EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0049

Komisijas Direktīva 2005/49/EK (2005. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 194, 26.7.2005., 12./14. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 287M , 18.10.2006., 214./216. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 148 - 150
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 148 - 150
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 72 - 74

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/49/oj

26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/49/EK

(2005. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā (2), jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvā 70/156/EEK noteikto tipizācijas kārtību, Direktīva 72/245/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām.

(2)

Lai uzlabotu transportlīdzekļu drošumu, veicinot tādu tehnoloģiju attīstību un izmantošanu, kam nepieciešamas automobiļu šaura diapazona radariekārtas, Komisija ir saskaņojusi divu radio spektra frekvenču joslu izmantošanu atbilstoši Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmumam 2004/545/EK par 79 GHz radio spektra saskaņošanu izmantošanai automobiļu šaura diapazona radariekārtās Kopienas teritorijā (3) un ar Kopienas 2005. gada 17. janvāra Lēmumu 2005/50/EK par 24 GHz radio spektra joslas saskaņošanu laika ziņā ierobežotai lietošanai automobiļu šaura diapazona radariekārtās Kopienas teritorijā (4).

(3)

Ir noteikts, ka 79 GHz radio spektra josla ir piemērotākā automašīnu šaura diapazona radariekārtu ilgtermiņa izstrādei un izmantošanai. Līdz ar to, atbilstoši Lēmumam 2004/545/EK, automašīnu šaura diapazona radariekārtās izraugās un dara pieejamu 79 GHz radio spektra joslu, ievērojot “bez traucējumiem un bez aizsardzības” principu. Tomēr tehnoloģijas 79 GHz diapazona radio spektra joslā joprojām tiek izstrādātas un pašreiz nav pieejamas veidā, kas būtu lietderīgs izmaksu ziņā.

(4)

24 GHz diapazona radio spektra josla laika ziņā ierobežotai lietošanai automašīnu šaura diapazona radariekārtās ir atļauta Lēmuma 2005/50/EK izpratnē. Tehnoloģijas, izmantojot šo frekvenču joslu, drīzumā būs pieejamas par saprātīgu cenu, tā ļaujot ātri izvērtēt automašīnu šaura diapazona radariekārtu izmantošanas efektivitāti satiksmes drošības jomā. Tomēr uz šādām tehnoloģijām balstītu radaru izmantošana ir jāierobežo, lai izvairītos no iejaukšanās tādu iekārtu darbībā, kas izmanto 24 GHz diapazona radio spektra joslu.

(5)

Lēmums 2005/50/EK ļauj izmantot 24 GHz radariekārtas tikai gadījumos, kad tās jau sākotnēji iebūvētas jaunos automobiļos vai arī, ja šādu iekārtu nepieciešams aizstāt, un vēlākais līdz 2013. gada 30. jūnijam. Tomēr saskaņā ar Lēmuma 2005/50/EK 5. pantu minēto termiņu varētu arī pārcelt.

(6)

Saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK dalībvalstīs ir jāizveido uzraudzības sistēma, lai aprēķinātu, cik transportlīdzekļu, kas reģistrēti to teritorijā, ir aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām. Tādēļ ir nepieciešams dalībvalstīm nodrošināt atbilstošo aprīkojumu šādas uzraudzības veikšanai.

(7)

Tāpēc Direktīva 72/245/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Direktīvā 72/245/EEK veiktie grozījumi ietekmē Direktīvu 70/156/EEK. Tāpēc atbilstoši jāgroza minētā direktīva.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 72/245/EEK grozījumi

Direktīvu 72/245/EEK groza šādi:

1)

I pielikumā pēc 2.1.12.2. punkta ievieto šādus punktus:

“2.1.13.

“24 GHz šaura diapazona radariekārtas” nozīmē radaru Komisijas Lēmuma 2005/50/EK (5), 2. panta 2. punkta izpratnē un ievērojot darbības prasības tā paša lēmuma 4. pantā.

2.1.14.

“79 GHz šaura diapazona radariekārtas” nozīmē radaru Komisijas Lēmuma 2004/545/EK (6) 2. panta b) daļas izpratnē un ievērojot darbības prasības tā paša lēmuma 3. pantā.

2)

II A pielikumā pēc 12.2.7. punkta ievieto šādus punktus:

“12.7.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

12.7.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

3)

III A pielikumā pēc 1.3. punkta ievieto šādus punktus:

“1.3.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

1.3.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

2. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Direktīvu 70/156/EEK groza šādi:

1)

I pielikumā pēc 12.6.4. punkta ievieto šādus punktus:

“12.7.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

12.7.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

2)

IX pielikumā visu atbilstības sertifikātu (AS) parauga 2. pusē 50. punktu aizstāj ar šādu:

“50.   Piezīmes

50.1.

transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

50.2.

transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

50.3.

Citas …”.

3. pants

Pārejas noteikumi

1.   Sākot ar 2006. gada 1. jūliju, ja netiek pildītas Direktīvas 72/245/EEK noteiktās prasības saskaņā ar šīs direktīvas grozījumiem, dalībvalstis uz elektromagnētiskās saderības jautājumu pamata:

a)

atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkos uzskata par nederīgiem;

b)

var atteikties reģistrēt, pārdot vai sākt lietot jaunus transporta līdzekļus.

Nemaina jau esošos apstiprinājumus transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti ar 24 GHz vai 79 GHz šaura diapazona radariekārtām.

2.   Sākot ar 2013. gada 1. jūliju dalībvalstis aizliedz reģistrēt, pārdot vai sākt lietot transporta līdzekļus, kas aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām.

3.   Gadījumā, ja Lēmuma 2005/50/EK 2. panta 5. punktā minēto atsauces datumu maina atbilstoši tā paša lēmuma 5. pantam, dalībvalstis pēc norādītā datuma aizliedz reģistrēt, pārdot vai sākt lietot transporta līdzekļus, kas aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties ziņo Komisijai par šiem noteikumiem un iesniedz šo noteikumu un šo direktīvu korelāciju tabulu.

Dalībvalstis šos noteikumus piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Gadījumos, kad dalībvalstis šos noteikumus pieņem, tajos jāiekļauj norāde uz šo direktīvu vai šādu norādi pievienot noteikumu oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas norādes.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 25. julijā

Komisijas vārdā —

Günter VERHEUGEN

priekšsēdētāja vietnieks


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp).

(2)  OV L 152, 6.7.1972., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/104/EK.

(3)  OV L 241, 13.7.2004., 66. lpp.

(4)  OV L 21, 25.1.2005., 15. lpp.

(5)  OV L 21, 25.1.2005., 15. lpp.

(6)  OV L 241, 13.7.2004., 66. lpp.”


Augša