EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005L0051

Komisijas Direktīva 2005/51/EK (2005. gada 7. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK XX pielikumu un Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikumu par iepirkumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 257, 1.10.2005., 127./128. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 287M , 18.10.2006., 491./492. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 009 Lpp. 131 - 132

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/04/2016; Atcelts ar 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/51/oj

1.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/127


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/51/EK

(2005. gada 7. septembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK XX pielikumu un Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikumu par iepirkumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 70. panta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 79. panta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2004/17/EK XX pielikumā noteikts, ka līgumslēdzēji minētās direktīvas 41., 42., 43. un 63. pantā norādītos paziņojumus nosūta Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam formātā, kas noteikts Komisijas 2001. gada 13. septembra Direktīvā 2001/78/EK, ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 93/36/EEK, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 93/37/EEK, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 92/50/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK, un XII līdz XV, XVII un XVIII pielikumu Padomes Direktīvā 93/38/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/4/EK (Direktīva par standarta veidlapu izmantošanu, lai publicētu paziņojumus par valsts līgumiem) (3). Līdzīgi, Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikumā noteikts, ka minētās direktīvas 35., 58., 64. un 69. pantā norādītos paziņojumus līgumslēdzējas iestādes nosūta Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam Direktīvas 2001/78/EK prasītajā formātā.

(2)

Direktīvā 2001/78/EK iekļautajās standarta veidlapās nav pietiekami ņemta vērā informācija, kas prasīta saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK, izpildes pasākumos tiks noteiktas jaunas standarta veidlapas. Rezultātā Direktīvas 2004/17/EK XX pielikuma un Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikuma atsauces uz Direktīvu 2001/78/EK vairs nav spēkā.

(3)

Tāpēc Direktīva 2004/17/EK un 2004/18/EK attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Valsts līgumu padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2004/17/EK XX pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzējiem jānosūta 41., 42., 43. un 63. pantā minētie paziņojumi Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam formātā, kas noteikts izpildes pasākumos, ko Komisija pieņems saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto procedūru.”

2. pants

Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzējām iestādēm ir jānosūta 35., 58., 64. un 69. pantā minētie paziņojumi Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam formātā, kas noteikts izpildes pasākumos, ko Komisija pieņems saskaņā ar 77. panta 2. punktā minēto procedūru.”

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2006. gada 31. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 5. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1874/2004 (OV L 326, 29.10.2004., 17. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1874/2004.

(3)  OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.


Augša