EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0027

Komisijas Direktīva 2005/27/EK (2005. gada 29. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībaiDokuments attiecas uz EEZ

OV L 81, 30.3.2005., 44./47. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 275M , 6.10.2006., 300./303. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 3 - 6
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 3 - 6
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 119 - 122

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

30.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/44


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/27/EK

(2005. gada 29. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1) un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2003/79/EK ir viena no atsevišķām direktīvām saistībā ar Kopienas tipa apstiprināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK. Tādēļ Direktīvas 70/156/EEK noteikumus attiecībā uz sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām piemēro Direktīvai 2003/97/EK.

(2)

Lai samazinātu neredzamo zonu N2 transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 7,5 tonnas, ir jāgroza atsevišķas prasības, kas noteiktas Direktīvā 2003/97/EK.

(3)

Kopš 2003. gada atpakaļskata spoguļu tehniskā attīstība ir būtiski progresējusi. Tagad ir iespējams aprīkot ar platleņķa atpakaļskata spoguļiem dažus N2 transportlīdzekļus, kuru masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Tāpēc ir pareizi grozīt Direktīvu 2003/97/EK, attiecinot pienākumu uzstādīt IV klases platleņķa spoguļus uz tiem N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru kabīne ir līdzīga N3 kategorijas transportlīdzekļu kabīnēm. Piemērots kritērijs N2 kategorijas transportlīdzekļu abu veidu atšķiršanai ir tas, vai transportlīdzeklī iespējams uzstādīt V klases tuvās redzamības spoguli.

(4)

Transportlīdzekļi ar fiksētu sēdekļa atzveltnes leņķi neatbilst standarta prasībām. Tādēļ attiecībā uz šiem transportlīdzekļiem jāievieš korekcijas koeficients.

(5)

Tāpat ir pareizi grozīt administratīvos aktus transportlīdzekļu tipu apstiprināšanai, iekļaujot dalībvalstu, kas Kopienai pievienojušās 2004. gada 1. maijā, atšķirības numurus.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/97/EK I un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2005. gada 19. oktobrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 29. martā

Komisijas vārdā ––

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.).

(2)  OV L 25, 29.1.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2003/97/EK I un III pielikumu groza šādi.

1)

Direktīvas I pielikuma 1.1.1.12. punktā aiz pirmā teikuma iekļauj šādu jaunu teikumu:

“Ja sēdekļa atzveltnei ir fiksēts leņķis, redzes punktu novietojumu pielāgo atbilstoši šā pielikuma 7. papildinājuma noteikumiem.”

2)

Direktīvas I pielikuma 5. papildinājuma 1.1. punktā dalībvalstu atšķirības numuru uzskaitījumam pievieno šādus:

“8 – Čehijai, 29 – Igaunijai, 49 – Kiprai, 32 – Latvijai, 36 – Lietuvai, 7 – Ungārijai, 50 – Maltai, 20 – Polijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai”.

3)

Direktīvas I pielikumā iekļauj šādu 7. papildinājumu:

“7. papildinājums

Redzes punktu noteikšana sēdeklim ar fiksētu atzveltnes leņķi

1)

Redzes punktu novietojumu attiecībā pret R punktu pielāgo pēc X koordinātas trīsdimensiju koordinātu sistēmā, kā norādīts zemāk redzamajā tabulā. Tabulā norādītas pamata koordinātas, ja sēdekļa atzveltnes fiksētais leņķis ir 25 grādi. Trīsdimensiju koordinātu sistēma ir definēta grozītās Direktīvas 77/649/EEK I pielikuma 2.3. punktā.

Atzveltnes leņķis

Horizontālās koordinātas

(grādos)

ΔX

25

68 mm

2)

Papildu korekcija atzveltnes fiksētajam leņķim, ja tas nav 25 grādi

Zemāk redzamajā tabulā norādītas papildu korekcijas, kas redzes punktu novietojumam ar atzveltnes fiksēto leņķi 25 grādi jāveic redzes punktu novietojuma X un Z koordinātām, ja projektētais atzveltnes fiksētais leņķis nav 25 grādi.

Atzveltnes leņķis

Horizontālās koordinātas

Vertikālās koordinātas

(grādos)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm”

4)

Direktīvas III pielikuma tabulas šūnā par N2 ≤ 7,5 t kategorijas mehānisko transportlīdzekļu IV klases platleņķa spoguļiem tekstu aizstāj ar šādu:

“Obligāts

Abās pusēs, ja ir iespējams uzstādīt V klases spoguli

Fakultatīvs

Abām pusēm vienlaicīgi, ja tas nav iespējams”.

5)

Direktīvas III pielikuma tabulas šūnas par N2 ≤ 7,5 t kategorijas mehānisko transportlīdzekļu V klases tuvās redzamības spoguļiem tekstu aizstāj ar šādu:

“Obligāts, skatīt III pielikuma 3.7. un 5.5.5. punktu

Viens – pasažiera pusē

Fakultatīvs

Viens – vadītāja pusē

(abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes)

Iespējama pielaide + 10 cm”.


Augša