EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0037

Komisijas Direktīva 2005/37/EK (2005. gada 3. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 141, 4.6.2005., 10./23. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 275M , 6.10.2006., 363./376. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 064 Lpp. 14 - 27
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 064 Lpp. 14 - 27

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/37/oj

4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/10


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/37/EK

(2005. gada 3. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības produktu izvietojumu tirgū (3), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Turpmāk minētās esošās aktīvās vielas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā: maleīnskābes hidrazīds ar Komisijas Direktīvu 2003/31/EK (4), propizamīds ar Komisijas Direktīvu 2003/39/EK (5) un mekoprops un mekoprops-P ar Komisijas Direktīvu 2003/70/EK (6).

(2)

Jaunās aktīvās vielas ir izoksaflutols, trifloksistrobīns, karfentrazonetils un fenamidons un tās ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ar Komisijas Direktīvu 2003/68/EK (7).

(3)

Attiecīgo aktīvo vielu iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā pamatojas uz iesniegtās informācijas izvērtējuma par ierosināto izmantošanu. Informācija attiecībā uz šo lietošanu ir dažu dalībvalstu pieņemta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pieejamā informācija ir izskatīta un ir pietiekama, lai ļautu noteikt konkrētu maksimālo atliekvielu līmeni (MAL).

(4)

Ja nav noteikts Kopienas MAL vai pagaidu MAL, dalībvalstis nosaka valsts pagaidu MAL saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu pirms atļaut izmantot augu aizsardzības produktus, kas satur šīs vielas.

(5)

Kopienas MAL un Pārtikas kodeksa ieteicamie līmeņi ir noteikti un novērtēti līdzīgās procedūrās. Maleīnskābes hidrazīdam ir ierobežots kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņu skaits. Kopienas Direktīvā 90/642/EEK ir jau noteikti maksimālie atliekvielu līmeņi šādām vielām: maleīnskābes hidrazīdam (Padomes Direktīva 93/58/EEK (8)) un Direktīvā 86/362/EEK un 90/642/EEK šādām vielām: propizamīdam (Padomes Direktīvas 96/32/EK (9) un 96/33/EK (10)). Tie ir ņemti vērā, nosakot saistītos MAL ar šīs direktīvas izdarītajiem pielāgojumiem. Kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņi, kurus ieteiks anulēt tuvākajā laikā, netika ņemti vērā. MAL, kas pamatojas uz kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņiem, ir izvērtēts attiecībā uz patērētājam radīto risku. Riski nav konstatēti, ja izmanto toksikoloģiskos beigu punktus, kuru pamatojums ņemts no Komisijai pieejamiem pētījumiem.

(6)

Attiecībā uz Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma attiecīgo aktīvo vielu iekļaušanu Komisijas pārskata ziņojumu veidā tika pabeigts tehniskais un zinātniskais novērtējums. Novērtējums attiecībā uz minētajām vielām pabeigts datumos, kas norādīti Komisijas Direktīvā minētajā 1. un 2. apsvērumā. Šie ziņojumi noteica pieļaujamo diennakts devu (PDD) un vajadzības gadījumā akūto standartdevu (ASD) attiecīgajām vielām. Tas, kā ar attiecīgo aktīvo vielu apstrādāti pārtikas produktu ietekmē patērētājus, ir novērtēts saskaņā ar Kopienas procedūrām. Vērā ir ņemtas arī pamatnostādnes, kuras ir publicējusi Pasaules Veselības organizācija (11), un Augu zinātniskā komitejas atzinums par izmantoto metodoloģiju (12). Ir secināts, ka ieteiktie maksimālie atliekvielu līmeņi neizraisīs minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(7)

Lai nodrošinātu to, ka patērētājs ir atbilstoši pasargāts no atliekvielu ietekmes, kas rodas no neatļautas augu aizsardzības produktu izmantošanas, konkrētām produktu/pesticīdu kombinācijām ir jānosaka pagaidu MAL, kas atbilst minimālajam analītiski nosakāmajam līmenim.

(8)

Nosakot šādu pagaidu MAL Kopienas līmeni, dalībvalstīm var noteikt pagaidu MAL attiecīgajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Četru gadu laikposms ir uzskatāms par pietiekamu, lai turpmāk atļautu izmantot attiecīgās aktīvās vielas. Pagaidu MAL tādā gadījumā ir jākļūst galīgam.

(9)

Tāpēc jāpievieno vai jāaizvieto visas pesticīdu atliekvielas, kas rodas no šo augu aizsardzības produktu lietošanas, Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai būtu iespējama pareiza uzraudzība un kontrole attiecībā uz to izmantošanas aizliegumu, kā arī lai aizsargātu patērētāju. Ja MAL jau ir noteikti šo direktīvu pielikumos, tie ir jāgroza. Ja MAL nav noteikts, tas ir jānosaka.

(10)

Tāpēc atbilstoši ir jāgroza Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīva 86/362/EEK tiek grozīta šādi:

a)

II pielikuma A daļā iekļauj maksimālo pesticīdu atliekvielu līmeni izoksaflutolam, trifloksistrobīnam, karfentrazonetilam, mekopropam, mekopropam-P, maleīnskābes hidrazīdam un fenamidonam, kā tas ir norādīts šīs direktīvas I pielikumā;

b)

II pielikuma A daļā aizstāj maksimālos pesticīdu atliekvielu līmeņus propizamīdam ar tiem, kas ir uzskaitīti šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

Direktīva 90/642/EEK tiek grozīta šādi:

a)

II pielikumā iekļauj maksimālo pesticīdu atliekvielu līmeni izoksaflutolam, trifloksistrobīnam, etilkartentrazonam, mekopropam, mekopropam-P un fenamidonam, kā tas ir norādīts šīs direktīvas III pielikumā;

b)

II pielikumā aizstāj maksimālos pesticīdu atliekvielu līmeņus propizamīdam un maleīnskābes hidrazīdam ar tiem, kas ir iekļauti šīs direktīvas IV pielikumā.

3. pants

1.   Dalībvalstis pieņem un publicē ne vēlāk kā 2005. gada 4. decembrī likumus, regulas un administratīvos noteikumus, kuriem jāatbilst šai direktīvai. Tās nekavējoties nosūta Komisijai šo noteikumu tekstus un minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus sakot no 2006. gada 4. decembra.

Kad dalībvalstis ir pieņēmušas šos noteikumus, tās iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālās publicēšanas gadījumā. Dalībvalstis lemj, kā izdarāma šāda veida atsauce.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai valsts tiesību aktu galveno noteikumu tekstus, kuru tās ir pieņēmušas šīs direktīvas piemērošanas jomā.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/61/EK (OV L 127, 29.4.2004., 81. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/115/EK (OV L 374, 22.12 2004., 64. lpp.).

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/34/EK (OV L 125, 18.5.2005., 5. lpp.).

(4)  OV L 101, 23.4.2003., 3. lpp.

(5)  OV L 124, 20.5.2003., 30. lpp.

(6)  OV L 184, 23.7.2003., 9. lpp.

(7)  OV L 177, 16.7.2003., 12. lpp.

(8)  OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

(9)  OV L 144, 18.6.1996., 12. lpp.

(10)  OV L 144, 18.6.1996., 35. lpp.

(11)  Pamatnostādnes iepriekš noteiktai porcijas pesticīdu pārpalikumu devai (pārskatīts), kas ir GEMS/Pārtikas programmas sagatavota sadarbībā ar Codex Komiteju pesticīdu pārpalikumu jautājumā, Pasaules Veselības organizācijas publicēts 1997. gadā. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Augu zinātniskās komitejas atzinums attiecībā uz jautājumiem par Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumu grozīšanu (Atzinumu pauda Augu zinātniskā komiteja, 1998. gada 14. jūlijs) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).


I PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg

Pesticīdu atliekas

Atsevišķi produkti, kuriem ir piemērojams MPD

Izoksaflutols (izoksaflutola summa, RPA 202248 un RPA 203328, kas izteikta kā izoksaflutols) (1)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Trifloksistrobīns

0,3 (3) mieži

0,05 (3) rudzi

0,05 (3) tritikāle, kvieši

0,02 (2)  (3) cita labība

Karfentrazonetils (noteikts kā karfentrazons un izteikts kā etilkarfentrazons)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Fenamidons

0,02 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Mekoprops (mekopropa-P un mekopropa summa, kas izteikta kā mekoprops)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Maleīnskābes hidrazīds

0,2 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība


(1)  RPA 202248 ir 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsulfonils-4-trifluormetilfenils) propāna-1,3-dions. RPA 203328 ir 2-metānsulfonils-4-trifluorometilbenzoskābe.

(2)  Norāda mazāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(3)  Norāda iepriekšējo maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams sākot no 2009. gada 24. jūnija.


II PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamie atlikumu līmeņi mg/kg

Pesticīdu atlikumi

Atsevišķi produkti, kuriem piemēro MAL

Propizamīds

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība


(1)  Norāda minimālos analītiski nosakāmos līmeņus.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.


III PIELIKUMS

Pesticīdu atlikumi un maksimālais atlikumu līmenis (mg/kg)

Atsevišķu produktu grupas un piemēri, kurām piemēro MAL

Izoksaflutols (izoksaflutola, RPA 202248 un RPA 203328 summa, kas izpaužas kā izoksaflutols) (1)

Trifloksistrobīns

Etilkarfentrazons (noteikts kā kartentrazons un izpaužas kā etilkartentrazons)

Fenamidons

Mekoprops (mekopropa-P un mekopropa summa, kas izpaužas kā mekoprops)

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, sasaldēti, tādi, kas nesatur pievienoto cukuru, augļi, rieksti

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSAUGĻI

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

Mandarīni (tai skaitā klementīni un citi hibrīdi)

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

Pampelmūze

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (čaumalās un izlobīti)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandeles

 

 

 

 

 

Amerikāņu rieksti

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

Kastaņi

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

Rieksti

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Āboli

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

(iv)

KAULEŅI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikozes

 

1 (3)

 

 

 

Ķirši

 

1 (3)

 

 

 

Persiki (tai skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi)

 

1 (3)

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Kazenes

 

 

 

 

 

Kazenes

 

 

 

 

 

Kazenavenes

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

Upenes (upenes, sarkanās un baltās jāņogas)

 

1 (3)

 

 

 

Ērkšķogas

 

1 (3)

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Meža ogas un meža augļi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Banāni

 

0,05 (3)

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Olīvas

 

 

 

 

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

Papaija

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Dārzeņi, svaigi, termiski neapstrādāti, saldēti vai kaltēti

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Biete

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

Selerija

 

 

 

 

 

Mārrutks

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

 

Pētersīlis

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

Auzu sakne

 

 

 

 

 

Saldie kartupeļi

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Ķiploks

 

 

 

 

 

Sīpoli

 

 

 

 

 

Šalotes

 

 

 

 

 

Loki

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

 

Tomāti

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Pipari

 

 

 

 

 

Baklažāni

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Gurķi

 

 

 

 

 

Pipargurķīši

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

Melones

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Kabači

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Saldā kukurūza

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Ziedošie kāposti

 

 

 

 

 

Brokoļi

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

 

 

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salāti un līdzīgi dārzeņi

 

 

 

2 (3)

 

Kreses

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

 

 

 

Platlapu endīvija

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Spināti un līdzīgi dārzeņi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spināti

 

 

 

 

 

Lapu bietes (mangolds)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Salātu cigoriņi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Garšaugi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kārvele

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

Seleriju lapas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGI (svaigi)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pupiņas (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Sparģeļi

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

 

Fenhelis

 

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

 

Puravs

 

 

 

 

 

Rabarbers

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

viii)

SĒNES

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Šampinjoni

 

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pupas

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

4.

Eļļas Augi

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linsēklas

 

 

 

 

 

Rieksti

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

 

Sojas sēklas

 

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Agrīnie kartupeļi

 

 

 

 

 

Pārtikas kartupeļi

 

 

 

 

 

6.

Tēja (lapu un kāti, kaltēta, fermentēta vai citādi sagatavota no Camellia sinensis lapām)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 ir 2-ciān-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilfenil propāns-1,3-dions. RPA 203328 ir 2-metanesulfonil-4-trifluormetilbenzoskābe).

(2)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(3)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.


IV PIELIKUMS

Atsevišķu produktu grupas un piemēri, kuriem ir piemērojams MAL

Propizamīds

Maleīnskābes hidrazīds

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, sasaldēti, tādi, kas nesatur pievienoto cukuru; rieksti

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSAUGĻI

 

 

Greipfrūti

 

 

Citroni

 

 

Laimi

 

 

Mandarīni (tai skaitā klementīni un citi hibrīdi)

 

 

Apelsīni

 

 

Pampelmūze

 

 

Citi

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

 

Mandeles

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

Indijas rieksti

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

Kokosrieksti

 

 

Lazdu riekst

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

Pekanrieksti

 

 

Priežu rieksti

 

 

Pistācijas

 

 

Valrieksti

 

 

Citi

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

 

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Cidonijas

 

 

Citi

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

Aprikozes

 

 

Ķirši

 

 

Persiki (tai skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi)

 

 

Plūmes

 

 

Citi

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

 

Galda vīnogas

 

 

Vīna vīnogas

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

Kazenes

 

 

Kazenes

 

 

Kazenavenes

 

 

Avenes

 

 

Citas

 

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

Dzērvenes

 

 

Upenes (upenes, sarkanās un baltās jāņogas)

 

 

Ērkšķogas

 

 

Citas

 

 

e)

Meža ogas un meža augļi

 

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

Avokado

 

 

Banāni

 

 

Dateles

 

 

Vīģes

 

 

Kivi

 

 

Kumkvati

 

 

Ličī

 

 

Mango

 

 

Olīvas

 

 

Pasifloru augļi

 

 

Ananasi

 

 

Papaija

 

 

Citi

 

 

2.

Dārzeņi, svaigi, termiski neapstrādāti, saldēti vai kaltēti

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Biete

 

 

Burkāni

 

 

Selerija

 

 

Mārrutks

 

 

Topinambūr

 

 

Pastinaki

 

 

Pētersīlis

 

 

Redīsi

 

 

Auzu sakne

 

 

Saldie kartupeļi

 

 

Kāļi

 

 

Rāceņi

 

 

Jamss

 

 

Citi

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

 

Ķiploks

 

15 (2)

Sīpoli

 

15 (2)

Šalotes

 

15 (2)

Loki

 

 

Citi

 

0,2 (1)  (2)

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Nakteņaugi

 

 

Tomāti

 

 

Tomāti

 

 

Baklažāni

 

 

Citi

 

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

Gurķi

 

 

Pipargurķīši

 

 

Cukini

 

 

Citi

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

Melones

 

 

Kabači

 

 

Arbūzi

 

 

Citi

 

 

d)

Saldā kukurūza

 

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Ziedošie kāposti

 

 

Brokoļi

 

 

Ziedkāposti

 

 

Citi

 

 

b)

Galviņkāposti

 

 

Briseles kāposti

 

 

Galviņkāposti

 

 

Citi

 

 

c)

Lapu kāposti

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

Lapu kāposti

 

 

Citi

 

 

d)

Kolrābji

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salāti un līdzīgi dārzeņi

1 (2)

 

Kreses

 

 

Salātu baldriņi

 

 

Dārza salāti

 

 

Platlapu endīvija

 

 

Citi

 

 

b)

Spināti un līdzīgi dārzeņi

0,02 (1)  (2)

 

Spināti

 

 

Lapu bietes (mangolds)

 

 

Citi

 

 

c)

Ūdenskreses

0,02 (1)  (2)

 

d)

Salātu cigoriņi

0,02 (1)  (2)

 

e)

Garšaugi

1 (2)

 

Kārvele

 

 

Maurloki

 

 

Pētersīļi

 

 

Seleriju lapas

 

 

Citi

 

 

vi)

PĀKŠAUGI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupiņas (ar pākstīm)

 

 

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

Citi

 

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Sparģeļi

 

 

Lapu artišoki

 

 

Selerijas

 

 

Fenhelis

 

 

Artišoki

 

 

Puravi

 

 

Rabarberi

 

 

Citi

 

 

viii)

SĒNES

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Šampinjoni

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

3.

Pākšaugi

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupas

 

 

Lēcas

 

 

Zirņi

 

 

Citi

 

 

4.

Eļļas augi

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linsēklas

 

 

Rieksti

 

 

Magoņu sēklas

 

 

Sezama sēklas

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

Rapšu sēklas

 

 

Sojas sēklas

 

 

Sinepju sēklas

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

Citi

 

 

5.

Kartupeļi

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Agrīnie kartupeļi

 

 

Pārtikas kartupeļi

 

 

6.

Tēja (lapu un kāti, kaltēta, fermentēta vai citādi sagatavota no Camellia sinensis lapām)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)   Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.

(3)  Attiecībā uz MAL kartupeļiem – ir jāpārskata trūkstošie pieprasītie dati 18 mēnešus pēc publicēšanas dienas.


Augša