EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0031

Komisijas Direktīva 2005/31/EK (2005. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK attiecībā uz atbilstības deklarāciju un analīzes metodes izpildes kritērijiem, ko pielieto keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 110, 30.4.2005., 36./39. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 338M , 17.12.2008., 210./216. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 21 - 25
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 21 - 25
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 221 - 224

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/31/oj

30.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/31/EK

(2005. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK attiecībā uz atbilstības deklarāciju un analīzes metodes izpildes kritērijiem, ko pielieto keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1984. gada 15. oktobra Direktīva 84/500/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2), ir īpašs pasākums Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta nozīmē. Tas attiecas uz iespējamo svina un kadmija migrāciju no keramikas izstrādājumiem, kas gatavā formā ir paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem vai kas ir saskarē ar pārtikas produktiem, un kuri paredzēti minētajam nolūkam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. pantā noteiktajiem īpašajiem pasākumiem jāparedz, ka visiem materiāliem un izstrādājumiem, uz ko attiecas šie pasākumi, tiek pievienota rakstiska deklarācija, kura apliecina to atbilstību tiem piemērojamiem noteikumiem.

(3)

Šī prasība vēl nav norādīta Direktīvā 84/500/EEK. Pastāv nepieciešamības noteikt šādu prasību visiem keramikas izstrādājumiem, kas vēl nav saskarē ar pārtikas produktiem, lai tos skaidri varētu nošķirt no dekoratīviem izstrādājumiem.

(4)

Valsts kompetentajām iestādēm jābūt pieejai dokumentiem, kuros norādīts, ka keramikas izstrādājumi atbilst noteiktajām svina un kadmija migrācijas robežām. Tādēļ ražotājs vai ievedējs Kopienā informāciju par veikto analīzi sniedz kompetentām iestādēm pēc to pieprasījuma.

(5)

Direktīva 84/500/EEK nosaka svina un kadmija kvantitatīvo analīzes metodi. Šajā jomā ir sasniegta tehnoloģiskā attīstība, un šajā direktīvā izklāstītā analīzes metode ir tikai viena no vairākām pielietojamām metodēm. Šai direktīvai būtu jāņem vērā tehnoloğiskā attīstība un jānosaka izpildes kritēriju kopums analīzes metodei, ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. marta Direktīvu 2001/22/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MHPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (3).

(6)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu keramikas izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, brīvas aprites nodrošināšanas pamatmērķa sasniegšanai ir nepieciešams un ir atbilstoši izstrādāt noteikumus pareizai Direktīvas 84/500/EEK piemērošanai. Šī direktīva nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu.

(7)

Tādēļ Direktīva 84/500/EEK attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 84/500/EEK groza šādi:

1)

Iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants

1.   Visos tirdzniecības posmos, iekļaujot mazumtirdzniecības posmu, keramikas izstrādājumiem, kas vēl nav saskarē ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1935/2004 (4) 16. pantu pievieno rakstisku deklarāciju.

Šo deklarāciju izsniedz ražotājs vai pārdevējs, kas reģistrēts Kopienā, un tajā ir informācija, kas noteikta šīs direktīvas III pielikumā.

2.   Atbilstošu dokumentāciju, kas parāda, ka keramikas izstrādājumi atbilst 2. pantā norādītajām svinam un kadmijam noteiktajām migrācijas robežām, ražotājs vai ievedējs Kopienā dara pieejamu valsts kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma. Šajā dokumentācijā jānorāda veiktās analīzes rezultāti, testēšanas apstākļi, nosaukums un laboratorijas adrese, kurā tika veikta testēšana.

2)

Direktīvas II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu.

3)

Pievieno jaunu III pielikumu, kura teksts ir izklāstīts šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 2006. gada 20. maijā pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro šos tiesību aktus tā, lai:

a)

atļautu to keramikas izstrādājumu tirdzniecību un lietošanu, kas atbilst šai direktīvai, no 2006. gada 20. maija;

b)

aizliegtu to keramikas izstrādājumu ražošanu un ievešanu Kopienā, kas neatbilst šai direktīvai, no 2007. gada 20. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 277, 20.10.1984., 12. lpp.

(3)  OV L 77, 16.3.2001., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/4/EK (OV L 19, 21.1.2005., 50. lpp.).

(4)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

ANALĪZES METODES SVINA UN KADMIJA MIGRĀCIJAS NOTEIKŠANAI

1.   Priekšmets un piemērošanas joma

Metode ļauj kvantitatīvi noteikt īpašo svina un/vai kadmija migrāciju.

2.   Princips

Īpašās svina un/vai kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic ar instrumentālu analīzes metodi, kas atbilst 4. punkta izpildes kritērijiem.

3.   Reaģenti

Visiem reaģentiem jāatbilst analītiskai kvalitātei, ja nav noteikts citādi.

Ja ir minēts ūdens, tas nozīmē destilētu ūdeni vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni.

3.1.   4 % (v/v) etiķskābes ūdens šķīdums

Pievieno 40 ml ledus etiķskābes ūdenim un atšķaida līdz 1 000 ml.

3.2.   Standartšķīdumi

Sagatavo standartšķīdumus, kas satur svinu 1 000 mg/litrā un kadmiju vismaz 500 mg/litrā attiecīgi 4 % etiķskābes šķīdumā, kā tas noteikts 3.1. punktā.

4.   Analīzes instrumentālas metodes izpildes kritēriji

4.1.

Svina un kadmija noteikšanas robežām jābūt vienlīdzīgām ar vai zemākām par:

0,1 mg/litrā svinam,

0,01 mg/litrā kadmijam.

Noteikšanas robežas definē kā elementa koncentrāciju 4 % etiķskābes šķīdumā, kā tas noteikts 3.1. punktā, kas dod signālu, kurš līdzvērtīgs divkāršam instrumenta fona troksnim.

4.2.

Svina un kadmija kvantitatīvās noteikšanas robežām jābūt vienlīdzīgām ar vai zemākām par:

0,2 mg/litrā svinam,

0,02 mg/litrā kadmijam.

4.3.

Nosakāmais daudzums. Nosakāmajam svina un kadmija daudzumam, ko pievieno 4 % etiķskābes šķīdumam, kā tas noteikts 3.1. punktā, jābūt 80–120 % robežās no pievienotā daudzuma

4.4.

Specifiskums. Pielietotai instrumentālai metodei jābūt brīvai no matricas un spektrālās pārklāšanās.

5.   Metode

5.1.   Parauga sagatavošana

Paraugam jābūt tīram un uz tā nedrīkst būt tauki vai citas vielas, kas varētu ietekmēt pārbaudi.

Paraugu nomazgā šķīdumā, kas satur sadzīves šķidro mazgājamo līdzekli, aptuveni 40 °C temperatūrā. Paraugu vispirms noskalo ūdensvada ūdenī un tad destilētā ūdenī vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Notecina un nožāvē tā, lai nebūtu nekādu traipu. Pārbaudāmo virsmu pēc notīrīšanas neaiztiek.

5.2.   Svina un/vai kadmija kvantitatīvā noteikšana

Šādi sagatavotu paraugu pārbauda I pielikumā noteiktajos apstākļos.

Pirms ņem pārbaudes šķīdumu svina un/vai kadmija kvantitatīvai noteikšanai, parauga sastāvu homogenizē, izmantojot piemērotu metodi, kas ļauj izvairīties no jebkāda šķīduma zuduma un pārbaudāmās virsmas saskrāpēšanas.

Ar reaģentu, ko izmanto katrai kvantitatīvās noteikšanas sērijai, veic tukšo analīzi.

Svina un/vai kadmija kvantitatīvo noteikšanu veic atbilstošos apstākļos.”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Rakstiskā deklarācijā, kas minēta 2a. panta 1. punktā, ir šāda informācija:

1)

uzņēmuma, kas ražo lietošanai gatavus keramikas izstrādājumus, un importētāja, kas ieved šos izstrādājumus Kopienā, nosaukums un adrese;

2)

keramikas izstrādājuma nosaukums;

3)

deklarācijas datums;

4)

apstiprinājums, ka keramikas izstrādājums atbilst šīs direktīvas un Regulas (EK) Nr. 1935/2004 attiecīgajām prasībām.

Rakstiska deklarācija ļauj viegli identificēt preci, kurai ir izsniegta deklarācija un deklarācija jāatjauno, kad būtiskas izmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas svina un kadmija migrācijā.”


Augša