Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0045

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/45/EK (2005. gada 7. septembris) par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 255, 30.9.2005., 160./163. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 124 - 127
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 124 - 127
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 003 Lpp. 212 - 215

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/07/2019; Atcelts ar 32019L1159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/45/oj

30.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/160


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/45/EK

(2005. gada 7. septembris)

par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Savos 2003. gada 5. jūnija secinājumos par Kopienas kuģošanas tēla uzlabošanu un jauniešu piesaistīšanu jūrniecības profesijai, Padome uzsvēra nepieciešamību veicināt jūrnieku profesionālo pārvietošanos Eiropas Savienībā, ar īpašu uzsvaru uz jūrnieku kompetences sertifikātu atzīšanas procedūru, nodrošinot pilnīgu atbilstību 1978. gada Starptautiskās Jūrniecības organizācijas konvencijai par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu (STCW konvencija) tās atjauninātajā redakcijā.

(2)

Jūras transports ir starptautiska rakstura sektors, kas attīstās intensīvi un ātri. Attiecīgi, ņemot vērā pieaugošo Kopienas jūrnieku trūkumu, līdzsvars starp personāla piedāvājumu un pieprasījumu var tikt vieglāk uzturēts Kopienas, nevis valsts līmenī. Tādēļ ir svarīgi paplašināt kopējo transporta politiku jūrniecības transporta jomā, lai sekmētu jūrnieku pārvietošanos Kopienā.

(3)

Attiecībā uz jūrnieku kvalifikācijām Kopiena ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvu 2001/25/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (3) ir noteikusi jūrniecības izglītības, apmācību un sertifikācijas prasību minimumu Šī direktīva Kopienas tiesību sistēmā iekļauj starptautiskos apmācību, sertifikācijas un sardzes standartus, kas noteikti STCW konvencijā.

(4)

Direktīva 2001/25/EK nosaka, ka jūrniekiem jābūt kompetences sertifikātam, ko izdevusi un apstiprinājusi dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar šo direktīvu un kas tās likumīgajam turētājam dod tiesības strādāt uz kuģa un pildīt tā uzliktajiem pienākumiem atbilstīgas funkcijas, kā norādīts minētajā direktīvā.

(5)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/25/EK uz sertifikātu, kuru turētāji ir jūrnieki, kas ir vai nav dalībvalstu valstspiederīgie, savstarpējo atzīšanu dalībvalstu starpā attiecas Direktīvas 89/48/EEK (4) un 92/51/EEK (5), attiecīgi pirmā un otrā vispārējā sistēma profesionālās izglītības un mācību atzīšanai. Šīs direktīvas neparedz automātisku jūrnieku kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu atzīšanu, jo uz jūrniekiem var attiekties kompensācijas pasākumi.

(6)

Katrai dalībvalstij būtu jāatzīst visi sertifikāti un cita veida kvalifikācijas apliecinājuma dokumenti, ko izsniegušas citas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 2001/25/EK. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu jāļauj, lai jūrnieks, kas ir ieguvis savu kompetences sertifikātu citā dalībvalstī atbilstīgi šīs direktīvas prasībām, var sākt vai turpināt nodarboties ar jūrniecības profesiju, kurai viņš ir kvalificēts, bez jebkādiem priekšnoteikumiem, izņemot tos, kas tiek piemēroti attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem.

(7)

Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot sertifikātu savstarpēju atzīšanu, tā nereglamentē darba iespēju nosacījumus.

(8)

STCW konvencija norāda valodas prasības jūrniekiem. Šīm prasībām vajadzētu būt ieviestām Kopienas tiesību aktos, lai nodrošinātu efektīvu saziņu uz kuģiem un veicinātu jūrnieku brīvu pārvietošanos Kopienas teritorijā.

(9)

Šobrīd tādu jūrnieku kompetences sertifikātu izplatīšanās, kas ir iegūti krāpniecības ceļā, rada nopietnas briesmas drošībai jūrā un jūras videi. Vairākumā gadījumu viltotu kompetences sertifikātu turētāji neatbilst STCW konvencijas sertifikācijas prasību minimumam. Šie jūrnieki varētu viegli tikt iesaistīti jūras negadījumos.

(10)

Tāpēc dalībvalstīm būtu jāveic un jāpiemēro īpaši pasākumi, lai novērstu un sodītu krāpnieciskas darbības, kas saistītas ar kompetences sertifikātiem, kā arī jāturpina centieni Starptautiskajā jūrniecības organizācijā (SJO) panākt stingras un izpildāmas vienošanās par pasaules mēroga cīņu pret šādām darbībām. Jūru drošības un kuģu radīta piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS) ir atbilstīgs forums informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņai šajā sakarā.

(11)

Regula (EK) Nr. 1406/2002 (6) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (“Aģentūra”), nolūkā nodrošināt augstu, vienotu un efektīvu jūras drošības līmeni un kuģu piesārņojuma aizkavēšanu. Viens no Aģentūras uzdevumiem ir atbalstīt Komisiju, tai pildot jebkādu ar Kopienas tiesību aktiem piešķirto uzdevumu attiecībā uz kuģa komandas apmācību, sertifikāciju un sardzi.

(12)

Tāpēc Aģentūrai būtu jāatbalsta Komisija, kad tā pārbauda, vai dalībvalstis izpilda šajā direktīvā un Direktīvā 2001/25/EK minētās prasības.

(13)

Uz jūrnieku, kuri ir vai nav valstspiederīgie, kompetences sertifikātu savstarpēju atzīšanu dalībvalstu starpā turpmāk nebūtu jāattiecas Direktīvu 89/48/EEK un 92/51/EEK prasībām, bet uz tiem būtu jāattiecas šīs direktīvas prasībām.

(14)

Atbilstīgi būtu jāgroza Direktīva 2001/25/EK.

(15)

Šīs direktīvas mērķus, proti, dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējo atzīšanu, nevar pienācīgi sasniegt dalībvalstu līmenī un tādējādi tie ir labāk sasniedzami Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā tas noteikts minētajā pantā, šī direktīva neparedz neko tādu, kas nav vajadzīgs, lai sasniegtu šo mērķi.

(16)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (7) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem dalībvalstīs, un padarīt šīs tabulas publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz jūrniekiem, kuri:

a)

ir dalībvalsts valstspiederīgie;

b)

nav dalībvalsts valstspiederīgie un kuriem ir dalībvalsts izsniegts sertifikāts.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

a)

“jūrnieks” ir persona, kas ir sagatavota un kam dalībvalsts ir izsniegusi sertifikātu vismaz atbilstīgi Direktīvas 2001/25/EK I pielikuma prasībām;

b)

“sertifikāts” ir derīgs dokuments Direktīvas 2001/25/EK 4. panta izpratnē;

c)

“atbilstīgs sertifikāts” ir sertifikāts, kā noteikts Direktīvas 2001/25/EK 1. panta 27. punktā;

d)

“indosaments” ir derīgs dokuments, ko saskaņā ar Direktīvas 2001/25/EK 5. panta 2. punktu un 6. pantu izsniegusi dalībvalsts kompetentā iestāde;

e)

“atzīšana” nozīmē to, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes akceptē sertifikātu vai atbilstīgu sertifikātu, ko izsniegusi cita dalībvalsts;

f)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir jebkura tāda dalībvalsts, kurā jūrnieks iesniedz pieteikumu par sava/-u atbilstīgā/-o sertifikāta/-u vai citu sertifikātu atzīšanu;

g)

STCW konvencija” ir 1978. gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu tās atjauninātajā redakcijā;

h)

STCW kodekss” ir jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas kodekss, kas pieņemts ar 1995. gada STCW dalībvalstu konferences Rezolūciju Nr. 2, tā atjauninātajā redakcijā;

i)

“Aģentūra” ir Eiropas Jūras drošības aģentūra, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1406/2002.

3. pants

Sertifikātu atzīšana

1.   Katra dalībvalsts atzīst atbilstīgos sertifikātus vai citus sertifikātus, ko cita dalībvalsts izsniegusi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2001/25/EK.

2.   Atbilstīgo sertifikātu atzīšana ir ierobežota attiecībā uz kvalifikāciju, funkcijām un kompetences līmeni, kuri tajā ir paredzēti un tiek pievienots indosaments, kas šādu atzīšanu apliecina.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar to tiesību aktiem un procesuālajām tiesībām nodrošina pārsūdzēšanas tiesības gadījumam, ja tiek noraidīta derīga sertifikāta atzīšana vai netiek dota nekāda atbilde.

4.   Neatkarīgi no 2. punkta uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var noteikt papildu kvalifikācijas, funkciju un kompetences līmeņa ierobežojumus attiecībā uz piekrastes reisiem saskaņā ar Direktīvas 2001/25/EK 7. pantu vai citiem sertifikātiem, kas ir izsniegti atbilstīgi Direktīvas 2001/25/EK I pielikuma VII/1 noteikumiem.

5.   Uzņēmēja dalībvalsts nodrošina, ka jūrniekiem, kas iesniedz atzīšanai vadības līmeņa funkciju sertifikātus, ir pienācīgas zināšanas par šīs dalībvalsts jūrniecības tiesību aktiem, kuri attiecas uz funkcijām, ko viņiem atļauj veikt.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2001/25/EK

Direktīvu 2001/25/EK groza šādi.

1.

Aizstāj 4. pantu ar šādu:

“4. pants

Sertifikāts

Sertifikāts ir jebkurš derīgs dokuments, lai arī kā tas būtu nosaukts, kuru saskaņā ar 5. panta noteikumiem un atbilstīgi I pielikuma prasībām ir izsniegusi kādas dalībvalsts kompetentā iestāde, vai arī tas ir izsniegts ar šīs iestādes atļauju.”

2.

Iekļauj šādu pantu:

“7.a pants

Krāpšanas un citu prettiesisku darbību apkarošana

1.   Dalībvalstis nosaka un īsteno atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas saistītas ar sertifikātu izsniegšanas procesu vai ar valstu kompetento iestāžu izsniegtiem un vizētiem sertifikātiem, un nodrošina sankcijas, kuras ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

2.   Dalībvalstis nosaka šo valstu iestādes, kuras ir kompetentas atklāt un apkarot krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, un veikt informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm par jūrnieku sertifikātu izsniegšanu.

Dalībvalstis šādu valstu kompetento iestāžu datus paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Dalībvalstis šādu valstu kompetento iestāžu datus paziņo arī visām trešām valstīm, ar kurām ir panākta vienošanās saskaņā ar STCW konvencijas I/10 noteikuma 1.2. punktu.

3.   Pēc uzņēmējas dalībvalsts pieprasījuma citas dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz rakstisku apstiprinājumu vai noliegumu par šajā valstī izsniegtu jūrnieku sertifikātu, atbilstīgo indosamentu vai jebkādu citu dokumentāru sagatavotības pierādījumu autentiskumu.”

3.

18. panta 1. un 2. punktu svītro no 2007. gada 20 oktobra.

4.

Iekļauj šādus pantus:

“21.a pants

Regulāra atbilstības uzraudzība

Neskarot Komisijas saskaņā ar Līguma 226. pantā noteiktās pilnvaras, Komisija, kam palīdz Jūras drošības aģentūra, kura izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (8), regulāri un vismaz ik pēc pieciem gadiem pārbauda, vai dalībvalstu noteiktās prasības atbilst prasību minimumam, kas noteikts ar šo direktīvu.

21.b pants

Atbilstības ziņojums

Ne vēlāk kā līdz 2010. gada 20 oktobrim. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu, ko sagatavo, pamatojoties uz informāciju, kura ir iegūta saskaņā ar 21.a pantu. Šajā ziņojumā Komisija analizē dalībvalstu prasību atbilstību šai direktīvai un, ja ir nepieciešams, iesniedz priekšlikumus par papildu pasākumiem.

5.

I pielikuma I nodaļā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Dalībvalstis nodrošina, lai jūrnieki iegūtu atbilstīgas valodas zināšanas, kā tas ir noteikts STCW kodeksa A-II/1, A-III/1, A-IV/2 un A-II/4 iedaļās, lai viņi spētu pildīt savus īpašos pienākumus uz kuģa, kas kuģo ar uzņēmējas dalībvalsts karogu.”.

5. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs līdz 2007. gada 20. oktobrim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties dara tos zināmus Komisijai.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tie satur atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Veidu, kā izdarāmas šādas atsauces, nosaka dalībvalstis.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 7. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. CLARKE


(1)  OV C 157, 28.6.2005., 53. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 23. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 2005. gada 27. jūnijā Lēmums.

(3)  OV L 136, 18.5.2001., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/23/EK (OV L 62, 9.3.2005., 14. lpp.).

(4)  Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību (OV L 19, 24.1.1989., 16. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/51/EEK par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK (OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/108/EK (OV L 32, 5.2.2004., 15. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 724/2004 (OV L 129, 29.4.2004., 1. lpp.).

(7)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 724/2004 (OV L 129, 29.4.2004., 1. lpp.).”


Augša