, norādot, ka tie ir apmierinoši.

(8)

Dažādo elementu atbilstība pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpes aprēķināšanā jānovērtē saskaņā ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādes procesiem. Tādēļ ražotājam būtu jāiesaka stratēģija nolietotu transportlīdzekļu apstrādei un būtu jāsniedz kompetentajai struktūrai sīka informācija par minēto stratēģiju. Šo stratēģiju vajadzētu balstīt uz pārbaudītām tehnoloģijām, kas ir pieejamas vai kas tiek izstrādātas laikā, kad ir iesniegts pieteikums transportlīdzekļa apstiprinājumam.

(9)

Īpaši transportlīdzekļi ir projektēti konkrētas funkcijas veikšanai un tiem ir vajadzīgi īpaši virsbūves pielāgojumi, kas nav pilnīgi ražotāja kontrolē. Tādējādi pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpi nevar pienācīgi aprēķināt. Uz šiem transportlīdzekļiem tādēļ nebūtu jāattiecina prasības par aprēķināšanu.

(10)

Ievērojama daļa no N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir nepabeigti transportlīdzekļi. Bāzes transportlīdzekļa ražotājs nevar aprēķināt pabeigtu transportlīdzekļu pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpi, jo dati par turpmākajiem būves posmiem nav pieejami bāzes transportlīdzekļa projektēšanas posmā. Tādēļ ir lietderīgi prasīt, lai šai direktīvai atbilstu tikai bāzes transportlīdzeklis.

(11)

To transportlīdzekļu tirgus daļa, kas ir ražoti mazās sērijās, ir ļoti ierobežota, tāpēc ieguvums vides jomā būs neliels, ja tiem vajadzētu atbilst šai direktīvai. Tādēļ ir lietderīgi uz tiem neattiecināt konkrētus šīs direktīvas noteikumus.

(12)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/53/EK satiksmes drošības un vides aizsardzības nolūkā būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu tādu konkrētu detaļu otrreizēju izmantošanu, kas ir noņemtas no nolietotiem transportlīdzekļiem. Šādiem pasākumiem būtu jāattiecas tikai uz detaļu otrreizēju izmantošanu jaunu transportlīdzekļu būvē.

(13)

Šajā direktīvā izklāstītie noteikumi paredz, ka ražotājiem būs jāsniedz jauni dati par tipa apstiprinājumu un tādēļ šī informācija būtu jāiekļauj Direktīvā 70/156/EEK, ar kuru ir noteikts pilnīgs to datu saraksts, kas ir jāsniedz par tipa apstiprinājumu. Tādēļ minētā direktīva ir attiecīgi jāgroza.

(14)

Pasākumus, kas nepieciešami, lai pielāgotu šo direktīvu zinātnes un tehnikas progresam, būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo procedūru, kas paredzēta Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā.

(15)

Tā kā dalībvalstis katra atsevišķi nevar pienācīgi sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, samazināt nolietotu transportlīdzekļu ietekmi uz vidi, prasot, lai transportlīdzekļus jau koncepcijas posmā projektētu tā, lai atvieglotu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerēšanu, tādēļ sakarā ar darbības mērogu šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(16)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (5) dalībvalstis tiks aicinātas gan pašu, gan Kopienas interešu labā izveidot savas tabulas, kuras pēc iespējas parādītu saistību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, kā arī nodot tās atklātībā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti administratīvie un tehniskie noteikumi par to transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, uz kuriem attiecas 2. pants, lai nodrošinātu, ka to detaļas un materiālus var izmantot atkārtoti, pārstrādāt un reģenerēt vismaz tādā procentuālā apmērā kā norādīts I pielikumā.

Tajā ir paredzēti īpaši noteikumi, lai nodrošinātu, ka detaļu otrreizēja izmantošana nerada risku drošībai vai videi.

2. pants

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļiem, kas pieder pie kategorijām M1 un N1, kā tās definētas Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A daļā, un uz šādu transportlīdzekļu jaunām vai otrreizēji izmantotām detaļām.

3. pants

Atbrīvojumi

Neskarot 7. panta piemērošanu, šī direktīva neattiecas uz:

a)

īpašiem transportlīdzekļiem, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A daļas 5. punktā;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas būvēti vairākos posmos, ja bāzes transportlīdzeklis atbilst šai direktīvai;

c)

mazās sērijās ražotus transportlīdzekļus, kā minēts Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

4. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis;

2)

“detaļa” ir jebkura detaļa vai detaļu kopums, ko iekļauj transportlīdzeklī tā izgatavošanas laikā. Tas attiecas arī uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā;

3)

“transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļa tips, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma B daļas 1. un 3. punktā;

4)

“nolietots transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kā definēts Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 2. punktā;

5)

“references transportlīdzeklis” ir transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru apstiprinātājiestāde pēc apspriešanās ar ražotāju un saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem ir atzinusi par visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju izmantošanu, pārstrādāšanu un reģenerējamību;

6)

“vairākos posmos būvēts transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas iegūts vairākposmu būves procesā;

7)

“bāzes transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK 2. panta ceturtajā ievilkumā, kuru izmanto vairākposmu būves sākotnējā posmā;

8)

“vairākposmu būve” ir process, kurā transportlīdzekli izgatavo vairākos posmos, pievienojot bāzes transportlīdzeklim detaļas vai mainot šīs detaļas;

9)

“otrreizēja izmantošana” ir otrreizēja izmantošana, kā definēts Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 6. punktā;

10)

“pārstrāde” ir pārstrāde, kā definēts Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 7. punkta pirmajā teikumā;

11)

“enerģijas reģenerācija” ir enerģijas reģenerācija, kā definēts Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 7. punkta otrajā teikumā;

12)

“reģenerācija” ir reģenerācija, kā noteikts Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 8. punktā;

13)

“otrreizēja izmantojamība” ir iespējamība atkārtoti izmantot detaļas, kas ir noņemtas no nolietota transportlīdzekļa;

14)

“pārstrādājamība” ir iespējamība pārstrādāt detaļas, kas ir noņemtas no nolietota transportlīdzekļa;

15)

“reģenerējamība” ir iespējamība reģenerēt detaļas, kas ir noņemtas no nolietota transportlīdzekļa;

16)

“transportlīdzekļa pārstrādājamības pakāpe (Rcyc)” ir jauna transportlīdzekļa masa, ko izsaka procentos un ko, iespējams, var izmantot atkārtoti un pārstrādāt;

17)

“transportlīdzekļa reģenerējamības pakāpe (Rcov)” ir jauna transportlīdzekļa masa, ko izsaka procentos un ko, iespējams, var izmantot atkārtoti un reģenerēt;

18)

“stratēģija” ir plaša mēroga plāns, kurā ir koordinētas darbības un tehniski pasākumi, kas jāveic attiecībā uz demontāžu, sagriešanu vai līdzīgiem procesiem, materiālu pārstrādi un reģenerēšanu, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa izstrādes posmā ir panākta paredzētā pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpe;

19)

“masa” ir transportlīdzekļa masa darba kārtībā, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma 2.6. punktā, bet neietverot vadītāju, kura pieņemtā masa ir 75 kg;

20)

“kompetentā struktūra” ir kāda vienība, piemēram, tehniskais dienests vai cita pastāvoša struktūra, ko ir norādījusi dalībvalsts un kas veic iepriekšēju ražotāja izvērtēšanu un izdod atbilstības apliecību saskaņā ar šīs direktīvas norādījumiem. Kompetentā struktūra var būt apstiprinātājiestāde, ja tās kompetenci šajā jomā pienācīgi noformē.

5. pants

Noteikumi par tipa apstiprinājumu

1.   Dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumu vai attiecīgā gadījumā valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību tikai tiem transportlīdzekļa tipiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Lai piemērotu šā panta 1. punktu, ražotājs sniedz apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju, kas ir vajadzīga, lai veiktu I pielikumā minētos aprēķinus un pārbaudes attiecībā uz transportlīdzekļa būvē izmantotajiem materiāliem un tā detaļām. Ja izrādās, ka uz šādu informāciju attiecas intelektuālā īpašuma tiesības, vai ja tā ir ražotāja vai viņa piegādātāju īpaša zinātība, ražotājs vai viņa piegādātāji sniedz pietiekamu informāciju, lai šos aprēķinus varētu veikt atbilstīgi.

3.   Attiecībā uz otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību dalībvalstis nodrošina, ka ražotājs, iesniedzot pieteikumu transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumam saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 1. punktu, izmanto šīs direktīvas II pielikumā sniegto informācijas dokumenta paraugu.

4.   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu, tipa apstiprinātājiestāde izmanto šīs direktīvas III pielikumā sniegto EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugu.

6. pants

Ražotāja sākotnējais novērtējums

1.   Dalībvalstis nepiešķir tipa apstiprinājumu, pirms tās nav pārliecinājušās, ka ražotājs ir ieviesis apmierinošus pasākumus un procedūras saskaņā ar IV pielikuma 3. punktu, lai pienācīgi pārvaldītu tos otrreizējas izmantojamības, pārstrādājamības un reģenerējamības aspektus, uz kuriem attiecas šī direktīva. Kad šī sākotnējā novērtēšana ir veikta, ražotājam piešķir sertifikātu ar nosaukumu “Sertifikāts par atbilstību IV pielikumam” (turpmāk – “atbilstības sertifikāts”).

2.   Saistībā ar ražotāja sākotnējo novērtēšanu dalībvalstis nodrošina, ka transportlīdzekļa tipa būvēšanā izmantotie materiāli atbilst Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

Komisija atbilstīgi 9. pantā noteiktajai kārtībai nosaka sīki izstrādātas normas, kas ir nepieciešamas šā noteikuma ievērošanas pārbaudei.

3.   Lai piemērotu 1. punktu, ražotājs iesaka stratēģiju, lai nodrošinātu detaļu demontāžu un otrreizēju izmantošanu, kā arī materiālu pārstrādi un reģenerēšanu. Stratēģijā ņem vērā pārbaudītas tehnoloģijas, kas ir pieejamas vai kas tiek izstrādātas laikā, kad ir iesniegts pieteikums transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam.

4.   Dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikuma 2. punktu ieceļ kompetentu struktūru, kas veic ražotāja sākotnējo novērtēšanu un izdod atbilstības sertifikātu.

5.   Atbilstības sertifikātā ietver atbilstīgos dokumentus un apraksta ražotāja ieteikto stratēģiju. Kompetentā struktūra izmanto šīs direktīvas IV pielikuma papildinājumā sniegto paraugu.

6.   Atbilstības sertifikāts ir spēkā ne mazāk kā divus gadus kopš sertifikāta izsniegšanas dienas, pirms veic jaunas pārbaudes.

7.   Ražotājs informē kompetento struktūru par visām būtiskām izmaiņām, kas varētu ietekmēt atbilstības sertifikāta piemērotību. Pēc apspriešanās ar ražotāju kompetentā struktūra nolemj, vai ir vajadzīgas jaunas pārbaudes.

8.   Atbilstības sertifikāta derīguma termiņa beigās kompetentā struktūra attiecīgā gadījumā izdod jaunu atbilstības sertifikātu vai pagarina tā derīguma termiņu vēl uz diviem gadiem. Ja kompetentajai struktūrai ir paziņotas būtiskas izmaiņas, tā izdod jaunu sertifikātu.

7. pants

Detaļu otrreizēja izmantošana

Šīs direktīvas V pielikumā uzskaitītās detaļas:

a)

aprēķinot pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpes uzskata par atkārtoti neizmantojamām;

b)

neizmanto atkārtoti to transportlīdzekļu būvē, uz kuriem attiecas Direktīva 70/156/EEK.

8. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Direktīvu 70/156/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu.

9. pants

Grozījumi

Šīs direktīvas grozījumus, kas ir nepieciešami pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai, pieņem Komisija saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

10. pants

Īstenošanas termiņi tipa apstiprinājumam

1.   No 2006. gada 15 decembra dalībvalstis attiecībā uz to transportlīdzekļa tipu, kas atbilst šīs direktīvas prasībām:

a)

neatsakās piešķirt EK vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2008. gada 15. decembra dalībvalstis attiecībā uz to transportlīdzekļa tipu, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām:

a)

atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu;

b)

atsakās piešķirt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, dalībvalstis no 2010. gada 15. jūlija:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir jauniem transportlīdzekļiem, vairs nav derīgi Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 1. punkta piemērošanai;

b)

atsaka jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, izņemot, ja ir spēkā Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

4.   Šīs direktīvas 7. pantu piemēro no 2006. gada 15 decembra.

11. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2006. gada 15. decembrī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties dara Komisijai zināmus šo pasākumu tekstus.

Tās piemēro šos pasākumus no 2006. gada 15 decembra.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

13. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 74, 23.3.2005., 15. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta Atzinums (2005. gada 14. aprīlis) (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 6. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2005/673/EK (OV L 254, 30.9.2005., 69. lpp.).

(4)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/49/EK (OV L 194, 26.7.2005., 12. lpp.).

(5)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums:

Prasības

II pielikums:

Informācijas dokuments transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumam

III pielikums:

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

IV pielikums:

Ražotāja sākotnējais novērtējums

Papildinājums:

atbilstības sertifikāta paraugs

V pielikums:

Detaļas, ko uzskata par atkārtoti neizmantojamām

VI pielikums:

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

I PIELIKUMS

PRASĪBAS

1.

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus būvē tā, lai tie ir:

otrreizēji izmantojami un/vai pārstrādājami vismaz 85 % apmērā no masas, kā arī

otrreizēji izmantojami un/vai reģenerējami vismaz 95 % apmērā no masas,

ko nosaka saskaņā ar šajā pielikumā paredzētajām procedūrām.

2.

Lai saņemtu tipa apstiprinājumu, ražotājs iesniedz pienācīgi aizpildītu datu izklāsta veidlapu, kas ir sagatavota saskaņā ar ISO standarta 22628: 2002 A pielikumu. Tajā ietver materiālu sadalījumu.

Veidlapai pievieno sarakstu ar demontētajām detaļām, par kurām ražotājs ir paziņojis attiecībā uz demontāžas posmu, kā arī to, kādu procesu viņš iesaka to apstrādei.

3.

Lai piemērotu 1. un 2. punktu, ražotājs pierāda apstiprinātājiestādei, ka references transportlīdzekļi atbilst prasībām. Piemēro ISO standarta 22628: 2002 B pielikumā aprakstīto aprēķināšanas metodi.

Tomēr ražotājam jāvar pierādīt, ka visas attiecīgā transportlīdzekļa tipa versijas atbilst šīs direktīvas prasībām.

4.

Lai izraudzītos references transportlīdzekli, ņem vērā šādus kritērijus:

virsbūves tips;

aprīkojuma līmeņu pieejamība (1);

pieejamais papildu aprīkojums (1), ko var pievienot transportlīdzeklim uz ražotāja atbildību.

5.

Ja apstiprinātājiestādei un ražotājam kopīgi neizdodas noteikt, kura transportlīdzekļa tipa versija ir visproblemātiskākā attiecībā uz otrreizēju izmantošanu, pārstrādāšanu un reģenerējamību, atkarībā no transportlīdzekļa tipa izvēlas vienu references transportlīdzekli:

a)

no katra “virsbūves tipa”, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma C daļas 1. punktā, ja tie ir M1 kategorijas transportlīdzekļi;

b)

no katra “virsbūves tipa”, t. i., autofurgons, šasija ar kabīni, pikaps utt., ja tie ir N1 kategorijas transportlīdzekļi.

6.

Aprēķinos riepas uzskata par pārstrādājamām.

7.

Masas izsaka kilogramos ar vienu ciparu aiz komata. Pakāpes aprēķina procentos ar vienu ciparu aiz komata, tad noapaļo šādi:

a)

ja cipars, kas seko aiz pirmā cipara aiz komata, ir no 0 līdz 4, skaitli noapaļo uz leju;

b)

ja cipars, kas seko aiz pirmā cipara aiz komata, ir no 5 līdz 9, skaitli noapaļo uz augšu.

8.

Lai pārbaudītu šajā pielikumā minētos aprēķinus, apstiprinātājiestāde nodrošina, ka 2. punktā minētā datu izklāsta veidlapa atbilst ieteiktajai stratēģijai, kura ir pievienota šīs direktīvas 6. panta 1. punktā minētajam atbilstības sertifikātam.

9.

Lai pārbaudītu sastāvdaļu materiālus un masu, ražotājs nodrošina transportlīdzekļus, kā arī sastāvdaļas, ko uzskata par nepieciešamām apstiprinātājiestāde.


(1)  t. i., ādas polsterējums, iebūvēta radioiekārta, gaisa kondicionēšana, metālu sakausējuma riteņi utt.

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS TRANSPORTLĪDZEKĻA EK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

saskaņā ar I pielikumu Padomes Direktīvai 70/156/EEK (1) saistībā ar transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz tā otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību

Turpmāk norādītā informācijā attiecīgā gadījumā jāsniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāsniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

0.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2.

Tips:…

0.2.0.1.

Šasija:…

0.2.1.

Komercnosaukums(-i) (ja ir):…

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums b:…

0.3.1.

Šāda marķējuma atrašanās vieta:…

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija c:…

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):…

1.

TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1.

Tipveida transportlīdzekļa fotoattēli un/vai rasējumi:…

1.2.

Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:…

1.3.

Asu un riteņu skaits:…

1.3.1.

Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums:…

1.3.3.

Dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums):…

1.7.

Vadītāja kabīne (izvirzīta vai pārsegta) z:…

3.

MOTORS q (transportlīdzeklim, kuru var darbināt vai nu ar benzīnu, dīzeļdegvielu utt., vai, lietojot arī citas degvielas, attiecīgie punkti ir jāatkārto +)

3.1.

Ražotājs:…

3.2.

Iekšdedzes motors

3.2.1.

Specifiska informācija par motoru.

3.2.1.1.

Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze, četrtaktu/divtaktu (1)

3.2.1.2.

Cilindru skaits un izvietojums:…

3.2.1.3.

Dzinēja darba tilpums s:… cm3

3.2.2.

Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/dabasgāze/etanols (1):…

4.

TRANSMISIJA v

4.2.

Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u. c.):…

4.5.

Pārnesumkārba

4.5.1.

Veids (manuāla/automātiska/pastāvīgi mainīga) (1)

4.9.

Diferenciāļa bloķētājmehānisms: ir/nav/pēc izvēles (1)

9.

VIRSBŪVE

9.1.

Virsbūves tips:…

9.3.1.

Durvju konfigurācija un skaits:…

9.10.3.

Sēdekļi

9.10.3.1.

Skaits:…

15.

OTRREIZĒJA IZMANTOJAMĪBA, PĀRSTRĀDĀJAMĪBA un REĢENERĒJAMĪBA

15.1.

References transportlīdzekļa versija:…

15.2.

References transportlīdzekļa masa ar virsbūvi vai šasijas masa ar kabīni, izņemot virsbūvi un/vai sakabes ierīci, ja ražotājs nemontē virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot šķidrumus, instrumentus, rezerves riteni, ja tie ir) bez vadītāja:…

15.3.

References transportlīdzekļa materiālu masa

15.3.1.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā pirmsapstrādes posmā (##):…

15.3.2.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā demontāžas posmā (##):…

15.3.3.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā nemetālisko atlieku apstrādes posmā un ko uzskata par pārstrādājamiem (##):…

15.3.4.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā nemetālisko atlieku apstrādes posmā un ko uzskata par reģenerējamiem attiecībā uz enerģiju (##):…

15.3.5.

Materiālu sadalījums (##):…

15.3.6.

To materiālo kopējā masa, kas var izmantot atkārtoti un/vai pārstrādāt:…

15.3.7.

To materiālo kopējā masa, kas var izmantot atkārtoti un/vai reģenerēt:…

15.4.

Pakāpes

15.4.1.

Pārstrādājamības pakāpe “Rcyc( %)”:…

15.4.2.

Reģenerējamības pakāpe “Rcov( %)”:…


(1)  Šajā informācijas dokumentā izmantoto punktu un zemsvītras piezīmju numuri atbilst Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā doto punktu un zemsvītras piezīmju numuriem. Punkti, kas neattiecas uz šo direktīvu, ir izlaisti

III PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS

Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

EK tipa apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinājumu (1) transportlīdzekļa tipam

EK tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

saistībā ar Direktīvu 2005/64/EK

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Pamatojums attiecināšanai uz citu tipu:

I IEDAĻA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2.

Tips:…

0.2.1.

Tirdzniecības nosaukums(-i) (2):…

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums:…

0.3.1.

Šāda marķējuma atrašanās vieta:…

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija (3):…

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums (-i) un adrese(-es):…

[…]

II IEDAĻA

1.

Papildu informācija:…

References transportlīdzekļa (-u) pārstrādājamības pakāpe(-es)…

References transportlīdzekļa (-u) reģenerējamības pakāpe(-es)…

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:…

3.

Testa protokola datums:…

4.

Testa protokola atsauce:…

5.

Piezīmes (ja ir):…

6.

Pielikumi: satura rādītājs un informācijas pakete

7.

Transportlīdzeklis atbilst/neatbilst (1) šīs direktīvas tehniskajām prasībām:…

(vieta)

(paraksts)

(datums)

Pielikumi: Informācijas pakete.


(1)  Svītrot, ja nav piemērojams.

(2)  Ja nav zināms EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas laikā, aizpildīt vēlākais tad, kad transportlīdzeklis parādās tirgū.

(3)  Ka noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A daļā.

IV PIELIKUMS

RAŽOTĀJA SĀKOTNĒJAIS NOVĒRTĒJUMS

1.   Šā pielikuma mērķis

Šajā pielikumā ir aprakstīta sākotnējā novērtēšana, kas jāveic kompetentajai struktūrai, lai nodrošinātu, ka ražotājs ir ieviesis vajadzīgos pasākumus un procedūras.

2.   Kompetentā struktūra

Kompetentā struktūra ievēro EN 45012: 1989 vai ISO/IEC Guide 62: 1996 par vispārējiem kritērijiem to iestāžu sertificēšanai, kas nodarbojas ar kvalitātes sistēmu sertifikāciju attiecībā uz ražotāja ieviestajām vadības sistēmām.

3.   Pārbaudes, kas jāveic kompetentajai struktūrai

3.1.   Kompetentā struktūra nodrošina, ka ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai:

a)

savāktu attiecīgus datus visā piegādes ķēdē, jo īpaši datus par visu transportlīdzekļa būvē izmantoto materiālu raksturu un masu, lai veiktu šajā direktīvā noteiktos aprēķinus;

b)

viņa rīcībā būtu visi citi attiecīgie dati par transportlīdzekli, kas ir vajadzīgi aprēķinos, piemēram, šķidrumu tilpums utt.;

c)

pienācīgi pārbaudītu no piegādātājiem saņemto informāciju;

d)

pārzinātu materiālu sadalījumu;

e)

varētu veiktu aprēķinus par pārstrādājamības un reģenerējamības pakāpēm saskaņā ar ISO standartu 22628: 2002;

f)

marķēt polimēru un elastomēru sastāvdaļas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/138/EK (2003. gada 27. februāris), ar ko nosaka transportlīdzekļu detaļu un materiālu kodēšanas standartus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (1);

g)

pārbaudītu, ka nevienu no šīs direktīvas V pielikumā minētajām detaļām neizmanto atkārtoti jaunu transportlīdzekļu būvē.

3.2.   Ražotājs sniedz kompetentajai struktūrai visu attiecīgo informāciju dokumentu veidā. Jo īpaši pienācīgi dokumentē materiālu pārstrādi un reģenerēšanu.


(1)  OV L 53, 28.2.2003., 58. lpp.

IV pielikuma papildinājums

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

V PIELIKUMS

DETAĻAS, KO UZSKATA PAR ATKĀRTOTI NEIZMANTOJAMĀM

1.   Ievads

Šajā pielikumā ir uzskaitītas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu detaļas, kuras nedrīkst izmantot atkārtoti jaunu transportlīdzekļu būvē.

2.   Detaļu saraksts

Visi drošības spilveni (1), to skaitā gaisa spilveni, pirotehniskie izpildmehānismi, elektroniskās kontroles vienības un sensori;

automātiskie vai neautomātiskie drošības jostu komplekti, to skaitā siksna, sprādzes, jostas pievilkšanas ierīces, pirotehniskie izpildmehānismi;

sēdekļi (tikai tad, ja drošības jostu stiprinājumi un/vai drošības spilveni ir iestrādāti sēdeklī);

stūres mehānisma slēdzenes komplekti, kas darbojas uz stūres statņa;

pretaizdzīšanas ierīces, to skaitā transponderi un elektriskās kontroles vienības;

emisija pēc attīrīšanas sistēmām (piemēram, katalizatoriem, daļiņu filtriem);

izplūdes klusinātāji.


(1)  Ja drošības spilvens ir ievietots stūres ratā, pats stūres rats.

VI PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 70/156/EEK GROZĪJUMI

Direktīvu 70/156/EEK groza šādi:

1.

Direktīvas I pielikumam pievieno šādus punktus:

“15.

OTRREIZĒJA IZMANTOJAMĪBA, PĀRSTRĀDĀJAMĪBA un REĢENERĒJAMĪBA

15.1.

References transportlīdzekļa versija:

15.2.

References transportlīdzekļa masa ar virsbūvi vai šasijas masa ar kabīni, izņemot virsbūvi un/vai sakabes ierīci, ja ražotājs nemontē virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot šķidrumus, instrumentus, rezerves riteni, ja tie ir) bez vadītāja:

15.3.

References transportlīdzekļa materiālu masa

15.3.1.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā pirmsapstrādes posmā (1):

15.3.2.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā demontāžas posmā (1):

15.3.3.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā nemetālisko atlieku apstrādes posmā un ko uzskata par pārstrādājamiem (1):

15.3.4.

To materiālu masa, kas ir ņemti vērā nemetālisko atlieku apstrādes posmā un ko uzskata par reģenerējamiem attiecībā uz enerģiju (1):

15.3.5.

Materiālu sadalījums (1):

15.3.6.

To materiālu kopējā masa, ko var izmantot atkārtoti un/vai pārstrādāt:

15.3.7.

To materiālu kopējā masa, ko var izmantot atkārtoti un/vai reģenerēt:

15.4.

Pakāpes

15.4.1.

Pārstrādājamības pakāpe “Rcyc( %)”:

15.4.2.

Reģenerējamības pakāpe “Rcov( %)”:

2.

Direktīvas IV pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

“Priekšmets

Direktīva Nr.

Atsauce uz Oficiālo Vēstnesi

Piemērojamība

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Pārstrādājamība

2005/64/EK

L 310, 2005. gada 25. novembris, 10. lpp.

X

X

 

 

 

3)

Direktīvas XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. papildinājumam pievieno šādu punktu:

“Punkts

Priekšmets

Direktīva Nr.

M1 ≤ 2 500

1 kg

M1 > 2 500

1 kg

M2

M3

59

Pārstrādājamība

2005/64/EK

nepiemēro

nepiemēro

—”

b)

pielikuma 2. papildinājumam pievieno šādu punktu:

“Punkts

Priekšmets

Direktīva Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Pārstrādājamība

2005/64/EK

nepiemēro

nepiemēro

—”

c)

pielikuma 3. papildinājumam pievieno šādu punktu:

“Punkts

Priekšmets

Direktīva Nr.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Pārstrādājamība

2005/64/EK

nepiemēro

—”


(1)  Šie termini ir definēti ISO standartā 22628: 2002.”


Augša